Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FI:s roll och arbete IBC Euroforum den 24-25 oktober 2007 Eva Ekström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FI:s roll och arbete IBC Euroforum den 24-25 oktober 2007 Eva Ekström."— Presentationens avskrift:

1

2 FI:s roll och arbete IBC Euroforum den 24-25 oktober 2007 Eva Ekström

3 Agenda  Den svenska försäkringsmarknaden  Varför tillsyn?  Behovet av nya regler och ny tillsyn

4 Försäkrings- sparande, 38 % Aktier och fonder, 22 % Svenska hushållens finansiella tillgångar 30 juni 2007 Totalt: 5 338 miljarder kronor Bostadsrättandelar, 20 % Bank och obligationer, 20 % Källa: FI:s Sparbarometer

5 Skadeförsäkring i Sverige  Antal försäkringar: Motor 6.6 mill., Hem och Villa 4.4 mill.  Premievolym (viktigaste verks.grenarna): Trafik + Motorfordon 22 mdkr Sjuk och olycksfall 16 Företag och fastighet 13 Hem och villa 11  Försäkringstekniska avsättningar (skulden till försäkringstagarna): 266 mdkr

6 13 livbolag - solvensläge 30 juni 2007 Erforderlig solvensmarginal 38 mdkr Kapitalbas 719 mdkr Solvenskvot = 19

7 Skadeförsäkring – solvensläge 31 december 2006 Erforderlig solvensmarginal 14 mdkr Kapitalbas 102 mdkr Solvenskvot = 7 Mdr

8 Obligationer och räntebärande, 50 % Aktier och andelar, 41 % Placeringstillgångar för 13 livbolag 30 juni 2007 Totalt: 1 680 miljarder kronor Övrigt, 5 % Fastigheter, 4 %

9 Obligationer och räntebärande, 66 % Aktier och andelar, 26 % Placeringstillgångar skade 31 december 2006 Totalt: 232 miljarder kronor Övrigt, 5 % Fastigheter, 3 %

10 Målen för tillsynen  Kapitalvärdesskyddet  Säkerställa försäkringstagarnas berättigade intressen  Relevant information till försäkringstagarna

11 Kontroll av bolagens löften Kvantitativ tillsyn  Syfte: Fånga upp bolag med problem och eventuella problem  Metod: –Kontroll av inrapporterad data –Stresstester Kvalitativ tillsyn  Syfte: Säkra att FI vidtar rätt åtgärd/beslut och att företagen görs uppmärksamma på problemet  Metod: –Kontroll av bolagens rutiner –Fördjupad analys

12 Åtgärder i tillsynen - eskaleringstrappa 1. Mer frekvent rapportering 2. Möte med företaget 3. Fördjupad analys av företaget 4. Påpekande att åtgärda brister 5. Föreläggande om upprättande av finansiell saneringsplan 6. Föreläggande att upprätta en plan för att återställa en tillräcklig finansiering

13 Riskbaserat kapitalkrav  Nya kapitaltäckningsregler på bank 1. Bättre förutsättningar för riskkontroll och riskhantering 2. Riskkänsligt kapitalkrav 3. Regelverket anpassat till företagens riskhanteringsteknik 4. Ökad transparens i redovisningen  Förändrad tillsyn 1.Ställer kvalitativa krav på företagen 2.Schablonmodell eller intern modell 3.Proportionalitetsprincipen 4.Ökade krav på tilläggsupplysningar

14 Solvens 2 på försäkringsområdet 1.Bättre förutsättningar för riskkontroll och risk- hantering  Ökade krav på kontrollstrukturen i försäkringsföretagen –Compliance –Oberoende riskkontroll –Oberoende granskningsfunktion 2.Riskkänsligt kapitalkrav  Rättvisare regler  Kapitalkrav utifrån standardmodell eller intern modell

15 Solvens 2 på försäkringsområdet, forts 3.Regelverket anpassat till företagens riskhanteringsteknik  Standardmodell eller intern modell  Proportionalietsprincipen 4.Ökad transparens i redovisningen  Försäkringstekniska avsättningar  Finansiella instrument och försäkringsavtal

16 Processer för företagen  Egna risk- och solvensbedömningar - ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)  Intern bedömningsprocess för bedömning av solvensbehov i förhållande till riskprofil  Ska vara en del i affärsstrategin  Konsekvent metod  Kommuniceras med Finansinspektionen

17 Processer för FI  Bedömning av riskkontrollen och riskhanteringen  Bedömning av kapitalkravet  Ökat samarbete inom EU  Konsistenta bedömningar

18 Finansinspektionens roll i eu-arbetet  Bistår departementet med expertkunskap  Deltar aktivt i Ceiops  Nordiska tillsynsmöten  Tillsynsgrupper för gränsöverskridande verksamhet

19 Ceiops – Committee of European Insurance Occupational Pensions Supervisors  Samarbete mellan tillsynsmyndigheter  Likartad tillsyn  Likartade tillsynsverktyg  Solvens kontra kapitaltäckning  Grupptillsyn  Redovisning kontra solvens

20 Svenska frågor i eu  Likartade regler för alla sektorer  Hänsyn till nationella unika företeelser  Redovisning kontra solvens

21 Marknaden i Sverige  Tjänstepensionsdirektivet i dag –Aktsamhetsregeln –Inga EU-baserade solvensregler  Implementering av solvens 2 år 2012  Tidsplan översyn av tjänstepensionsdirektivet –Påbörjas år 2008 –Implementeras år 2012?

22 Tack Följ utvecklingen på www.fi.se/solvens2 Eva Ekström Telefon 08-787 80 77 eva.ekstrom@fi.se


Ladda ner ppt "FI:s roll och arbete IBC Euroforum den 24-25 oktober 2007 Eva Ekström."

Liknande presentationer


Google-annonser