Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solvens 2 och Trafikljuset Bengt von Bahr. Solvens 2 och Trafikljuset Solvens 2 är ett solvenssystem Trafikljuset är FI:s tillsynsverktyg QIS 3 är den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solvens 2 och Trafikljuset Bengt von Bahr. Solvens 2 och Trafikljuset Solvens 2 är ett solvenssystem Trafikljuset är FI:s tillsynsverktyg QIS 3 är den."— Presentationens avskrift:

1 Solvens 2 och Trafikljuset Bengt von Bahr

2 Solvens 2 och Trafikljuset Solvens 2 är ett solvenssystem Trafikljuset är FI:s tillsynsverktyg QIS 3 är den tredje Quantiatativ Impact Studie QIS 3 är en tänkt standardmodell för Solvens 2 QIS 3 är mer fullständig än Trafikljuset Samma synsätt: gå igenom bolagens risker och formulera kapitalkrav. Basera kapitalkraven på möjliga negativa scenarier Aggregera kapitalkraven m.h.t. diversifieringseffekter Resulterar i ett totalt kapitalkrav

3 Solvens 2 QIS 3 har två olika kapitalkrav: MCR och SCR MCR = Minimal Capital Requirement –Om Eget kapital är mindre än MCR så sanktionsåtgärd SCR = Solvency Capital Requirement –Om Eget kapital är mindre än SCR måste bolaget minska risken. Tillsynstrappa.

4 Trafikljuset Finansinspektionens tillsynsverktyg –ej ett solvenssystem –”Kapitalkrav” beräknat på likartat sätt som i QIS 3 –Signalerar RÖTT LJUS eller EJ RÖTT LJUS –Om RÖTT LJUS vidtar en närmare granskning: 1.Är Trafikljusmodellen rättvisande? 2.I så fall: krav på åtgärder.

5 QIS 3 Trafikljuset Marknads- värderade tillgångar Marknads- värderade tillgångar Minimal Capital Requirement Kapitalkrav Risk Margin Best Estimate Best Estimate Solvency Capital Requirement Försäkrings- teknisk avsättning

6 QIS 3Trafikljuset Operationell risk X Marknadsrisker Ränterisk XX Aktieprisrisk XX Fastighetsprisrisk XX Valutarisk XX Spreadrisk XX Koncentrationsrisk X Motpartsrisk X Livförsäkringsrisker Dödlighetsrisk XX Långlevnadsrisk XX Sjuklighetsrisk XX Annullationsrisk XX Kostnadsrisk XX Omprövningsrisk (Skadelivräntor) XX Katastrofrisk X Skadeförsäkringsrisker Premiereservrisk XX Skadereservrisk XX Katastrofrisk XX

7 Kapitalkrav Kapitalkraven skapas genom att utsätta bolaget för oförmånliga scenarier eller andra omständigheter. Stressningarna är valda på en nivå som motsvarar en risk av 1/200 på ett år (99,5%). Utgångspunkt är att balansräkningen utgår från ”Bästa skattningen” dvs. marknadsvärden, inga dolda kuddar. Kapitalkrav = minskning av det så beräknade egna kapitalet Diversifiering (med kvadratrotsformler): –alla oförmånliga scenarier inträffar inte samtidigt –vissa är okorrelerade, andra har viss korrelation

8 Kapitalkrav Två olika metoder: Scenariomodell: Kapitalkrav = Minskning av Eget Kapital om visst oförmånligt scenario inträffar (t.ex. aktiekursfall) eller om vissa antaganden om framtiden ändras (t.ex. skadefrekvenser) Faktormodell: Kapitalkrav = Viss procent på något volymmått (t.ex. premieinkomst)

9 Stressning för Finansiella risker Stressning för Ränterisken är mycket hårdare i QIS 3 än i Trafikljuset Ändra räntenivån vid värdering av framtida kapitalflöde QIS 3: +94 %/-51 % för korta durationer ….. +37 %/-31 % för långa durationer Trafikljuset:Parallellskift ± 30 % av 10-årigt statspapper för alla durationer

10 Övriga finansiella risker Spread risk, mäts i både QIS 3 och Trafikljuset –Volatilitet (osäkerhet) i räntespreaden mellan olika finansiella instrument och den riskfria räntan –Mäts med olika mått för motparter med olika rating

11 Övriga finansiella risker Koncentrationsrisk –Extrarisk som kan förekomma i koncentrerade portföljer Motpartsrisk –Risken att motpart fallerar Dessa risker behandlas bara i QIS 3. Mäts med olika faktorer för motparter med olika rating

12 Stressning för Skadeförsäkringsrisk Helt olika tekniker i QIS 3 och Trafikljuset –QIS 3 använder sig av volatiliteter i Totalkostnadskvoten –Trafikljuset använder sig av volatiliteter i Efterbetalningsfaktorn I QIS 3 baseras kapitalkraven på parametrar som ska gälla över hela EU. I Trafikljuset baseras kapitalkraven på parametrar skattade av FI från svensk statistik. Varje försäkringsklass (- gren) stressas för sig.

13 Stressning för Skadeförsäkringsrisk Följande försäkringsgrenar behandlas i Trafikljuset. I huvudsak samma i QIS 3: –Sjuk- och olycksfallsförsäkring –Trygghetsförsäkring –Hem- och villaförsäkring –Företags- och fastighetsförsäkring –Motorfordonsförsäkring –Trafikförsäkring –Sjöfartsförsäkring –Transportförsäkring –Kredit- och borgensförsäkring –Avgångsbidragsförsäkring –Husdjursförsäkring –Direkt utländsk försäkring –Mottagen svensk återförsäkring –Mottagen utländsk återförsäkring Behandlas schablon- mässigt i Trafikljuset

14 Skadeförsäkringsrisker Premiereservrisk: risk för att erlagda men ej intjänade premier inte kommer att räcka till de framtida skador de avses täcka Skadereservrisk: risk för att avsättningen för redan inträffade men ej slutreglerade skador inte kommer att räcka Katastrofrisk

15 Stressning för Katastrofrisk Inverkan på bolagens Egna Kapital av inträffandet av 3 katastrofer. Samma för QIS 3 och Trafikljuset. Katastrof 1 Storm med totalskada 15 mdr kr Katastrof 2 Finansiell kris med total kostnad 2 mdr kr Katastrof 3 Epidemi med total kostnad 1 mdr kr

16 Stressning för Livförsäkringsrisk QIS 3 –Ökning av dödligheten i alla åldrar för alla dödsfallsförsäkringar –Minskning av dödligheten i alla åldrar för alla pensioner och övriga livsfallsförsäkringar –Addera kapitalkraven Trafikljuset –Ökning av dödligheten i alla åldrar för alla försäkringar –Minskning av dödligheten i alla åldrar för alla försäkringar –Tag det största av kapitalkraven

17 Stressning av Sjukförsäkringsrisker QIS 3 –Öka sjukligheten Trafikljuset –Öka sjukligheten –Minska avvecklingen (tillfrisknande och död)

18 Stressning för Annullationsrisk Kapitalkravet för annullationsrisk är olika enkla faktormodeller som uppskattar effekt av ökade/minskade annullationer på Eget Kapital I QIS 3: Effekter av – ökade annullationer på de försäkringar där återköpsvärdet är större än avsättningen –minskade annullationer för de försäkringar där återköpsvärdet är mindre än avsättningen I Trafikljuset: Effekt av ökade annullationer pga. –förlust där garanterade värdet är större än försäkringens eget kapital –förlust av framtida intäkter pga. att volymen minskar –förlust av täckning av bolagets havda anskaffningskostnader (DAC)

19 Stressning för Driftskostnadsrisk Nästan lika i QIS 3 och Trafikljuset Kapitalkrav = 10% av fasta kostnader

20 Kommentarer till försäkringsriskerna I QIS 3 finns Omprövningsrisk (Revision Risk) i skadelivräntor. Risk för dubbelräkning. Risken tas om hand i Trafikljuset genom att man bl.a. ska öka invaliditetsgraderna. Värdering av optioner i livförsäkringsavtal ska i princip tas med i både QIS 3 och Trafikljuset, men är svår och möjligen onödig. I QIS 3 tas hänsyn till rating av återförsäkrare

21 Kommentarer till försäkringsriskerna Stora skillnader finns i risk inom skadeförsäkring mellan olika länder; fel med gemensamma parametervärden (Ex. motor) Ingen diversifieringseffekt vid verksamhet inom samma försäkringsklass i olika länder. Både QIS 3 och Trafikljuset har svårt att riktigt uppskatta reduktionen av kapitalkraven pga. den förlustabsorberande effekten hos Villkorad Återbäring

22 Jämförelser mellan resultaten av QIS 3 och Trafikljuset Kapitalkravet för ränterisk blev nästan dubbelt så stort för skadebolagen i QIS 3 jämfört med i Trafikljuset. För livbolagen ungefär lika. Kapitalkravet för skadeförsäkringsrisk blev ca. tre gånger större i QIS 3 jämfört med i Trafikljuset. Kapitalkravet för långlevnadsrisk/dödlighetsrisk blev ca. dubbelt så stort i QIS 3 jämfört med i Trafikljuset.

23 Tack Följ utvecklingen på www.fi.se/trafikljuset Bengt von Bahr Telefon 08-787 80 16 Bengt.von-bahr@fi.se


Ladda ner ppt "Solvens 2 och Trafikljuset Bengt von Bahr. Solvens 2 och Trafikljuset Solvens 2 är ett solvenssystem Trafikljuset är FI:s tillsynsverktyg QIS 3 är den."

Liknande presentationer


Google-annonser