Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Del 3 Bolags tillväxtmöjligheter och alternativ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Del 3 Bolags tillväxtmöjligheter och alternativ"— Presentationens avskrift:

1 Del 3 Bolags tillväxtmöjligheter och alternativ

2 Hur växer bolag? Organisk tillväxt. Syntetisk tillväxt
Investera i ny produktionskapacitet. Detta ökar kapaciteten på marknaden. Sker i större utsträckning i branscher som är i uppbyggnadsfaser Syntetisk tillväxt Detta sker via företagsköp. Man köper upp befintlig kapacitet istället för att bygga upp ny kapacitet. Detta sker oftast i branscher som är under konsolidering alternativt är utdöende.

3 Organisk tillväxt Bolag växer organiskt genom att nyinvestera. Det har visat sig att företag till stor del använder sig av organisk tillväxt när de är i ett tidigt skede av livscykeln.

4 Projektvärdering Netto Nuvärde Payback metoden

5 Varför Värdera Alla finansiella transaktioner baserar sig på värdering. Man erlägger ett pris för en nyttighet (vara eller tjänst) Nyttigheten har ett värde (= nuvärde (PV)), värdet idag är avgörande eftersom även priset betalas idag. Även om nyttighetens värde mäts idag så kan givetvis nyttan komma i framtiden (isåfall bör den framtida nyttan flyttas till idag (= diskontering)). Ifall nyttan kommer i framtiden är priset defacto en investering i framtiden (= I).

6 NPV (Netto Nuvärde) Använder sig av Diskontering för att kunna flytta framtida kassaflöden tillbaka i tiden. Den vanligaste och den bästa metoden Tumregel: Acceptera alla projekt med NPV>0 2 Byggstenar för en NPV värdering: Avkastningskrav Prognos av kommande kassaflöden

7 NPV Privat kan nyttan vara vadsomhelst men i affärsverksamhet handlar det alltid i sista hand om pengar -> vi mäter värdet (PV) och priset (I) endast i pengar in/ut (kassastr.= CF) Pengar har även ett tidsvärde -> 100 euro idag är värdefullare än 100 euro om ett år eftersom summan kan investeras (och ger avkastning/ränta = r) för ett år. Tidsvärdet beaktas genom att diskontera

8 NPV Detta ger att nyttan (NPV) av transaktionen blir:
Härav följer även beslutsregeln: NPV > 0, priset (I) lägre än nyttan (PV), KÖP (nyttigheten undervärderad) NPV = 0, priset (I) lika med nyttan (PV), KÖP/SÄLJ (nyttigheten rätt prissatt, marknaden effektiv) NPV < 0, priset (I) högre än nyttan (PV), SÄLJ (nyttigheten övervärderad)

9 Om vi beaktar endast kassaströmmarna och tidsvärdet kan nyttighetens värde (PV) skrivas om som:
Ifall betalningen sker omedelbart blir nuvärdet (NPV): Investeringen I är egentligen en kassaström som infaller vid tidpunkt 0

10 Beräkning av det fria kassaflödet
Intäkter + Rörliga kostnader - Fasta Kostnader Avskrivningar EBIT Skatt Operativt Kassaflöde Förändring i NWC +/- Investering Netto kassaflöde

11 Payback metoden Man undersöker hur lång tid det tar för investeringen att betala tillbaka sig. Ju kortare återbetalningstid desto bättre projekt.

12 Payback metoden Problemen med payback är:
Tidsvärdet ignoreras (diskonterad payback) Kassaströmmar efter återbetalningen ignoreras Har ingen klar regel för när projektet är lönsamt

13 Värdering av företag Vi har tidigare tittat på hur man värderar projekt. Det andra stora tillväxt alternativet är att växa syntetiskt. Detta sker via företagsköp. Dvs att ett företag på marknaden köper ett annat bolag och absorberar det i sin organisation När ett bolag köps betalas ett premie. Dvs premie = pris – aktiekurs Premiets storlek beror på hur stora synergierna är på mellan bolagen.

14 Vad bestämmer premiets storlek?
Premiet tenderar att öka med: Hur nära belägna bolagen är varandra. Köparen tenderar att betala mer för bolag som är inom samma bransch (synergierna är större) Finansiella köpare tenderar att betala mindre än industriella köpare I högkonjunktur är premierna högre (bättre tillgång till finansiering och högre konkurrens om objekten)

15 Detta vet vi om företagsköp
Företag tenderar att i genomsnitt betala en aning för mycket då de köper bolag. Köparens aktiekurs går i genomsnitt ned en aning då de handlar bolag Dock ser man inte denna effekten då man tittar på köpare som betalar kontant (signalleringseffekt) Gränsöverskridande köp har en positiv effekt Köp i lågkonjunktur har en positiv effekt Företagsköp är väldigt cykliska. En stor del av volymen är koncentrerad till högkonjunktur

16 Aktievärdering Discounted Dividend Model Multipel Värdering
Discounted Cash Flow model

17 Discounted Dividend Model
Gordons modell bygger på att man diskonterar bolagets dividender, dvs kassaflödet till investerarna på avkastningskravet för eget kapital. Vid företagsvärdering utgår man från att bolaget kommer att finnas till oändligheten. Detta gör att man måste prognostisera framtida dividender och sedan diskontera dem

18 Discounted Dividend Model
En Vanlig teknik är att analysera bolaget grundligt under en 5-10 års period och därefter utgå från att bolaget växer med samma takt som ekonomin. Vi vet även att bolagets dividend = payout ratio * Vinst.

19 Discounted Dividend Model
För att beräkna priset på aktien använder vi följande formel:

20 Från Gordons modell till P/E

21 Avkastningskrav med CAPM
För att hitta avkastningskravet till Gordons modell används väldigt frekvent CAPM. Där Ri är den förväntade avkastningen på tillgången. Beta är dess känslighet mot marknadsavkastningen och Rf är den risk fria räntan

22 Intiutionen bakom CAPM
Investerare preferar liten volatilitet i sin portfölj. En aktie som varierar starkt med marknaden (högt beta) är mer känslig för marknadssvängningar. Aktien tenderar ha en hög avkastning i högkonjunktur och en låg avkastning i lågkonjunktur. Detta är inte att föredra för investeraren. Därför kommer aktier med hög marknadskänslighet att ha ett högre avkastningskrav och därmed ett lägre pris.


Ladda ner ppt "Del 3 Bolags tillväxtmöjligheter och alternativ"

Liknande presentationer


Google-annonser