Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Del 3 Bolags tillväxtmöjligheter och alternativ. Hur växer bolag? • Organisk tillväxt. – Investera i ny produktionskapacitet. Detta ökar kapaciteten på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Del 3 Bolags tillväxtmöjligheter och alternativ. Hur växer bolag? • Organisk tillväxt. – Investera i ny produktionskapacitet. Detta ökar kapaciteten på."— Presentationens avskrift:

1 Del 3 Bolags tillväxtmöjligheter och alternativ

2 Hur växer bolag? • Organisk tillväxt. – Investera i ny produktionskapacitet. Detta ökar kapaciteten på marknaden. Sker i större utsträckning i branscher som är i uppbyggnadsfaser • Syntetisk tillväxt – Detta sker via företagsköp. Man köper upp befintlig kapacitet istället för att bygga upp ny kapacitet. Detta sker oftast i branscher som är under konsolidering alternativt är utdöende.

3 Organisk tillväxt • Bolag växer organiskt genom att nyinvestera. Det har visat sig att företag till stor del använder sig av organisk tillväxt när de är i ett tidigt skede av livscykeln.

4 Projektvärdering 1.Netto Nuvärde 2.Payback metoden

5 Varför Värdera • Alla finansiella transaktioner baserar sig på värdering. • Man erlägger ett pris för en nyttighet (vara eller tjänst) • Nyttigheten har ett värde (= nuvärde (PV)), värdet idag är avgörande eftersom även priset betalas idag. • Även om nyttighetens värde mäts idag så kan givetvis nyttan komma i framtiden (isåfall bör den framtida nyttan flyttas till idag (= diskontering)). • Ifall nyttan kommer i framtiden är priset defacto en investering i framtiden (= I).

6 NPV (Netto Nuvärde) • Använder sig av Diskontering för att kunna flytta framtida kassaflöden tillbaka i tiden. • Den vanligaste och den bästa metoden • Tumregel: Acceptera alla projekt med NPV>0 • 2 Byggstenar för en NPV värdering: – Avkastningskrav – Prognos av kommande kassaflöden

7 NPV • Privat kan nyttan vara vadsomhelst men i affärsverksamhet handlar det alltid i sista hand om pengar -> vi mäter värdet (PV) och priset (I) endast i pengar in/ut (kassastr.= CF) • Pengar har även ett tidsvärde -> 100 euro idag är värdefullare än 100 euro om ett år eftersom summan kan investeras (och ger avkastning/ränta = r) för ett år. • Tidsvärdet beaktas genom att diskontera

8 NPV • Detta ger att nyttan (NPV) av transaktionen blir: • Härav följer även beslutsregeln: • NPV > 0, priset (I) lägre än nyttan (PV), KÖP (nyttigheten undervärderad) • NPV = 0, priset (I) lika med nyttan (PV), KÖP/SÄLJ (nyttigheten rätt prissatt, marknaden effektiv) • NPV < 0, priset (I) högre än nyttan (PV), SÄLJ (nyttigheten övervärderad)

9 9 • Om vi beaktar endast kassaströmmarna och tidsvärdet kan nyttighetens värde (PV) skrivas om som: • Ifall betalningen sker omedelbart blir nuvärdet (NPV): • Investeringen I är egentligen en kassaström som infaller vid tidpunkt 0

10 Beräkning av det fria kassaflödet Intäkter+ Rörliga kostnader- Fasta Kostnader- Avskrivningar- EBIT Skatt- Avskrivningar+ Operativt Kassaflöde Förändring i NWC+/- Investering- Netto kassaflöde

11 Payback metoden • Man undersöker hur lång tid det tar för investeringen att betala tillbaka sig. • Ju kortare återbetalningstid desto bättre projekt.

12 Payback metoden • Problemen med payback är: 1.Tidsvärdet ignoreras (diskonterad payback) 2.Kassaströmmar efter återbetalningen ignoreras 3.Har ingen klar regel för när projektet är lönsamt

13 Värdering av företag • Vi har tidigare tittat på hur man värderar projekt. Det andra stora tillväxt alternativet är att växa syntetiskt. • Detta sker via företagsköp. Dvs att ett företag på marknaden köper ett annat bolag och absorberar det i sin organisation • När ett bolag köps betalas ett premie. Dvs premie = pris – aktiekurs – Premiets storlek beror på hur stora synergierna är på mellan bolagen.

14 Vad bestämmer premiets storlek? • Premiet tenderar att öka med: – Hur nära belägna bolagen är varandra. Köparen tenderar att betala mer för bolag som är inom samma bransch (synergierna är större) – Finansiella köpare tenderar att betala mindre än industriella köpare – I högkonjunktur är premierna högre (bättre tillgång till finansiering och högre konkurrens om objekten)

15 Detta vet vi om företagsköp • Företag tenderar att i genomsnitt betala en aning för mycket då de köper bolag. – Köparens aktiekurs går i genomsnitt ned en aning då de handlar bolag – Dock ser man inte denna effekten då man tittar på köpare som betalar kontant (signalleringseffekt) – Gränsöverskridande köp har en positiv effekt – Köp i lågkonjunktur har en positiv effekt • Företagsköp är väldigt cykliska. En stor del av volymen är koncentrerad till högkonjunktur

16 Aktievärdering • Discounted Dividend Model • Multipel Värdering • Discounted Cash Flow model

17 Discounted Dividend Model • Gordons modell bygger på att man diskonterar bolagets dividender, dvs kassaflödet till investerarna på avkastningskravet för eget kapital. • Vid företagsvärdering utgår man från att bolaget kommer att finnas till oändligheten. • Detta gör att man måste prognostisera framtida dividender och sedan diskontera dem

18 Discounted Dividend Model • En Vanlig teknik är att analysera bolaget grundligt under en 5-10 års period och därefter utgå från att bolaget växer med samma takt som ekonomin. • Vi vet även att bolagets dividend = payout ratio * Vinst.

19 Discounted Dividend Model • För att beräkna priset på aktien använder vi följande formel:

20 Från Gordons modell till P/E

21 Avkastningskrav med CAPM • För att hitta avkastningskravet till Gordons modell används väldigt frekvent CAPM. • Där Ri är den förväntade avkastningen på tillgången. Beta är dess känslighet mot marknadsavkastningen och Rf är den risk fria räntan

22 Intiutionen bakom CAPM • Investerare preferar liten volatilitet i sin portfölj. • En aktie som varierar starkt med marknaden (högt beta) är mer känslig för marknadssvängningar. • Aktien tenderar ha en hög avkastning i högkonjunktur och en låg avkastning i lågkonjunktur. – Detta är inte att föredra för investeraren. – Därför kommer aktier med hög marknadskänslighet att ha ett högre avkastningskrav och därmed ett lägre pris.


Ladda ner ppt "Del 3 Bolags tillväxtmöjligheter och alternativ. Hur växer bolag? • Organisk tillväxt. – Investera i ny produktionskapacitet. Detta ökar kapaciteten på."

Liknande presentationer


Google-annonser