Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SIP-Optionen. 2 •Ett placeringsprogram som riktar sig till dig och ditt företag. •Företaget placerar. Du får avkastningen privat. •SIP-Optionen gör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SIP-Optionen. 2 •Ett placeringsprogram som riktar sig till dig och ditt företag. •Företaget placerar. Du får avkastningen privat. •SIP-Optionen gör."— Presentationens avskrift:

1 1 SIP-Optionen

2 2 •Ett placeringsprogram som riktar sig till dig och ditt företag. •Företaget placerar. Du får avkastningen privat. •SIP-Optionen gör detta möjligt. Ditt företag ställer ut optionen och du själv förvärvar den via en optionspremie. •Företagets placering kan ske med kapitalskydd alternativt via certifikat i strukturerade produkter, eller i fonder. •Placeringen kan göras med nya pengar eller redan finnas i företagets böcker. •Arvode, 2% - 3%, för framtagning av ett SIP-Optionsprogram betalas av företaget och beräknas på nominellt belopp SIP-Optionen Placering Avkastning

3 3 SIP-Optionen - principen Placering Avkastning •Företaget placerar 100.000 kronor. •Via SIP-Optionen tillfaller all tillväxt i placeringen över en viss nivå dig privat som inkomst av kapital. •För SIP-Optionen erlägger du en optionspremie till bolaget. I vidstående exempel har företaget placerat 100.000 kronor i en strukturerad produkt med kapitalskydd. På produktens slutdag skiljer SIP-Optionen av all tillväxt över +20%. Denna del tillfaller dig privat. Optionspremiens storlek beror på vald placeringsprodukt och ligger i storleksordningen 2%-10% av placerat belopp.

4 4 SIP-Optionen – ett sifferexempel En SIP-Option är ett speciellt framtaget värdepapper som utfärdas av ditt företag till dig privat. Optionen ger dig sedan en del av avkastningen på en placering företaget gör. 1.Placering i fond eller strukturerad produkt. Ex. 100.000 kronor 2.Företaget utfärdar en option som ger innehavaren rätt till all avkastning över 110.000 kronor 3.För optionen betalas en premie till företaget. Ex. 5.000 kronor 4.Placeringen säljs. Ex. 130.000 kronor 5.Värdetillväxten över en viss nivå utbetalas till dig privat. I detta fall, 20.000 kronor Efter exempel- vis 5 år Idag Ditt företag Du privat Bank/Fondbolag

5 5 SIP-Optionen – exemplet i siffror Idag Efter fem år -100.000 kronor -2.000 kronor 5.000 kronor Företagets kalkyl Placering Arvode Premieintäkt -5.000 kronor Din privata kalkyl Premie- inbetalning 130.000 kronor 20.000 kronor 110.000 kronor 2,7% Placeringens värde Utbetalas Behållning Total avkastning per år 20.000 kronor 15.000 kronor) -5.000 kronor 15.000 kronor Bruttovärde (Vinst Skatt Nettovärde

6 6 SIP-Optionen – leverans och uppföljning 1.Beställningsblankett SIP-Option 2.Leverans av instruktioner, kundfaktura, optionsavtal 3.Leverans av SIP-Option, kvittomall 4.Internetbaserad uppföljning 5.Slutavräkning

7 7 Vi kan göra SIP-Optioner på betydligt fler underliggande produkter! Förutom det i förväg beräknade förslaget i den här presentationen kan vi vid en skarp förfrågan räkna på (bl.a.) dessa underliggande produkttyper: •kapitalskyddade placeringar •hävstångscertifikat •High Yield-obligationer Kontakta gärna SIP Nordic Konsult AB för beräkning av aktuella premie/lösenkurser – ge oss någon dags förvarning innan ditt kundmöte.

8 8 SIP-Optionen – Användningsområden • Ägarledda företag • Pensionsstiftelser • Incitaments-/belöningsprogram anställda ---------------------------------------------------------------------------- SIP Optionen är ett investeringskoncept som tagits fram och erbjuds av SIP Nordic Konsult. Konceptet marknadsförs av SIP Nordic Fondkommission med samarbetspartners. För mer information, kontakta din mäklare/rådgivare alternativt SIP Nordic Fondkommission på telefon 08-566 126 00.

9 9 Viktig Information Denna information utgör endast marknadsföring och har sammanställt av SIP Nordic Konsult AB. Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av förekommande prospekt och slutliga villkor på: www.sipnordic.se, innan ett investeringsbeslut tas. Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden eller på källor som bedömts tillförlitliga, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Att genomföra en transaktion i de finansiella instrumenten: Innehållet i denna information är indikativt och kan komma att ändras utan vidare underrättelse. En investerare bör konsultera med de rådgivare som han/hon anser nödvändiga för att erhålla hjälp med eventuella investeringsbeslut. SIP Nordic Konsult AB kommer inte agera som rådgivare eller ta på sig något förvaltningsansvar gentemot investerare i samband med denna transaktion och/eller någon liknande transaktion om inte särskilt avtal ingåtts. SIP Nordic Konsult AB gör inga förespeglingar eller förbindelser utifrån detta material, och frånsäger sig allt ansvar för hur investerare eller rådgivare använder sig av innehållet i produktinformationen. SIP Nordic Fondkommission och dess närstående företag, samarbetande företag, anställda eller kunder kan komma att ha ett intresse i finansiella instrument av det slag som beskrivs i detta dokument och/eller i liknande finansiella instrument. Detta intresse kan omfatta handel, innehav, att agera som market maker för sådana instrument, och kan gälla banktjänster, krediter och andra finansiella tjänster till något annat bolag eller emittent av värdepapper eller finansiella instrument av det slag som nämns här.


Ladda ner ppt "1 SIP-Optionen. 2 •Ett placeringsprogram som riktar sig till dig och ditt företag. •Företaget placerar. Du får avkastningen privat. •SIP-Optionen gör."

Liknande presentationer


Google-annonser