Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd Privat sektor, 2012-03-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd Privat sektor, 2012-03-08."— Presentationens avskrift:

1 Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd Privat sektor, 2012-03-08

2 Frågeställningar •Vad är Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, represalieförbud och källskydd? •Vad skiljer det offentliga och de privata? •Var går gränsen mellan yttrandeskyldigheten och lojalitetsplikten gentemot företaget? •Var går gränsen för arbete och privatliv? 2

3 Yttrandefriheten •Alla i Sverige har yttrandefrihet gentemot det allmänna, det är inskrivet i grundlag •2 kap. 1 § punkt 1 regeringsformen samt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. •Med ”det allmänna” avses stat, kommun och landsting (Offentlig sektor). •Yttrandefriheten gäller inte mellan enskilda personer eller mellan ett enskilt företag och en anställd. 3

4 Meddelarfrihet •Att lämna uppgifter för offentliggörande i media. •1 kap. 1 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen. •Meddelarfriheten gäller inte för vissa sekretessbelagda uppgifter som t.ex. avser vårdtagares hälsotillstånd och annan personlig information. •Meddelarfriheten gäller både för offentligt och privat anställda. •För privatanställda finns dock inget skydd mot sanktioner. 4

5 Efterforskningsförbud •Inom offentlig verksamhet är det olagligt att försöka ta reda på vem som lämnat en uppgift. Detta kallas efterforskningsförbud. •Tryckfrihetsförordningen 3 kap. 4 § •Detta skydd gäller även för anställda i kommunala och landstingsägda bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. •Efterforskningsförbud gäller däremot inte inom privat verksamhet. 5

6 Repressalieförbud •Ett allmänt sanktions- och repressalieförbud som innebär att myndigheter och chefer hos myndigheter inte får vidta åtgärder som är negativa för en enskild anställd för att han eller hon har använt sig av sin yttrandefrihet eller meddelarfrihet. 6

7 Källskydd •Alla har rätt att vara anonyma när de kontaktar media. •Det är inte tillåtet för media att lämna ut namnen på någon som lämnat information. Detta kallas källskydd. 7

8 Yttrandefrihet för anställda inom offentlig sektor •Din arbetsgivare får inte begränsa din yttrandefrihet utöver vad som anges i lag. •Din arbetsgivare får inte utdela repressalier mot någon som utnyttjat sin yttrandefrihet på jobbet. •Din arbetsgivare får inte efterforska källan, det vill säga vem som lämnat informationen till medier (efterforskningsförbudet). •Lagen om skydd för företagshemligheter gäller inte dig som är anställd i offentlig sektor. 8

9 Privat sektor Vad skiljer

10 Privat sektor – Begränsning av yttrandefriheten •Företagshemligheter •lagen om skydd för företagshemligheter •sådant som kan skada arbetsgivaren - något som kan anses vara en företagshemlighet. •Affärs- eller driftsförhållanden i företaget •Ekonomi •Arbetsmiljölagen •regler om tystnadsplikt för skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer (7 kap. 13 §). •MBL & FML •Tystnadsplikt •Offentlighets- och sekretesslagen 10

11 Lojalitetsplikten •Både arbetsgivare och anställda har en plikt att främja den andres intressen - en lojalitetsplikt •Lojalitetsplikten behöver inte vara särskilt reglerad i avtal eller liknande, utan gäller underförstått för anställningen. •Brott mot lojalitetsplikten kan utgöra saklig grund för uppsägning av anställningsavtalet 11

12 Annat som kan påverka •Brott eller motsvarande •Innebär att den anställde får en skyldighet att anmäla det inträffade. •Avtal med tystnadspliktsklausuler eller liknande •Förlängning av tystnadsplikt efter anställning? 12

13 Vad tar över tystnadsplikten? •Lex Maria & Lex Sarah •Allvarlig skada eller sjukdom •Allvarligt missförhållande •Patientsäkerhetslagen •Alla risker för vårdskador och händelser som har eller skulle kunna medföra vårdskador ska rapporteras till vårdgivaren. •Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som är nödvändiga. •Yrkesetiken??? 13

14 Kritikerrätt •Alltid i första hand internt! •Alla har rätt att anmäla företagets verksamhet till behörig tillsynsmyndighet. •Om kritiken gjorts i ett ärligt försök att komma till rätta med problem på arbetsplatsen •så kan agerandet anses motiverat och därför inte utgöra ett brott mot lojalitetsplikten. •Måste vara korrekta •Får inte ha syftet att skada företaget! 14

15 Offentligt vs Privatanställd •Din arbetsgivare får inte begränsa din yttrandefrihet utöver vad som anges i lag. •Din arbetsgivare får inte utdela repressalier mot någon som utnyttjat sin yttrandefrihet på jobbet. •Din arbetsgivare får inte efterforska källan, det vill säga det råder efterforskningsförbud. •Lagen om skydd för företagshemligheter gäller inte anställd i offentlig sektor. •Din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller inte på jobbet. •Du har en kritikrätt mot arbetsgivaren, men den har följande begränsningar: •Du måste först kontakta din chef och försöka få en ändring till stånd. •Dina påståenden om fel och brister måste vara korrekta eller i god tro. •Ditt främsta syfte får inte vara att skada arbetsgivaren. •Du har rätt att vara anonym när du vänder dig till massmedia (meddelarskydd) men det finns inget efterforskningsförbud. 15

16 Var går gränsen för arbete och privatliv? 16

17 Arbete –privatliv? OK med facebook på jobbet? + •Kontakter/nätverk •Hålla sig uppdaterad •Marknadsföring •Rekryteringshjälp •Ca 4 miljoner svenskar är aktiva på Facebook - •” Stjäl” arbetstid •Används arbetsredskap •Illojalitet? - hur framställs? •Integritet •39 % är vän med chefen på Facebook

18 Vad skriver vi? •"En dag kvar av veckan på detta dårhus” •"Snubben krävde mer smärtlindring än ett barn” •Arbetsledare skrev nedsättande om föräldraledig på Facebook •Gymnasiet i kris efter rektors sexflörtande 18

19 Skillnad? •Inom ramen för anställningen? •Använder arbetsgivarens utrustning •Påverkan i anställningsförhållandet •Utanför ramen för anställningen? •Privat användning av t.ex. sociala medier som ändå påverkar anställningsförhållandet 19

20 Inlägg om jobbet efter jobbet? •Lojalitetsplikt? •Policy •Praxis 20

21 Läsa mer? •Vårdförbundet •https://www.vardforbundet.se/Agenda/Pa verka/Yttrandefrihet/https://www.vardforbundet.se/Agenda/Pa verka/Yttrandefrihet/ •https://www.vardforbundet.se/Min- profession/Yrken-och-Vard-A- O/Tystnadsplikt--sekretess/https://www.vardforbundet.se/Min- profession/Yrken-och-Vard-A- O/Tystnadsplikt--sekretess/ •Rätten att slå larm - En handbok om yttrandefriheten på jobbet - råd för whistleblowers – www.tco.sewww.tco.se •Almega - Vårdföretagarna •http://www.vardforetagarna.se/fakta_1/m eddelarfrihet_4http://www.vardforetagarna.se/fakta_1/m eddelarfrihet_4 21


Ladda ner ppt "Yttrandefrihet, meddelarfrihet, efterforskningsförbud, repressalieförbud och källskydd Privat sektor, 2012-03-08."

Liknande presentationer


Google-annonser