Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Patientdatalagen och lite Personuppgiftslagen 15 maj 2009 LSF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Patientdatalagen och lite Personuppgiftslagen 15 maj 2009 LSF."— Presentationens avskrift:

1 1 Patientdatalagen och lite Personuppgiftslagen 15 maj 2009 LSF

2 2 Vilken lag ska man tillämpa? Personuppgiftslagen eller patientdatalagen????

3 3 Personuppgiftslagen (1998:204) …gäller för behandling av personuppgifter (om inget annat sägs i patientdatalagen eller i annan lag eller förordning)

4 4 Patientdatalagen (2008:355) … gäller för alla de register som förs i vården  journalföring  administration  kvalitetssäkring  statistik

5 5 Målsättning med personuppgiftslagen (PuL) Vid all behandling av personuppgifter måste man hitta jämvikt mellan den enskildes behov av integritet och samhällets krav på rationell databehandling.

6 6 PuL är subsidiär (2 §) Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller i stället för PuL (t.ex. bestämmelser i patientdatalagen)

7 7 Personuppgiftsansvarig (3 §) ”Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen.”

8 8 Personuppgifter (3 §) ”All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.”

9 9 Grundläggande krav (9 §)  Behandlingen ska vara  laglig  korrekt och i enlighet med god sed  Ändamålen  särskilda, uttryckligt angivna och berättigade  ej behandla för ändamål som är oförenligt med ursprungliga ändamålet  Uppgifterna  adekvata, relevanta, riktiga och aktuella  inte fler än nödvändigt  får ej bevaras längre än nödvändigt

10 10 Tillåten behandling (10 §)  Samtycke  eller nödvändigt för a) avtal b) rättslig skyldighet c) skydda vitala intressen för den registrerade d) arbetsuppgift av allmänt intresse e) myndighetsutövning  eller efter en f) intresseavvägning

11 11 Känsliga uppgifter (13 §)  Uppgifter som avslöjar  ras eller etniskt ursprung  politiska åsikter samt religiösa eller filosofiska övertygelser  medlemskap i fackförening  Uppgifter som rör  hälsa och sexualliv

12 12 Förbud mot behandling av känsliga uppgifter (13 §)  Undantag (15–19 §§)  Uttryckligt samtycke  Eget offentliggörande  Nödvändigt för  arbetsrätten  skydda vitala intressen  fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk  Ideella organisationer (politiskt, religiöst, filosofiskt eller fackligt syfte)  Hälso- och sjukvård  Forskning (om godkänt av etikprövningsnämnd)  Statistik (om samhällsintr. klart väger över risk för integritetsintrång)  Myndighet i löpande text (om uppgifterna lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen)

13 13 Personnummer (22 §) Samtycke, eller klart motiverat med hänsyn till  ändamålet med behandlingen  vikten av en säker identifiering  något annat beaktansvärt skäl

14 14 Information ska lämnas självmant till de registrerade (23 - 24 §§)  När uppgifter samlas in direkt från den registrerade  När uppgifter samlas in från annat håll än från den registrerade  Undantag:  lagstadgad registrering  omöjligt eller oproportionerligt stor arbetsinsats

15 15 Information efter ansökan (26 §)  ”Registerutdrag”  Gratis en gång per kalenderår  Information skall lämnas om:  vilka uppgifter som behandlas  varifrån uppgifterna kommer  ändamålen med behandlingen  mottagare av uppgifterna  Den registrerade skall ansöka skriftligt hos den personuppgiftsansvarige.

16 16 Patientdatalag (2008:355)

17 17 Varför behövdes en ny patientdatalag?  Ökad rörlighet mellan vårdnivåer och landsting, bl.a. genom att patienter oftare byter vårdgivare  Nya IT-verktyg har skapat nya möjligheter  Ökad medvetenhet om att administrativa problem hindrar en god och säker vård  Vårdpersonal har ofta en bristfällig bild av patientens tidigare besök/behandlingar  Lagstiftningen är gammal och hindrar nödvändig samverkan mellan vårdgivare

18 18 Bristfällig information skapar stora problem i vården  Patientsäkerheten hotas – idag sker felbehandlingar och felmedicineringar  Onödigt många plågsamma och dyra provtagningar  Mycket tid ägnas åt att söka efter information och journaler  Vårdpersonalens administrativa börda går ut över mötet med patienten  Medför onödiga väntetider inom hela vårdsystemet

19 19 Ny lagstiftning  Patientdatalagen ersätter Patientjournallagen (1985:562) och Vårdregisterlagen (1998:544)  Lagen gäller för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap  Trädde i kraft den 1 juli 2008

20 20 Effekter av en ny patientdatalag  Förändring för patienten:  bestämmer själv vem som får ta del av journalen – kan spärra hela eller delar av journalen  loggfunktion som visar vem som läst journalen  kan ta del av journalhandlingar elektroniskt via Internet  möjlighet att begära ”tillägg” i sin journal  stärkt integritet, trygghet och säkerhet  Förändring för personal:  enkel och effektiv åtkomst till all relevant information om en patient  förbättrat beslutsunderlag ger stärkt patientsäkerhet  effektivare arbetsrutiner  minskad administrativ börda  moderna, säkra och effektiva arbetsredskap

21 21 Ändamålen  Tillåtet om det behövs för att  fullgöra skyldigheten att föra patientjournal och annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter  administrera vård i enskilda fall  upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller författning  kvalitetssäkra verksamheten  administrera, planera, följa upp, utvärdera och utöva tillsyn över verksamheten  framställa statistik om hälso- och sjukvården

22 22 Uppgifterna  Bara sådana uppgifter som behövs för ändamålen  Uppgifter om lagöverträdelser endast om det är absolut nödvändigt för ändamålet  gäller även privata vårdgivare

23 23 Definitioner Hälso- och sjukvård Verksamhet som avses i  hälso- och sjukvårdslagen,  tandvårdslagen,  lagen om psykiatrisk tvångsvård,  lagen om rättspsykiatrisk vård,  smittskyddslagen,  lagen om kastrering,  lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,  lagen om genetisk integritet

24 24 Definitioner Journalhandling Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder

25 25 Definitioner Patientjournal En eller flera journalhandlingar som rör samma patient

26 26 Journalens innehåll  Alla uppgifter som behövs för en god och säker vård  Vem som gjort en viss anteckning och när  Om patient anser uppgift är oriktig eller missvisande – anteckna det  Signeringskrav  Anteckna om utlämnande skett (ej utlämnande genom direktåtkomst)

27 27 Definitioner Vårdgivare Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare)

28 28 Definitioner Sammanhållen journalföring Ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare

29 29 Sammanhållen journalföring  Vårdgivare får ha direktåtkomst till andra vårdgivares personuppgifter  Patienten kan motsätta sig det – spärra uppgifterna  men det syns alltid att det finns spärrade uppgifter  spärrade uppgifter och vilken vårdgivare som spärrat uppgifterna får visas bara om det föreligger fara för liv eller allvarlig risk för hälsa  Vårdnadshavare kan ej spärra uppgifter om barn  Patienten kan när som helst häva spärren

30 30 Den enskildes inställning  Behandling av personuppgifter i patientjournal är tillåten även om den enskilde motsätter sig det.  Undantag:  den enskilde kan spärra elektronisk åtkomst av personuppgifter hos annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess – inre sekretess (det syns dock att det finns spärrade uppgifter  Vårdnadshavare till barn kan ej spärra åtkomst  den enskilde kan motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring (det syns dock att det finns spärrade uppgifter)  Vårdnadshavare till barn kan ej spärra uppgifter om barnet.

31 31 Sökbegrepp  Som sökbegrepp får man inte använda  uppgifter om lagöverträdelser  att någon fått bistånd eller varit föremål för andra insatser enligt socialtjänstlagen eller utlänningslagen  uppgift som avslöjar  ras eller etniskt ursprung (regeringen kan medge undantag)  politiska åsikter  religiös eller filosofisk övertygelse  medlemskap i fackförening  uppgift som rör  sexualliv

32 32 Information på begäran  Lämna information om den åtkomst till uppgifter om patienten som förekommit  Skyldig att lämna ut informationen på papper  Man får lämna ut den elektroniskt, men det är inget krav (kräver dock stark autentisering)  Patienten får bara veta vårdenhet – ej person – och tidpunkten

33 33 Information ska lämnas självmant om  vem som är personuppgiftsansvarig  ändamålet med behandlingen  vilka typer av uppgifter som behandlas  den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning  de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller  rätt att få uppgifter spärrade  rätt att få information om den direktåtkomst eller elektroniska åtkomst som förekommit

34 34 Information ska lämnas självmant om (forts.)  rätt att få information enligt 26 § PuL  rätt till rättelse  rätt till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid mot patientdatalagen  vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling  gallring  om behandlingen är frivillig eller inte

35 35 Hur ska informationen lämnas  Inget krav på muntlig information  Anslag i väntrummen duger bra  Glöm inte att hemsidan är ett bra medium för informationen (se t.ex. Landstinget Dalarnas hemsida www.ltdalarna.se ) www.ltdalarna.se

36 36 Andra bestämmelser  Bara den som deltar i vården av en patient får ta del av hans eller hennes patientjournal  Villkor för behörighetstilldelning  Kontroll av elektronisk åtkomst (loggar)

37 37 Patienten har rätt att ta del av sin journal via Internet  Inte obligatoriskt  Inget krav - bara en möjlighet  Bedöm vilka uppgifter som är lämpliga att lämna ut på detta sätt  God säkerhet krävs  E-legitimation  kryptering

38 Kristina Blomberg 08-36 22 30 070-751 90 41 info@pulpedagogen.se www.pulpedagogen.se www.pulregistret.se


Ladda ner ppt "1 Patientdatalagen och lite Personuppgiftslagen 15 maj 2009 LSF."

Liknande presentationer


Google-annonser