Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datainspektionen Personuppgiftslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datainspektionen Personuppgiftslagen"— Presentationens avskrift:

1 Datainspektionen Personuppgiftslagen
Dataråd Gaby Borglund

2 Datainspektionens (DI:s) organisation

3 DI:s målsättning DI har som målsätt-ning att finna den rätta balansen mellan den enskildes behov av integritet och samhällets krav på rationell data-behandling.

4 DI:s arbetsuppgifter Förebygger integritetsintrång
Information Inspektioner och tillsyn Förhandskontroll Remisser Regelgivning Korrigerar vid risk för övertramp Hjälper enskilda som råkat illa ut

5 Information webbplats: www.datainspektionen.se föreläsningar
egna konferenser ”call-center”

6 DI:s inspektionsverksamhet
Planerad - föranmäld ”Brandkårsutryckning” - ej föranmäld

7 Personuppgiftslagen (1998:204)

8 Övergångsbestämmelser för PuL
Trädde i kraft den 24 oktober 1998 Nio års övergångstid För manuella register som finns vid ikraftträdandet tillämpas inte vissa bestämmelser i PuL förrän den 1 oktober 2007

9 Vissa undantag i PuL Undantag från hela lagen
Privata ändamål Tryckfrihetsförordningen (TF) Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) Undantag från allt i lagen utom från säkerhetsbestämmelserna journalistiskt ändamål konstnärligt eller litterärt skapande _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 PuL är subsidiär (2 §) Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller i stället för PuL (t.ex. arkivlagen)

11 Eget ansvar Den personuppgiftsansvarige skall själv tolka och följa reglerna i PuL Tillståndsbegreppet borttaget

12 Personuppgiftsansvarig (3 §)
”Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen.” (som regel är det en organisation som avses – inte chefen!!!!)

13 Behandling (3 §) insamling användande registrering utlämnande
Varje åtgärd, t.ex: insamling registrering organisering lagring bearbetning ändring återvinning inhämtande användande utlämnande spridning sammanställning samkörning blockering utplåning förstöring

14 Personuppgifter (3 §) ”All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.”

15 Integritetstrappan 23-26 §§ 33 § 22 § 13-21 §§ 10 § 9 § Info. Internet
Person-nummer 22 § Känsliga uppgifter 13-21 §§ 10 § Tillåten behandl. Grundl. krav 9 §

16 Grundläggande krav (9 §)
Behandlingen måste vara laglig korrekt och i enlighet med god sed Ändamålen särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål ej behandla för ändamål som är oförenligt med ursprungliga ändamålet Uppgifterna adekvata, relevanta, riktiga och aktuella inte fler uppgifter än nödvändigt får ej bevaras längre än nödvändigt

17 Integritetstrappan OK 23-26 §§ 33 § 22 § 13-21 §§ 10 § 9 § Info.
Internet Person-nummer 22 § Känsliga uppgifter 13-21 §§ 10 § Tillåten behandl. 9 § OK

18 Tillåten behandling (10 §)
Samtycke eller nödvändigt för a) avtal b) rättslig skyldighet c) skydda vitala intressen för den registrerade d) arbetsuppgift av allmänt intresse e) myndighetsutövning eller efter en f) intresseavvägning

19 Samtycke (3 §) Viljeyttring som ska vara Tillräcklig information krävs
frivillig särskild otvetydig Tillräcklig information krävs Skriftligt, muntligt eller i form av konkludent handlande

20 Integritetstrappan OK OK 23-26 §§ 33 § 22 § 13-21 §§ 10 § 9 § Info.
Internet Person-nummer 22 § Känsliga uppgifter 13-21 §§ 10 § OK 9 § OK

21 Känsliga uppgifter (13 §)
Uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung politiska åsikter samt religiösa eller filosofiska övertygelser medlemskap i fackförening Uppgifter som rör hälsa och sexualliv

22 Förbud mot behandling av känsliga uppgifter (13 §)
Undantag (15–19 §§) Uttryckligt samtycke Eget offentliggörande Nödvändigt för arbetsrätten skydda vitala intressen fastställa, göra gällande eller för-svara rättsliga an-språk Ideella organisationer (politiskt, religiöst, filosofiskt eller fackligt syfte) Hälso- och sjukvård Forskning och statistik Myndighet i löpande text (om uppgifterna lämnats i ett ärende -eller är nödvändiga för handläggningen)

23 Uppgifter om lag-överträdelser (21 §)
Förbjudet för andra än myndigheter Undantag i DIFS 1998:3, bl.a. socialtjänstområdet fristående skolors elevvårdande verksamhet advokatverksamhet enstaka uppgifter för: fastställande av rättsliga anspråk anmälningsskyldighet enligt lag

24 Integritetstrappan OK OK OK 23-26 §§ 33 § 22 § 13-21 §§ 10 § 9 § Info.
Internet Person-nummer 22 § 13-21 §§ OK 10 § OK 9 § OK

25 Personnummer (22 §) Samtycke, eller klart motiverat med hänsyn till
ändamålet med behandlingen vikten av en säker identifiering något annat beaktansvärt skäl

26 Integritetstrappan OK OK OK OK 23-26 §§ 33 § 22 § 13-21 §§ 10 § 9 §
Info. 33 § Internet 22 § OK 13-21 §§ OK 10 § OK 9 § OK

27 Överföring av personuppgifter till tredje land (33 - 34 §§)
Förbud mot överföring till tredje land (= land utanför EU och EES) som ej har adekvat skyddsnivå Undantag: - samtycke eller nödvändigt för - avtal - fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk - skydda vitala intressen för den registrerade - överföring till konventionsstater _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28 Personuppgiftsförordningen ändrades 1 januari 2001
Gäller kommuner, landsting, kommunal förbund Diarier och justerade protokoll får läggas på Internet Personnummer måste tas bort Övriga personuppgifter måste tas bort om det inte rör förtroendevalda saknas risk för integritetsintrång

29 Integritetstrappan OK OK OK OK OK 23-26 §§ 33 § 22 § 13-21 §§ 10 § 9 §
Info. 33 § OK 22 § OK 13-21 §§ OK 10 § OK 9 § OK

30 Information ska lämnas självmant till de registrerade (23 - 24 §§)
När uppgifter samlas in direkt från den registrerade När uppgifter inte samlas in direkt från den registrerade Undantag: lagstadgad registrering omöjligt eller oproportioner- ligt stor arbetsinsats Info behöver inte alls lämnas om det som den registrerade redan känner till

31 Den information som skall lämnas självmant (25 §)
Den personuppgiftsansvariges identitet Ändamålen Övrigt för att den registrerade ska kunna ta tillvara sina rättigheter t.ex. mottagare av uppgifter rätt att ansöka om info rätt till rättelse

32 Information efter ansökan (26 §)
”Registerutdrag” Gratis en gång per kalenderår Information skall lämnas om: vilka uppgifter som behandlas varifrån uppgifterna har hämtats ändamålen med behandlingen mottagare av uppgifterna Den registrerade skall ansöka skriftligt hos den personuppgiftsansvarige.

33 Integritetstrappan OK OK OK OK OK OK 23-26 §§ 33 § 22 § 13-21 §§ 10 §
9 § OK

34 Behandlingar (ändamålen för vilka man behandlar) skall anmälas till DI (36 §)
Undantag bl.a. om personuppgiftsombud är utsett och anmält enligt personuppgiftsförordningen enligt DI:s föreskrifter För detaljerad information om anmälnings-plikten se DI:s informationsblad ”Anmälan och förhandskontroll”

35 ”Sanktioner” (44 - 49 §§) Förbud Vite Skadestånd
Straff (böter eller fängelse upp till 2 år) lämnar osann uppgift till registrerad eller DI behandlar känsliga uppgifter i strid mot lagen lämnar ut personuppgifter till tredje land i strid mot lagen underlåter att anmäla behandling till DI I ringa fall inget straff

36 Personuppgiftsombud

37 Personuppgiftsombud (3 §)
”Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.”

38 Personuppgiftsombudet
Fysisk person Kunskap och tillräckliga kvalifikationer Självständig ställning Ges möjlighet att utöva sitt uppdrag

39 Personuppgiftsombudets uppgifter (38 - 40 §§)
Informera i organisationen om PuL Intern kontroll Påpeka brister Anmälningsskyldighet Samråda med DI Hjälpa registrerade Föra förteckning över behandlingar

40 Förteckningen ska innehålla
Den personuppgiftsansvariges namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer Ändamålet med behandlingen Kategorier av registrerade Kategorier av uppgifter Eventuella mottagare av uppgifterna (utanför organisationen) Överföring till tredje land? Vidtagna säkerhetsåtgärder

41 Förteckningen kan också innehålla
Uppgiftslämnares namn och telefonnummer Det legala stödet för behandlingen (10 § a – f) Känsliga uppgifter? Det legala stödet Personnummer? Det legala stödet Hur har informationen lämnats? Om samtycke krävs; har det inhämtats, och i så fall, hur?

42 Så, varför ska man ha ett personuppgiftsombud?
Slipper anmäla behandlingar Någon som kan lagstiftningen och håller frågan levande ”Integritetsrevisor” Hjälp för ledning och anställda DI:s förlängda arm Någon som kan hjälpa registrerade

43 Vad säger PuL om IT-säkerheten?

44 Säkerhetsåtgärder (31 §)
Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder tekniska möjligheter kostnad risker känslighet hos uppgifterna

45 Personuppgiftsbiträde
Behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning Får bara behandla i enlighet med instruktioner Avtal ska finnas

46 Beslut om säkerhetsåtgärder (32 §)
DI kan fatta beslut i enskilda fall Besluten kan förenas med vite DI har givit ut “Allmänna råd om IT-säkerhet”

47 Datainspektionen Adress: Box 8114 104 20 Stockholm Tel: 08-657 61 00
Fax: E-postadress: Webbplats:


Ladda ner ppt "Datainspektionen Personuppgiftslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser