Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Personuppgiftslagen (PuL) Polisdatalagen (PdL) och Polismyndigheten Gotland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Personuppgiftslagen (PuL) Polisdatalagen (PdL) och Polismyndigheten Gotland."— Presentationens avskrift:

1 1 Personuppgiftslagen (PuL) Polisdatalagen (PdL) och Polismyndigheten Gotland

2 2 Karl-Göran Marklund Personuppgiftsombud (Den fysiska person som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt) Polismyndigheten i Stockholms läns (Rättsenheten) 010-56 378 59 0708-95 19 98

3 3 Personuppgiftslagen Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

4 4 Personuppgiftslagen l Digitalt l Individens skyddsbehov l PuL ställer krav på anmälan

5 5 PuL är en ramlag Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller i stället för PuL. (t.ex. polisdatalagen,passlagen, vapenlagen, förundersökningskungörelsen)

6 6 Grundbegrepp personuppgifter behandling av personuppgifter personuppgiftsansvarig

7 7 Personuppgift All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. When your heart stops beating, you´ll keep tweeting

8 8 NJB 460 K 12340-12 NK-mannen Anders Petterson Haga-mannen 501119-0049 Sture Bergvall

9 9 Personuppgiftsansvarig ”Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen.” Som regel är det en organisation som avses – inte chefen eller tjänstemannen. I vårt fall: Polismyndigheten Gotland

10 10 Grundläggande krav Ändamålen angivna och berättigade ändamål inte behandla uppgifterna för något annat ändamål Uppgifterna riktiga och aktuella inte fler uppgifter än nödvändigt får ej bevaras längre än nödvändigt

11 11 När är det tillåtet? Samtycke eller nödvändigt

12 12 Samtycke Viljeyttring som ska vara frivillig och otvetydig Skriftligt, muntligt eller i form av att man lämnar sina uppgifter.

13 13 Nödvändigt avtal rättslig skyldighet skydda vitala intressen för den registrerade arbetsuppgift av allmänt intresse myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning

14 14 Känsliga uppgifter Uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung medlemskap i fackförening Uppgifter som rör hälsa och sexualliv

15 15 Information till den registrerade Då personuppgifterna inhämtas direkt från personen själv, skall denne informeras om vad som kommer att databehandlas.

16 16 Information till den registrerade - undantag Information behöver inte lämnas i följande fall: om det finns bestämmelser i en lag eller annan författning. sekretess och tystnadsplikt har företräde framför informationsskyldigheten. information behöver inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till

17 17 Vad säger Personuppgiftslagen om säkerheten? Överväganden för att bedöma nödvändig säkerhet: –tekniska möjligheter –vad det kostar –särskilda risker –hur känsliga uppgifterna är En riskanalys är en bra början

18 18 Anmälan Huvudregeln är att alla behandlingar ska anmälas till Datainspektionen. Om personuppgiftsombud är utsett - anmäl då allt till Personuppgiftsombudet (PuO).

19 19 Inblick i lagen Polisdatalagen

20 20 Polisdatalag SFS 2010:361 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 2 kap. Allmänna bestämmelser 3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter 4 kap. Register –DNA-profiler –Fingeravtrycks- eller signalementsregister –Penningtvättsregister –Det internationella registret 5 kap. Behandling av personuppgifter i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet

21 21 Lagens innebörd Lagen ger en ram inom vilken personuppgiftsbehandlingen måste ske Lagen reglerar inte i detalj hur behandlingen ska gå till – det vill säga inte arbetssätt Ger större möjligheter att behandla personuppgifter för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet Ger bättre förutsättningar för samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna genom utökade möjligheter till informationsutbyte

22 22 Polisdatalagens syfte Lagen syftar till att: möjliggöra personuppgiftsbehandling i polisens brottsbekämpande verksamhet samt skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

23 23 All brottsbekämpande verksamhet som inte direkt kan knytas till en brottsutredning det vill säga, allmänna misstankar om pågående brottslig verksamhet som inte kan konkretiseras eller allmänna misstankar om framtida brott. Förebygga, förhindra eller upptäcka brott

24 24 Härmed avses det arbete polisen bedriver under förundersökningen och annan utredning som bedrivs så snart handläggningen avser ett konkret brott. Handläggning av brottsanmälan Då grund att inleda förundersökning föreligger Spaning som bedrivs under förundersökning Utreda eller beivra brott

25 25 Känsliga personuppgifter Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras, etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv uppgift som samlas in om en person får kompletteras med uppgift enligt ovan om det är absolut nödvändigt uppgift enligt ovan får alltid behandlas för diarieföring och i en anmälan uppgift som beskriver utseende ska utformas objektivt och med respekt för människovärdet (jfr FAP 473-1)

26 26 Behörighet Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

27 27 Utlämnande av personuppgift Samtliga brottsbekämpande myndigheter har rätt att ta del av uppgifter som gjorts gemensamt tillgängliga, utan hinder av sekretess, om uppgifterna behövs i den mottagande myndighetens brottsbekämpande verksamhet.

28 28 Gemensamt tillg ä ngliga uppgifter För behandling av personuppgifter som fler än ett fåtal personer har åtkomst till (gemensamt tillgängliga uppgifter) Finns olika begränsande bestämmelser för att värna den personliga integriteten.

29 29 Gemensamt tillgängliga uppgifter Avser uppgifter som görs gemensamt tillgängliga i polisens brottsbekämpande verksamhet. Avser INTE uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av. Gäller inte vid diarieföring, polisanmälan eller liknande som är nödvändig för handläggningen.

30 30 Vilka uppgifter får göras gemensamt tillgängliga? 1.Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet för brott vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver eller sker systematiskt. 2.Uppgifter som behövs för övervakning av en person om hon eller han kan antas komma att begå brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver och är allvarligt kriminellt belastad eller kan antas utgöra hot mot andras personliga säkerhet, tillgången till dessa uppgifter ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän, informationen om att en person är föremål för övervakning får dock göras tillgängliga för andra.

31 31 Vilka uppgifter får göras gemensamt tillgängliga? 3. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning eller beivrande av brott. 4. Uppgifter som behövs för att fullgöra vad som följer av internationella åtaganden – internationella efterlysningar av personer eller egendom från andra länder. 5. Uppgifter som har rapporterats till polisens kommunikationscentraler.

32 32 Särskilda upplysningar Genom en särskild upplysning eller på annat sätt ska framgå vilket närmare ändamål personuppgifterna behandlas. Detta ska framgå särskilt när det gäller uppgifter om övervakning av en person och uppgifter som rapporterats till polisens kommunikationscentral. Det ska vara tydligt för vilket slag av brott eller brottslig verksamhet etc. som behandlingen sker. Exempelvis underrättelseprojekt om vapensmuggling från Y-land.

33 33 Särskilda upplysningar För uppgifter som gjorts gemensamt tillgängliga om en person och då den personen inte längre är misstänkt för brott ska en särskild upplysning lämnas (gäller fr.o.m. 1 januari 2015 enligt övergångsbestämmelserna)

34 34 Särskilda upplysningar Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet ska förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak. Undantag; om det på grund av särskilda omständigheter är onödigt.

35 35 Sökning Sökning på känsliga personuppgifter inger särskilda betänkligheter. Sådana sökningar skulle kunna möjliggöra exempelvis kartläggning av personer med viss politisk ståndpunkt eller religiös inriktning.

36 36 Sökning 3 kap. 5 § Sökbegränsningar –Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv inte användas som sökbegrepp. –Första stycket hindrar inte att brottsrubriceringar eller uppgifter som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

37 37 Vid sökning på namn, personnummer eller liknande tillåts uppgifter …3 kap. 6 § Är anmäld för brott (avförda brottsanmälningar faller utanför) Är eller har varit misstänkt för brott (brottsmisstanken ska vara aktuell) Är misstänkt för brottslig verksamhet (fä 1 år eller mer eller systematiskt) Övervakas (fä 2 år eller mer och allvarligt kriminellt belastad) Har anmält ett brott Är målsägande i brottsärende Är vittne eller lämnat uppgifter eller yttrande i ett ärende Gett in handling Är anmäld försvunnen Har bedömts kunna komma att möta ett polisingripande med grovt våld Är efterlyst (med stöd av efterlysningskungörelsen eller SIS)

38 38 Undantag från sökbegränsningarna 3 kap. 7 § Sökning i en viss handling Sökning i ett visst ärende Sökning i en uppgiftssamling som skapats för att undersöka viss brottslighet eller vissa kriminella grupperingar och enbart de som arbetar undersökningen har åtkomst till Sökning av särskilt angivna tjänstemän för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse 4 år eller däröver eller för övervakning av person om hon eller han kan antas komma att begå brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver och är allvarligt kriminellt belastad eller kan antas utgöra hot mot andras personliga säkerhet Sökning för att utreda brott för vilket är föreskrivet fängelse 4 år eller däröver

39 39

40 40 S L U T


Ladda ner ppt "1 Personuppgiftslagen (PuL) Polisdatalagen (PdL) och Polismyndigheten Gotland."

Liknande presentationer


Google-annonser