Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsökande och förebyggande arbete Socialtjänsten bedriver ett uppsökande arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Information tillsammans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsökande och förebyggande arbete Socialtjänsten bedriver ett uppsökande arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Information tillsammans."— Presentationens avskrift:

1 Uppsökande och förebyggande arbete Socialtjänsten bedriver ett uppsökande arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Information tillsammans med andra samhällsorgan -Information tillsammans med organisationer

2 Uppsökande och förebyggande arbete Socialtjänsten arbetar aktivt för att identifiera utsatta våldsutsatta kvinnor som redan är aktuella inom socialtjänsten med missbruksproblem utländsk bakgrund med funktionshinder äldre hedersrelaterat våld samkönade parrelationer barn som bevittnat våld

3 Uppsökande och förebyggande arbete Socialtjänsten har insatser att erbjuda för personer som utövar våld mot närstående - Socialtjänsten erbjuder insatser - Socialtjänsten har verksamheter

4 Kvalitet Socialtjänsten har kvalitetssystem som omfattar arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Socialtjänsten gör sig väl förtrogen med levnadsförhållandena -Uppföljningsbara mål finns -Uppföljning - Rutiner för handläggning och dokumentation -Rutinerna används av personalen -Uppföljning av insatser

5 Kvalitet Kommunen säkerställer att personalen har kompetens för att utföra socialtjänstens uppgifter när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld -Kompetens -Fortlöpande kompetensutveckling

6 Samverkan Socialtjänsten har rutiner för samverkan och samarbete med aktörer utanför kommunen i kvinnofridsarbetet -Socialtjänsten har rutiner för hur samverkan ska bedrivas med olika samhällsorgan och organisationer i det övergripande arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld -Socialtjänsten har rutiner för hur samverkan ska bedrivas med olika samhällsorgan och organisationer i det övergripande arbetet med våldsutövare -Socialtjänsten har klargjort vilken personal som har ansvar för det externa samarbetet avseende insatser

7 Samverkan Socialtjänsten har rutiner för samverkan och samarbete när det gäller kvinnofridsarbetet i kommunen -Rutiner för samverkan -Personal som har ansvar för samarbetet

8 Säkerhet Socialtjänsten tillgodoser en våldsutsatt kvinnas behov av skydd -Hot- och riskbedömning -Sekretesskydd

9 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör våldsutsatta kvinnor Socialtjänstens handläggning av en ansökan /anmälan tillgodoser den enskildes rättssäkerhet -Dokumentation av ansökan, anmälan eller uppgifter som inkommit på annat sätt -Dokumentation av förhandsbedömning -Beslutsunderlag -Egen personakt -Utredningen bedrivs skyndsamt

10 Handläggning och dokumentation av ärenden som gäller våldsutsatta kvinnor Socialtjänstens beslut tillgodoser den enskildes rättssäkerhet Beslutet är dokumenterat Avslagsbeslutet är motiverat Underrättelse om beslut

11 Insatser Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en våldsutsatt kvinna har -Boende till skydd -Rådgivning/stödsamtal -Akuta insatser

12 Insatser Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en våldsutsatt kvinna med missbruksproblem har -Boende till skydd -Rådgivning/stödsamtal -Akuta insatser

13 Insatser Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en våldsutsatt kvinna med funktionsnedsättning har -Boende till skydd -Rådgivning/stödsamtal -Akuta insatser

14 Insatser Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en våldsutsatt kvinna med utländsk bakgrund har -Boende till skydd -Rådgivning/stödsamtal -Akuta insatser

15 Insatser Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en våldsutsatt äldre kvinna har -Boende till skydd -Rådgivning/stödsamtal -Akuta insatser

16 Insatser Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en våldsutsatt person som lever under hedersrelaterat våld och förtryck har -Boende till skydd -Rådgivning/stödsamtal -Akuta insatser

17 Insatser Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en våldsutsatt person som lever i en samkönad relation har Boende till skydd -Rådgivning/stödsamtal -Akuta insatser

18 BARN SOM BEVITTNAT VÅLD VÅLD UNDER GRAVIDITET BARN SOM LEVER I VÅLD – ALLVARLIGA KONSEKVENSER OCH SKADOR BARN SOM BEVITTNAT VÅLD ÄR OFTA UTSATTA FÖR VÅLD SYMTOM – BETEENDESTÖRNINGAR, ÄTSTÖRNINGAR, EMOTIONELLA PROBLEM, PTSD (POSTTRAUMATISKT STRESSSYNDROM), ”KRIGSBARN”-LIV OCH DÖD, SLUTNA SYSTEM BROTTSOFFER – SKADESTÅND

19 VÅLD MOT NÄRSTÅENDE- HEDERSRELATERAT VÅLD LIKHETER – MAKT OCH KONTROLL, MÄNS ÖVERORDNING OCH KVINNORS UNDERORDNING SKILLNADER – BÖRJAR TIDIGARE 12 -13 ÅRS ÅLDER, KOLLEKTIVET. EN KVINNA GENTEMOT FLERA PERSONER -BÅDE MÄN OCH KVINNOR. INTE EN MAN MOT EN KVINNA. SYNEN PÅ VÅLDET, BROTTEN ÄR OFTA PLANERADE OCH SANKTIONERADE, INTE FÖRDÖMT

20 Barnets behov När ett barn bevittnat våld görs det en förhandsbedömning av barnets situation -Förhandsbedömning -Förhandsbedömningen görs skyndsamt -Förhandsbedömning som inte leder till utredning -Skäl att inte inleda utredning

21 Barnets behov Om barnet misstänks vara utsatt för brott tar socialnämnden alltid ställning till om en polisanmälan ska göras -Polisanmälan

22 Barnets behov En utredning om ett barn som bevittnat våld beskriver hur våldet har påverkat barnet och barnets behov av insatser -Det framgår i utredningen vilken typ av våld eller andra övergrepp barnet bevittnat och hur frekvent det är /har varit -I utredningen framgår om barnet självt varit utsatt för våld eller ej -I utredningen framgår vilka konsekvenser våldet haft för barnet -I utredningen finns barnets egna beskrivningar av sina upplevelser av våldet dokumenterade -I utredningen framgår socialtjänstens bedömning av barnets behov av stöd och skydd

23 Barnets behov Socialtjänsten har insatser för att möta de behov av stöd och skydd som barn som bevittnat våld har -Stödinsatser -Boende till skydd

24 Vårdnad boende och umgänge I samarbetssamtal i relationer där det finns uppgifter om våld uppmärksammas våldet -Socialtjänsten klargör om det förekommer/har förekommit våld -Enskilda samtal -Samarbetssamtal om det är lämpligt -Våldets konsekvenser -Barnsamtal

25 Vårdnad boende och umgänge I snabbupplysningar till rätten angående vårdnad, boende och umgänge framgår om det finns uppgifter om våld -Uppgifter om förekomst av våld -Föräldrarnas uppfattning om våldets konsekvenser -Barnsamtal

26 Vårdnad boende och umgänge I utredning om vårdnad boende och umgänge fäster socialtjänsten särskilt avseende vid uppgifter om våld -Förekomst av våld -Hur har våldet påverkat barnet -Barnsamtal -Riskbedömning

27 Vårdnad boende och umgänge Den enhet /handläggare som har ansvar att göra en förhandsbedömning av barnets behov av stöd och hjälp informeras om att en närstående vuxen varit utsatt för våld eller andra övergrepp när det framkommer uppgifter i arbetet med frågor rörande vårdnad, boende och umgänge med barn -Överföring av information


Ladda ner ppt "Uppsökande och förebyggande arbete Socialtjänsten bedriver ett uppsökande arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Information tillsammans."

Liknande presentationer


Google-annonser