Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-11-19 Familjeenheten Familjeenheten mål och resultat Detta har vi lyckats med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-11-19 Familjeenheten Familjeenheten mål och resultat Detta har vi lyckats med."— Presentationens avskrift:

1 2012-11-19 Familjeenheten Familjeenheten mål och resultat Detta har vi lyckats med

2 2012-11-19 Familjeenheten 2011-09-01 2012-12-31 Vår Tidsperiod

3 2012-11-19 Familjeenheten 1. Brister i att uppmärksamma problemet våld i nära relationer, VNR 2. Bristande teoretiska kunskaper inom VNR 3. Brister i de familjerättsliga utredningarna, som inte självklart uppmärksammar VNR 4. Brister i metoder och verktyg för att kunna möta målgruppen, VNR 5. Brister i samarbete internt och externt Familjeenheten då

4 2012-11-19 Familjeenheten Familjeenhetens ansökan riktar in sig mot följande mål: 1. Att tidigt upptäcka barn som upplever våld i familjen. (Familjecentralen) 2. Utveckla arbetet inom Familjerätten (familjerättssekreterare) 3. Arbeta för att få fram metoder för att stärka föräldrars omsorgsförmåga där det förekommit våld (Familjegruppen)

5 2012-11-19 Familjeenheten 1.Att tidigt upptäcka barn som upplever våld i familjen. (Familjecentralen)  Familjecentralen går in och arbetar med ett förebyggande arbete tidigt, redan när barnet är i magen.  Vi har utarbetat blanketter som är väl kända inom hela verksamheten och att ställa frågan om våld förekommer är idag en självklarhet.

6 2012-11-19 Familjeenheten 2. Utveckla arbetet inom Familjerätten (familjerättssekreterare)  Familjerättens tre familjerättssekreterare har kompetensutvecklats, Mäns våld mot kvinnor – 7,5 hp. Ersta Sköndal.  Detta ger en ökad teoretisk kunskap inom området VNR och därmed ett annat bemötande och upplägg. Exempelvis med eget avsnitt

7 2012-11-19 Familjeenheten Rutiner för målgruppen inom Familjerätten Enskilda samtal Gemensamma möten - Samarbetssamtal Barnsamtal Domstolsärenden samt att i utredning finns alltid egen rubrik med riskbedömning Skriftliga rutiner finns för:

8 2012-11-19 Familjeenheten 3. Arbeta för att få fram metoder för att stärka föräldrars omsorgsförmåga där det förekommit våld (Familjegruppen)  Trappan- möte med barn som bevittnar våld i sina familjer. Tre personer, á 7,5 hp Ersta Sköndal  Våld i nära relationer en person genomfört 7,5 hp, Mittuniversitetet  Mäns våld mot kvinnor - 7,5 hp. Ersta Sköndal. Familjeenhetens samordnare med ansvar för klient- behandlings- verkställighetsarbete  Gruppen varit med och tagit fram blanketter för att kunna identifiera våldet i pågående och nya ärenden.

9 2012-11-19 Familjeenheten ATT IDENTIFIERA ALLA ÄRENDEN AKTUELLNYINKOMNAAVSLUTADE Genom blankett ”IDENTIFIERING AV FÖREKOMST AV VÅLD I PÅGÅENDE ÄRENDEN” Genom blankett ”IDENTIFIERING AV FÖREKOMST AV VÅLD I PÅGÅENDE ÄRENDEN” Genom digital undersökning. ”Avslutningsblankett”

10 2012-11-19 Familjeenheten IDENTIFIERING AV FÖREKOMST AV VÅLD PER BARN I PÅGÅENDE ÄRENDE 2012 1.Förekomst av våld? Ja Nej 2. I vilket lagrum upptäcktes att det förekommer våld? Bistånd 4.1 Ungdomsärende: ungdomsvård eller ungdomstjänst kap. 5 Serviceärende kap. 3 LÄMNA ÅTER TILL SAMORDNAREN FÖR SAMMANSTÄLLNING EN BLANKETT PER BARN

11 2012-11-19 Familjeenheten FÖREKOMST AV VÅLD I NYINKOMNA ÄRENDEN 2012 1. Förekomst av våld? Ja Nej 2. I vilket lagrum upptäcktes att det förekommer våld? Bistånd 4.1 Ungdomsärende: ungdomsvård eller ungdomstjänst kap. 5 Serviceärende kap. 3 ÅTER TILL SAMORDNARE SOM SVARAR FÖR ATT STATISTIKEN GENOMFÖRS

12 2012-11-19 Familjeenheten Mottagningsblankett omarbetad Datum: Mottaget av: Vem kontaktar: Mottagning enligt SoL 3 kap. service Familjeenheten Gällande:

13 2012-11-19 Familjeenheten Samtycke till minnesanteckningar i aktualiseringsprogram. JA NEJ Kontaktuppgifter: Familjekarta forts. blankett

14 2012-11-19 Familjeenheten Aktuell problematik, anledning till kontakt: Förekommer det våld i familjen? JA * se sista sidan NEJ Vad önskar man hjälp med, behov forts. blankett

15 2012-11-19 Familjeenheten Vilka försök har gjorts för att försöka lösa problemet: Resurser (föräldraförmåga, nätverk, BUP, etc.) Överenskommelse : Registrering i aktualiseringsprogrammet Genomfört Ej genomfört: ange orsak * Om ja på våldsfrågan kan nedanstående frågor användas som följdfrågor: Vem har blivit utsatt för våld? Har barnet utsatts för våld? JA NEJ Har barnet bevittnat våld? JA NEJ Har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet? JA NEJ Vem är förövaren, vem har slagit?

16 2012-11-19 Familjeenheten Genomförda utbildningar Internutbildning av Spirea, Män, Kvinnor och Barn. Till: samtliga personal inom Familjeenheten. Mäns våld mot kvinnor – Ersta Sköndal – 4 personer 3 familjerätt 1 st som jobbar med mottagning. Våld i nära relationer – 1 person mittuniversitetet familjegruppen Trappan – krissamtal till barn VNR 3 personer familjegruppen.

17 2012-11-19 Familjeenheten Fältassistenterna har utarbetat en arbetsmetod för det förebyggande arbetet Förebyggande insatser för att motverka att våld i nära relationer uppstår

18 2012-11-19 Familjeenheten ANTIVÅLDSPROGRAM Fältassistenterna  Arbetsmaterial; som är användbart när man är ute i skolorna  Mål: att uppmärksamma problematiken VNR redan under det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Att det blir en självklarhet.

19 2012-11-19 Familjeenheten Skolprojekt Våld i Nära Relation  Inledande fakta  Familjen i fokus  Relationen i fokus

20 2012-11-19 Familjeenheten Inledande fakta (PowerPoint)  Hur många barn utsätts  Våldets olika skepnader  Våld föder våld  Vikten av att berätta  Vart man kan vända sig

21 2012-11-19 Familjeenheten Familjen i fokus  Filmen: INGEN SER OSS  Diskussion om filmen

22 2012-11-19 Familjeenheten Relationen i fokus  Diskussion: Vad kännetecknar en bra partner? Vad är svartsjuka? M.m.  ”Hetastolen” övning: Tex. Ett nej är alltid ett nej. Jag får bestämma vad min partner ska ha för kläder. En tjej som är ”villig” är en hora.

23 2012-11-19 Familjeenheten Andra Viktiga händelser under året  Bakgrund: Spirea – centrum mot våld i nära relationer och Familjeenheten, har sedan Spireas start samverkat på flera vis.  Nuläge: 2012-10-01 läggs Spirea in som en del av Familjeenheten. Samverkansavtal med Vimmerby och Hultsfred har då sagt upp.

24 2012-11-19 Familjeenheten Spirea Då  Brister i ändamålsenliga lokaler, som inte är utrustade med besöksrum, barnanpassat rum. Lyhört,  Ett stort tryck på personalen utifrån många ärenden.  Samarbetspartner med bristande utbildning inom området  Behov av förlängd projektanställning med mål – övergå i tv.

25 2012-11-19 Familjeenheten Spireas ansökan riktar in sig mot följande mål:  Att i statistik se en ökning av Stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor  Att den förväntade ökning av antalet barn i behov av samtal ska kunna mötas på ett bra sätt.  Att Stöd och Behandling för män som utövar våld ska kunna ges, samt att dessa samtal ska öka från föregående år.  Metodutveckling vår kvinnor, barn och män. Enskilt och i grupp. Ett utformade av en egen arbetsmodell, med den kunskap som redan innehas.

26 2012-11-19 Familjeenheten Forts Spirea  Utbildningssatsningar som man tänkte sig  Föreläsningar på hemmaplan  Utbildningsplan ska skapas  Kartläggning av personal för att därefter utbilda inom VNR-områdets olika delar, här innefattas professionella, volontärer och ideella föreningar

27 2012-11-19 Familjeenheten Forts Spirea  Förebyggande insatser i form av utökad samverkan med skolahälsan med information till högstadie- och gymnasieelever.  Att kunna identifiera och delge i skolklasser

28 2012-11-19 Familjeenheten Under året har det varit omorganisationer inom Spirea  Trots svårigheter har den personal som idag är kvar, tappert jobbat inom respektive målområde i en samverkan med Familjeenheten.  Spirea har internutbildat Familjeenhetens personal  Spirea har varit bollplank och i allra högsta grad tillgängliga och hjälpsamma i Familjeenhetens VNR-satsning.

29 2012-11-19 Familjeenheten Spirea idag  Statistik etc plockas in i nytt datasystem  Har idag tillgång till bättre lokaler för att möta personer med olika svårigheter. Man kan idag erbjuda individuella lösningar samt att det är fler arbetskamrater.  Barn i behov av enskilda samtal erbjuds detta i Västervik på Familjeenheten.  Stöd och Behandling ges till män som utövar våld, en ökning har skett.  Det finns idag en SPIREAMODELL framtagen för enskilda kvinnor och män, till barnen används Rädda barnens behandlingsmetod Trappan.

30 2012-11-19 Familjeenheten Resultat som vi idag ser är att vi har lyckats med mycket av det vi ville:  Tre personer som arbetar med familjerättsligt arbete, 100% av personalstyrkan, har idag ökat sin kunskap om VNR, och ett nytt avsnitt för riskbedömning finns med i utredningsarbetet.  Nybesöksgruppen har ökad kompetens, dels genom internutbildning från Spirea och dels genom högskoleutbildning.  Blanketter och rutiner har utarbetats inom hela Familjeenheten.  Alla barn, 100%, som lever i våld i sina familjer erbjuds enskilda samtal och eller barngruppverksamhet.  Ett bra förebyggande arbetsmaterial är framtaget och testas just nu.


Ladda ner ppt "2012-11-19 Familjeenheten Familjeenheten mål och resultat Detta har vi lyckats med."

Liknande presentationer


Google-annonser