Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjeenheten mål och resultat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjeenheten mål och resultat"— Presentationens avskrift:

1 Familjeenheten mål och resultat
Detta har vi lyckats med Familjeenheten

2 Vår Tidsperiod Familjeenheten

3 Familjeenheten då Brister i att uppmärksamma problemet våld i nära relationer, VNR Bristande teoretiska kunskaper inom VNR Brister i de familjerättsliga utredningarna, som inte självklart uppmärksammar VNR Brister i metoder och verktyg för att kunna möta målgruppen, VNR Brister i samarbete internt och externt När ansökan görs ser vi; Familjeenheten

4 Familjeenhetens ansökan riktar in sig mot följande mål:
Att tidigt upptäcka barn som upplever våld i familjen. (Familjecentralen) Utveckla arbetet inom Familjerätten (familjerättssekreterare) Arbeta för att få fram metoder för att stärka föräldrars omsorgsförmåga där det förekommit våld (Familjegruppen) Familjeenheten

5 Att tidigt upptäcka barn som upplever våld i familjen
Att tidigt upptäcka barn som upplever våld i familjen. (Familjecentralen) Familjecentralen går in och arbetar med ett förebyggande arbete tidigt, redan när barnet är i magen. Vi har utarbetat blanketter som är väl kända inom hela verksamheten och att ställa frågan om våld förekommer är idag en självklarhet. Familjeenheten

6 2. Utveckla arbetet inom Familjerätten (familjerättssekreterare)
Familjerättens tre familjerättssekreterare har kompetensutvecklats, Mäns våld mot kvinnor – 7,5 hp. Ersta Sköndal. Detta ger en ökad teoretisk kunskap inom området VNR och därmed ett annat bemötande och upplägg. Exempelvis med eget avsnitt Familjeenheten

7 Rutiner för målgruppen inom Familjerätten
Skriftliga rutiner finns för: Enskilda samtal Gemensamma möten - Samarbetssamtal Barnsamtal Domstolsärenden samt att i utredning finns alltid egen rubrik med riskbedömning Familjeenheten

8 Våld i nära relationer en person genomfört 7,5 hp, Mittuniversitetet
3. Arbeta för att få fram metoder för att stärka föräldrars omsorgsförmåga där det förekommit våld (Familjegruppen) Trappan- möte med barn som bevittnar våld i sina familjer. Tre personer, á 7,5 hp Ersta Sköndal Våld i nära relationer en person genomfört 7,5 hp, Mittuniversitetet Mäns våld mot kvinnor - 7,5 hp. Ersta Sköndal. Familjeenhetens samordnare med ansvar för klient- behandlings- verkställighetsarbete Gruppen varit med och tagit fram blanketter för att kunna identifiera våldet i pågående och nya ärenden. Samtliga sökt in på högskola där studierna skulle vara helt internetbaserade. Man kom inte in, fick reservplatser varpå det blev struligt. ÖKAD KUNSKAP I DET PRAKTISKA MÖTET, MEN ÄVEN FLER MED EN STÖRRE VERKTYGSLÅDA. Sammantaget har detta Familjeenheten

9 ATT IDENTIFIERA ALLA ÄRENDEN
AKTUELL NYINKOMNA AVSLUTADE Genom blankett ”IDENTIFIERING AV FÖREKOMST AV VÅLD I PÅGÅENDE ÄRENDEN” Genom digital undersökning. ”Avslutningsblankett” Familjeenheten

10 EN BLANKETT PER BARN Förekomst av våld?
IDENTIFIERING AV FÖREKOMST AV VÅLD PER BARN I PÅGÅENDE ÄRENDE 2012 Förekomst av våld? Ja Nej 2. I vilket lagrum upptäcktes att det förekommer våld? Bistånd 4.1 Ungdomsärende: ungdomsvård eller ungdomstjänst kap. 5 Serviceärende kap. 3 LÄMNA ÅTER TILL SAMORDNAREN FÖR SAMMANSTÄLLNING Familjeenheten

11 FÖREKOMST AV VÅLD I NYINKOMNA ÄRENDEN 2012
Ja Nej 2. I vilket lagrum upptäcktes att det förekommer våld? Bistånd 4.1 Ungdomsärende: ungdomsvård eller ungdomstjänst kap. 5 Serviceärende kap. 3 ÅTER TILL SAMORDNARE SOM SVARAR FÖR ATT STATISTIKEN GENOMFÖRS Familjeenheten

12 Mottagningsblankett omarbetad
Datum: Mottaget av: Vem kontaktar: Mottagning enligt SoL 3 kap. service Familjeenheten Gällande: Familjeenheten

13 forts. blankett Kontaktuppgifter: Familjekarta
Samtycke till minnesanteckningar i aktualiseringsprogram. JA NEJ Kontaktuppgifter: Familjekarta Familjeenheten

14 Förekommer det våld i familjen?
forts. blankett Aktuell problematik, anledning till kontakt: Förekommer det våld i familjen? JA * se sista sidan NEJ Vad önskar man hjälp med, behov Familjeenheten

15 Vilka försök har gjorts för att försöka lösa problemet:
Resurser (föräldraförmåga, nätverk, BUP, etc.) Överenskommelse: Registrering i aktualiseringsprogrammet Genomfört Ej genomfört: ange orsak * Om ja på våldsfrågan kan nedanstående frågor användas som följdfrågor: Vem har blivit utsatt för våld? Har barnet utsatts för våld? JA NEJ Har barnet bevittnat våld? Har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet? Vem är förövaren, vem har slagit? Familjeenheten

16 Genomförda utbildningar
Internutbildning av Spirea, Män, Kvinnor och Barn. Till: samtliga personal inom Familjeenheten. Mäns våld mot kvinnor – Ersta Sköndal – 4 personer 3 familjerätt 1 st som jobbar med mottagning. Våld i nära relationer – 1 person mittuniversitetet familjegruppen Trappan – krissamtal till barn VNR 3 personer familjegruppen. Familjeenheten

17 Förebyggande insatser för att motverka att våld i nära relationer uppstår
Fältassistenterna har utarbetat en arbetsmetod för det förebyggande arbetet Familjeenheten

18 ANTIVÅLDSPROGRAM Fältassistenterna
Arbetsmaterial; som är användbart när man är ute i skolorna Mål: att uppmärksamma problematiken VNR redan under det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Att det blir en självklarhet. Familjeenheten

19 Skolprojekt Våld i Nära Relation
Inledande fakta Familjen i fokus Relationen i fokus Familjeenheten

20 Inledande fakta (PowerPoint)
Hur många barn utsätts Våldets olika skepnader Våld föder våld Vikten av att berätta Vart man kan vända sig Familjeenheten

21 Filmen: INGEN SER OSS Diskussion om filmen Familjen i fokus
Familjeenheten

22 Relationen i fokus Diskussion: Vad kännetecknar en bra partner? Vad är svartsjuka? M.m. ”Hetastolen” övning: Tex. Ett nej är alltid ett nej. Jag får bestämma vad min partner ska ha för kläder. En tjej som är ”villig” är en hora. Familjeenheten

23 Andra Viktiga händelser under året
Bakgrund: Spirea – centrum mot våld i nära relationer och Familjeenheten, har sedan Spireas start samverkat på flera vis. Nuläge: läggs Spirea in som en del av Familjeenheten. Samverkansavtal med Vimmerby och Hultsfred har då sagt upp. Familjeenheten

24 Spirea Då Brister i ändamålsenliga lokaler, som inte är utrustade med besöksrum, barnanpassat rum. Lyhört, Ett stort tryck på personalen utifrån många ärenden. Samarbetspartner med bristande utbildning inom området Behov av förlängd projektanställning med mål – övergå i tv. Familjeenheten

25 Spireas ansökan riktar in sig mot följande mål:
Att i statistik se en ökning av Stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor Att den förväntade ökning av antalet barn i behov av samtal ska kunna mötas på ett bra sätt. Att Stöd och Behandling för män som utövar våld ska kunna ges, samt att dessa samtal ska öka från föregående år. Metodutveckling vår kvinnor, barn och män. Enskilt och i grupp. Ett utformade av en egen arbetsmodell, med den kunskap som redan innehas. Familjeenheten

26 Forts Spirea Utbildningssatsningar som man tänkte sig
Föreläsningar på hemmaplan Utbildningsplan ska skapas Kartläggning av personal för att därefter utbilda inom VNR-områdets olika delar, här innefattas professionella, volontärer och ideella föreningar Familjeenheten

27 Forts Spirea Förebyggande insatser i form av utökad samverkan med skolahälsan med information till högstadie- och gymnasieelever. Att kunna identifiera och delge i skolklasser Familjeenheten

28 Under året har det varit omorganisationer inom Spirea
Trots svårigheter har den personal som idag är kvar, tappert jobbat inom respektive målområde i en samverkan med Familjeenheten. Spirea har internutbildat Familjeenhetens personal Spirea har varit bollplank och i allra högsta grad tillgängliga och hjälpsamma i Familjeenhetens VNR-satsning. Familjeenheten

29 Spirea idag Statistik etc plockas in i nytt datasystem
Har idag tillgång till bättre lokaler för att möta personer med olika svårigheter. Man kan idag erbjuda individuella lösningar samt att det är fler arbetskamrater. Barn i behov av enskilda samtal erbjuds detta i Västervik på Familjeenheten. Stöd och Behandling ges till män som utövar våld, en ökning har skett. Det finns idag en SPIREAMODELL framtagen för enskilda kvinnor och män, till barnen används Rädda barnens behandlingsmetod Trappan. Datasystemet har krånglat till det för hela socialförvaltningen Brister i ändamålsenliga lokaler, som inte är utrustade med besöksrum, barnanpassat rum. Lyhört, Ett stort tryck på personalen utifrån många ärenden. Samarbetspartner med bristande utbildning inom området Behov av förlängd projektanställning med mål – övergå i tv. TANKE PÅ ATT ÖKA SAMVERKAN MED IFOs VERKSAMHETER DÄR EX VUXENENHETEN SES SOM NÄSTA SJÄLVKLARA DEL SOM SKA KUNNA TA EMOT OCH ERBJUDA SAMTAL TILL EX MÄNNEN Familjeenheten

30 Resultat som vi idag ser är att vi har lyckats med mycket av det vi ville:
Tre personer som arbetar med familjerättsligt arbete, 100% av personalstyrkan, har idag ökat sin kunskap om VNR, och ett nytt avsnitt för riskbedömning finns med i utredningsarbetet. Nybesöksgruppen har ökad kompetens, dels genom internutbildning från Spirea och dels genom högskoleutbildning. Blanketter och rutiner har utarbetats inom hela Familjeenheten. Alla barn, 100%, som lever i våld i sina familjer erbjuds enskilda samtal och eller barngruppverksamhet. Ett bra förebyggande arbetsmaterial är framtaget och testas just nu. Familjeenheten


Ladda ner ppt "Familjeenheten mål och resultat"

Liknande presentationer


Google-annonser