Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tel. 08 508 25 610 Seminarium om personlig assistans och aktuella handikappolitiska frågeställningar Vasa Finland 14/11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tel. 08 508 25 610 Seminarium om personlig assistans och aktuella handikappolitiska frågeställningar Vasa Finland 14/11."— Presentationens avskrift:

1 riitta-leena.karlsson@stockholm.se Tel. 08 508 25 610 Seminarium om personlig assistans och aktuella handikappolitiska frågeställningar Vasa Finland 14/11 2012 SIDAN 1

2 Innehåll • Styrdokument och lagar som styr stödinsatserna • Varför LSS? • Personkretsen i LSS • Personlig assistans – för vem och hur? • Förändringar i reformen sedan 1994 • Framgångsfaktorer • Aktuella utmaningar SIDAN 2

3 Funktionshinderpolitiska styrdokument i Sverige Världen: FN Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2009 Europa: EU - Måldokument och deklarationer och två-åriga handlingsplaner Sverige: Funktionshinderpolitiska målen 2011 – 2016 (Regeringen) En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 Lagstiftning; HSL SOL LSS Kommuner/landsting: Funktionshinderpolitiskt program/handlingsplaner Policy och riktlinjer SIDAN 3

4 Diskrimineringslagstiftning 2009 Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av : • kön • könsöverskridande identitet eller uttryck • etnisk tillhörighet • religion eller annan trosuppfattning • funktionsnedsättning • sexuell läggning • ålder Aktuellt: Är otillgänglighet diskriminering? SIDAN 4

5 Hur många av befolkningen Sverige har funktionsnedsättning? Var femte person, ca 20 % av befolkningen, uppger sig ha någon typ av funktionsnedsättning Minst 10 % av befolkningen har någon form av permanent funktionsnedsättning 1,5 % av barn i Sverige har omfattande funktionsnedsättning 1 % av vuxna i Sverige har omfattande funktionsnedsättning SIDAN 5

6 SIDAN 6 Inriktningsmålen i svensk fh-politik Regeringens skrivelse (mars 2010) • Ökad fysisk tillgänglighet • IT-politiken • Socialpolitiken • Utbildningspolitiken • Kultur, medier och idrott • Arbetsmarknadspolitiken • Rättsväsendet • Transportpolitiken • Folkhälsopolitiken Strategin Operativa delmål och en struktur (framtagna av 17 myndigheter) för uppföljning inom prioriterade områden enligt ovan

7 Lagstiftning för vård, stöd och service • Hälso- och sjukvårdslagen – HSL (landstinget) • Socialtjänstlagen – SoL (kommunen) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS (kommunen) SIDAN 7

8 Verksamheten enligt denna lag ska bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. LSS - Inflytande och delaktighet SIDAN 8

9 LSS 6§ Bemanning För verksamheten enligt denna lag ska finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. LSS § Förhandsbesked Rätten att flytta och ansöka om insatsen i förväg Krav på bemanning Möjlighet att flytta SIDAN 9

10 Kvalitet i stödinsatser • Insatserna anpassas efter den enskildes behov • Hänsyn tas till att behoven kan variera över tid • Den enskildes inflytande över planering, utformning och genomförande av insatser • Insatserna karaktäriseras av: Kontinuitet Tillgänglighet Samordning Varaktighet SIDAN 10

11 Personkrets 1 – 3 LSS 1.Personer med utvecklingsstörning, autism eller med autismliknande tillstånd/autismspektrumtillstånd 2.Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 3.Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande men är stora och förorsakar betydande svårigheter i dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service SIDAN 11

12 LSS-insatser = 10 rättigheter 1.Råd och stöd (av landstinget) 2.Personlig assistans 3.Ledsagarservice 4.Kontaktperson 5.Avlösarservice i hemmet 6.Korttidsvistelse utanför hemmet 7.Korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år 8.Boende för barn/ungdom (familjehem/elevhem) 9.Boende för vuxna (gruppbostad, servicebostad, annan särskild anpassad bostad) 10.Daglig verksamhet (för pkr 1 och 2) SIDAN 12

13 Personlig assistans  Grundläggande behov minst 20 timmar i veckan  Stöd vid förflyttning  Stöd vid hygiensituationer: toalettbesök, dusch mm  Stöd vid matsituationer; beredning, matning mm  Stöd vid kommunikation  Om assistans beviljas – då ingår alla stödjande insatser; hemtjänst, ledsagning mm SIDAN 13

14 Hur många har assistans?  Statlig assistansersättning (FK) 15 895 (aug 2012)  Kommunens assistans enl LSS 3800 (dec 2011)  58 % väljer privat assistansanordnare (enl FK)  Statlig assistansersättningsbelopp per timme beslutas årligen Aktuellt belopp 267 kr/timme (2012) SIDAN 14

15 Rätten till assistans – rätten till liv  Erhålla personlig integritet inför familjemedl m fl  Få kontinuitet i stödet  Få självbestämmande  Flytta till eget hem  Bilda familj  Studera  Arbeta  Delta i fritidsaktiviteter  Delta i samhällets gemenskap och leva som andra SIDAN 15

16 Valfrihet – att få välja utförare/assistent  Godkända företag/annordnare på Socialstyrelsens webbplats totalt ca 1300 anordnare www.sos.sewww.sos.se  www.assistanskoll.se – inom Indipendent Living Institute www.assistanskoll.se  Listar 235 assistansanordnare i Sverige varav 222 har lämnat uppgifter  Har tillsammans 9303 kunder (nästan hälften av alla)  Statistik om assistans  Löneutveckling sedan 1994 -  Kollektivavtal – jämförelser  Nytt projekt ”Assistanstips” – 3 årigt projekt SIDAN 16

17 Utmaningar  Anhöriga som assistenter - Kan motverka reformens syfte  Oseriösa assistansföretag - Kan drabba oskyldiga  Kostnadsutveckling – Kan ge restriktivitet vid bedömningar  Regeländringar - Kan bli en kollektiv bestraffning  Rekryteringsproblem - Påverkar kontinuitet SIDAN 17

18 LSS- utredning LSS-utredningen - slutbetänkande ”Möjlighet att leva som andra” (SOU 2008:77) Flera utredningsdirektiv • Utreda Råd och stöd • Utreda Personlig assistans • Utreda helheten i LSS SIDAN 18

19 Ändringar i LSS från den 1 januari 2011 LSS-kommitténs slutbetänkande SOU 2008:77 Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet • LSS ska finnas kvar som rättighetslag • Nuvarande huvudmannaskap (staten)ändras inte • Åtgärder övervägs för att dämpa kostnadsutvecklingen för personlig assistans • Tillsyn och kontroll måste förstärkas för att öka kvalitet och trygghet SIDAN 19

20 Tillsyn och kontroll Socialstyrelsens tillsyn ska omfatta all verksamhet enligt LSS  Även personlig assistans, inklusive assistansberättigade som själva är arbetsgivare för sina assistenter  Assistansersättning (enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken) ska bara kunna användas till sådan assistans som regleras i LSS och omfattas därmed bl.a. av samma tillsynsregler SIDAN 20

21 Tillståndskrav och anmälningsplikt för personlig assistans  Det ska krävas tillstånd för att enskilda ska få bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans enligt LSS  Tillståndsplikt för övrig enskild verksamhet enligt LSS Anmälan till Socialstyrelsen  Kommun eller landsting som driver verksamhet enligt 9 § 6-10 ska anmäla denna verksamhet till Socialstyrelsen innan verksamheten påbörjas  En assistansberättigad som är arbetsgivare åt sina assistenter blir skyldig att göra en anmälan till Socialstyrelsen innan assistenten påbörjar sitt arbete. SIDAN 21

22 Barnperspektiv infört i LSS Regler om barnets bästa  När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas Regler om barns rätt att komma till tals  När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas stor betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad  Registerutdrag på berörd personal SIDAN 22

23 Kommunen - Försäkringskassan  Kommunen ska anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om personlig assistans eller ekonomiskt stöd till personlig assistans enligt LSS och personen antas ha rätt till assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. SIDAN 23

24 Behov av s k dubbel assistans  Den som behöver mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel har utretts  Lagen om bostadsanpassningsbidrag  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) SIDAN 24

25 Missbruk av assistansersättning – uppmärksammats i utredningar samt medialt 2011-2012 Skadar reformen och påverkar tillgången till assistans på sikt  Kriminella företag  Enskilda personer med funktionsnedsättning missbrukar reformen  Kostnader för assistans ökar SIDAN 25

26 Sept 2012 – ny proposition ang assistans ”Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning”  Inspektioner i bostaden när anhöriga är assistenter  Anordnare skyldig att anmäla felaktig användning av assistansersättning SIDAN 26

27 Tack! SIDAN 27


Ladda ner ppt "Tel. 08 508 25 610 Seminarium om personlig assistans och aktuella handikappolitiska frågeställningar Vasa Finland 14/11."

Liknande presentationer


Google-annonser