Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsforum (myndighetschefer) Beredningsgrupp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsforum (myndighetschefer) Beredningsgrupp"— Presentationens avskrift:

1 Samordningsforum (myndighetschefer) Beredningsgrupp
Reklam och marknadsföring Unga och arbetslöshet Beredningsgrupp Informations- säkerhet Skola Ekonomisk utsatthet Barn och ungas rätt till kultur Skyddad identitet Digitalt lärarstöd Om IT-säkerhet HBT- perspektiv Privatekonomi i skolan Funktions- nedsättning Immi-gration Placerade Ungas studiebidrag Omyndigas skulder Nationell webbplats Socioekonomiskt segregerade områden Ungas boendefrågor Rätt till modersmål

2 Beredningsgrupp Beredningsgruppen kan ses som samordningsforumets arbetsutskott. Här förbereds möten i samordningsforumet, och hit kanaliseras tankar och åsikter från arbetsgrupperna via sekretariatet, för vidare behandling i samordningsforumet. Deltagande myndigheter: Barnombudsmannen, Konsumentverket, Skolverket, Ungdomsstyrelsen.

3 Samordningsforum Till möten med samordningsforumet kallas de deltagande myndigheternas generaldirektörer eller motsvarande. Sammanträden arrangeras tre gånger per år. Här tas övergripande beslut kring frågor av mer principiell karaktär. Deltagande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Barnombudsmannen, Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Datainspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Finansinspektionen, Folkhälsoinstitutet, Handisam, Konsumentverket, Kronofogden, Kulturrådet, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisen, Post- och Telestyrelsen, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens medieråd, Statistiska centralbyrån.

4 Barn och ungas rätt till kultur
Arbetsgruppen för barns rätt till kultur träffas fyra gånger per år. Fokus ligger på kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De medverkande myndigheterna delar med sig till varandra av aktuella rapporter och nyheter med anknytning till barn- och ungdomskultur. Gruppen lyfter också frågor av gemensamt intresse, t.ex. behovet av återkommande kulturvaneundersökning för barn och unga. Samarbete mellan myndigheterna pågår även mellan mötena, genom seminarier, medverkan i referensgrupper med mera. Deltagande myndigheter: Statens kulturråd, Ungdomsstyrelsen, Skolverket, Myndigheten för kulturanalys, Riksutställningar, Statens filminstitut, Riksantikvarieämbetet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Allmänna arvsfonden, Riksteatern.

5 Ekonomisk utsatthet Arbetet i gruppen fokuserar för närvarande på följande områden: boendefrågor, skadeståndsskulder, framtagande av vardagsekonomiskt utbildningsmaterial för gymnasieskolan och vräkningsförebyggande arbete som berör barn. Det finns undergrupper för fyra av områdena: boendefrågor, skadeståndsskulder, utbildningsmaterial och Omyndigas skuldsättning. Den senaste undergruppen har till syfte att minimera barns skuldsättning 0 – 17 år. Deltagande myndigheter: Kronofogden, Finansinspektionen, Konsumentverket, Boverket, CSN, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen, Datainspektionen.

6 Informationssäkerhet
Gruppens arbete handlar i nuläget främst om informationsutbyte kring gemensamma frågor. Syftet med gruppen är att underlätta samverkan och att hålla varandra uppdaterade.   Deltagande myndigheter: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Post- och telestyrelsen, Skolverket, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen, Statens medieråd, Rikspolisstyrelsen

7 Ungdomsarbetslöshet Gruppens syfte är att mildra konsekvenserna av ungdomsarbetslöshet och minska ungdomars ekonomiska utsatthet. Detta sker genom att samordna de olika myndigheternas insatser. För närvarande pågår en diskussion i gruppen om val av fokusområde och eventuella undergrupper. Deltagande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Folkhälsoinstitutet, Försäkringskassan, Handisam, Kronofogden, SCB, SKL, Skolverket, Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen

8 Skola   Gruppen arbetar för närvarande med fokus på rätten till utbildning. Verksamheten bedrivs inom ramen för sju projektgrupper. Deltagande myndigheter: Barnombudsmannen, Skolverket, Skolinspektionen, Folkhälsoinstitutet, Kronofogden, Diskrimineringsombudsmannen, MSB, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ungdomsstyrelsen, CSN.


Ladda ner ppt "Samordningsforum (myndighetschefer) Beredningsgrupp"

Liknande presentationer


Google-annonser