Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060214.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060214."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060214

2 Medverkande organisationer Banverket Fortifikationsverket Luftfartsverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Specialfastigheter Sverige AB Statens fastighetsverk Riksdagsförvaltningen Vasallen AB Svenska Kraftnät Vägverket

3 Samverkansforum representerar (2005)  En byggnadsarea på närmare 10 miljoner m 2  C:a 100 000 km vägar  C:a 17 000 km järnvägar  C:a 15 000 km kraftledningar  19 flygplatser  8 milj hektar mark, som utgör c:a 17 % av Sveriges yta.

4 Bakgrund Samverkansforum inrättades 2001 till följd av regeringens uppdrag att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet

5 Syfte Samverkansforum ska bidra till  ett brett erfarenhetsutbyte och utveckling i gemensamma frågor bland statliga byggherrar och förvaltare.  att statligt byggande och förvaltning utvecklas till ett föredöme såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv.

6 Vision "Helt rätt i statligt byggande och förvaltning"

7 Verksamhetsområden Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden alltifrån teknikutveckling, upphandling, regler & avtal och arbetsmiljö till arkitektur &kulturmiljö och hållbar utveckling. Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan. Erfarenhetsåterföring och sökande efter "Best Practice" är viktiga delar.

8 Organisation 2008 Samverkansforum Styrgrupp Nätverk Arkitektur & kulturmiljö Nätverk Projekt ledning Nätverk Verksam hetslednings system Nätverk Regler och avtal Ledningsgrupp Kansli Projekt Seminarier Projekt Samvf. egna & samarbeten Kompetensstöd Förvaltning Kompetensstöd Hållbar utveckling

9 STYRGRUPPEN Samverkansforums högsta beslutande organ är STYRGRUPPEN Styrgruppen  består av representanter för de medverkande organisationernas högsta ledning  träffas vanligen en gång per år. Styrgruppen fastställer  verksamhetsidé, vision och strategiska mål  verksamhetsplan och budget samt årsavgifter

10 LEDNINGSGRUPPEN  LEDNINGSGRUPPEN är Samverkansforums verkställande ledning och består av en representant från varje medlem.  LEDNINGSGRUPPEN sammanträder 5 – 6 gånger per år och beslutar om den löpande verksamheten Studiebesök i Bryssel okt 2005 Foto: Reinar Johansson

11 KANSLIET Samverkansforums kansli  svarar för administrationen av Samverkansforum  svarar för Samverkansforums hemsida  ger ut informationsblad ca 5 per år  tar fram underlag i speciella projekt, bl.a. om kompetensförsörjning  samordnar nätverkens arbete  samordnar samarbete med andra organisationer och projekt, bl.a. den Nationella byggsamordnaren, STEMs uppdrag om upphandling av energieffektiv utrustning, Kretsloppsrådet, Energialliansen  fungerar som bollplank för nätverken  bevakar omvärlden

12 Samverkansforums kansli KANSLIET finns på Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Telefon 070 – 686 71 58 E-post info@samverkansforum.nuinfo@samverkansforum.nu Webbwww.samverkansforum.nuwww.samverkansforum.nu Kansliet delar kontor med Byggherreforum, BQR, BIC, FIA, Kretsloppsrådet, den Nationella byggsamordnaren m.fl.

13 Arbetsformer Arbetet bedrivs i nätverken och som projekt – utvecklingsprojekt, seminarier och workshops – samt genom samarbete med andra aktörer I NÄTVERKEN deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum. I PROJEKTEN deltar nätverksmedlemmar, personer dom ingår i kompetensstöd och vid behov adjungeras även personer från andra organisationer och myndigheter.

14 Samarbete – andra aktörer  Frågor specifika för statliga Byggherrar & Förvaltare  Frågor av gemensamt intresse för offentliga B&F  Frågor av gemensamt intresse för samtliga B&F  Frågor av gemensamt intresse för byggsektorn  Samarbete inom Samverkansforum  Samarbete m UFOS, Bygg- herrarnas LOU-grupp m.fl.  Samarbete med Byggherrarna, Kretsloppsrådets ”Byggherrelåda” m.fl.  Samarbete m BQR, BIC, FIA, Nationella byggsamordnaren m.fl.

15 Nätverk & kompetensstöd i Samverkansforum Nätverk  Arkitektur och kulturmiljö  Projektledning – nytt 2006  Regler och avtal  Verksamhetsledningssystem – nytt 2006  Kvalitetskedjan - avslutat 2005 Kompetensstöd (f.d. nätverk)  Förvaltning – nytt 2005  Ekologiskt hållbar utveckling

16 Projekt, seminarier & workshops Projekt 2008  Levandegöra värdefull (nationell) kultur- och naturmiljö för allmänheten  Metod att utvärdera verk- samhetsledningssystem  Gemensam elupphandling – förstudie  Kompetensförsörjning  Upphandling av energieffektiv utrustning Seminarier & workshops 2008  Miljökrav i upphandling  Roller i Byggherrens projektorganisation samt risk management i projekt  Partnering  Upphandlingsmodeller i tidiga skeden,tävlingsformer och utvärdering  ICT-seminarium


Ladda ner ppt "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare KS 20060214."

Liknande presentationer


Google-annonser