Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolans utmaningar i förändringstid! - några perspektiv utifrån en nationell och regional horisont.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolans utmaningar i förändringstid! - några perspektiv utifrån en nationell och regional horisont."— Presentationens avskrift:

1 Skolans utmaningar i förändringstid! - några perspektiv utifrån en nationell och regional horisont

2 Nationellt perspektiv -kartan ritas om  Myndigheten för skolutveckling (MSU) upphörde den 1 oktober 2009.  Skolverket omformas  SIT har blivit Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)  Kraftfull skolinspektion tar form

3 Ny rektorsutbildningNy skollag Ny skollag prop Nationella prov år 3 2008 200920102011 Specialpedagogiska skolmyndigheten ”Nya” SkolverketStatens skolinspektionMål år 3 IUP skriftliga omdömen Nya läro- och kursplaner Nytt betygssystem Distansundervisning förslag Nya nationella prov år 9 Ny skollag remiss Förslag till ny lärarutbildning Obl. Leg. Lärare förslag Val REFORMERREFORMER Gymnasieutredningen Ny gymnasie- skola Direktiv Utvärd om RUC Ny Lärlingsut- bildning

4 Lärarlegitimation Förslag juni 2008. Delar av innehållet:  Lärarlegitimation ersätter begreppet lärarbehörighet  Skyddad titel dvs den kan fråntas. Ansvarsnämnd som kan pröva vid anmälan  Titeln blir Lärare med ”viss inriktning”  Behörighetsregler fastställer vad som fodras för viss nivå. Ex år 4-9 60 hp i ämne. Gy 90 hp utom sv/eng/ev mer? som kommer att kräva 120hp  Förskollärarutbildning kommer att förstärkas och förlängas i utbildningstid. Den lyfts enligt förslaget till avancerad nivå. x års utbildning beroende på ämne och inriktning + ett års handledning/provår med nedsatt ”undervisningstid” om 20% ansöka om legitimation hos Skolverket via rekommendation av mentor/rektor

5 Målen för år 3 Områden och planering så långt…  Svenska  Svenska som andra språk  Matematik  Börjar gälla ht 2008  Steg 1 Informationsfas (Skolverket)  Steg 2 Implementeringsfas (Huvudmännen)  Steg 3 Kompetensutv.fas (Huvudmännen/RUC)  RUC inbjuder till regionala nätverk för implementeringsansvariga (dec 08/jan 09)  Nationella prov år 3 används första gången våren 2009

6 Utredning om ny lärarutbildning Förslag kommer 15 november Kan komma att innehålla förslag om bla:  Fördjupade ämneskunskaper  Fler lärarexamina  Synkroniserat med andra direktiv och andrautredningar

7 Statens ansvar för skolutveckling  Statens del av ansvaret ska ta sin utgångspunkt i likvärdig kvalitet över hela landet  Kommuner och skolan har ansvaret för skolutveckling och kompetensutveckling  Utredaren i Direktiv 2007:28 hade i uppgift att klargöra myndigheternas kärnuppgifter  Utredaren skulle särskilt beakta hur universitet och högskolor med lärarutbildning kan främja skolans utveckling (RUC)

8 Statens ansvar för skolutveckling  Utredaren uppmärksammade att RUC uppgifter överlappade MSU:s uppgifter  Utredningen utgår från att skol- och kompetens- utveckling även i fortsättningen kommer att ske i samverkan med RUC  På sikt bör minskade statliga insatser kunna avhjälpas med stöd av den regionala samverkan som redan finns och håller på att upparbetas  Utredningen bedömde att RUC bör ges en fastare och tydligare struktur än i dag

9 Utvärdering av RUC- ett regeringsuppdrag till HSV och Skolverket Syfte med uppdraget…  att utvärdera centrumens verksamhet och dess betydelse ”med utgångspunkt i skolhuvudmännens behov av insatser och stöd för skolutveckling”

10 Bakgrund  regeringen vill ha en bättre uppfattning om vilken funktion RUC och NRC haft för skolutvecklingen inför en decentralisering av ansvaret för skolutvecklingen  ett tydligare uppdrag till centrumen kan bli aktuellt

11 Dessa frågor ska besvaras:  Når centrumens verksamhet skolhuvudmän och lärare?  Hur uppfattar skolhuvudmän och lärare verksamheten (rapporter, arbetssätt, metoder, tillgänglighet, samverkan, kvalitet mm)?  Hur kan framgångar respektive misslyckanden förklaras?  Hur har uppdrag från regering och myndigheter påverkat centrumens kapacitet och kompetens?  Hur har centrumen tolkat sina uppdrag?  Vilken funktion och roll har centrumen för nationell skolutveckling i jämförelse med skolmyndigheterna?

12 Skolutveckling i ett regionalt perspektiv  RUC vid Umeå universitet - regional nivå Organisation - 1 jan 08, från fakultetsnämnd för lärarutbildning till School of Education (SoE) - RUC Verksamhet i RUC se www.educ.se/ruc - Utgår från prioriterade områden eller verksamheter/områden med stora skolutvecklings behov synliggjorts - Nytt för 2008, RUC samordnar vecka 44 för regionens skolor

13 Skolutveckling i glesbygd? Går det ihop? En uppåtgående spiral som kan känneteckna skolutveckling och en neråtgående spiral som kan känneteckna minskade resurser/elevunderlag för skolor i glesbygd?

14 Skolutveckling i glesbygd! RUC stöd så långt, några nedslag… - Förstudie som innehöll kartläggning om lärares kompetenser, teknisk utrustning och provsändningar - Kompetensutvecklingsinsatser (stöd via MSU) Umeå universitet, IML utförare - Omvärldsbevakning, vad sker i andra glesbygdsskolor i Sverige och Norge… - Bildande av nätverk, Margit samordnare… - FoU ansökan till Botnia Atlantica pågår…

15 Skolutveckling i glesbygd! Nästa steg – att vara än mer offensiv i syfte att säkra kvaliteten i små lärandemiljöer! Än mer skarpa lägen vad gäller… - datorn som verktyg - samordning i planeringsarbetet mellan kommuner - samnyttjande av lärarkompetenser - samarbete med lokalt arbetsliv (offentligt och privat) - samordnad investering - annat?


Ladda ner ppt "Skolans utmaningar i förändringstid! - några perspektiv utifrån en nationell och regional horisont."

Liknande presentationer


Google-annonser