Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighets- uppdraget. Uppdrag om tillgänglighet till SPSM Varför ett uppdrag om tillgänglighet? Skolverkets rapport 2008: Tillgänglighet till skolans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighets- uppdraget. Uppdrag om tillgänglighet till SPSM Varför ett uppdrag om tillgänglighet? Skolverkets rapport 2008: Tillgänglighet till skolans."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighets- uppdraget

2 Uppdrag om tillgänglighet till SPSM Varför ett uppdrag om tillgänglighet? Skolverkets rapport 2008: Tillgänglighet till skolans lokaler och valfrihet för elever med funktionsnedsättning o Låg kunskap om tillgänglighet o Låg kunskap om behov hos elever med funktionsnedsättning Rapport Rädda Barnen 2008: Får jag vara med? Om vardagen i skolan för elever med rörelsehinder. o Osäkerhet om inklusion o Behov av kunskap om funktionsnedsättningars betydelse för lärande och kunskapsutveckling

3 Skapa mervärde i skolan Tänk tillgänglighet! www.spsm.se/tillganglighet Projektledare: Ulla Sturaeus och Catrin Tufvesson

4 Tänk tillgänglighet! www.spsm.se/tillganglighet Vanliga tankar: Måste vi verkligen? Vad är tillgänglighet egentligen? Hur dyrt blir inte det då? Har vi tid? Tänk om vi gör fel! Vilken ände börjar vi i?

5 Grunden för tillgänglig utbildning … www.spsm.se/tillganglighet … är kunskap om Individens förutsättningar Grundstenar för lärande Val av pedagogik Fysisk miljö och dess förutsättningar

6 … OCH att vi ska www.spsm.se/tillganglighet utgå ifrån elevens behov och rättigheter enligt: FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Skollagen Arbetsmiljölagen Plan- och bygglagen Diskrimineringslagen Handikappolitiska handlingsplanen

7 Samspelsmodell Individens lärande Fysisk miljö och dess förutsättningar Pedagogik Samspel Elev www.spsm.se/tillganglighet

8 Samspelsmodell www.spsm.se/tillganglighet Därför att: En möjlighet till att arbeta för en tillgänglig utbildning för alla Helhetsperspektiv Olika nivåer: organisations nivå grupp nivå individ nivå Del av systematiskt arbetsmiljöarbete Användas som checklista

9 Eleven eller ” Vad har eleven i ryggsäcken”? Kunskap om: Ålder Kön Funktionsnedsättning Bakgrund Annan erfarenhet Elev www.spsm.se/tillganglighet

10 Lärande eller ”Hur påverkas möjligheten till lärande”? Kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för individens lärande : Språk och kommunikation Koncentration, fokusering och motivation Rörelse och förflyttning Socialt samspel För att kunna bearbeta och tolka information Elev www.spsm.se/tillganglighet

11 Pedagogik eller ”Vilket val av pedagogiska strategier behöver göras”? Kunskap om: Val av alternativ, anpassad och kompletterande pedagogik Alternativa lärverktyg, anpassade läromedel Lärstilar Samspel och sociala strukturer IT IUP och åtgärdsprogram Betyg och bedömning Elev www.spsm.se/tillganglighet

12 Fysisk miljö och dess förutsättningar eller ”Hur ska den fysiska miljön utformas”? Kunskap om: Form för lärande Rum för lärande Ny- och ombyggnation Utemiljön Strategiskt tillgänglighetsarbete Elev www.spsm.se/tillganglighet

13 Samspelsmodellen som checklista på organisations-, grupp- och individnivå Vad har barnet eller eleven i ”ryggsäcken”? Hur påverkar det möjligheten till lärande? Vilket val av pedagogiska strategier behöver göras? Vilket stöd ska den fysiska miljön ge? www.spsm.se/tillganglighet

14 Skolan som organisation Kunskap om: Internationella och nationella styrdokument (bland annat elevens rättigheter/rätten till tillgänglig utbildning) Behov av kompetensutveckling generellt och utifrån enskild individ Heldagsperspektiv Systematiskt arbetsmiljöarbete www.spsm.se/tillganglighet

15 Hur kommer man igång i skolan? Definiera tillgänglighet. Vad omfattar det? Implementera tillgänglighetsplanering i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förankra tankarna hos ledning och bland medarbetare. Samverkan? Behövs kompetensutveckling? Tillgång till specialistkunskap? Gör en lång och en kortsiktig plan. Prioritera. Ansvarsfördelning. Beräkna kostnaderna. Följ upp åtgärderna! Ett sätt att inventera verksamhet och lokaler är att utgå från samspelsmodellen för tillgänglig utbildning. www.spsm.se/tillganglighet

16 verksamhet/elever www.spsm.se/tillganglighet Planering av utformning vid nybyggnation ljud luft planering/personal ljus

17 www.spsm.se/tillganglighet K K KK K K GGGGGGGG GG FHK skolgård Planering av utformning vid nybyggnation

18 www.spsm.se/tillganglighet Klassrum 1, Tufvesson (2009) N Gruppens förutsättningar Möjlighet till lärande Val av pedagogik Stöd av fysisk miljö Planering av undervisning i befintlig miljö

19 www.spsm.se/tillganglighet Elevens förutsättningar Möjlighet till lärande Val av pedagogik Stöd av fysisk miljö Planering av individuell anpassning

20 Strategiskt arbete i kommunen Vad innebär tillgänglig utbildning i vår kommun? Hur får vi in tillgänglighetsplanering i styrdokumenten? Förankra tankarna hos ledning och bland medarbetare. Samverkan? Vilka prioriteringar måste göras? Föreslå långsiktiga och kortsiktiga mål. Vem ansvarar för vad? Beräkna kostnaderna. Följ upp beslutade åtgärder. Ett sätt att inventera verksamhet och lokaler är att utgå från samspelsmodellen för tillgänglig utbildning. Hur ser det ut i kommunens verksamhet? www.spsm.se/tillganglighet

21 Läs mer på www.spsm.se/tillganglighet Projektledare: Ulla Sturaeus och Catrin Tufvesson


Ladda ner ppt "Tillgänglighets- uppdraget. Uppdrag om tillgänglighet till SPSM Varför ett uppdrag om tillgänglighet? Skolverkets rapport 2008: Tillgänglighet till skolans."

Liknande presentationer


Google-annonser