Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 05 04 VALIDERING AV YRKESKUNSKAPER INFÖR ANTAGNING TILL YRKESLÄRARPROGRAMMET MALMÖ HÖGSKOLA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 05 04 VALIDERING AV YRKESKUNSKAPER INFÖR ANTAGNING TILL YRKESLÄRARPROGRAMMET MALMÖ HÖGSKOLA."— Presentationens avskrift:

1 2010 05 04 VALIDERING AV YRKESKUNSKAPER INFÖR ANTAGNING TILL YRKESLÄRARPROGRAMMET MALMÖ HÖGSKOLA

2 2010 05 04 SEMINARIETS INNEHÅLL •Tidigare lärarutbildning till yrkeslärare •Utredningen Yrkeskunskap – en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnena •Regeringsuppdrag åt Malmö högskola Uppdrag att samordna bedömning av yrkeskunskaper vid antagning till yrkeslärarutbildning •Kvalitetsarbete utifrån YH-myndighetens förslag till Nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens MALMÖ HÖGSKOLA

3 2010 05 04 LÄRARUTBILDNINGEN I YRKESÄMNEN ÖVER TID •40 veckors utbildning under 70- och 80-talet, enbart praktisk - pedagogisk utbildning •100 veckors utbildning under 90-talet både ämnesstudier (60 veckor) och praktisk - pedagogisk (40 veckor) •120 (180hp) veckors utbildning från och med 2001, både ämnesstudier (60 veckor/90hp) och allmänt utbildningsområde (60 veckor/90hp) •60 (90hp) veckors utbildning från och med 2011, enbart utbildningsvetenskaplig kärna MALMÖ HÖGSKOLA

4 2010 05 04 LÄRARUTBILDNINGEN MOT YRKESÄMNEN FRAM TILL 2011 •Omfattande yrkeserfarenhet •Relevant högskoleutbildning om 90 högskolepoäng eller motsvarande •Allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng MALMÖ HÖGSKOLA

5 2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA • Ekonomiska skäl • Sociala skäl • Tillgången till utbildning • Saknar meriter FLERA ANLEDNINGAR TILL VARFÖR EN INDIVID INTE SÖKER TILL LÄRARUTBILDNINGEN MOT YRKESÄMNEN

6 2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA YRKESKUNNANDE – EN LIKVÄRDIG SÖKVÄG TILL LÄRARUTBILDNINGEN MOT YRKESÄMNEN (SOU 2008:112)

7 UTGÅNGSPUNKTER VID FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR •Hur kan särskilda behörighetskrav formuleras för lärare i yrkesämnen så att de öppnar upp möjligheten för fler individer att vara behöriga sökande än i dagens system och som samtidigt säkrar tillräcklig ämneskunskap? •Hur säkerställs en nationell likvärdighet och rättsäkerhet vid bedömning av yrkeskunnande för den sökande? •Vilken precisionsnivå måste ett bedömningssystem ha för att ge tillräcklig förutsägbarhet när det gäller kunskap i kommande undervisningsämnen? MALMÖ HÖGSKOLA

8 För att antas till lärarutbildningen i yrkesämnen är den behörig som utöver grundläggande behörighet har: •högskoleutbildning inklusive yrkeserfarenhet eller •eftergymnasial utbildning inklusive yrkeserfarenhet, alternativt •kunskaper och kompetenser som motsvarar kvalifikationskrav inom sökt ämne/inriktning eller yrkesutgång. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING FÖR ÖKAD REKRYTERING, TRE VÄGAR MALMÖ HÖGSKOLA

9 GRUND FÖR STÄLLNINGSTAGANDEN •Rimligt att det även fortsättningsvis är möjligt att uppnå särskild behörighet genom högskolestudier i relevant ämnesområde •Rimligt att anta att det finns/kommer att finnas eftergymnasiala kurser utanför det traditionella högskolesystemet som har relevans för att undervisa inom de ämnesområden som existerar inom gymnasial yrkesutbildning •Branschrepresentanter, skolledare, lärare och lärosäten anger att det är möjligt att utveckla tillräcklig praktisk och teoretisk ämneskunskap för undervisningen genom lärande i arbete MALMÖ HÖGSKOLA

10 2010 05 04 SÄRSKILD BEHÖRIGHET ENLIGT HF 4 § Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. MALMÖ HÖGSKOLA

11 2010 05 04 NATIONELLA KVALIFIKATIONSKRITERIER ”Det måste även finnas nationellt framtagna kvalifikationskriterier som säkerställer en acceptabel lägsta kvalitetsnivå på ämneskunskap vid validering av yrkeskunnande och att dessa kvalifikationskriterier utgår ifrån undervisningsämnena så som beskrivits ovan.” (Bäst i klassen – en ny lärarutbildning Prop. 2009/10:89 sid. 99) MALMÖ HÖGSKOLA

12 2010 05 04 VAD HAR DÅ HÄNT? Det har skett en förflyttning ifrån att yrkeskunskaperna så som de gestaltar sig i yrkeslivet skulle värderas utifrån högskolans villkor till att förvärvade kunskaper (oberoende av var och när) värderas i relation till hur yrkeskunskaperna gestaltar sig i yrkeslivet. MALMÖ HÖGSKOLA

13 2010 05 04 UHRS KUNSKAPSKRITERIER SOM SVARAR MOT VAD-FRÅGAN, SÅVÄL OMFÅNG SOM DJUP MALMÖ HÖGSKOLA •Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om …………………….. •Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) …………………………………………….

14 2010 05 04 SAMORDNINGSUPPDRAGET •samordna/koordinera valideringar/bedömningar för likvärdighet, i samarbete med berörda lärosätena, HSV och Skolverket •kartlägga behovet av att skapa kompletterande utbildningar på relevant nivå •samråda med YH för säkerställa kopplingen till den nationella struktur för validering som myndigheten ansvarar för och med berörda branschorganisationer i syfte att verka för valideringsmetodernas legitimitet i näringslivet. MALMÖ HÖGSKOLA

15 2010 05 04 AVGRÄNSNING MALMÖ HÖGSKOLA Yrkeslärarutbildning 90 hp Behörighet/legitimation Examen Bilaga till examensbevis Antagning Bedömning av yrkeskunnande

16 2010 05 04 HUVUDFRÅGAN •Hur kan vi arbeta för att skapa en likvärdig bedömning och rättssäkerhet för sökande till yrkeslärarutbildningen? - som tillika synliggör behovet av kompletterande utbildningar. MALMÖ HÖGSKOLA

17 2010 05 04 YH,s förslag till Nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens MALMÖ HÖGSKOLA

18 2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA 1.Övergripande krav på validering av reell kompetens 2.Krav om information och vägledning till individen 3.Krav på metoder för bedömning 4.Krav på dokumentationens utformning och innehåll 5.Övriga krav gällande dokumentation. Rubriker i YH,s förslag till Nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens

19 2010 05 04 Följande kriterier ska vara uppfyllda (exempel): •En valideringsinsats har ett uttalat syfte för individen och dokumenteras på ett sådant sätt som möjliggör uppföljning och utvärdering. •Validering utgörs av kompetenskartläggning och kompetensbedömning. •Det finns en kompetensstandard uttryckt i form av läranderesultat som individens tidigare lärande bedöms gentemot. •Det finns en organisation/huvudman som ansvarar för kompetensstandardens legitimitet, uppdatering och kvalitetssäkring •Det finns metoder för kartläggning och bedömning som är relevanta och tillförlitliga •Det finns kompetenskrav för de professionella som utför kompetenskartläggning och kompetensbedömning och dessa krav är uppfyllda. MALMÖ HÖGSKOLA

20 2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA 1. Övergripande krav på validering av reell kompetens 1.1 Hur ser kompetenskraven ut för de professionella (exempelvis tjänstemän på antagning och sakkunniga inom branscher och skola) som utför kompetenskartläggning och kompetensbedömning? Beskrivning: hhhhhhh Kravet uppfylls: Helt DelvisInte alls Kommentar: kkkkkkkk

21 2010 05 04 IDENTIFIERADE DELPROCESSER MALMÖ HÖGSKOLA 1.Information till sökande 2.Information från sökande 3.Kartläggning (inkluderat metoder och kompetens) 4.Bedömning (inkluderat kompetens) 5.Dokumentation 6.Återkoppling till sökande


Ladda ner ppt "2010 05 04 VALIDERING AV YRKESKUNSKAPER INFÖR ANTAGNING TILL YRKESLÄRARPROGRAMMET MALMÖ HÖGSKOLA."

Liknande presentationer


Google-annonser