Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmets övergripande mål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmets övergripande mål"— Presentationens avskrift:

1 Programmets övergripande mål
Botnia-Atlanticaprogrammet ska stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan för en starkare tillväxt och en hållbar utveckling. ÖST – VÄST! (Historik)

2 19 projekt 1,9 av 1,1 M€ 13 projekt 8,3 av 8,7 M€ 7 projekt 3 av 3 M€
Kvar medel till miljöprojekt och framför allt näringslivsprojekt. Vi hade förväntat oss ett större antal miljöprojekt (20) och mängden kan fortfarande öka, men inte till 20. Större projekt vad gäller omspänning än väntat (programmets största projekt medelmässigt ligger här 4,5 M€). Kommunikationer ligger ungefär där vi väntat (10) samma sak gäller sammanhållning (15). Kompetens förväntat 15, har överstigit både i antal och medel. Näringsliv hade vi väntat oss 30 projekt – understiger både antal och medelmässigt! (flertal avslag och återtagna ansökningar) Samhälle – förväntat dubbelt upp, större medelsmässigt än förväntat. 8+4 projekt 1,6 av 1,2 M€ 5 projekt 1,9 av 1,1 M€

3 Antal beviljade projekt Beviljade medel (M€) Budgeterat (M€)
Antal beviljade projekt Beviljade medel (M€) Budgeterat (M€) 1 Strukturer för samverkan Miljö 13 8,3 8,7 Kommunikationer 7 3,0 Sammanhållning 8 +4 1,6 1,2 2 Tillväxt genom samverkan Kompetens 19 7,6 Näringsliv 15 5,6 7,0 Samhälle 5 1,9 1,1 TOTALT 71 28,0 28,6 Totalt för programmet; kvar lite drygt € att besluta om förutom återföringar – återkommer till detta i slutet!

4 Projektexempel inom MILJÖ
ULTRA Två ex på Sv-Fi projekt: Ny teknik för att mäta havsbotten och se vad hur botten ser ut. Lidartekniken bygger på att laserimpulser sänds ut från ett flygplan och utgående från tiden det tar för strålen att återvända till instrumentet i flygplanet kan ett områdes höjd- och djupförhållanden beräknas. Fråga Michael Haldin om detaljer! SUPERB-presentation imorgon, temat ”Skydda miljön”. Målgrupp har varit organisationer och personer som arbetar med frågor kring våra havsområden: De som kartlägger områden till de som ska fatta beslut baserat på de fakta som finns presenterade, men även de personer som använder detta område, såsom fiskare. Bilden: Höga kusten, Kvarken och Kvarken skärgård Målsättningarna med projektet Världsarv i samverkan 63º Nord (VIS 63) och senare Världsarvsambassadörer var att främja skapandet av en ”vi-känsla” mellan de olika delarna i världsarvet och att förstärka en gemensam identitet: sprida världsarvstanken både i skolor och till allmänheten. En av få gränsöverskridande världsarv! Gemensamt informationsmaterial, utveckla ett pedagogiskt koncept för att öka kunskapen om världsarvet samt att göra en nulägesanalys av förvaltningen av världsarvet så är dessa resultat ett steg på vägen En fungerande samverkan mellan Höga Kusten och Kvarken skärgård är av stor betydelse och samarbetet trampar ännu i barnskor. Projektet har dock, trots att det inte finns någon färdig förvaltningsmodell framtagen, kommit en bit på väg i den gemensamma utvecklingen av det gränsöverskridande världsarvet. Samarbeten för att följa upp miljön, för att förbättra tillgängligheten till naturen och skapa gemensamma ramar för nyttjandet av naturvärden, erfarenhetsutbyte mellan världsarven

5 Projektexempel inom KOMMUNIKATION
KPS-flyg Första bilden; NLCC som består av två projekt ”Investment” och ”Cooperation” – kan höra mer om dessa imorgon! Mycket enkelt är det ett projekt för att lyfta fram noden Mo i Rana – Umeå – Vasa som ni också kan se på bilden här. Projektet sträcker sig över alla tre länder KPS-flyg arbetade för att undersöka möjligheterna att starta upp en flygförbindelse mellan Skellefteå och Karleby. Finnair startade senare upp en linje som gick under ca 1 år innan den tyvärr la ner. (Sv – Fi) Bredbandsprojekt projekt som rör utvecklingen av hamnar och flyglinjer projekt som inkluderar järnvägsutredning, markandsföringsinsatser logistiksamordning Syftar till att förbättra trafiken mellan länderna (person- och varutransport och IT-förbindelse)

6 Projektexempel inom SAMMANHÅLLNING
SKAIK Skogens kulturarv i Kvarkenregionen (Sv – Fi, finns även ett syskonprojekt mellan Sv – No): Syftet med projektet var att uppmärksamma, tillgängliggöra och utveckla nyttjandet av skogliga kulturarv (fornlämningar och kulturminnen). Peka på Österbottens och Västerbottens långa gemensamma historia, det flacka landskapet med snabb landhöjning och det intensifierade skogsbruket. Resultat: hitta nya fynd. Den ömsesidiga kunskapsöverföringen över Kvarken vad gäller exempelvis testning av lokaliseringsmetoder (såsom laserskanning för att tolka lämningar i landskapet och användandet av GIS-teknik och historiska kartor). Informerat om arbetet vilket uppmärksammats bla i media. Förvaltning… Samarbeten för att Öka kunskapen om grannländerna Skapa långsiktiga sammanhållningslösningar/-institutioner - KOLLA UPP!!!

7 Projektexempel inom KOMPETENS
Utbildning och certifiering av natur- och kulturguider Första projektet är ett samarbete mellan Sv och No. målsättning var att utveckla och grundlägga utbildningar samt en lokal certifiering för natur- och kulturguider. STANDARD Tagit fram en grundmodul som bas för all form av guidning samt sex stycken fördjupningar i olika friluftsinriktningar etablerats. Pilotutbildning med ca 50 deltagare för att testa formen och innehållet i certifieringsordningen. Bildats en organisation för de Gränslösa guiderna samt etablerats en nätbaserad portal för dess marknadsföring. Projektet har aktivt arbetat med att nå kvinnor då dessa är underrepresenterade som guider inom naturturism. Marknadsföringen för utbildningarna har riktat sig mot kvinnor genom att bland annat lyfta fram kvinnor i annonser, reklamutskick, broschyrer och rollups. Detta har lett till en relativt jämn könsfördelning mellan män och kvinnor i de genomförda utbildningarna, 24 kvinnor och 29 män. Andra projektet är ett Fi – Sv projekt. Bakgrunden är att en stor del av sjuksköterskeutbildningen i Fi och Sv är verksamhetsförlagd utbildning och därför är handledningen under den här tiden mycket viktig. Tyvärr uppfyller inte handledningen alltid de krav som ställs och det finns kritik från studenterna också. Det finns inga signifikanta skillnader mellan Österbotten och Västerbotten trots att de organisatoriskt verkar skilja sig åt en aning. samarbete mellan studerande, lärare och kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen i Kvarkenregionen. Utgående från erfarenheter och kompetens i båda länderna vidareutvecklas undervisningen och utvärderingen genom att lära av varandra och dra nytta av likheter och olikheter. Utvecklandet av handledningsprocessen och en gemensam handledningsmodell ökar utbildningens och regionens attraktionskraft och studenternas rörlighet under utbildningen, samt arbetskraftens rörlighet efter examen. Syftet är att utveckla handledningsprocessen i vårdutbildningen, vilket leder till en stärkt yrkesidentitet som gör att allt fler väljer att stanna kvar inom vårdyrket. Projektet bidrar till att säkra tillgången på kvalificerad vårdpersonal och en god vård inom Kvarkenområdet. Samarbeten för att genomföra gemensamma projekt inom tillämpad forskning gemensamma tjänster för universitet och högskola skapa gränsöverskridande utbildningar

8 Projektexempel inom NÄRINGSLIV
Målet med projektet är att måltiden ska vara ett lika viktigt argument att attrahera turism som övriga turistprodukter. Projektet tar ansvar för att varumärket Gastro Botnia fortlever och att varumärket utvecklas. Projektets aktiviteter berör fyra huvudområden: Service Omvärld Mat Marknad Projektet ska utveckla samarbete mellan restauranger i området och medverka i en gemensam marknadsföring. Samarbeten för att öka den gränsöverskridande handeln gemensam marknadsföring och produktutveckling skapa förutsättningar för ett miljöanpassat användande av naturen som resurs för förädling och turism Res & Ät

9 Projektexempel inom SAMHÄLLE
Stor olycka i Kvarken Projekt mellan Sv – Fi. Projektet har tagit fram en gemensam planering för framgångsrika räddningsinsatser i Kvarkenområdet. Detta ökar tryggheten vid transporter mellan länderna och transporter som pas­serar genom Kvarken. Projektet har skapat ett nätverk mellan kompetenser och personer verksamma i de båda länderna som kan utnyttjas när det saknas specia­listkompetens eller vårdkapacitet i det egna landet, liksom vid språkproblem. Akutsjukvård, fjällräddning och katastrofhantering Samarbete för att gränsöverskridande utbyta erfarenheter, skapa kostnadseffektiva lösningar på gemensamma samhållsfrågor såsom hälso- och socialvård, utbildning,

10 Programmets resultatindikator
Resultat till och med december 2012 Antal deltagande organisationer i projektets genomförande 575 Antal kvinnor som deltar i aktiviteter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte 1008 Antal män som deltar i aktiviteter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte 1955 Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildnings- och skolningsinsatser 2340 Antal män som deltar i gemensamma utbildnings- och skolningsinsatser 2267 Antal kvinnor som får sysselsättning på andra sidan gränsen som resultat av projektet 7 Antal män som får sysselsättning på andra sidan gränsen som resultat av projektet 15

11

12 Budget, beslutat och anspråk
1.1 Miljö 2.1 Kompetens 1.2 Kommunikation 2.2 Näringsliv 1.3 Sammanhållning 2.3 Samhälle

13 Möjligheter till nya projekt
Prioritera område Återstår EU-medel Återföringar Summa inneliggande medel Område 1 79 000 Område 2 Område EU-medel EU-andel 1.1 Miljö 50% 2.1 Kompetens 49% 2.2 N-liv


Ladda ner ppt "Programmets övergripande mål"

Liknande presentationer


Google-annonser