Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala Strukturfondsprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala Strukturfondsprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Regionala Strukturfondsprogrammet
Västsverige EU-programenheten Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning
Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt B. Transnationellt C. Interregionalt Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

3 Mål 1 och Mål 2 regioner Mål 1 115 regioner 1 970 miljarder kr Mål 2
Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

4 Nationella och regionala strategier
Nationell strategi Regionala strategier och tillväxtprogram EU-program Mål 2 Konkurrenskraft och sysselsättning Mål 3 Territoriellt samarbete (+ FP 7, CIP, LP m.fl.) Vision/RUP Tillväxtprogram Andra utvecklingsprogram Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

5 Regionala strukturfondsprogram Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Europeiska socialfonden (ESF) Åtta programområden i Sverige = NUTS 2 regionerna 8,4 miljarder kr ERUF 6,3 miljarder kr ESF Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

6 Mål 2 Västsverige 2007-2013 Regionalt program SFP
Ett Nationellt program Europeiska Socialfonden Kompetens- försörjning Ökat Arbetskraftsutbud Regionalt program Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Regional plan Europeiska Socialfonden SFP Programområden Insatsområden Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Kompetens- försörjning Ökat arbetskrafts- utbud Entreprenörskap & innovativt företagande Samverkansinitiativ & innovativa miljöer Hållbar stadsutveckling Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

7 Mål 2 Västsverige 2007-2013 Organisation av genomförande
Övervakningskommitté Gemensam tre program 26 ledamöter Strukturfondspartnerskap Prioriterar projektförslag adj. ledamöter 2 utveckl.organisationer Koppling reg.strategier Stödjer projektutveckling Medfinansiering Kvalitetsbedömning Uppföljning Förvaltningsmyndigheter Nutek och ESF-rådet Laglighetsprövning Projektbeslut Utbetalningar Kontroll, uppföljning Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

8 Öresund-Kattegatt-Skagerrak Interreg IV A
Delprogram KASK Delprogram Öresund Insatsområden: Hållbar ekonomisk utveckling Binda samman regionen Främja vardagsintegration Projektvolym ca Mkr Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

9 Sverige - Norge Interreg IV A
Ett program med tre del-sekretariat Insatsområden: Ekonomisk tillväxt Attraktiv livsmiljö Projektvolym ca 610 Mkr + norsk finansiering ca 470 Mkr Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

10 Nordsjöprogrammet Interreg IV B
Sju länder. Fem län i Sverige Insatsområden: Innovationer Hållbar miljö Tillgänglighet Konkurrenskraftiga samhällen Projektvolym Mkr Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

11 Östersjöprogrammet Interreg IV B
11 länder Insatsområden: Innovation Tillgänglighet Östersjön - förvaltning Stads- och regionutveckling Projektvolym Mkr Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

12 Interregionalt samarbete Interreg IV C
Lokala och regionala initiativ Minst 3 regioner i minst 2 länder Sprida resultat av projekt och nätverk Överföra erfarenheter och bästa praxis ”Fast Track” – nätverk 25 strategiska teman Regioner erbjuds delta i varje nätverk starka/svaga regioner Innovation Miljö, risk, energi Stadsutveckling Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

13 Uppbyggnad av EU-program
Partnerskap Erfarenheter, Analys, SWOT Strategi och mål Prioriteringar, insatser Budget Organisation Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

14 Mål 2 konkurrenskraft & sysselsättning, Västsverige Regionala utvecklingsfonden
”Fler och växande företag som bidrar till nya jobb och hållbar stadsutveckling” Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

15 Kvantitativa mål 1 300 nya företag 3 400 nya sysselsättningstillfällen
4 750 deltagande företag Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

16 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande
2. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer 3. Hållbar stadsutveckling Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

17 innovativt företagande
Entreprenörskap och innovativt företagande Den entreprenöriella kedjan Attityd Idéer Nya företag Innovativa tillväxt företag Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

18 Entreprenörskap och innovativt företagande
Stimulera entreprenörsklimat Ökat idéflöde Nyföretagarrådgivning Företagstillväxt Nya kunskapsintensiva företag Produkt och innovationsutveckling Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

19 Samverkansinitiativ & innovativa miljöer
Regionala styrkeområden Biomedicin och hälsa, fordon och transport, upplevelsenäring, livsmedel, textil, petrokemi, IT, Miljö/energi, trä och maritima sektorn. Samverkan Akademi, näringsliv och samhälle. Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

20 Samverkansinitiativ & innovativa miljöer
Analyser, dialogforum koordination av nätverk FoU-program, experiment, affärsutveckling, internationalisering, kunskapsöverföring, aktivitetsstöd Aktiviteter som stimulerar nyföretagande i kluster Attrahera kapital, kompetens och investeringar Aktiviteter för utvecklings- och innovationsmiljöer Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

21 Hållbar stadsutveckling
Skapa attraktiva stadsdelar Skapa nya sysselsättningstillfällen Bidra till sammanhållning & integration Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

22 Hållbar stadsutveckling
Upprustning av fysisk miljö Främja entreprenörskap på lokal nivå Strategisk samverkan mellan universitet/högskola, kommun, näringsliv Ökad mångfald i regionens arbetsliv Storstadssamarbete Antogs Handlar om syftet och om hur arbetet skall gå till. Markerar att internationella frågor inte är ”en liten låda för sig” utan ett delegerat ansvar för alla nämnder och styrelser. Samtidigt markeras att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

23 Grundläggande villkor
Stödberättigat enl. programmet Överensstämma med gemenskapsrättsliga och nationella regelverk Bidra till programmets mål Tydlig redovisa projektorganisation Förbindelse om medfinansiering klar Genomarbetad och specificerad kostnads- budget Kostnadseffektivitet Konkurrensaspekten –ej snedvridning Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

24 Horisontella kriterier
Jämställdhet Miljö Integration och mångfald Samtliga bedöms utifrån tre nivåer: Direkt positivt Övervägande positivt Negativt Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

25 Programövergripande kriterier
Förnyelse och vidareutveckling Indikatorerna - resultat Näringslivets medverkan Små – och medelstora företag Regionala strategier Grad av gränsöverskridande Spridningseffekt och lärande Långsiktiga effekter Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

26 Insatsspecifika urvalskriterier Entreprenörskap och innovativt företagande
Ökat kommersialiserbart idéflöde Främja ökat entreprenörskap Nya innovativa företag Utveckling av nya produkter, tjänster, processer och marknader Innehåll av miljöteknik, miljöinnovationer Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

27 Insatsspecifika urvalskriterier Samverkansinitiativ och innovativa miljöer
Styrkeområden med internationell tillväxtpotential Innovation i gränssnitt (branscher, teknikområden) Utv. av nya produkter, tjänster, processer, marknader Utvecklingsmiljöer som stödjer forskning, utveckling Strategisk förankring och engagemang Innehåll av miljöteknik och/eller miljöinnovation Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

28 Insatsspecifika urvalskriterier Hållbar stadsutveckling
Insatsernas koppling till fyra stadsdelar, sekundärt även andra utsatta stadsdelar. - Bidrag till att främja företagande och sysselsättning. - Koppling till Göteborgs Stads utvecklingsstrategier - Bidrag till ett brett engagemang i staden / regionen - Samverkan andra storstäder, även internationellt. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

29 Riktlinjer för Finansiering av EU-projekt
Nationell offentlig finansiering 60% SUMMA 60% ERUF 40% SUMMA % Dessutom privat % Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

30 Västra Götalandsregionens EU grupp
Stödtjänster Västra Götalandsregionens EU grupp Bred allmän info EU-programmen Djupare info Mål 2 Detaljstöd vid projektansökan Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

31 Tidplan Programmet godkänt av Kommissionen 23 augusti
Övervakningskommitten 14 sept. Urvalskriterier m.m. Första ansökningsomgångarna ”öppet” förfarande Andra ansökningsomgång: 1 november – 7 januari Beslut i december (ERUF)/ resp mars (ERUF/ESF) Projektstart normalt 1 januari 2008 Viss retroaktivitet kan vid undantagsfall tillämpas Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

32 www.vgregion.se/eu Europeiska Unionen
Europeiska regionala utvecklingsfonden


Ladda ner ppt "Regionala Strukturfondsprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser