Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet 2013-01-31 BEHOVSDRIVNA UTVECKLINGSPROCESSER HANS VON AXELSON.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet 2013-01-31 BEHOVSDRIVNA UTVECKLINGSPROCESSER HANS VON AXELSON."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet 2013-01-31 BEHOVSDRIVNA UTVECKLINGSPROCESSER HANS VON AXELSON

2 Augsburgska konstskåpet

3 Vår verksamhetsidé Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

4 Förordning 2001:526 Om statliga myndigheters ansvar för genomförandet av ”funktionshinders” politiken

5

6 Svensk funktionshinderspolitik

7

8 Ledstjärna – för arbetet ”Funktionshindersperspektivet måste vara en integrerad del av planering, genomförande och utvärdering av olika insatser. Denna strategi är ett led i genomförandet av målen för funktionshinderspolitiken.” s, 8 i strategin

9 The halleluja moment, 2003

10

11 Digitalt innanförskap Tillgänglighet och användbarhet till offentliga e-tjänster bör öka Viktigt att kunskap och beställar- kompetens kring tillgänglighet och användbarhet stärks i offentliga upphandlingar av e-tjänster. Offentlig information ska också vara tillgänglig i sådana format att så många som möjligt kan använda informationen.

12 ”Vi har slitit som djur här i massor med år för digitaliseringen av diariet. De skriver sina dokument i word, skriver ut, går och lämnar till kansliet som scannar in. De får mail, som de skriver ut, stämplar och scannar in... jag blir tokig.”

13 Funktionshinderspolitiska inriktningsmål – it Tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbgränssnitt ska öka. Kunskapen och beställarkompetensen kring tillgänglighet och användbarhet ska stärkas i anslutning till offentliga upphandlingar av e-tjänster. Kammarkollegiet och PTS strategiska myndigheter med beslutade delmål

14

15

16

17

18 Målgrupp? snarare ett kvalitetskrav som upprätthållet gör att en bestämd målgrupp förblir intakt utan att någon i onödan utestängs eller missas. Tankesättet bör finnas med redan tidigt i processen (designbrief)

19

20

21 Äldre och åldrande befolkning 18 procent av befolkningen var 2009 över 65 år i Sverige. Om ett halvt sekel beräknas andelen ha stigit till 25 procent. Under samma period stiger medellivslängden med 4 år för kvinnor och 6 för män (till 87 respektive 85 år)

22 Funktionsnedsättning efter ålder, 2005-2007 Källa: Folkhälsoinstitutet

23 Siyo watu wenye ulemavu ambayo yanaweza walemavu... = Det är inte bara personer med funktionsnedsättning som kan funktionshindras

24 ” Det universellt utformade ” Artikel 2

25 Majority of computer users likely to benefit from the use of accessible technology

26 Gamla WindowsversionerNyare Windowsversioner

27 Hållbar utveckling utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

28 Socialt ansvarstagande Organisationens ansvar för effekter av beslut och verksamhet ÖppetEtiskt Följer lag och internationell norm som mänskliga rättigheter Ansvarstagandet genomsyrar och praktiseras i relationer Tar hänsyn till intressenters förväntningar Leder till hållbar utveckling hälsa och samhällets välfärd

29 Artikel 5 Diskriminering Artikel 9 Tillgänglighet Artikel 4 Allmänna åtaganden Ingress Hållbar utveckling Artikel 3 Övergripande principer Tillgänglighetsdimensionerna

30 Tillgänglighet Användbarhet ISO 26 800 – Definition tillgänglighet ”Den utsträckning som produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar kan användas av användar- grupper med bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor för att nå specifika mål i ett specifikt använd- ningssammanhang.” (min översättning) ”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användnings- sammanhang. ” ISO 9241-210 officiell översättning

31

32 ”Design for All transforms obligations into opportunities” Finn Petrén, President EIDD – Design for All Europe


Ladda ner ppt "Tillgänglighet 2013-01-31 BEHOVSDRIVNA UTVECKLINGSPROCESSER HANS VON AXELSON."

Liknande presentationer


Google-annonser