Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Touch Down 18/3. www.regionvasterbotten.se Tack för ert engagemang!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Touch Down 18/3. www.regionvasterbotten.se Tack för ert engagemang!"— Presentationens avskrift:

1 www.regionvasterbotten.se Touch Down 18/3

2 www.regionvasterbotten.se Tack för ert engagemang!

3 www.regionvasterbotten.se Program • 10:30 Inledning • 10:45 RUS- Vad hände(r) sedan? • 11:30 Lunch • 12:30 Flernivåstyre: Mötet mellan privat, offentligt civilt och akademin • 13:20 Paus • 13:30 Andra program och processer med koppling till RUS – Regional innovationsstrategi – Regional digital agenda – Strukturfondsprogrammen 2014-2020

4 www.regionvasterbotten.se Rekapitulering • Utvecklingsrådet och Region Västerbotten identifierar tematiska områden för hållbar tillväxt i Västerbottens län • 8 tematiska grupper skapas för att identifiera de viktigaste prioriteringarna inom och mellan områdena • Kick off 26 september 2012 – Gemensamt material kring utmaningar, integrerade teman • Gruppgemensam workshop 16 /1 2013 • Grupperna lämnar in material 15/2 2013 • Första utkast på prioriteringar till RUS skickas för delning den 1 Mars

5 www.regionvasterbotten.se Integrerade teman i processen 1: Jämställdhetsintegrering - Grupperna bidrar med till den regionala handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2: Flernivåstyre - Presentation och material på Kick-off. Grupperna sammansatta med ett flernivåstyreperspektiv. Projekt ”Regional tillväxt på alla nivåer” håller i aktiviteter under processen 3: Smart specialisering - Presentation och material på Kick-off. Fortsatt diskussion kring begreppet under processen 4: Den demografiska utvecklingen - Presentation och material på Kick-off. Projektet ”regional tillväxt på alla nivåer” håller seminarium för gruppledarna den 19 oktober 5: Fysisk planering - Under året diskuteras hur kopplingen mellan den fysiska planeringen och den strategiska utvecklingsplaneringen kan stärkas 6: Mångfald - Presentation och material på Kick off. Ewa-Christina på Genusakuten finns med som ett stöd vid behov under hela hösten. Särskild grupp bedömer mångfaldsperspektivet under delningen Ett integrerat tema belyser några aspekter som är viktiga att förhålla sig till för att skapa effektiva utvecklingsinsatser i Västerbottens län. Under RUS-processen försöker vi öka kunskapen om dessa frågor.

6 www.regionvasterbotten.se Ingångar i bearbetningen • Tydliggöra gruppernas prioriteringar – Tydliggöra prio baserat på åtgärder och i dialog med gruppledarna – Harmonisera • Hitta logiken – Gemensamma inriktningar och områden – Vissa åtgärder nära kopplade till andra prio

7 Gruppernas utgångspunkt Hållbar tillväxt Ekologiskt hållbar Ekonomiskt hållbar Socialt hållbar

8 Internt arbetsmaterial Tillväxt = Utveckling? Människors skapande Tillväxt Välfärd

9 Diskussionsunderlag Människors skapande Goda livsvillkor Goda utvecklings möjligheter Starka möjliggörande strukturer

10 www.regionvasterbotten.se Tre inriktningar • Attraktiva hållbara samhällen • Global konkurrenskraft och kompetens • Smart sammankopplad region

11 www.regionvasterbotten.se 8 målområden • Samlar föreslagna mål under en gemensam rubrik • Sammanlagt 33 mål

12 www.regionvasterbotten.se Attraktiva hållbara samhällen – Målområde: Attraktiva livsmiljöer • Tillgängliga och dynamiska livsmiljöer från kust till fjäll • Samhällen som utvecklas genom mångfald • En stark social ekonomi och ett levande kulturliv • En livskraftig samisk kultur – Målområde: Grön samhällsomställning • Ökad produktion och relativ användning av förnybar energi • Ökad användning av energieffektiv teknik och ökad energieffektivisering i lokaler och byggnader • En hållbar samhällsutveckling

13 www.regionvasterbotten.se Global konkurrenskraft och kompetens – Målområde: Innovation och entreprenörskap • Ökat företagande • Ett samordnat innovationsstödssystem med starka aktörer • Fler och starkare mötesplatser som samlar innovativa aktörer • Bättre tillgång till riskkapital och riskvilligt kapital • Ökat deltagande i nationella och internationella innovationsprogram – Målområde: Näringslivsutveckling • Stärkt samverkan mellan akademi och näringsliv • Fler internationaliserade små- och medelstora företag • Ökad användning av digitala tjänster och affärsmodeller • Ökad förädling av regionens naturresurser • Ökat företagande baserat på hållbar förvaltning av naturresurser • Fördubblad omsättning och sysselsättning inom besöksnäringen • Ökat företagande inom informations- och kommunikationsteknologier – Målområde: Kompetensförsörjning • Ökad sysselsättningsgrad i alla kommuner • Ökad andel som klarar av gymnasiet på fyra år • Ökad andel 30-34 åringar med eftergymnasial utbildning i alla kommuner • Stärkt matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft

14 www.regionvasterbotten.se En smart sammankopplad region – Målområde: Ett digitalt samhälle • Mål: Ökad digital delaktighet och kompetens • Mål: Förbättrad tillgång till digital uppkoppling • Mål: Ökad användning av digitala verktyg för lärande • Mål: Utvecklad användning av digital teknik i vård och omsorg – Målområde: Trafik och infrastruktur • Mål: Förbättrad systemfunktion och kapacitet genom nyinvesteringar • Mål: Ökad nytta av befintlig transportinfrastruktur • Mål: En hållbar och effektiv person- och godstrafik • Mål: Stärkt samverkan kring planering och påverkansarbete – Målområde: Internationellt samarbete • Mål: Starka arenor och plattformar för internationellt samarbete • Mål: Ökat deltagande i internationella sammanhang

15 www.regionvasterbotten.se Vad händer nu? • Utvärdering skickas ut till gruppmedlemmarna • Utkast på delning till den 15 april • De föreslagna prioriteringarna används i arbetet med strukturfonderna – Påverkas dock av vad som händer under delning m.m. • Prioriteringarna stäms av med RV:s politiker under maj-juni • Förslag till RUS på remiss i slutet av juni- början oktober.


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Touch Down 18/3. www.regionvasterbotten.se Tack för ert engagemang!"

Liknande presentationer


Google-annonser