Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Arbetsmaterial Version 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Arbetsmaterial Version 2."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmaterial Version 2

2 Vad har processen för syfte?
Vad har processen för syfte? Hitta det regionala mervärdet Europeiska prioriteringar Kommuner Myndigheter Organisationer Företag Olika perspektiv och prioriteringar möts för att hitta de insatser som behöv göras på en regional nivå för att skapa hållbar tillväxt. Produkten är inte en summering av allas prioriteringar, utan är regionala prioriteringar som kan sammanfalla eller inte med andras prioriteringar

3 ”RUS är länets samlade strategi för utveckling”
Bred eller smal strategi? ”RUS är länets samlade strategi för utveckling” = Bred strategi – Omfattar det totala utvecklingsarbetet ”RUS används för att växla upp EU-medel” = Smal strategi – Är riktad mot de områden som går att finansiera med EU-medel Båda påståenden stämmer, Hur förhålla sig? Det handlar om att knyta ihop det lokala arbetet, det regionala arbetet, det nationella arbetet och det europeiska arbetet. Det handlar inte om att hämta hem pengar till regionen, det handlar om att använda pengarna så att regionen får bästa möjliga effekt av EU:s finansiering. Att vi använder pengarna effektivt är också en långsiktig strategi för att säkra att EU vill investera i vår region.

4 Strategi eller handlingsprogram?
Strategi ≈ Visionärt och utan resurser, längre tidshorisont Handlingsprogram ≈ Detaljerad och kopplad till finansiering för att genomföra strategin, kortare tidshorisont RUS innehåller båda. Skall vara en strategi som är så pass konkret att den också styr den regionala medfinansieringen av utvecklingsprojekt Andra sektorsprogram kompletterar RUS och förtydligar, så som Kulturplanen och Länstransportplanen.

5 Vad har vi att förhålla oss till?
Finns många strategier och dokument att förhålla sig till… RUS Dagens RUS. Reviderades 2010 Innehållet anses var relevant, men inte nog prioriterande. Kan vi nå längre utifrån RUS prioriteringar? ”Länsuppdraget” Uppdrag från regeringen 2011: ”Inkom med länets prioriteringar från och framåt”. Varför viktigt att förhålla sig till vad vi lyfte där? Därför att det, är ett av de material som den nationella nivån nu använder för att formulera hur sammanhållningspolitiken och den nationella regionala tillväxtpolitiken skall utformas från 2014. Förslag till strukturfondsförordningar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) viktiga finansieringsverktyg för att jobba med utveckling i länet Viktigt att arbeta med en europeisk dimension på arbetet. Vi jobbar i en större kontext Östersjöstrategin Vi behöver bli bättre på att använda östersjöstrategin som ett verktyg för länets utveckling Ev handlingsplanen för jmst

6 Hur skalar vi upp insatser?
RUS:en är ett verktyg för att samordna och skapa genomslagskraft för tillväxtarbetet. Vilka utvecklingsinsatser endast en lokal, regional eller nationell fråga? Viktigt att jobba i en större kontext! Lokala strategier RUS Nationella program Östersjöstrategin Ev handlingsplanen för jmst

7 Arbetsgrupperna SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA
Innovationskraft Digital utveckling Trafik & Infrastruktur Näringslivsutveckling Kultur och livsmiljöer Sysselsättning & kompetensförsörjning Regionalt och internationellt samarbete Miljö, energi & klimat

8 Varför arbetsgrupper? För att nå ut bredare För att konkretisera
Varför arbetsgrupper? För att nå ut bredare För att konkretisera För att skapa ett gemensamt ägande Denna typ av processer kan läggas upp på flera sätt. Den beställning som fastställts av politiken är att vi behöver bli konkretare, prioritera tydligare och koppla arbetet tydligt till en europeisk dimension. Slutsats: För att kunna bli konkreta måste vi dela upp arbetet och fokusera delmängder, det är svårt att nå tillräckligt långt om frågan angrips på för bred front. Baksidan med denna metod är dock att det finns en risk för stuprörstänkande. För att överbrygga detta problem kommer vi bland annat gruppledarna träffas varannan vecka för att hitta viktiga beröringspunkter. För att kunna prioritera behöver vi den samla den kompetens som behövs för att göra de rätta prioriteringarna, men att prioritera hårdare innebär också att arbetet måste präglas av en hög grad av delaktighet. Det måste finnas ett brett deltagande och ett kollektiv ägarskap i en RUS som är konkret, prioriterande och mätbar.

9 Gruppens roll? Förslag till prioriteringar och insatser
Gruppmedlemmarnas kunskap Kunskap från aktörer utanför arbetsgrupperna Kunskap från andra arbetsgrupper Förslag till prioriteringar och insatser

10 Delning av förslag till prioriteringar
Processplan RUS Arbetsprocesser Delning av förslag till prioriteringar 26/9 Oktober December-Januari Februari April 2/5 15/5 12/6 Juni-Oktober November Kick-off Träff u-råd Gruppgemensam diskussion om prioriteringarna AU Regionstyrelsen Fullmäktige Fullmäktige Beredning Grupperna lämnar in prioriteringar den 15 februari Träff u-råd Prioriteringar fastställs Remiss av förslag Sammanställning förslag till prioriteringar

11 Vad förväntas av arbetsgrupperna?
Vad förväntas av arbetsgrupperna? Identifiera och involvera intressenterna - Bredda dialogen Förhålla sig till integrerade teman och de andra gruppernas arbete Sammanställa prioriteringar och insatser - Levereras den 15 februari Kan se olika ut. Intressenterna kan hanteras på flera olika sätt. De integrerade temana Enligt rapporteringsmallen som Daniel presenterar

12 Integrerade teman i processen
Integrerade teman i processen 1: Jämställdhetsintegrering - Grupperna bidrar med till den regionala handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2: Flernivåstyre - Presentation och material på Kick-off. Grupperna sammansatta med ett flernivåstyreperspektiv. Projekt ”Regional tillväxt på alla nivåer” håller i aktiviteter under processen 3: Smart specialisering - Presentation och material på Kick-off. Fortsatt diskussion kring begreppet under processen 4: Den demografiska utvecklingen - Presentation och material på Kick-off. Projektet ”regional tillväxt på alla nivåer” håller seminarium för gruppledarna den 19 oktober och för arbetsgrupperna i januari. 5: Fysisk planering - Under året diskuteras hur kopplingen mellan den fysiska planeringen och den strategiska utvecklingsplaneringen kan stärkas 6: Mångfald - Presentation och material på Kick off. Ewa-Christina på Genusakuten finns med som ett stöd vid behov under hela hösten. Kan se olika ut. Intressenterna kan hanteras på flera olika sätt. De integrerade temana Enligt rapporteringsmallen som Daniel presenterar Ett integrerat tema belyser några aspekter som är viktiga att förhålla sig till för att skapa effektiva utvecklingsinsatser i Västerbottens län. Under RUS-processen försöker vi öka kunskapen om dessa frågor.

13 Vad vi ska leverera En beskrivning av arbetsprocessen
Förteckning över vilka vi haft dialog med Utmaningar och förutsättningar (Max 400 ord) Förslag på de viktigaste prioriteringarna 2014 – 2020 Förslag på effektmål, prioriteringar (delmål) och aktiviteter. En beskrivning av rapporteringsstrukturen med effektmål, prioriteringar och insatser finns längre ned i denna presentation

14 Vilken nivå skall vi ha på effektmål, prioriteringar och aktiviteter?
Utgångspunkt för den nya RUS:en = Konkretare och mer prioriterande Slutsats: Vi börjar på den nivån som våra prioriteringar ligger idag och gräver djupare Några av de svenska Europa 2020-målen och prioriteringarna i RUS en rimlig nivå för effektmål. Exempelvis: ”Sysselsättningsgrad över 80 %” Prioriteringarna (delmålen) bör vara så konkreta som möjligt och skall logiskt koppla till effektmålet! Förvärvsfrekvensen kan påverkas på många sätt, men är det kanske viktigast att prioritera grupper med lägre sysselsättningsgrad? Aktiviteterna bör vara mycket konkreta. För att se exempel på aktiviteter så kan ni konsultera åtgärdsbilagan till RTP. Effektmålet viktigt! Styr direkt vad som sedan prioriteras.

15 Hur kan vi arbeta fram prioriteringarna?
Hur kan vi arbeta fram prioriteringarna? Kan se olika ut. Intressenterna kan hanteras på flera olika sätt. De integrerade temana Enligt rapporteringsmallen som Daniel presenterar

16 Möjlig arbetsgång Börja med att se över de prioriteringar vi gör idag i RUS och i Länsuppdraget. Kan utgöra grunden för diskussionen Går det som finns beskrivet där att vidareutveckla enligt mallen med effektmål, delmål och aktiviteter? Inte uppfinna hjulet igen Vad har Utvecklingsrådet lyft inom ert område? Vad kan vi utveckla som är unikt för Västerbottenslän eller för oss i samarbete med andra? Se hur EU prioriterar i Europa 2020 och förslagen till Strukturfondsförordningar Identifiera gemensamma prioriteringar med EU Hitta prioriteringar för med avstamp i punkt 1 och 2. Definiera dem enligt mallen för målhierarki Identifiera de prioriteringar som tydligt anknyter till andra gruppers område och kommunicera detta med den gruppen Kan vara så att ni ”delar” en prioritering. Då är det bra att prata kring hur denna koppling kan beskrivas. Prioriteringarna i RUS, Länsuppdraget och Strukturfondsförslagen finns i del två av denna presentation

17 Nivåer Effektmål: Detta skall uppnås
Exempel: Ökad förvärvsfrekvens Prioritering (delmål) –Vad är viktigast för att uppnå målet? Är en av några åtgärder som behövs prioriteras under denna tidsperiod för att uppnå huvudmålet. Andra frågor spelar också roll, men detta är viktigast nu. Prioritering innebär en exkludering av andra frågor. Exempel: ”Öka utlandsföddas deltagande på arbetsmarknaden” Aktivitet- Vad krävs för att uppnå delmålet? Beskriver en aktivitet som behövs för att uppnå delmålet. Exempel: ”Kompetensutvecklingsinsatser för nyanlända” Målkonflikter: Vilken effekt har våra målsättningar och prioriteringar för andras mål och prioriteringar?

18 För att formulera ett bra mål, dvs. tydliga och utvärderingsbara, har man inom EU-kommissionen utvecklat ett antal kriterier som brukar kallas SMART-kriterier. S    Specifika eller precisa – målen måste vara uttryckta i precisa termer så att vi förstår vad som avses M    Mätbara – målen bör vara möjliga att mäta för att granska måluppfyllelse. Om målen inte är direkt mätbara kan ett riktmärke ändå vara att man bör formulera mål som är tydliga nog för att vi ska vara överrens om huruvida de är uppnådda eller inte A    Accepterade eller förankrade – målen bör omfattas av alla intressenter. Bristande förankring är en av de vanligaste orsakerna till bristande måluppfyllelse. R    Relevanta – målen bör vara relevanta i förhållande till det ursprungliga motivet för insatsen T    Tidssatta – det bör tydligt framgå när olika mål ska vara uppfyllda Alla mål för utsättas för någon form av granskning, i syfte att göra det SMART:are. Effektmålet bör fokusera på en förändring i det tillstånd som identifierats som motivet till insatsen. Effektmålet är med andra ord ett mål för vad insatsen skall ge.

19 Börja med målen, hitta prioriteringar och insatser sedan!
Exempel utifrån målhierarki för projekt Börja med målen, hitta prioriteringar och insatser sedan! Lönesumman i Västerbottens län skall öka med 5 procent 2000 nya jobb (netto) skapas i regionen 1000 personer genomgår kompetensutveckling 4000 personer deltar i nystartsaktiviteter Förädlingsvärdet i länets företag ökar med 10 procent 300 företag medverkar i affärsutvecklingsinsatser

20 Hur tänka kring arbetsgång?
1: Vad vill vi uppnå? – Hitta effektmålet 2: Vad måste vi göra för att uppnå detta? –Lista delmål 3: Prioritera bland delmålen Vad behöver länet prioritera under denna tidsperiod för att uppnå effektmålet? 4: Vilka aktiviteter behövs för att uppnå delmålen? Lista och prioritera aktiviteter

21 Lista alla tänkbara delmål för att uppnå effektmålet
Hitta effektmålen Effektmål 1 Effektmål 2 Effektmål 3 Lista alla tänkbara delmål för att uppnå effektmålet Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Delmål 6 Prioritera delmålen Delmål 2 Delmål 5 Delmål 4 Hitta de aktiviteter som behövs för att uppnå de prioriterade delmålen

22 Exempel på inlämnat material:
1:Utmaningar och möjligheter (Max 400 ord) - Skall motivera prioriteringarna. - Omvärldsanalys - Hur ligger vi till mot de svenska Europa 2020-målen? - Vilka är utmaningarna och möjligheterna i Västerbottens län, är det något som skiljer oss från övriga Sverige/Europa? 2: Prioriteringar och insatser ”Baserat på identifierade utmaningar och möjligheter föreslår vi följande mål ” 1: Ökad förvärvsfrekvens (Mål i Europa 2020) 2: Höjd kunskapsnivå i länet (Prioritering i RUS ) 3: Stärkt matchning på arbetsmarknaden (Prioritering i RUS ) 3: Effektmålen och dess delprioriteringar redovisas i följande figurer (en per effektmål, i detta exempel redovisas endast en målhierarki):

23 Rapporteringsmall: Effektmål 1
Aktiviteter Sysselsättningsgraden i Västerbottens län skall öka till minst 80 % Öka utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden Indikator: Sysselsättningsgraden för födda utanför norden ökar till = XX % Kompetensutveckling och andra anpassade åtgärder till utrikesfödda Insatser för att förebygga och motverka diskriminering. Öka ungdomars deltagande på arbetsmarknaden Indikator: Sysselsättningsgraden i åldrarna ökar till XX% Utveckla former för arbetsplatsförlagt lärande för elever i såväl grund- och gymnasieskola som i eftergymnasial utbildning. ? Prioritering (delmål) Detta exempel bygger på innehåll i Europa 2020, RUS och åtgärdsbilagan till RTP Effektmål, delmål och aktiviteter har valts godtyckligt bland flera , i syfte att vara belysande exempel. Effektmål Mål taget från de svenska Europa 2020-målen Prioriteringar hämtade och bearbetat från brödtexten i dagens RUS Hämtat och bearbetat från RTP åtgärdsbilaga 2011

24 Del 2: RUS, Länsuppdraget, Utvecklingsrådets inspel, förslag till strukturfonder

25 Inspel från utvecklingsrådet
Stärka möjligheterna för funktionshindrade att använda digital teknik Inspel från utvecklingsrådet Bättre kunskap om det digitala samhället för äldre Kunskapstriangeln - Studenter en outnyttjad resurs Synliggöra kompetensen hos disputerade Nyttiggöra det utbyggda IT-nätet som länet har – Smarta tillämpningar E-samhället Långsiktiga nätverk mellan industri och akademi – Samarbete för kommande utlysningar Nyttiggörande av utbildning Digital kultur och innovation Kopplingen högre utbildning - näringslivet Bättre användning av distansteknik Smart tillväxt Samarbete mellan länets universitet Prioritera nya eller starka områden? Vissa satsningar har längre tidshorisont Kompetensutveckling för näringslivet på universitetet Byggande i Trä Innovation för ökad förädling Synergier mellan program Behålla kvalificerade arbeten i regionen Smart specialisering Våga prioritera och fokusera Stöd till innovation och kunskapstriangeln

26 Inspel från utvecklingsrådet
Universitetens forskning samt trä/skogskunskap i länets företag = hållbarare miljö Inspel från utvecklingsrådet Biofuel region Norrbotniabanan Bioenergi – Bio4Energy Långsiktigt hållbar infrastruktur Utveckla resurssnåla och CO2 minskande lösningar ITS- Intelligenta transportsystem Fyrastegsprincipen Förädling av träprodukter Ökad förädling Världens intressantaste område för miljöteknik – Från ax till limpa Hållbar tillväxt Stärka besöksnäringen Bearbeta råvarorna lokalt Besöksnäringen – Bättre samarbete inom länet Skogstekniska klustret Utveckling av befintliga företag - avknoppning AC som matlän – Miljövinster, arbeten, öppet landskap Hjälp att utveckla små företag Seniorer som mentorer för unga som vill starta företag Idrott och fritid som tillväxtnäring

27 Inspel från utvecklingsrådet
Rekrytera i hela arbetskraften Seniorer som mentorer för unga som vill starta företag Lyssna på näringslivets behov Samordnad utbildning mellan länen Jobb för kvinnor, ungdomar och äldre Utbildning för alla åldrar – Även pensionärer Äldre som mentorer för unga Tillväxt för alla Utbilda och matcha personer som inte har rätt utbildning med regionens behov Arbeten för funktionshindrade – Bättre tillvarata kompetensen Fler i arbete – bekämpa arbetslöshet med utbildning och vidareutbildning Kompetensväxling – Flexibel utbildning, uppdragsutbildning, regionalt engagemang från universitet och högskola Skapa medvetenhet hos alla Integration Attraktiva livsmiljöer – Föreningslivet viktigt för attraktion och hälsa Se alla människor som lika viktiga – Alla är närande, ingen är tärande Ständig utbildning/fortbildning Konsumentkunskap – Många blir lurade Folkhälsa – Hälsa 2020

28 11 tematiska områden ”Fonderna skall stödja de följande tematiska inriktningarna för att bidraga till unionens prioriteringar Smart, Hållbar och Inkluderande tillväxt” Stärka forskning, teknologisk utveckling och innovation Öka tillgängligheten till, användningen av, och kvaliteten på IT Öka konkurrenskraften i SME:s Stödja en omställning till ett koldioxidsnålt samhälle Främja klimatanpassning och riskförebyggande Skydda miljön och främja ett hållbart resursutnyttjande Främja hållbara transporter och ta bort flaskhalsar i viktiga infrastrukturnätverk Främja sysselsättning och stödja arbetskraftsrörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, kunskaper och livslångt lärande Förbättra den institutionella kapaciteten och en effektiv offentlig administration Ev handlingsplanen för jmst Kopplat till varje tematiskt område finns det investeringsprioriteringar kopplade till ERUF och ESF som illustrerar vilka insatser som är prioriterade på EU-nivå

29 Investeringsprioriteringar - ”ERUF”
1) Stärka forskning, teknologisk utveckling och innovation 2) Öka tillgängligheten till, användningen av, och kvaliteten på IT 3) Öka konkurrenskraften i SME:s Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av EU- intresse, Öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät, Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation, produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, Utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster, e-handel och främja efterfrågan på IKT, Uveckla nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt för internationalisering. Stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion inom viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål. Stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration och e-hälsovård.

30 Investeringsprioriteringar - ”ERUF”
4) Stödja en omställning till ett koldioxidsnålt samhälle 5) Främja klimatanpassning och riskförebyggande 6) Skydda miljön och främja ett hållbart resursutnyttjande 7) Främja hållbara transporter och ta bort flaskhalsar i viktiga infrastrukturnätverk Främja produktion och distribution av förnybar energi, Stödja riktade investeringar för anpassning till klimatförändringar, Tillgodose de betydande behoven av investeringar i avfallssektorn för att uppfylla kraven i unionens miljölagstiftning, Stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i små och medelstora företag, Främja investeringar för att hantera särskilda risker, säkra motståndskraften mot katastrofer och utveckla katastrofhanteringssystem. Tillgodose de betydande behoven av investeringar i vattensektorn för att Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur, Stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer och inom bostadssektorn, Skydda, främja och utveckla kulturarvet, Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, Utveckla smarta svagströmsnät, Skydda den biologiska mångfalden och marken samt främja ekosystemtjänster, inklusive Natura , och miljövänlig infrastruktur Utveckla omfattande, högkvalitativa och driftskompatibla järnvägssystem, Främja koldioxidsnåla strategier för stadsområden. Göra insatser för att förbättra stadsmiljön, inklusive sanering av industriområden och minskning av luftföroreningar.

31 Investeringsprioriteringar - ”ERUF”
8) Främja sysselsättning och stödja arbetskraftsrörlighet 9) Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10) Investera i utbildning, kunskaper och livslångt lärande 11)Förbättra den institutionella kapaciteten och en effektiv offentlig administration Utveckla företagskuvöser och investeringsstöd för egenföretagande och nyföretagande, Investera i infrastrukturer på vårdområdet och det sociala området vilka bidrar till nationell, regional och lokal utveckling, minska skillnader i hälsostatus och övergå från institutionella tjänster till tjänster i närsamhället, Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande genom att utveckla utbildnings- och fortbildningsinfrastrukturer. Att förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen, genom att stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och offentliga tjänster som berörs av genomförandet av Eruf samt stödja åtgärder som rör institutionell kapacitet och effektiviteten hos offentliga förvaltningar som får stöd av Europeiska socialfonden. Genomföra lokala utvecklingsinitiativ samt stöd till ett nät av tjänster i närmiljön som syftar till att skapa nya sysselsättningstillfällen, när sådana åtgärder ligger utanför tillämpningsområdet för förordning (EU) nr […]/2012 [ESF], Stödja fysiskt och ekonomiskt återställande av utarmade stads- och landsbygdssamhällen, Investera i infrastruktur för offentliga arbetsförmedlingstjänster. Stödja socialt företagande

32 Investeringsprioriteringar - ”ESF”
8) Främja sysselsättning och stödja arbetskraftsrörlighet 9) Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10) Investera i utbildning, kunskaper och livslångt lärande 11) Förbättra den institutionella kapaciteten och en effektiv offentlig administration Tillgång till sysselsättning för arbetssökande och ickeförvärvsarbetande, inklusive lokala sysselsättningsinitiativ, samt stöd till arbetstagarnas rörlighet, Aktiv inkludering, Minska andelen elever med enbart grundskoleutbildning och främja lika tillgång till bra förskole-, grundskole- och gymnasieutbildning, Kapacitetsuppbyggnad för aktörer som ansvarar för genomförandet av åtgärder som rör arbetsmarknad, utbildning och socialpolitik samt sektoriella och territoriella pakter för att skapa stöd för reformer på nationell, regional och lokal nivå. Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar som inte arbetar eller studerar, Integration av marginaliserade grupper som t.ex. romer, Höja kvaliteten och öka effektiviteten och öppenheten inom universitets- och högskoleutbildningen för att öka deltagandet och förbättra resultaten, och Egenföretagande, entreprenörskap och företagsgrundande, Åtgärder mot diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, Stärka lika tillgång till livslångt lärande, höja arbetskraftens kompetens och förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden Jämställdhet och åtgärder för att göra det lättare att kombinera arbete och privatliv, Ökad tillgång till kvalitativa och hållbara tjänster till rimlig kostnad, inbegripet hälso- och sjukvård och sociala tjänster av allmänt intresse, Anpassning till förändringar för arbetstagare, företag och entreprenörer, Främjande av den sociala ekonomin och socialt entreprenörskap, Aktivt och sunt åldrande, och Lokalt ledda strategier för lokal utveckling. Åtgärder för att modernisera och stärka arbetsmarknadsinstitutionerna, även för att öka arbetstagarnas rörlighet över gränserna,

33 Investeringsprioriteringar - ”ESF”
1) Stärka forskning, teknologisk utveckling och innovation 2) Öka tillgängligheten till, användningen av, och kvaliteten på IT 3) Öka konkurrenskraften i SME:s Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation genom utveckling av högre universitetsutbildning, forskarutbildning och partnerskap mellan högskolor, forsknings- och teknikcentrum och företag, Förbättra informations- och kommunikationsteknikens tillgänglighet och kvalitet och öka användningen genom att utveckla den digitala kompetensen och investera i e-kompetens, e-inkludering och tillhörande kunskaper i företagande, Stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft genom att förbättra företagens och arbetstagarnas anpassningsförmåga och öka investeringarna i humankapitalet.

34 Investeringsprioriteringar - ”ESF”
4) Stödja en omställning till ett koldioxidsnålt samhälle 5) Främja klimatanpassning och riskförebyggande 6) Skydda miljön och främja ett hållbart resursutnyttjande 7) Främja hållbara transporter och ta bort flaskhalsar i viktiga infrastrukturnätverk Stödja övergången till en koldioxidsnål, klimatsmart, resurseffektiv och miljömässigt hållbar ekonomi genom att reformera utbildningssystemen, se till att kompetens och kvalifikationer motsvarar behoven, höja arbetskraftens kompetens och skapa nya jobb i sektorer som rör miljö och energi,

35 RUS 2011-2013 Inriktningar och prioriteringar
Ökad nettoinflyttning Utveckling av näringsliv och företagande Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning Tillgänglighet och infrastruktur Utveckling av kulturlivet Internationellt samarbete och omvärldskontakter En stärkt positionering av länets livsmiljöer Ökad förädlingsgrad Höjd kunskapsnivå i regionen Stärkt tillgänglighet för utveckling i hela länet Ökat deltagande i kulturlivet Flerregionala samarbeten för Västerbottens utveckling Ökat funktionellt samarbete Åtgärder för att stärka tjänstesektorn, kulturella och kreativa näringar däribland besöksnäringen Matchning mellan arbetskraftsefterfrågan och arbetskraftsutbud Infrastrukturen i ett systemperspektiv Utveckling av kulturlivet med särskild fokus på barn och unga Aktivt arbete inom östersjöstrategin och i andra EU-sammanhang och stärkt deltagande i europeiska forskningsprogram Kraftsamling kring starka innovativa miljöer Västerbottens län, en välkomnande arbetsmarknad Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden Stimulans till ökat internationellt samarbete Affärsdriven miljöutveckling och miljödriven affärsutveckling Ett stärkt territoriellt samarbete över nationsgränsen Stimulera entreprenörskap och företagande i bred bemärkelse

36 Europa 2020-RUS Jmf: RUS och Tematiskt område Prioriteringar
En industripolitik för en global tid (3)Ökad konkurrenskraft i SME:s a)Utveckla nya affärsmodeller för SME:s - Internationalisering b)Främja entreprenörskap framförallt genom nyttiggörande av ny teknik Utveckling av näringsliv och företagande Stimulera entreprenörskap i bred bemärkelse 3.1.1: Entreprenörskap och utvecklings av länets näringsliv Utgångspunkt Flaggskeppsinitiativ Inriktningar Tematiskt område Prioriteringar Investeringsprioriteringar Åtgärder

37 RUS 2011-2013 Ökad nettoinflyttning
Utveckling av näringsliv och företagande Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning Tillgänglighet och infrastruktur Utveckling av kulturlivet Internationellt samarbete och omvärldskontakter En stärkt positionering av länets livsmiljöer Ökad förädlingsgrad Höjd kunskapsnivå i regionen Stärkt tillgänglighet för utveckling i hela länet Ökat deltagande i kulturlivet Flerregionala samarbeten för Västerbottens utveckling Ökat funktionellt samarbete Åtgärder för att stärka tjänstesektorn, kulturella och kreativa näringar däribland besöksnäringen Matchning mellan arbetskraftsefterfrågan och arbetskraftsutbud Infrastrukturen i ett systemperspektiv Utveckling av kulturlivet med särskild fokus på barn och unga Aktivt arbete inom östersjöstrategin och i andra EU-sammanhang och stärkt deltagande i europeiska forskningsprogram Kraftsamling kring starka innovativa miljöer Västerbottens län, en välkomnande arbetsmarknad Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden Stimulans till ökat internationellt samarbete Affärsdriven miljöutveckling och miljödriven affärsutveckling Ett stärkt territoriellt samarbete över nationsgränsen Stimulera entreprenörskap och företagande i bred bemärkelse

38 Länets prioriteringar 2014
Smart tillväxt Ytterligare stärka globalt konkurrenskraftiga innovativa miljöer inom länets näringsliv samt inom de starka forskningsområdena vid länets universitet Skapa kompetensmiljöer och mötesplatser för samverkan i kreativa processer Utveckla Smart Specialisation Strategies Utveckla IKT-lösningar och digitala tjänster, bland annat genom framtagandet av Digital Agenda för Västerbottens län Fortsatt bredbandsutbyggnad i mindre tätorter, småorter och glesbygd Stimulera tjänsteinnovation inom bland annat offentlig sektor samt stärka innovativa miljöer i näringslivet Locka fler till högre utbildning och stärka de kvalificerade yrkesutbildningarna samt bryta traditionsbundna mönster Skapa Marknadskompletterande finansieringslösningar och stärka till gången till riskkapital

39 Länets prioriteringar 2014
Hållbar tillväxt Öka naturresursernas bidrag till den regionala ekonomin genom att stimulera ytterligare vidareförädling, tjänsteproduktion och effektiv resursanvändning Fortsatta satsningar på infrastruktur för att säkerställa och ytterligare stärka regionens konkurrenskraft genom bland annat Botniska korridoren och Nordic Logistic Corridor Stimulera entreprenörskap i bred bemärkelse Insatser för att öka andelen tjänsteproducerande företag och stimulera entreprenörskap inom tjänstesektorn Offensiv satsning på besöksnäringen för att skapa exportmogna destinationer, produkter och framgångsrik marknadskommunikation Förbättra möjligheterna för kulturskapare och entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna samt öka samverkan mellan näringsliv och kultur Tillvarata möjligheterna med regionens förnybara energikällor och satsning på energieffektivitet Aktivt stimulera och uppmuntra produkt- och marknadsutveckling baserat på sociala och tekniska innovationer som bidrar till hållbar utveckling Öka inslaget av entreprenörskap i hela utbildningsväsendet

40 Länets prioriteringar 2014
Tillväxt för alla Stärka urbana, rurala och glest befolkade områdens attraktion, bland annat genom stärkt funktionalitet Satsningar på välutbyggd fysisk infrastruktur och IKT-lösningar för utveckling i hela länet Möta behovet av kompetensförsörjning och arbetskraftsbehov Gemensam positionering och paketering av länet och dess mångfald av livsmiljöer Skapa samverkanslösningar och pendlingsmöjligheter för bredare arbetsmarknadsregioner inom och över länets gränser Utveckla länets sociala kapital Skapa lösningar för produktion och distribution för att utöva och uppleva konst och kultur i hela länet Insatser som främjar samisk- och nationella minoriteters kultur Ytterligare insatser för att stärka jämställdhet och integration av immigranter på arbetsmarknaden Satsningar för kompetensutveckling, livslångt lärande och validering Samverkan mellan näringsliv, utbildningsanordnare och offentliga aktörer för att identifiera strategiska yrkesområden bland annat genom att utveckla den regionala kompetensplattformen.


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Arbetsmaterial Version 2."

Liknande presentationer


Google-annonser