Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUs fonder och program – Hänger det ihop? Mikael Janson – North Sweden European Office Terese Ryndal – Region Västerbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUs fonder och program – Hänger det ihop? Mikael Janson – North Sweden European Office Terese Ryndal – Region Västerbotten."— Presentationens avskrift:

1 EUs fonder och program – Hänger det ihop? Mikael Janson – North Sweden European Office Terese Ryndal – Region Västerbotten

2 Varför är fonderna och programmen viktiga för EU? - Verktyg för att nå målen i Europa 2020 strategin - Stärker regional kapacitet såväl som europeisk excellens - Uppmuntrar samverkan mellan aktörer på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. SMART HÅLLBAR INKLUDERANDE

3 REGIONALT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM NATIONELLT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM

4 REGIONALT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM NATIONELLT Regionalfondsprogram ÖN/MN Socialfondsprogram Landsbygdsprogram Havs- & fiskeriprogram Botnia-Atlantica Sverige Norge Nord Northern Periphery and Arctic Östersjöprogrammet Nationellt regionalfondsprogram URBACT II Interreg IV C ESPON INTERACT II Horizon 2020 COSME LIFE Kreativa Europa ERASMUS + Hälsa för tillväxt Connecting Europé Facility Ett Europa för medborgarna

5 REGIONALT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM NATIONELLT Regionalfondsprogram ÖN/MN Socialfondsprogram Landsbygdsprogram Havs- & fiskeriprogram Botnia-Atlantica Sverige Norge Nord Northern Periphery and Arctic Östersjöprogrammet Nationellt regionalfondsprogram URBACT II Interreg IV C ESPON INTERACT II Horizon 2020 COSME LIFE Kreativa Europa ERASMUS + Hälsa för tillväxt Connecting Europé Facility Ett Europa för medborgarna Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI)… … med ett gemensamt strategiskt ramverk (GSR)

6 En meny med tematiska mål 1.Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2.Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 3.Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 4.Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 5.Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar 6.Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande 7.Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8.Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9.Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10.Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11.Förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen SMART HÅLLBAR INKLUDERANDE

7 Programmet ska bidra till regional tillväxt och sysselsättning i programområdena Övre Norrland och Mellersta Norrland Fokuserar på de tematiska målen: •Forskning, teknisk utveckling och innovation •Tillgången på, användningen av och kvalitet på IKT •Små och medelstora företags konkurrenskraft •En koldioxidsnål ekonomi •Hållbara transporter och viktig nätinfrastruktur •Utbildning, färdigheter och livslångt lärande (MN) Regionala programförslag inlämnades 30 september – klart sommaren 2014 Regionalt strukturfondsprogram Europeiska regionala utvecklingsfonden SMART HÅLLBAR

8 Fokuserar på de tematiska målen: •Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet •Främja social inkludering och bekämpa fattigdom •Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Nationellt programförslag tas fram av AMD Klart kring årsskiftet 2013/2014 Regionala handlingsplaner för Övre Norrland respektive Mellersta Norrland Europeiska Socialfondsprogrammet Europeiska socialfonden INKLUDERANDE

9 Stödjer utveckling inom landsbygdsområdena, jordbruk och skogsbruk •Kunskapsöverföring och innovation samt ökad konkurrenskraft •Organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen •Återställa, bevara och främja ekosystem samt främja resurseffektivitet och övergången till en koldioxidsnål/klimattålig ekonomi. •Främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling Jordbruksverket lämnar förslag på Nationellt program Regionala handlingsplaner feb. 2014 – Länsstyrelserna. Landsbygdsprogrammet a)Pelare 1: Jordbruksstöd (CAP) b)Pelare 2: Landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 5% Leader (CLLD) SMART HÅLLBAR INKLUDER ANDE

10 Stödjer samverkansprojekt mellan län och som bidrar till att utveckla regionala styrkeområden Fokuserar på de tematiska målen: • Forskning, teknisk utveckling och innovation • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag • Koldioxidsnål ekonomi -Insatser för territoriell utveckling och samordning Lokalt ledd utveckling (CLLD) (6%) - Insatser för förstärkt strategiskt lärande och processtöd Nationellt processtöd & Hållbar stadsutveckling Programförslag inlämnades 30 september Nationellt Regionalfondsprogram (9:e ) Europeiska regionala utvecklingsfonden SMART HÅLLBAR

11 Knyter samman geografier genom samarbete över landsgränser. Gemensamma utvecklingsfrågor för gränsregionala mervärden Gränsregionala programförslag inlämnas i slutet november 2013 Territoriellt samarbete a)Gränsöverskridande samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg Nord Botnia-Atlantica Sverige Norge

12 Knyter samman regioner med gemensamma utmaningar eller resurser Northern Periphery and Arctic Programme • Forskning, teknisk utveckling och innovation • Små och medelstora företags konkurrenskraft • En koldioxidsnål ekonomi • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Östersjöprogrammet • forskning, teknisk utveckling och innovation • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser • hållbara transporter och viktig nätinfrastruktur Territoriellt samarbete b) Transnationellt samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden

13 Bygger europeiska nätverk och regionalt erfarenhetsutbyte. Frågor av gemensamt intresse för alla Europas regioner står i fokus. Interreg IV C möjliggör nätverksbyggande mellan länder och regioner för att stimulera ekonomisk modernisering. URBACT II handlar om nätverksbyggande kring utvecklingsfrågor som berör städer. INTERACT II är ett program för erfarenhetsutbyte som riktar sig till myndigheter och organisationer som är involverade i genomförandet av strukturfondsprogrammen. ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och planering. Det handlar framför allt om regionala analyser. Territoriellt samarbete c) Interregionalt samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden

14 REGIONALT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM NATIONELLT Regionalfondsprogram ÖN/MN Socialfondsprogram Landsbygdsprogram Havs- & fiskeriprogram Botnia-Atlantica Sverige Norge Nord Northern Periphery and Arctic Östersjöprogrammet Nationellt regionalfondsprogram URBACT II Interreg IV C ESPON INTERACT II Horizon 2020 COSME LIFE Kreativa Europa ERASMUS + Hälsa för tillväxt Connecting Europé Facility Ett Europa för medborgarna

15 Tre prioriteringar: •Excellent Science För forskare (och företag inom delprogram) •Industrial leadership För forskare, näringsliv (inkl.SME) och (samhälle) •Societal Challenges (40 av 70 miljarder Euro) För forskare och samhälle, samt näringsliv (inkl.SME) Samt Grand/Global Challenges/International cooperation med “alla” länder i världen och för forskare, näringsliv (inkl.SME) och samhälle Många av aktiviteterna inom programmet kommer att syfta till att överbrygga klyftan mellan forskningen och marknaden Europeiskt ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020 []! Horizon 2020 [€ 70 miljarder]!

16 Sju program blir ett med tre delar (Mobilitet/Samarbetsprojekt/Policyförändring) Livslångt Lärande Sju program blir ett med tre delar (Mobilitet/Samarbetsprojekt/Policyförändring) : - Livslångt Lärande (= Erasmus, Leonard da Vinci, Comenius, Grundtvig) Ungdom på Väg - Ungdom på Väg - Erasmus - Mundus Internationella utbytesprogram - TempusInternationella utbytesprogram () - Alfa (bl a lånegaranti Masters studenter, 3%) - Edulink Erasmus +  Att öka människors kunskaper och kompetens för att bli anställningsbara  Stödja en modernisering av utbildningsystemet  Effektivisera genom att slå samman olika program inom ett ramverk med spets mot det som inte finns i CSF Erasmus + []! Erasmus + [ € 14,8 miljarder ]!

17 Kreativa Europa []! Kreativa Europa [ € 1,3 miljarder ]! ”One-stop-shop” öppen för all kulturell och kreativ verksamhet Små aktörer kunna få upp till € 1 miljon i ”lånegaranti” för banklån Individer kan få stöd via branschorganisationer Olika ”spår” för audiovisuell industri och annan kulturell verksamhet  Tidigare Kulturprogrammet blir ”Kulturdelen” []  Tidigare Kulturprogrammet blir ”Kulturdelen” [c:a € 824 miljoner]  Tidigare Media och Media Mundus blir ”Mediadelen” []  Tidigare Media och Media Mundus blir ”Mediadelen” [c:a € 455 miljoner] + Övergripande lånegarantiinstrument [] + Övergripande lånegarantiinstrument [c:a € 184 miljoner]  Stöd till film, kultur och kreativa verksamheter  För att öka deras bidrag till jobb och tillväxt  Sammanslagning av tidigare separata program

18 Life [] Life [ c:a € 3miljarder ] •Delprogrammet Miljö –Miljö och resurseffektivitet –Biologisk mångfald (återställa ekosystem+stödja Natura 2000-områden) –Miljöstyrning och miljöinformation •Delprogrammet Klimatpolitik –Begränsning av klimatförändringar –Anpassning till klimatförändringar –Klimatstyrning och klimatinformation  Stöd till regionala strategier för;  Låga kolidioxidutsläpp  Motståndskraft mot klimatförändringar  Småskaliga klimatprojekt genomförda av SME:s  Förbättra effektiviteten/genomförandet av EU:s klimatpolitik  Stödja bättre miljö- och klimatstyrning på alla nivåer  Integrering med andra finansieringskällor

19 • Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem • Öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård • Främja hälsa och förebygga ohälsa • Skydda människor från gränsöverskridande hot mot hälsan  Utvärdering av medicinska metoder i frivilligt nätverk mellan ländernas centrum för utvärdering av medicinska metoder  Samarbete om sällsynta sjukdomar  Förebyggande och bekämpande av cancer  Sprida innovativa lösningar  Sprida innovativa lösningar som kan förbättra hälso- och sjukvården  Samla ländernas resurser och kunskap  Samla ländernas resurser och kunskap för att lösa gemensamma problem Hälsa för tillväxt [] Hälsa för tillväxt [ € 398 miljoner ] MÅL Åtgärder

20 COSME: Programmet för företagens konkurrenskraft och små- och medelstora företag [] COSME: Programmet för företagens konkurrenskraft och små- och medelstora företag [ c:a € 2,3 miljarder ]  Tillgång till finansiering för SME genom särskilda finansiella instrument lättare att söka, såsom riskkapital för uppstart & lånegarantier upp till €150.000:-  ”Enterprise Europe Network” stärks för”one-stop-shop” för behoven hos företag, 600 organisationer ger gratis hjälp bl a hitta finansiering  Stöd till insatser för att stärka entreprenörskap och etablera transnationella nätverk för utbyte av erfarenheter, särskilt unga  Genomföra aktiviteter för gränsöverskridande nätverk och lära av varandra mellan SME:s  Tillgång till marknader i och utanför EU genom information till och samverkan mellan företag samt ”mainstreaming” mellan marknader inklusive helpdesk i Kina för immateriella rättigheter m m •Små och medelstora företag (men även större/stora) •Befintliga entreprenörer (främst småföretagare) •Medborgare som vill bli egenföretagare (särskilt unga/kvinnor) •Organisationer/Myndigheter som stödjer företag och företagande  Stärka de Europeiska företagens konkurrenskraft ()  Stärka de Europeiska företagens konkurrenskraft ( c:a 39.000ftg/år ) Insatser Målgrupper

21  Programmet för sysselsättning och social innovation  Programmet för sysselsättning och social innovation [€ 815 miljoner] Tidigare PROGRESS, Eures, Progress-mikrolån inkorporeras. Syftar till att ge stöd för sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-strategins målsättningar.  Fonden för ett sammanlänkat Europa: Transporter kopplat till TEN-T, Energinät samt telekommunikationer och Informations- och kommunikationsteknik (CEF)  Fonden för ett sammanlänkat Europa: Transporter kopplat till TEN-T, Energinät samt telekommunikationer och Informations- och kommunikationsteknik (CEF) [€ 30 miljarder].  Ett Europa för medborgarna  Ett Europa för medborgarna [€ 164 miljoner]. Öka kunskapen om EU och främja medborgarengagemang.  Rättsliga frågor/Rättvisa  Rättsliga frågor/Rättvisa [€ 334 miljoner] Sammanslagning programmen för Civil Justice (JCIV), Criminal Justice (JPEN) samt Drug Prevention and Information Programme (DPIP)  Rättigheter och medborgarskap  Rättigheter och medborgarskap [€ 389 miljoner] Ersätter programmen Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III samt delprogrammen Antidiskriminering och mångfald och Jämställdhet som finns inom programmet för Employment and Social Solidarity – PROGRESS Flera program

22 Europa 2020-strategin SMART HÅLLBAR INKLUDERANDE Strukturfonder Forskningsfonder EU:s Strukturfonder & Forskningsfonder m fl specialisering kluster Gräv där du står och sikta mot de spirande trädtopparna! (= gör en SWOT) Europeisk Excellence Global Konkurrenskraft (på marknaden) Regionalt Kapacitetsbyggande EU:s Sektorsfonder innovation

23 Konkurrenskraft Excellens Kapacitets-uppbyggnad Regionalfonden Landsbygds- utveckling Socialfonden Sysselsätt/Social innov. Hälsa för tillväxt Erasmus+ LIFE Medborgar, Rättvisa, Rättighet CEF (trafik/Energi/ICT) Territoriella Samarbetet Kreativa Europa Horizon 2020 Programsynergier mot nya höjder ….från Regionala basen till Europatoppen

24 Program Tematiskt område 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2: Öka tillgång till, användning av och kvalitet på IKT 3: Öka små och medelstora företags konkurrens- kraft 4: Stödja övergång till en koldioxidsnå l ekonomi inom alla sektorer 5: Främja anpassning, riskföre- byggande och riskhantering i samband med klimat- förändringar 6: Skydda miljön och främja en hållbar användnin g av resurser 7: Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nät- infrastruktu r 8: Främja syssel- sättning och arbetskraft ens rörlighet 9: Främja social inkluderin g och bekämpa fattigdom 10: Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Landsbygds-programmet xxxxxx x Regionala strukturfonds- programmet ÖN och MN xxxx x x Europeiska Socialfondsprogrammet xxx Botnia-Atlantica x x xx Nordprogrammet x x x x Sverige Norge Programmet x x xxx Northern Periphery and Arctic programme x xx x Östersjö-programmet x xx Horizon 2020 xxxxxxx x Life xxx Hälsa för tillväxt xx Kreativa Europa xx COSME x x Erasmus+ x x Programmet för sysselsättning och social innovation x x x Connecting Europé Facility x x Erasmus for young entrepreneurs x

25 Tack!


Ladda ner ppt "EUs fonder och program – Hänger det ihop? Mikael Janson – North Sweden European Office Terese Ryndal – Region Västerbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser