Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s långtidsbudget och strukturfonderna EU-dagen i Nacka 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s långtidsbudget och strukturfonderna EU-dagen i Nacka 2013"— Presentationens avskrift:

1 EU:s långtidsbudget och strukturfonderna EU-dagen i Nacka 2013

2 EU:s budget Medlemsavgifter 1% BNI
Genomföra EU:s politik, 500 milj invånare Största delen tillbaka genom stöd/bidrag Gemensamma projekt, datasystem, brottsbekämpning, gränskontroller mm Administration 6% 1300 miljarder SEK motsv MFF

3 Budgeten Kommissionen Rådet Parlamentet

4 Förslaget (juni 2011) i korthet (SKLs bild)
Ökad total budgetram Minskningar i shp och CAP (ca -4 % vardera) och i administrationen Mer till forskning, infrastruktur, rättsliga och inrikesfrågor Nya ”egna medel” på inkomstsidan: EU-moms och skatt på finansiella transaktioner Förändrat rabattsystem Tydligare koppling till Europa 2020-strategin Makroekonomisk konditionalitet Sammanslagningar av vissa program Nyheter inom sammanhållningspolitiken En mängd sektorsvisa förslag följde därefter under hösten 2011. Reviderat förslag juli 2012 pga Kroatiens medlemskap och uppdaterade ekonomiska data och prognoser. Källa: Statsrådsberedningen Indelningen och uträkningen är deras egen, se kommissionens tabell för exakta siffor och rubriker

5 EU 2020 1. Sysselsättning 75 % av 20–64-åringarna ska arbeta. 2. FoU
3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU. 3. Klimatförändring och hållbar energiförsörjning Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 30 %, om förhållandena är gynnsamma). 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor. Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %. 4. Utbildning Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 %. Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning. 5. Kamp mot fattigdom och social utestängning Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

6 Vad tyckte regeringen och SKL? (SKLs bild)
Svenska regeringen: Realt oförändrad svensk avgift genom oförändrad utgiftsnivå och bevarat värde på svensk rabatt Modernisering av utgiftsstrukturen: - minska och reformera CAP + SHP i välmående delar. - prioritera tillväxtskapande åtgärder och europeiskt mervärde (FoU, infrastruktur, RIF, utrikes) SKL: Budgetrestriktiv hållning Rör inte sammanhållningspolitiken Skär ner på jordbrukspolitiken Nej till EU-moms Förändringen av rabatten missgynnar Sverige Positivt med ökade satsningar på FoU, Rättsliga och inrikesfrågor, infrastruktur Flernivåstyre Jämställdhetsintegrering Detaljerade synpunkter framför allt om shp, forskning, Europa i världen, Erasmus för alla

7 Parlamentet 19 mars nej Inte nog tillväxt, gapet mellan åtagande och budget ökar, egna resurser Under sommaren?

8 Vad innehåller EU-budgeten? Några exempel!
Regionalfonden: innovationer, SME’s, koldioxidsnål ekonomi, bredband Socialfonden: Sysselsättning och stöd till en rörlig arbetskraft; Social integration och fattigdomsbekämpning, samt Utbildning och livslångt lärande. Erasmus för alla: skola, sport, ungdom Kreativa Europa: kultur, media Horisont 2020: forskning Asyl- och migrationsfonden Rättigheter och medborgaskapsprogrammet: jämställdhet, icke-diskriminering, barn Hälsa för Tillväxt-programmet: folkhälsa LIFE-programmet: miljö och klimat Europa i världen: utrikesinstrument, t.ex anslutningsstöd Fonden för ett sammanlänkat Europa: infrastruktur (energi, transport, IT) M.fl m.fl!

9 Fonderna i ett sammanhang
EU 2020

10 Regeringsuppdraget till ESF -rådet / Tillväxtverket
► Förvaltande och attesterande myndighet för Europeiska Socialfonden respektive Regionalfonden ► I samverkan Tillväxtverket /ESF- rådet förbereda programperioden (samordning och förenkling) – Bistå regionalt tillväxtansvariga i programframtagande

11 Regeringsuppdraget till Länsstyrelsen i Stockholm
► Förbereda inför utarbetandet av förslag till operativt program för Regionalfonden för Stockholms län - 15 sep 2013 ► Ta fram en analys (socioekonomisk analys samt SWOT) för länet som underlag till det nationella socialfondsprogrammet – 15 maj 2013 – samordning med övriga program (t ex. landsbygdsprogram, territoriella program etc.) – utgångspunkt i regionala utvecklingsstrategier samt beakta lärdomar – framtagande ske i bred process med aktörer i regionen, strukturfondspartnerskap etc.

12 Nuvarande programperiod, Stockholms län
► Ca 1 miljard kr i budget (1/3 Regionalfond och 2/3 socialfond) ► 79 genomförandeprojekt i socialfonden, 23 i regionalfonden ► Prioritering av stora strategiska projekt ► Svag koppling mellan regional – och socialfond ► Effekter och strukturpåverkan varierande Om samverkan som strategi för hållbara effekter (SPEL 2013) Hållbar strukturförändring för regional konkurrens- och innovationskraft (Oxford research 2013)

13 Lärdomar från nuvarande programperiod
► Stärk medfinansieringen och det regionala ägarskapet ► Öka näringslivets engagemang och medverkan ► Stärk kopplingarna mellan Social – och Regionalfonden ► Fokusera och koncentrera insatser i regionen tema? målgrupp? geografi? stärka befintliga/nya satsningar? ► Utgå från beslutade strategier och analyser

14

15

16 Stockholmsregionens prioriteringar 2014-2020
Regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2010 Stockholmsregionens framtida tillväxtarbete

17 Gemensam programmeringsgrupp för Regional- och Socialfonden
► 10 organisationer Länsstyrelsen, Landstinget, Kommunförbundet, Strukturfondspartnerskapets sekretariat, Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ESF-rådet, Tillväxtverket, Coompanion och Företagarna Stockholms län - Analys av utvecklingstendenser (socioekonomisk analys) - Process för att åstadkomma fondsamverkan, prioritering, koncentration gällande inriktning - tematiska workshops

18 Programmeringsarbetets plan
► Dialog och programskrivande januari-juli (remiss juli) ► Tematiska workshops feb-mars ► Förhandsutvärdering Regionalfonden (Tillväxtanalys) ► Underlag Socialfonden 15 maj ► Operativt program Regionalfonden 15 sep

19


Ladda ner ppt "EU:s långtidsbudget och strukturfonderna EU-dagen i Nacka 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser