Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s långtidsbudget och strukturfonderna EU-dagen i Nacka 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s långtidsbudget och strukturfonderna EU-dagen i Nacka 2013."— Presentationens avskrift:

1 EU:s långtidsbudget och strukturfonderna EU-dagen i Nacka 2013

2 EU:s budget • Medlemsavgifter 1% BNI • Genomföra EU:s politik, 500 milj invånare • Största delen tillbaka genom stöd/bidrag • Gemensamma projekt, datasystem, brottsbekämpning, gränskontroller mm • Administration 6% • 1300 miljarder SEK motsv. 2007-2013 • MFF

3 Budgeten 2014-2020 Kommissionen RådetParlamentet

4 Förslaget (juni 2011) i korthet (SKLs bild) • Ökad total budgetram • Minskningar i shp och CAP (ca -4 % vardera) och i administrationen • Mer till forskning, infrastruktur, rättsliga och inrikesfrågor • Nya ”egna medel” på inkomstsidan: EU- moms och skatt på finansiella transaktioner • Förändrat rabattsystem • Tydligare koppling till Europa 2020-strategin • Makroekonomisk konditionalitet • Sammanslagningar av vissa program • Nyheter inom sammanhållningspolitiken En mängd sektorsvisa förslag följde därefter under hösten 2011. Reviderat förslag juli 2012 pga Kroatiens medlemskap och uppdaterade ekonomiska data och prognoser. Källa: Statsrådsberedningen 2011. Indelningen och uträkningen är deras egen, se kommissionens tabell för exakta siffor och rubriker

5 EU 2020 • 1. Sysselsättning – 75 % av 20–64-åringarna ska arbeta. • 2. FoU – 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU. • 3. Klimatförändring och hållbar energiförsörjning – Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 30 %, om förhållandena är gynnsamma). – 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor. – Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %. • 4. Utbildning – Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 %. – Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning. • 5. Kamp mot fattigdom och social utestängning – Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

6 Vad tyckte regeringen och SKL? (SKLs bild) Svenska regeringen: • Realt oförändrad svensk avgift genom oförändrad utgiftsnivå och bevarat värde på svensk rabatt • Modernisering av utgiftsstrukturen: - minska och reformera CAP + SHP i välmående delar. - prioritera tillväxtskapande åtgärder och europeiskt mervärde (FoU, infrastruktur, RIF, utrikes) SKL: • Budgetrestriktiv hållning • Rör inte sammanhållningspolitiken • Skär ner på jordbrukspolitiken • Nej till EU-moms • Förändringen av rabatten missgynnar Sverige • Positivt med ökade satsningar på FoU, Rättsliga och inrikesfrågor, infrastruktur • Flernivåstyre • Jämställdhetsintegrering Detaljerade synpunkter framför allt om shp, forskning, Europa i världen, Erasmus för alla

7 Parlamentet • 19 mars nej • Inte nog tillväxt, gapet mellan åtagande och budget ökar, egna resurser • Under sommaren?

8 Vad innehåller EU-budgeten? Några exempel! • Regionalfonden: innovationer, SME’s, koldioxidsnål ekonomi, bredband • Socialfonden: Sysselsättning och stöd till en rörlig arbetskraft; Social integration och fattigdomsbekämpning, samt Utbildning och livslångt lärande. • Erasmus för alla: skola, sport, ungdom • Kreativa Europa: kultur, media • Horisont 2020: forskning • Asyl- och migrationsfonden • Rättigheter och medborgaskapsprogrammet: jämställdhet, icke-diskriminering, barn • Hälsa för Tillväxt-programmet: folkhälsa • LIFE-programmet: miljö och klimat • Europa i världen: utrikesinstrument, t.ex anslutningsstöd • Fonden för ett sammanlänkat Europa: infrastruktur (energi, transport, IT) • M.fl m.fl!

9 Fonderna i ett sammanhang EU 2020

10 Regeringsuppdraget till ESF -rådet / Tillväxtverket ► Förvaltande och attesterande myndighet 2014-2020 för Europeiska Socialfonden respektive Regionalfonden ► I samverkan Tillväxtverket /ESF- rådet förbereda programperioden 2014-2020 (samordning och förenkling) – Bistå regionalt tillväxtansvariga i programframtagande

11 Regeringsuppdraget till Länsstyrelsen i Stockholm ► Förbereda inför utarbetandet av förslag till operativt program för Regionalfonden för Stockholms län - 15 sep 2013 ► Ta fram en analys (socioekonomisk analys samt SWOT) för länet som underlag till det nationella socialfondsprogrammet – 15 maj 2013 – samordning med övriga program (t ex. landsbygdsprogram, territoriella program etc.) – utgångspunkt i regionala utvecklingsstrategier samt beakta lärdomar – framtagande ske i bred process med aktörer i regionen, strukturfondspartnerskap etc.

12 Nuvarande programperiod, Stockholms län ► Ca 1 miljard kr i budget (1/3 Regionalfond och 2/3 socialfond) ► 79 genomförandeprojekt i socialfonden, 23 i regionalfonden ► Prioritering av stora strategiska projekt ► Svag koppling mellan regional – och socialfond ► Effekter och strukturpåverkan varierande -Om samverkan som strategi för hållbara effekter (SPEL 2013) -Hållbar strukturförändring för regional konkurrens- och innovationskraft (Oxford research 2013)

13 Lärdomar från nuvarande programperiod ► Stärk medfinansieringen och det regionala ägarskapet ► Öka näringslivets engagemang och medverkan ► Stärk kopplingarna mellan Social – och Regionalfonden ► Fokusera och koncentrera insatser i regionen - tema? - målgrupp? - geografi? - stärka befintliga/nya satsningar? ► Utgå från beslutade strategier och analyser

14

15

16 Stockholmsregionens prioriteringar 2014-2020 Stockholmsregionens framtida tillväxtarbete Regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2010

17 Gemensam programmeringsgrupp för Regional- och Socialfonden ► 10 organisationer Länsstyrelsen, Landstinget, Kommunförbundet, Strukturfondspartnerskapets sekretariat, Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ESF-rådet, Tillväxtverket, Coompanion och Företagarna Stockholms län - Analys av utvecklingstendenser (socioekonomisk analys) - Process för att åstadkomma fondsamverkan, prioritering, koncentration gällande inriktning - tematiska workshops

18 Programmeringsarbetets plan ► Dialog och programskrivande januari-juli (remiss juli) ► Tematiska workshops feb-mars ► Förhandsutvärdering Regionalfonden (Tillväxtanalys) ► Underlag Socialfonden 15 maj ► Operativt program Regionalfonden 15 sep

19


Ladda ner ppt "EU:s långtidsbudget och strukturfonderna EU-dagen i Nacka 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser