Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens regionalpolitik En presentation den av den femte sammanhållningsrapporten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens regionalpolitik En presentation den av den femte sammanhållningsrapporten."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens regionalpolitik En presentation den av den femte sammanhållningsrapporten

2 Budgetöversynen och den femte sammanhållningsrapporten Budgetöversynen publicerades av kommissionen 19 oktober. Den är starkt länkad till Europa 2020 strategin och dess mål om en smart, hållbar tillväxt som är till för alla. I budgetöversynen behandlas även sammanhållningspolitiken på 4 sidor. Femte sammanhållningsrapporten publicerades den 10 november. Femte sammanhållningsrapporten är bl.a. en utveckling av det som sägs i budgetöversynen om sammanhållningspolitiken.

3 Svenska regeringens syn Nuvarande EU-minister Birgitta Ohlsson på DN debatt 2010-10-20: ”Minskningen av EU-budgeten och omfördelningen av resurserna bör dels ske genom betydligt lägre utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken och dels genom att strukturfonderna koncentreras till de delar av EU där behoven av stöd är som störst.”

4 Femte sammanhållningsrapporten Rapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Publiceras vart tredje år av kommissionen. Markerar ett avstamp för diskussionerna för hur framtidens sammanhållningspolitik och strukturfonder ska se ut. Sammanhållningspolitiken är viktig för att nå målen inom Europa 2020. Sammanhållningspolitiken har varit lyckosam i många avseenden men förbättringar behövs.

5 Några huvudpunkter Koncentrera den finansiella resurserna Förbättrad finansiell förvaltning, disciplin och kontroll. Medlemstaterna ska vara mer selektiva och rikta in sig på 2-3 prioriterade områden. Bättre utnyttjande av resurserna Detta ska ske genom t.ex. förbättrad och förenklad administration och ett ”belöningssystem”.

6 Mer resultatinriktat Mätbara mål med tydliga indikatorer för resultat. Fokus ska ligga på vad resultatet blir och inte i första hand vart pengarna ska satsas. Använda nya instrument för finansiering Mer inblandning från privata investerare.

7 Övriga punkter Bidragen ska i huvudsak gå till de minst utvecklade regionerna. Uppmuntrar till nationella och regionala strategier inom områden som tillväxt, sysselsättning och social exkludering. Satsning på utarbetning av nya makroregionala strategier. Miljö, klimat och energifrågan ska genomsyra alla politikområden. Förslag på en urban agenda. Det ska fokuseras på innovationer, forskning och modernisera universiteten för att skapa högre tillväxt.

8 Nya verktyg för att nå framgång Gemensamt strategiskt ramverk Kommer från kommissionen där målen för Europa 2020 bantas ner till prioriterade investeringar. Partnerskapskontrakt Kontrakt som sluts mellan kommissionen och staterna där det finns en överenskommelse på prioriterade investeringar och vilka mål som skall nås. Operationella program Finns även idag och är det huvudsakliga verktyg och ska visa konkreta prioriterade investeringar med mätbara mål.

9 Läget just nu Femte sammanhållningsrapporten visar att kommissionen är positivt inställda till regionalstödet består även för mer välbeställda regioner. Sveriges regering vill dock minska EU:s budget och ser en möjlighet till detta genom att minska anslagen till regionalpolitiken. Kommissionen lämnar bara förslag till lagstiftning medan rådet och parlamentet har den lagstiftande makten. Det finns därför möjlighet påverka Sveriges regering att inte verka i rådet för en nedskärning av regionalstödet. Ska man agera måste det göras nu!

10 Nästa steg Efter att EU:s nya budget har antagits kommer EU-kommissionen att lägga fram förslag till lagstiftning om den framtida sammanhållningspolitiken. Detta förväntas ske senast sommaren 2011. Första halvåret 2011 kommer kommissionen lägger fram olika lagförslag för regionalpolitiken. 12 november – öppnar kommissionen ett samråd om slutsatserna för den femte sammanhållningsrapporten. 26 november – kommissionen ordnar ett seminarium om femte sammanhållningsrapporten för regionkontoren i Bryssel.

11 1 december – äger det första mötet rum med den politiska referensgruppen bestående av strukturfondspartnerskapens presidier. Huvudsyftet med detta möte är att inhämta synpunkter och ta del av erfarenheter från arbetet i partnerskapen. Kommissionens femte rapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning kommer också att diskuteras. 7 december – AER anordnar en konferens om framtidens regionalpolitik i Bryssel. 15 december – SKL:s internationella dag. Då planeras bl.a. en paneldiskussion om översynen av EU:s långtidsbudget och den framtida sammanhållningspolitiken.

12 26 januari – SKL anordnar ett dialogforum om framtida sammanhållningspolitik. Under dagen kommer lokala och regionala politiker tillsammans med företrädare för Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén, Rådet för Europas Kommuner och Regioner (CEMR), arbetsmarknadens parter samt den svenska Regeringen och Riksdagen att diskutera strukturfondernas betydelse för Sverige och hur den framtida politiken bör utformas. 31 januari-1 februari – Cohesion Forum i Bryssel. Detta är det femte sammanhållningsforumet i Bryssel, där man har ytterligare ett tillfälle att diskutera de riktlinjer och förslag som presenteras i rapporten. Här kommer man att diskutera inriktningen på EU:s framtida regionalpolitik. 31 januari – slut på samrådet om framtida sammanhållningspolitiken.

13 9-10 februari – arrangerar SKL tillsammans med Tillväxtverket, Boverket, Sida och Näringsdepartementet Interregforum, som har kommit att bli den ledande konferensen i Sverige om gränsöverskridande samarbete. Prel. i mars 2011 – planera SKL att bjuda in regionala politiker för en bredare diskussion om hur den framtida sammanhållningspolitiken ska utformas. Detta ska agera som underlag till SKL:s kommande yttrande om sammanhållningspolitiken, planerat till april 2011. Den politiska referensgruppen bestående av strukturfondspartnerskapens presidier kommer också preliminärt att ha sitt andra möte i mars.

14 För mer info Femte sammanhållningsrapporten http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm Budgetöversynen http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm Det öppna samrådet om den femte sammanhållningsrapporten http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm Birgitta Ohlssons debattartikel http://www.dn.se/debatt/eu-maste-hushalla-battre-med-medborgarnas-pengar-1.1192204


Ladda ner ppt "Framtidens regionalpolitik En presentation den av den femte sammanhållningsrapporten."

Liknande presentationer


Google-annonser