Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sammanhållningspolitiken och Europa 2020 Charlotte Haentzel EU-Kommissionen i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sammanhållningspolitiken och Europa 2020 Charlotte Haentzel EU-Kommissionen i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 1 Sammanhållningspolitiken och Europa 2020 Charlotte Haentzel EU-Kommissionen i Sverige

2 2 Europahuset

3 3 Europa-Direkt  18 ED kontor i Sverige  Svarar på allmänhetens frågor om EU  Sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov  Främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor  Ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik www.ec.europa.eu/europedirect

4 4 Sammanhållningspolitiken och Lissabonstrategin + Europa 2020 2007-2013: 344 miljarder € investeringar i EU27 •67%, dvs 230 miljarder € ‘öronmärkta’ för “tillväxt och jobb” För att bidra till att Europa blir den mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomin i världen. Mål 2010: 70% sysselsättningsgrad 3% av BNP till FoU •Nästan 90% överensstämmelse med “smart tillväxt”, “hållbar tillväxt” samt “tillväxt för alla”

5 5 Erfarenheter från Lissabonstrategin •Ojämna resultat i medlemsländerna •Bristande ägarskap och förståelse av EU-visionen •Otillräckligt enagemang på den regionala och lokala nivån •Mao, Europa 2020-strategin bör försöka dra nytta av ett förbättrat genomförandesystem, genom ett bredare enagagemang och effektivare subsidiaritet, inklusive bättre samordning och synergier mellan de olika styrelsenivåerna. •Det är enbart genom insatser på EU, nationell och regional nivå och genom samspelet mellan dessa nivåer som strategin kommer att kunna leverera fullt ut.

6 6 Europa 2020 3 strategiska prioriteringar 1.Smart tillväxt : utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation 2.Hållbar tillväxt : främja en effektivare, grönare och mer konkurrenskraftig ekonomi 3.Tillväxt för alla: främja en ekonomi med hög sysselsättning och social och territoriell sammanhållning

7 7 5 huvudmålsättningar •Sysselsättning: 75 % (20–64) – 2009: 69,1 % •Utbildning: –Högst 10 % slutar skolan i förtid – 2009: 14,4 % –40 % avslutad högre utbildning (30–34) – 2009: 32,3 % •Fattigdomsbekämpning: 20 miljoner människor befriade från risk att drabbas av fattigdom och utestängning – 2009: 120 miljoner •Klimatförändring och energi: 20 %/20 %/20 % utsläpp av växthusgaser (ev. 30%) /förnybar energi/energieffektivitet •Forskning och innovation 3 % av BNP investeras i FoU – 2008: 1,9* (Uppskattning, Eurostat)

8 8 Europa 2020: Sveriges mål Till år 2020: •80 % anställningsgrad (% av befolkningen- män och kvinnor - mellan 20 och 64) •Ca 4% investeringar i FoU (% av EU’s BNP) •“40/49/20” klimat/energi mål •Öka utbildningsnivån: minska antalet som slutar skolan i förtid till under 10% och öka andelen av befolkningen (30-34 år) som har avslutat högre utbildning till 40- 45% •Reducerat utanförskap: att minska antalet kvinnor och män mellan 20 och 64 som står utanför arbetsmarknaden, är långtidsarbetslösa eller sjukskrivna 8

9 9 … Medlemsstaterna har kommit överens om att öka andelen förnybar energi med 20% (ev 30%) Olika nationella mål beroende på olika utgångsläge!

10 10 Europa 2020: 7 flagskeppsinitiativ Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla Innovation « Innovations Unionen » Klimat, energi och mobilitet « Ett resurseffektivt Europa» Sysselsättning och kompetens « En agenda för nya kunskaper och jobb » Utbildning « Ungdom på väg » Konkurrenskraft « Industripolitk för en globaliserad tid » Bekämpa fattigdom « En Europeisk plattform mot fattigdom » Det digitala samhället « En digital agenda för Europa»

11 11 ‘ Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning kommer att utgöra kärnan i Europa 2020-strategin för att all energi och kapacitet ska mobiliseras och inriktas på att förverkliga de prioriterade målen. Sammanhållningspolitiken och strukturfonderna, som redan i sig är betydelsefulla, är också viktiga genomförandemekanismer för att uppnå prioriteringarna för en smart och hållbar tillväxt för alla i medlemsstaterna och regionerna.’ Meddelande från Kommissionen om Europa 2020 3 mars 2010

12 12 •Genomgripande ekonomiska, sociala och demografiska omvälvningar i Europa på senare år •Sammanhållningspolitiken måste förbättras för att möta dessa utmaningar:  Ny EU-budget efter 2013 – diskussioner pågår Sammanhållningspolitiken i dag = mer än en tredjedel av EU:s totala budget  Nya EU-mål – ambitiösa mål för 2020 i syfte att möta nya utmaningar Efter 2013 En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar

13 13 EU:s budgetöversikt •Fokus på prioriterade politikområden – Europa 2020 – globala utmaningar •Mervärde, mervärde, mervärde - skalfördelar, gränsöverskridande projekt.. •Fokus på resultat – nya indikatorer, förenkling vs kontroll •Solidaritet genererar ömsesidiga vinster •5+5 år •Ny budgetfinansiering..

14 14 Ny budgetfinansiering •Egna resurser, exempelvis: –EU skatt inom finansiella sektorn –EU inkomster från Utsläppsrätter –EU avgift på flygtransporter –EU moms –EU energi skatt –EU bolagsskatt…

15 15 5:e sammanhållningsrapporten: Sammanhållningspolitik: nyckelroll för att uppnå målen för EU 2020 Europa 2020-strategin – en ny strategi för Europa •Smart tillväxt •Tillväxt för alla •Hållbar tillväxt EU-medlemsstaterna föreslår nationella mål för 2011 Framtidens sammanhållnings- politik måste anpassas efter Europa 2020 Men, finansieringen kommer att fortsätta att koncentreras till mindre utvecklade regioner.

16 16 5:e sammanhållningsrapporten: Öka det europeiska mervärdet •Stärka den strategiska planeringen för att •översätta målen för Europa 2020 till investeringsprioriteringar – tydlig vägledning på EU-nivå •Koncentrera resurserna till ett begränsat antal huvudprioriteringar •Införa starkare incitament och villkor – sanktioner, kontroll av additionalitetsprincipen, prestandareserv •Förbättra utvärdering, prestation och resultat – indikatorer, konsekvensanalyser •Större tonvikt på nya finansiella instrument – hävstångseffekt och kombinationer av bidrag och lån

17 17 En ny modell för den sammanhålllnings- politiska programplaneringen •En gemensam strategisk ram där Europa 2020 målen omsätts i investerings prioriteringar •Ett partnerskapsavtal mellan Kommissionen och medlemsstaterna för utveckling och investeringar •Operativa program som omsätter strategin i konkreta investeringar med tydliga, mätbara mål

18 18 Sammanhållningspolitiken - några fördelar  Nyckelinstrument för att leverera Europa 2020- strategin tack vare flernivåstyrning i kombination med partnerskap  Erbjuder ett integrerat tvärsektoriellt arbetssätt som förbinder ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen samt erbjuder skräddarsydda lösningar  Kan leverera investeringar med fokus på Europa 2020- prioriteringar, samtidigt som planering på mellan och längre sikt möjliggörs  Erbjuder stabil finansiering (2007-13: 230 miljarder € öronmärkta för Europa 2020)

19 19 forts.  Ca 86 miljarder € till investeringar inom forskning och innovation, inkl. entreprenörskap, innovativ ICT och mänsklig potential för innovation. (1989-93: 4%, 1994-99: 7%, 2000-06: 11%, 2007-13: 25%)  48 miljarder € till åtgärder relaterade till klimat- förändringarna, inkl. hållbara transporter och energi.  Underlättar främjande av social innovation and tillhandahåller investeringar i ny kompetens som kan öka sysselsättningen i marginaliserade landsbygds- och stadsområden.

20 20 En stark sammanhållningspolitik för en stark Europa 2020-strategi På basis av erfarenheterna av Lissabon-strategin, kan sammanhållningspolitiken bidra till Europa 2020- strategins framgång genom att: –främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, vilket är målsättningar i både Europa 2020-strategin och Lissabonfördraget; –öka ägarskapet genom att involvera den regional och lokala nivån; –erbjuda konkreta och påtagliga resultat som är synliga på den regionala och lokala nivån

21 21 Europa 2020 och Sammanhållningspolitiken •Integrerat tvär-sektoriellt arbetssätt •Mer samordning mellan territoriellt samarbete och konvergens-/konkurrenskraftsprogrammen •Mer samordning med andra EU-instrument och politikområden (tex FP7 och CIP) •Fokusering •Flexibilitet beträffande mix av politikområden •Projekt av hög kvalitet – resultat, effektivitet •Kombinera stöd med lån, mer nyttjande av nya finansiella instrument

22 22 Vi bör •Få till stånd ett snabbare genomförande … men samtidigt reducera risker för ev. felaktigheter •Fokusera på EU-prioriteringar … men öka det lokala engagemanget •Främja mer innovativa metoder … men förenkla förvaltning och bibehålla kontinuitet För att bidra till Europa 2020 målsättningarna

23 23 Stärka konkurrenskraften för att möta globaliseringen •Europeiska företag behöver verksamheter som bygger på hög kompetens och stort mervärde för att förbättra sin globala position •Anpassning till förändringar och innovationer är de viktigaste källorna till ökad produktivitet och tillväxt

24 24 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "1 Sammanhållningspolitiken och Europa 2020 Charlotte Haentzel EU-Kommissionen i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser