Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Erfarenheter från Europeiska regionala utvecklingsfonden Tillväxtverket Anna Bünger, Avdelningschef Utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Erfarenheter från Europeiska regionala utvecklingsfonden Tillväxtverket Anna Bünger, Avdelningschef Utveckling."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Erfarenheter från Europeiska regionala utvecklingsfonden Tillväxtverket Anna Bünger, Avdelningschef Utveckling

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Erfarenheter föregående period: •Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning – för små investeringar i lärande utvärdering för regional tillväxt. •ITPS: Stora investeringar i regional utveckling, små eller inga effekter på regional tillväxt kan identifieras, ”17,8 miljarder i sjön”. •Statskontoret: För många små projekt, för splittrad projektportfölj, mycket liten samverkan mellan Regionalfonden och Socialfonden. •Kommissionen: halvtidsutvärderingen utfördes för sent och hade liten påverkan på programgenomförandet, bör ersättas av ”ongoing evaluation” dvs. följeforskning i projekten och i programgenomförandet

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Inför innevarande programperiod •Uttalad strategi att prioritera stora projekt •Samlokalisering regionalfonden och socialfonden •Nytt upplägg följeforskning: –Stödja projektet att nå de övergripande målen –Bidra till ett lärande för att förändra, förbättra och förstärka den regionala tillväxtpolitiken –Följeforskningsrapporterna ska vara kommunicerbara och pedagogiska samt ha tydliga slutsatser och rekommendationer till projektledning. –C:a160 projekt har idag projektföljeforskning i sina beslut –Ett 40 tal projektföljeforskningsrapporter har hittills levererats –De upphandlade följeforskarna består både av konsultbolag men även av universitet och högskolor c:a 50/50. 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2007- 2013 - mest EU-medel till entreprenörskap och innovativa miljöer

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad har uppnåtts med EUs medel för strukturomvandling 2007- 2010

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Preliminära slutsatser från projekt- och program- följeforskningsrapporterna (1) •Brister i kvalitetssäkringen – initiering, prioritering och genomförande på ett mer systematiskt sätt utifrån lärandeprocesser •Entreprenörskapsprojekten är allt för breda och i för hög utsträckning stöd till nyföretagande •Entreprenörskapsinsatser integrerade i innovationsprojekt är mer framgångsrika •Insatser för ökad innovationskapacitet framstår som mer nyskapande, additionella och framgångsrika •Borde handla mer om insatser i senare skeden i innovations- processen när dessa kan leda till kommersiella genombrott

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 88 En strategi i två steg 1.Steg 1: Tillväxtverkets positionspunkter ”vad” Inspel till Näringsdepartementet sep/okt 2.Steg 2: Tillväxtverkets positionspunkter ”hur/adm.” Inspel till Näringsdepartementet okt/nov/dec

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 999 Tillväxtverkets positionering inför nästa strukturfondsprogramperiod Europa 2020-strategins tre prioriteringar i fokus: 1.Smart tillväxt - en ekonomi baserad på kunskap och innovation (smart specialisering) 2.Hållbar tillväxt - en resurseffektiv och konkurrenskraftig tillväxt 3.Tillväxt för alla - en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Tillväxtverkets positionspunkter 1.Breda innovationssatsningar 2.Hållbar utveckling, tillgänglighet och infrastruktur 3.Kapitalförsörjning och finansiering

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Tillväxtverkets positionspunkter 1. Breda innovationssatsningar •Entreprenörsfrämjande i innovationsprojekt •Icke traditionella näringar •Samverkansnätverk •Strategiska långsiktiga FoU-insatser •Nationella strategiska satsningar

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Tillväxtverkets positionspunkter 1. Breda innovationssatsningar Rekommendationer Öka förutsättningarna för:  Entreprenörsfrämjande som del i innovationsprojekt  Uthållig FoU(I) med kommersiell inriktning  Samverkansnätverk med kommersiellt och internationellt fokus  Nationella strategiska satsningar och breda program som kan genomföras i hela landet

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Tillväxtverkets positionspunkter 2. Hållbar tillväxt, tillgänglighet och infrastruktur •Närhet till nationella och internationella marknader •Näringslivets transportbehov •Strategiska satsningar  Öka mångfald av företagare och företagsformer  Fortsatta satsningar på kluster inom energi- miljö och klimatområdet  Fortsatt möjligt satsa på tillgänglighet och infrastruktur

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Tillväxtverkets positionspunkter 3. Kapitalförsörjning och finansiering •Litet problem •I tidiga utvecklingsskeden •Kvinnor, utländsk bakgrund, lands- o glesbygd  Öka förutsättningarna för kapitalförsörjning i tidiga skeden – kvinnor, utländsk bakgrund och lands- och glesbygd  Icketraditionella områden

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Viktiga perspektiv A.Strategiska och långsiktiga satsningar B.Territoriell dimensionen C.Medverkan från näringslivet D.Tvärsektoriella och gränsöverskridande satsningar E.Internationalisering F.Horisontella aspekter

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Viktiga perspektiv A. Strategiska och långsiktiga satsningar  Koordinerade strategiska och långsiktiga programskrivningar från regioner och myndigheter

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 Viktiga perspektiv B. Territoriell dimension  Ta hänsyn till regionernas olika förutsättningar och möjligheter i programutformningen  Insatser som stärker miljön i vilken företagen befinner sig

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 18 Viktiga perspektiv C. Medverkan från näringslivet  Insatser som verkligen når ut till och ger effekter i näringslivet  Hur statliga stöd kan länkas till de behov som finns

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 19 Viktiga perspektiv D. Tvärsektoriella och gränsöverskridande satsningar  Etablera arbetsformer som främjar samverkan mellan olika programområden •Samverkan ERUF, ESF och Axel 3 •En tydlig territoriell dimension •Kompetensförsörjning, integration och sociala frågor kopplas till regional tillväxtpolitik

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 20 Viktiga perspektiv E. Internationalisering  Främja ökad internationalisering  Samverkan ERUF andra instrument (EEN)

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 21 Viktiga perspektiv F. Horisontella aspekter - jämställdhet mellan kvinnor och män - integration och mångfald - en miljömässigt hållbar utveckling  Ökad styrning av de horisontella kriterierna i projekten  Stöd till utvecklingsansvariga under planeringsfasen  De horisontella aspekterna i programarbetet

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 22 Tack för er uppmärksamhet! Frågor eller kommentarer?

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Troliga budgetposter för nästa programperiod (enl. Europa 2020) •Heading 1a: Smart growth – research, innovation, education •Heading 1b: Smart growth – infrastructures of the future •Heading 2a: Sustainable growth – energy and climate •Heading 2b: Sustainable growth – Common Agricultural Policy •Heading 3: Inclusive growth - Cohesion policy •Heading 4: Citizenship •Heading 5: Global Europe •Heading 6: Administration 23

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 24 Regionala riskkapitalfonder Återinvestering i regionen Kontakter med: -Aktörer -Privata medfinansiärer -Potentiella köpare (för exit) Utfall kort siktResultat kort/medellång siktEffekter medellång/lång sikt Fonden revolverar Ökat privat och offentligt riskkapital Utvecklade nätverk mellan aktörer inom riskkapital och andra aktörer i regionen Fler aktiva aktörer inom privat riskkapital i regionen Utveckling i företagen Långsiktig struktur för offentligt och privat riskkapital Positiv avkastning Tillväxt i företagen Nya företag Nya arbetstillfällen Ökad efterfrågan på riskkapital

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 25

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 26 Läget i riskkapitalfondprojekten tom juni 2011! Omfattar hela landet med totalsumma på 2,37 miljarder kronor varav förvaltning utgörs av ca 230 mkr och 2,1 miljarder för investering Resultat tom juni 2011: - 1 467 inkomna förfrågningar - ca 124 gjorda investeringar för ca 786 MSEK (offentligt+privat) www.tillvaxtverket.se/fondprojekt

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 27 Riskkapitalfonder Sammanfattning av de privata medinvesterarna •Ökad finansiell styrka och delad risk är några av faktorer som attraherar privata medinvesterare •45 procent av medinvesterarna skulle inte ha genomfört investeringen utan riskkapitalfondens deltagande •Medinvesterarna har höga förväntningar på att bidra till de finansierade företagens utveckling

28 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 28 Slutsatser och rekommendationer - utveckling i företagen • Företagen: investeringen har bidragit till snabbare expansion, ökade möjligheter att få annan extern finansiering, bättre lönsamhet och professionalisering av styrelsearbetet • Personliga kompetenser, erfarenheter, nätverk och lokal förankring samt professionellt bemötande och effektiva processer upplevs som viktiga av företagen • Rekommendation: • Arbeta med att stärka fondernas lokala förankring och kännedom samt utveckla och effektivisera proceserna

29 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 29 Riskapitalfonder Slutsatser • Relativt god branschspridning i portföljerna och flest investeringar till små företag i tidiga skeden • Företagen upplever att investeringen har bidragit till bl.a. en snabbare expansion, ökade möjligheter att få annan extern finansiering, bättre lönsamhet och professionalisering av styrelsearbetet •Satsningen tycks ha bidragit till att locka fram mer privat riskkapital ► Ytterst handlar det om att bilda långsiktiga riskkapitalstrukturer för offentligt och privat riskkapital

30 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nuvarande programperiod följeforskning på tre nivåer •Programövergripande nivå – genomförandesystemet (tillsammans med ESF) samt synteser och tematiska studier •Programnivå – hur framskrider programmen? •Projektnivå – stora och/eller strategiska projekt

31 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Projektföljeforskning •Stödja projektet att nå de övergripande målen •Bidra till ett lärande för att förändra, förbättra och förstärka den regionala tillväxtpolitiken •Följeforskningsrapporterna ska vara kommunicerbara och pedagogiska samt ha tydliga slutsatser och rekommendationer till projektledning. •C:a160 projekt har idag projektföljeforskning i sina beslut •Ett 40 tal projektföljeforskningsrapporter har hittills levererats •De upphandlade följeforskarna består både av konsultbolag men även av universitet och högskolor c:a 50/50.

32 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Professionalisering av följeforskar- och utvärderarrollen ( i enlighet med Kommissionen): a)Kurs och läromedel i utvärdering och följeforskning (sju universitet och högskolor) b)Gemensam vägledningsskrift för lärande och utvärdering av strukturfonderna c)Nationellt nätverk för följeforskare och utvärderare d)Följeforskningskonferenser

33 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 33 Företagens villkor & verklighet 2011 •Företagens villkor och verklighet är en av Europas största och mest omfattande enkätundersökning riktat till små och medelstora företag. •Enkäten skickades ut till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 20 000 har svarat. •Genomförts av Nutek/Tillväxtverket 2002, 2005, 2008 och nu 2011. •Undersökningen ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som t.ex. tillväxt, internationalisering, förenkling och hållbarhet. •Stratifierat urval - vilket ger möjligheter att bryta ned resultaten på en rad faktorer som företagsledarens kön, företagets storlek, bransch och region.

34 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillgång till externt ägarkapital som tillväxthinder fördelat på bransch 34 Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2011.

35 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillgång till externt ägarkapital som stort tillväxthinder för företagare med utländsk bakgrund och övriga 35 Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2011.

36 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 36 Har företaget under de tre senaste åren ansökt om externt ägarkapital?

37 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tjänsteinnovativa företag tror mer på ökat antal anställda 37 Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2011 Frågan som undersöks här är om företag som anser sig vara innovativa (eller inte) i introduktion av nya tjänster tror att de kommer öka antalet anställda inom de närmaste tre åren.

38 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Om undersökningen •Tre temarapporter kommer att publiceras utifrån materialet: Tillväxtmöjligheter och hinder, Internationalisering och Regional utveckling. •Tidigare undersökningar har varit en viktig källa till nya regeringsuppdrag och policybeslut kring tillväxtfrågor. •Resultaten från den första temapublikationen - Tillväxtmöjligheter och hinder - kommer att presenteras den 25 oktober. •Läs mer om Företagens villkor och verklighet och resultaten från undersökningen och temapublikationerna på www.tillvaxtverket.se under Fakta och statistikwww.tillvaxtverket.se 38

39 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Några generella iakttagelser från projektföljeforskningen •Projektlogik och målstruktur behöver förbättras •Tydligare projektavgränsning (mot ordinarie verksamhet) •Mandat-, roll- och ansvarsfördelning i projekt behöver bli tydligare •Mer aktivt ägarskap •Tydligare strategi och prioritering (aktiviteter och insatser kopplat till handlingsplaner i projekten) •Utveckla lärandestrukturer för att bättre tillvarata och upparbeta kunskaper i projekt •Det saknas i många projekt ett systematiskt uppföljningsarbete och insatser för spridning av erfarenheter och resultat


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Erfarenheter från Europeiska regionala utvecklingsfonden Tillväxtverket Anna Bünger, Avdelningschef Utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser