Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att jobba som ledare i en mål och resultatstyrd verksamhet - korstrycket mellan stat, kommun och medborgare Rektorsprogrammet Fagerudd Enköping 7/2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att jobba som ledare i en mål och resultatstyrd verksamhet - korstrycket mellan stat, kommun och medborgare Rektorsprogrammet Fagerudd Enköping 7/2."— Presentationens avskrift:

1 Att jobba som ledare i en mål och resultatstyrd verksamhet - korstrycket mellan stat, kommun och medborgare Rektorsprogrammet Fagerudd Enköping 7/2

2 Lars Thorin  Lars Thorin 42 år från Bräcke, Jämtland  Lärare 1-7 Sv/So/Idr i 10 år  Rektor för en 6-9 skola i 5 år  Utvecklingsledare sedan 2007 i Ånge kommun  Sedan 2010 jobbat heltid med nya styrdokumenten och utbildat lärare och rektorer/förskolechefer

3 Lars Thorin  Började skriva blogg Ht 2010. Syftet var att sprida våra stödmaterial och presentationer för kommunens rektorer och pedagoger http://lartho.wordpress.com http://lartho.wordpress.com  Haft uppdrag åt Skolverket och Mittuniversitetet  Har också uppdrag åt rektorsprogrammet vid Högskolan i Dalarna

4  Utgår från verksamheten ute på skolor och förskolor  Baseras på beprövad erfarenhet under 5 års arbete med rektorer/förskolechefer  Utgår mycket från det arbete som vi gjort i Ånge kommun sedan Ht 2010  ”De tredelade uppdraget”  Rektors/förskolechefens roll som förändringsagent  Vad betyder en duktig rektor för en verksamhets totala framgång?

5 Lars Thorin •Alla mål i läroplaner och kursplaner •Uppföljning och utvärdering •Systematiskt kvalitetsarbete •Utveckla lärande och undervisning •Är svårt och tar lång tid •Är utmanande för personalen •Kräver mod av rektor/förskolechef •Organisation •Personalansvar •Arbetsmiljöansvar •Ekonomiansvar •Marknadsföring •Är oftast det viktiga rent juridiskt •Är ofta av administrativ karaktär Huvudmannens uppdrag Förväntningar •Problemlösare till personalen •Administrativ förvaltare •Vara alla föräldrar till lags •Får ofta positiv feed-back från medarbetarna om man gör detta ”Det osynliga kontraktet” •Rektor förvaltar det administrativa och lägger sig inte i undervisningen •Lärare sköter undervisningen och lägger sig inte i det administrativa arbetet Statliga uppdraget

6  Det statliga uppdraget är svårt, kräver mest mod och om man inte lyckas finns sällan en speciellt tydlig uppföljning från chef och huvudman……  Uppdraget från huvudmannen är oftare tydligare definierat i form av arbetsmiljöansvar på delegation, personalansvar mm. Det innebär att det är lätt att förstå vad man ska göra. Mer juridiska farhågor som man kan ”åka dit” på  Uppdraget som ”problemlösare” åt personal och brukare ger snabb positiv feed-back, är lättast att genomföra snabbt och axlar man den rollen så hinner man sällan något annat…….. Positiv feed-back vill alla människor ha!

7  Det statliga uppdraget är reglerat i skollag, förordningar och i läroplanerna  Det kommunala uppdraget är reglerat i avtal, policydokument, arbetsmiljölagen mfl  Det praktiska problemlösaruppdraget finns inte definierat som ett uppdrag för rektor…..  Vilket uppdrag är det viktigaste? Går det att välja att något är viktigast?  Vilket uppdrag tror ni är lättast att axla för rektor/förskolechef?  Bikupa

8  Elevernas/barnens företrädare för att skapa en skola/förskola med god kvalité där eleverna når målen/barnen utvecklas  Personalens företrädare för att skapa en god arbetsmiljö och en god kultur på skolan/förskolan  Ibland kolliderar dessa uppdrag………  Hur ska vi agera då?

9  Fundera över hur ni skulle vilja definiera pedagogisk ledarskap?  Varför ska man ägna sig åt pedagogiskt ledarskap?  Bikupa 10 min

10  Skolinspektionens definition  Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. ( Rektors ledarskap 2012:1 )

11  Vardagskommunikation  Arbeta med övergripande mål på skolnivå och förvaltningsnivå  Rektorer är synliga på skolorna  Stark drivkraft att göra ett bra jobb  ”Öppna dörrens” princip ( Skolinspektionen Rektors ledarskap 2010:15 )

12  Reflekterande samtal med lärare kring undervisningens innehåll och resultat  Samtal om vad som genererar god undervisning  Återkoppling till lärare på deras klassrumsarbete, hur undervisningen genomförs och vilka resultat det får ( Skolinspektionen Rektors ledarskap 2010:15 )

13  Vad behöver rektor/förskolechef utveckla för egenskaper för att klara detta?  Vilka arbetsuppgifter borde rektor/förskolechef prioritera i vardagsarbetet för att klara detta uppdrag?  Hur borde rektor/förskolechef leda sina medarbetare?  Arbete i grupper under 30 min  Varje grupp dokumenterar sina tankar på ett blädderblock  Redovisning när vi kommer tillbaka

14  Utgå från forskningsresultat, vad ger effekt på elevers resultat  Utveckla kvalitén på den undervisning som bedrivs i varje klassrum/lärmiljö  Höga förväntningar på förvaltning, rektorer/förskolechefer, medarbetare och elever  Rektor/förskolechef ska agera som pedagogisk ledare och vara ute i klassrummen/lärmiljöerna och ge feed-back på den undervisning som bedrivs på skolan/förskolan

15  Skapar ett tillåtande klimat på skolan/förskolan  Vet hur god undervisning/lärande ser ut och jobbar ständigt för att utveckla den på skolan/förskolan  Ger pedagogerna ständig feed-back och återkoppling på deras arbete i klassrummen och i lärmiljöerna  Håller koll på sin skolas/förskolas resultat och vidtar åtgärder där resultaten inte är tillräckligt bra

16  Höga förväntningar på pedagoger och elever/barn  Återkoppling på lärares/förskollärares arbete i klassrummet/ i lärmiljön  Återkoppling på elevers kunskapsresultat  Goda relationer mellan elever/barn och personal ( J, Hattie Synligt lärande för lärare 2012 )

17  Att göra kontinuerliga klassrumsbesök  Att ge återkoppling på pedagogernas arbete i klassrummet  Att ha god koll på resultatutvecklingen i alla ämnen och klasser  Att försöka skapa ett klimat på skolan där all personal tror att eleverna kan och vill lära sig nya saker  Att hela tiden utvärdera om vi gör rätt saker, framförallt om resultaten är svaga

18  Att ständigt utmana personalens föreställningar om undervisning och lärande  Att ha koll på vilka stödåtgärder som ger effekt dvs höjer elevernas kunskapsnivå  Att ha goda kunskaper om - planering av undervisning - organisation av rätt typ av klassrumsaktiviteter - bedömning, vad ska bedömas och betygssättas  Att ifrågasätta verksamhet som bedrivs på ett felaktigt sätt

19  Att utveckla verksamheten så att den ger barnen rätt förutsättningar att träna läroplanens olika förmågor  Att göra strukturerade verksamhetsbesök  Att ge feed-back på hur arbetet bedrivs i lärmiljöerna  Att ha kunskap om hur man mäter kvalité i verksamheten  Att utveckla verksamhetens pedagogiska dokumentation

20  Systematiskt kvalitetarbete - Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör? - Hur utvecklas varje barn i vår verksamhet? - Vidta åtgärder när vi ser att verksamhetens resultat brister

21  Vad behöver ni förändra i ert vardagsarbete för att till fullo klara av uppdraget som pedagogisk ledare?  Grupparbete i 70 min  Rektorer delar in sig i mindre grupper och förskolechefer delar in sig i mindre grupper  Lärande samtal

22  Utse en gruppledare som leder samtalet och håller tiden  Utse en person som skriver ned era reflektioner och lärdomar på ett blädderblock  Fundera enskilt på frågan under ca 3-4 minuter  Gör en runda där alla kort ( ca 2-3 min )beskriver hur vi arbetar idag och vilka erfarenheter vi har av det.  När presentationen är klar får alla ställa förståelsefördjupande frågor till den som berättat om sina erfarenheter  Avslutningsvis så tittar ni på dokumentationen om ni kan se några generella mönster i hur vi arbetar idag, vad som är framgångsrikt och hur vi kan vidareutveckla vårt arbete

23  Tid 70 min  Utse en samtalsledare  Utse en sekreterare  Håll tiderna  Var noga med att ställa förståelsefördjupande frågor till varandra, då uppstår intressanta resonemang och ett lärande uppstår  Var noga med sammanfattningen och försök att se vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla

24  Vad behöver ni förändra i ert vardagsarbete för att till fullo klara av uppdraget som pedagogisk ledare?

25  Du säger……………hur tänkte du då?  Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar med?  Det där lät intressant. Kan du beskriva lite närmare?  Är det så här du menar………?  Kan du utveckla det lite mer?  Hur menar du?  Vad lägger du in i begreppet……?  Vad grundar du dig på när du säger att……..?  Hur kommer det sig att du tänker så?  Hur ser du själv på det du beskriver?  Vilka konsekvenser ser du av detta?  Med tanke på…………..vilka blir konsekvenserna?

26  Rektor/förskolechef har oerhört stor betydelse för om eleverna ska lyckas i skolan/barnen utvecklas i förskolan  Som rektor gör man många aktiva val i sitt eget arbete. För att kunna jobba som pedagogisk ledare måste ni prioritera och delegera  Markera klassrumsbesök/besök i lärmiljöerna i er kalender, lika viktigt som andra möten  Rektor/förskolechef måste på ett tydligare sätt ta ansvar för kvalitén på undervisningen

27  Behöver ni hoppa på alla projekt och nya saker som kommer? Passar det in i vår verksamhetsidé  Ni måste ha väldigt god kunskap om hur god undervisning ser ut  Läroplaner och kursplaner/ämnesplaner måste sitta i ryggmärgen  Ha god kunskap om den kunskapssyn som präglar läroplanerna

28  Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun 0690-250 116 070-271 78 11 lars.thorin@ange.se http://lartho.wordpress.com lars.thorin@ange.se http://lartho.wordpress.com


Ladda ner ppt "Att jobba som ledare i en mål och resultatstyrd verksamhet - korstrycket mellan stat, kommun och medborgare Rektorsprogrammet Fagerudd Enköping 7/2."

Liknande presentationer


Google-annonser