Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff förskolan - betydelse av förhållningssätt och syn på barn för att lyckas med pedagogisk dokumentation 2014-02-27 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff förskolan - betydelse av förhållningssätt och syn på barn för att lyckas med pedagogisk dokumentation 2014-02-27 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff förskolan - betydelse av förhållningssätt och syn på barn för att lyckas med pedagogisk dokumentation 2014-02-27 Välkomna!

2 Dagordning  Återkoppling från senaste träff  Kort presentation kring syn på barnet, kunskapssyn och kopplingar till pedagogisk dokumentation  Fika  Grupparbete -Lärande samtal om syn på barnet och barns delaktighet  Planering förskolechef + piloter

3 Återkoppling från senaste träffen  Vad har hänt med era tre konkreta förslag till förändring som ni bestämde förra gången?  Varje förskola berättar lite kort om hur ni har arbetat vidare med förslagen

4 Vad står i läroplanen?  ”den pedagogiska verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barns tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet”

5 Synen på barnet i forskningen  Barn är av naturen aktiva och kunskapssökande  Barn lär sig av att agera med och i sin omgivning  Barns sätt att erfara, förstå och uppfatta sin omvärld är mer grundläggande för deras lärande än kunskaper och färdigheter  Barn föds med en viss förmåga att uppfatta och erfara sin omvärld  Kommunikation med sin omgivning av A och O för deras lärande Lärandets grogrund Pramling/Sheridan 2010

6 Vem har makten att förändra den pedagogiska praktiken?  Pedagogisk dokumentation ger oss fortlöpande information om var står jag?/vi just nu?  Vilket förhållningssätt till barn, till kunskap, till lärande, till kollegor eller till vårdnadshavare har jag/vi?  Vad är jag för pedagog i samspel med barnen?  Vad barn kan, hur barn tänker och hur barn lär sig - barns lärprocesser Varför pedagogisk dokumentation? Taguchi 2011

7 Utveckla både barnen och sig själv?  ”Vi måste se den vuxne som den som tar ansvar för ett förändringsarbete där barnet, precis som vi själva ses som ett aktivt omskapande objekt”  Pedagogisk dokumentation är alltså även en lärprocess för de vuxna på skolan, ett slags kompetensutveckling……

8 Hur förändras handlingsmönster på förskolorna?  ”det verkar som om befintliga handlingsmönster och rutiner blir förkroppsligade i pedagogen efter en tids arbete i praktiken” ( Haug 1992 )  Hur förändrar man sin förståelse eller grunden för sina föreställningar om vad arbetet egentligen handlar om?  Varför planerar vi dagen som vi gör? Varför organiserar vi rummen som vi gör? Varför delar vi in i avdelningar?  Gruppdiskussion 40 min inklusive påtår. Läs texten, diskutera och dokumentera gruppens resultat och lämna in

9 Barnperspektivet – Barns perspektiv  Barnperspektivet – då framträder barnen via någon som företräder dem  Barns perspektiv – hänvisar till barns uttryck för mening  Ett barnperspektiv måste innehålla barns perspektiv som tolkas av vuxna, att sätta sig in i hur barnet tycker och tänker Förskolan – arena för barns lärande Pramling/Johansson/Sheridan 2011

10 Vad har det för betydelse för vårt arbete med pedagogiskt dokumentation?  Har vi barnperspektivet eller barns perspektiv när vi analyserar vår dokumentation?  Spelar det någon roll för hur vi planerar verksamheten vidare?

11 Hur bemöter vi pojkar respektive flickor?  Kort föreläsning med Christian Eidevald Kort föreläsning med Christian Eidevald  Vad tänker ni kring detta?  Fungerar det på detta sätt i våra förskolor?  Bikupa i 10 min

12 Planering förskolechef + piloter  Hur ska vi arbeta vidare med dagens innehåll med våra kollegor på hemmaplan?


Ladda ner ppt "Läroplansträff förskolan - betydelse av förhållningssätt och syn på barn för att lyckas med pedagogisk dokumentation 2014-02-27 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser