Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientupplevd vårdkvalitet Dagkirurgidagarna 6-7 maj i Örebro Maria Hallén Vårdutvecklingsenheten USÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientupplevd vårdkvalitet Dagkirurgidagarna 6-7 maj i Örebro Maria Hallén Vårdutvecklingsenheten USÖ."— Presentationens avskrift:

1 Patientupplevd vårdkvalitet Dagkirurgidagarna 6-7 maj i Örebro Maria Hallén Vårdutvecklingsenheten USÖ

2 SOSFS 1996:24  Förslag till nya föreskrifter ute på remiss.  8 § Kvalitets- och säkerhetsarbetet skall säkerställa att det finns rutiner för att: Regelbundet följa upp och redovisa verksamhetens resultat i förhållande till uppsatta mål. Regelbundet följa upp och redovisa verksamhetens resultat i förhållande till uppsatta mål.

3 Kvalitetsbegreppet SoS  Begreppet kvalitet är mångfacetterat och förmodligen är det svårt att hitta en enda generellt användbar och allmänt accepterat definition.  ”Att sträva mot en hög vårdkvalitet för alla och att samtidigt identifiera mått och mätmetoder för att kunna jämföra mot det uppsatta målet.”

4 Patienttillfredsställelsemätningar  patientupplevd vårdkvalitet mäter kvaliteten i processen och inte utfallsmått.  Att mäta patienttillfredsställelse har visat sig vara förknippat med metodologiska problem

5 Överenskommelse om hälso- och sjukvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och USÖ  Kvalitet ” kvalitetsbegreppet inkluderar tillgänglighet, patienternas upplevelser av vården, medicinska resultat och patientsäkerhet. Patienternas upplevelser av vården ska värderas högt och tas tillvara i förbättringsarbetet. Förbättringsarbetet syftar också till att öka patienternas delaktighet i vården.”

6 Patientupplevd kvalitet – överenskommelse HS-nämnden och USÖ  Grundläggande för den vård och de insatser som USÖ erbjuder ska vara att patienten upplever en god kontinuitet i vårdprocessen att patienten upplever en god kontinuitet i vårdprocessen att patienten informeras om sitt hälsotillstånd och behandlingsalternativ att patienten informeras om sitt hälsotillstånd och behandlingsalternativ att pat/närstående upplever att de är delaktiga i beslut om den vård som ges att pat/närstående upplever att de är delaktiga i beslut om den vård som ges att pat/närstående upplever att de bemöts med respekt i kontakt med vården att pat/närstående upplever att de bemöts med respekt i kontakt med vården att den som söker vård så fort som möjligt får besked om tider för besök, ev. behandling, åtgärd eller operation. att den som söker vård så fort som möjligt får besked om tider för besök, ev. behandling, åtgärd eller operation.

7 Uppföljning överenskommelse HS nämnden och USÖ  ”Vårdvolym, prioriteringar, samverkan, tillgänglighet, patientupplevd kvalitet och medicinsk kvalitet är områden som ska följas upp.”  ”Detta ska ske genom riktade, fördjupade uppföljningar inom överenskomna områden”

8 Vårdkvalitetsenkät på USÖ hösten 2003  Pyramidenkäten- i databasen finns 80.000 patienter  Totalt ca 3000 patienter besvarade enkäten  Varav inom ÖV 2100 patienter. Svarsfrekvens 70 % Svarsfrekvens 70 %  Dagkirurgiska enheten, USÖ Ca 100 patienter besvarade enkäten Ca 100 patienter besvarade enkäten USÖsVårdkvalitetsenkät 2003 USÖs Vårdkvalitetsenkät 2003

9 Förbättringsområden Information- sjukdom Information- sjukdom Information- rutiner (ej ÖV) Information- rutiner (ej ÖV) Tillgänglighet (ej SV) Tillgänglighet (ej SV) Medicinsk behandling/Behandling Medicinsk behandling/Behandling Omvårdnad Omvårdnad Bemötande Bemötande Delaktighet Delaktighet Arbetsmiljö Arbetsmiljö Betyg Betyg USÖsVårdkvalitetsenkät 2003 USÖs Vårdkvalitetsenkät 2003

10

11

12

13 Läkare och patienter ser olika på vårdkvalitet LÄKARTIDNINGEN 1996; vol. 93 nr 46: s.4182 814 patienter, amerikansk enkätstudie.  Interaktionen mellan läkare och patient kan försämras av att parterna inte har samma syn på på vad som är de viktigaste elementen i vårdkvaliteten.  Klinisk skicklighet satte båda grupperna högst på en ranglista.  Effektiv förmedling av hälsorelaterad information kom tvåa bland patienterna men sexa på läkarnas lista.  Patienterna satte väsentligt högre poäng än läkarna för information och något högre poäng för klinisk skicklighet, vårdens tillgänglighet och kostnaderna.

14 Flera på marknaden är intresserade att ”hjälpa till”…

15 KUPP - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv  är en metod som mäter vårdens kvalitet ur patientens perspektiv.  Utvecklingen av KUPP är vetenskapligt dokumenterad i tre internationellt publicerade artiklar  www.anasys.se/kupp

16 Fokusgrupper  En kvalitativ intervjumetod som genomförs med en grupp  Gruppdynamisk metod  Processorienterad metod  Skapar en atmosfär som genererar idéer och förslag till förbättring

17 Syfte  Lyssna på patienternas upplevelser  Ger underlag till förbättringsförslag  Deltagarna, har viss karaktäristika gemensamt:  en viss sjukdom  genomgått samma operation  vårdats på samma avdelning  Samtalsledaren  ledning och struktur

18 ”Patientupplevd vårdkvalitet inom dagkirurgi i Sverige” Orealistiskt? Självklart? !

19

20

21

22

23 TACK! Trevlig helg!

24


Ladda ner ppt "Patientupplevd vårdkvalitet Dagkirurgidagarna 6-7 maj i Örebro Maria Hallén Vårdutvecklingsenheten USÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser