Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv Börjar gälla 1 januari 2015 Namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv Börjar gälla 1 januari 2015 Namn."— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv Börjar gälla 1 januari 2015 Namn

2 Patientmaktsutredningen ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas (…) förbättra förutsättningarna för en god och jämlik vård (…) också lämna förslag till en ny patientlagstiftning där bestämmelser med betydelse för patientens ställning samlas”

3 ”I en patientcentrerad vård är patienten en partner i relationen med vårdgivaren och tar en mer aktiv roll i beslut kring den egna vården. Detta ställer ökade krav på hälso- och sjukvårdspersonalen att bjuda in patienten i diskussioner kring utformningen och genomförandet av vårdinsatser. På patienten ställs samtidigt ökade krav på kunskaper för att han eller hon aktivt ska kunna delta i beslut och utformning av vårdinsatsen. Forskning visar att ökad delaktighet från patientens sida ökar kvaliteten i vårdinsatsen.”

4 Andra lagar påverkas  Ändringar i andra lagar  Mycket lyfts in från hälso- och sjukvårdslagen

5 Lagen om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet vårdgivar- och huvudmansansvar - Under beredning i Regeringskansliet vårdens skyldigheter gällande patientsäkerhet informationshantering inom hälso- och sjukvården Patientdatalagen patientens ställning inom hälso- och sjukvården Patientlagen Patientsäkerhetslagen Lagen om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet Om och när lagen träder i kraft upphör Hälso- och sjukvårdslagen att gälla Tandvårdslagen

6 Skyldighetslag  Patientlagen innehåller inte utkrävbara rättigheter i den meningen att beslut som fattas inom vården ska kunna överprövas av domstol.  Det betyder att patientlagstiftningen i huvudsak ska bygga på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har gentemot patienterna.

7 Lagens syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. I patientlagen samlas den lagstiftning som direkt berör patienten. Där ska det viktigaste som rör patienten finnas även om annan lagstiftning fortfarande finns kvar. Ligger väl i linje med Framtidsplanen och nätverkssjukvården där vårdgivare ska samverka kring patienten

8 Patientlagens kapitel 1.Inledande bestämmelser (lagens syfte, målet med hälso- och sjukvården) 2.Tillgänglighet (hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig, vårdgaranti) 3.Information (vad och hur patienten ska få information) 4.Samtycke (ingen vård utan samtycke) 5.Delaktighet (patientens vilja en förutsättning för delaktighet) 6.Fast vårdkontakt och individuell planering (möjlighet till fast vårdkontakt) 7.Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (om möjlighet att välja behandling) 8.Ny medicinsk bedömning (rätt till second opinion) 9.Val av utförare (fritt val av öppenvård i landet) 10.Personuppgifter och intyg 11.Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet

9 Informationsplikten förtydligas och utökas

10 Patienten ska få information om: 1.sitt hälsotillstånd, 2.de metoder som finns för undersökning vård och behandling, 3.de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 4.vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 5.det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 6.väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 7.eftervård, och 8.metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

11 Informationsplikten förtydligas och utökas Patienten ska även få information om: 1.Möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 2.möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt, 3.vårdgarantin, och 4.möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz.

12 Individuellt anpassad information, förtydligas  Information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar  Vårdpersonal ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehåll och betydelse  Information ska lämnas skriftligt om det behövs eller efterfrågas

13 En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård i hela landet.

14 Välja vårdgivare i andra landsting  Välja öppen vård i andra landsting –Hemlandstinget bekostar vården, ej resor och uppehälle –Hemlandstingets remisskrav gäller för patienter som kommer från landsting som kräver remiss –Vårdlandstingets remissregler gäller för patienter som söker vård i landsting som kräver remiss –Vårdgaranti endast i det egna landstinget –I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna invånare

15 Möjlighet att lista sig hos vårdgivare i andra landsting Möjlighet att välja en fast läkarkontakt i andra landsting

16 Ny medicinsk bedömning  Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada få möjlighet att få en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting  Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

17 Barns bästa vägledande Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuell vården eller behandlingen Barns delaktighet ska underlättas

18 Krav på samtycke förtydligas  Hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke. Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas tillbaka.  Nödvändig vård får ges vid akut fara om patientens vilja inte kan utredas.

19 I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis: –vårdgaranti –fast vårdkontakt –fast läkarkontakt –individuell planering –val av behandlingsalternativ och hjälpmedel §

20 Myndigheten för vårdanalys följer upp  Regeringen har gett Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att följa upp implementeringen och införandet av den nya patientlagen.  Myndigheten lämnar redovisningar till Socialdepartementet 2015 – 2017.  Baslinjemätning genomförs 2014.

21 Mer information  Information från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer under hösten publiceras löpande på www.vardgivarguiden.se/patientlagen  SKL har en gemensam kunskapsbas på: www.skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientl agen.2083.html


Ladda ner ppt "Patientlagen Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv Börjar gälla 1 januari 2015 Namn."

Liknande presentationer


Google-annonser