Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen och informationsplikten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen och informationsplikten"— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen och informationsplikten
Innehåll och förändringar, tips och frågeställningar November 2014

2 Informationsplikten utvidgas och förtydligas
Patienten ska få relevant information om sitt hälsotillstånd de metoder som finns för undersökning, vård och behandling de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning när hon eller han kan förvänta sig att få vård det förväntade vård- och behandlingsförloppet risker för komplikationer och biverkningar eftervård metoder för att förebygga sjukdom eller skada Vårdpersonalens skyldighet att informera förtydligas och utökas i patientlagen. Det är vårdgivarens ansvar att organisera verksamheten så att hälso- och sjukvårdspersonalen kan uppfylla sin informationsskyldighet. God information till patienter ökar bland annat följsamheten till ordinationer som till exempel läkemedelsbehandling, det vill säga patienten väljer i större utsträckning att följa de råd och ordinationer som de får exempelvis vid ett läkarbesök. Bristande information kan uppfattas som bristande respekt eller dåligt bemötande. Det framgår inte minst av patientklagomålen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och patientnämnderna. Information ska lämnas när det är aktuellt i det enskilda fallet. En patient som avstår viss vård och behandling ska få information om vilka konsekvenser det kan medföra. Informationsplikten, patientlagen,

3 Patienten ska även få information om
möjligheten att välja behandlingsalternativ och vårdgivare möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt vårdgarantin möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård utanför landet. Information ska lämnas när det är aktuellt i det enskilda fallet. Exempelvis är det inte relevant att informera om vårdgarantin om vården kan erbjudas direkt. Diskutera: Vad betyder det här för oss? Informationsplikten, patientlagen,

4 Samtycke Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker
Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom handlande Patienten ska vid en nödsituation få sjukvård även om hon eller han inte är i stånd att ge sitt samtycke Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få Barns inställning till viss vård ska klarläggas. Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker. Patienten kan lämna sitt samtycke muntligen eller skriftligen och kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Beslutsunderlag ska presenteras så att patienten kan fatta beslut. Det är viktigt att ge barnet utrymme att få uttrycka sin åsikt. Barnets inställning ska stå i relation till dennes ålder eller mognad.

5 Delaktighet Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten
Hänsyn tas till patientens önskemål och förutsättningar Närstående ska få möjlighet att medverka om lämplighet, sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. Informationsplikten, patientlagen,

6 Informationen ska anpassas
…till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar Det gäller även information till vårdnadshavare och andra närstående Barn har samma rätt till information Den som ger informationen ska vara säker på att mottagaren förstått informationens innehåll och betydelse Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras. Detta är en översiktsbild. Fördjupning på bilderna 4-7 Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Det innebär bland annat att hälso- och sjukvårdspersonalen, om det behövs, ska använda tolk när de informerar. Med ”andra individuella förutsättningar” menas till exempel funktionsnedsättning, utbildning, könsidentitet, religion och andra omständigheter som kan påverka hur informationen bör ges. Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras. Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs eller om han eller hon ber om det. På så sätt kan den som fått informationen gå tillbaka i efterhand och till exempel kontrollera vissa detaljer eller andra uppgifter. Informationsplikten, patientlagen,

7 Informationen ska anpassas efter mottagarens ålder och mognad
Barn har samma rätt till information som andra Även mycket små barn kan ta till sig viss information Information ska utformas med omsorg och ges på ett hänsynsfullt sätt utifrån barnets mognad och situation. Diskutera: hur bemöter vi barn? Hur kan vi anpassa informationen till dem? Informationsplikten, patientlagen,

8 Information ska anpassas efter mottagarens erfarenhet
Tidigare erfarenhet av sjukvården Erfarenheter och förståelse för vad som händer i kroppen Diskutera: Finns det fler erfarenheter som har betydelse? Informationsplikten, patientlagen,

9 Information ska anpassas efter mottagarens språkliga bakgrund
Patienter som inte förstår eller talar svenska fullt ut har rätt till samma goda information som andra patienter Vårdpersonalen ska anlita tolk och har ett ansvar för att utforma sin information så att den blir tillgänglig för alla Informationsplikten, patientlagen,

10 Information ska anpassas efter mottagarens andra individuella förutsättningar
Utbildningsbakgrund Könsidentitet Religion Kognitiva och andra funktionsnedsättningar Livssituation Andra omständigheter som kan påverka hur informationen bör ges Patientlagen

11 Forskning visar att … … patienter glömmer procent av den medicinska informationen som ges av hälso- och sjukvårdspersonal Kessels, 2003 … hälften av informationen missförstås Anderson et al., 1979 … upp till 45 procent av patienterna inte kan redogöra för de största riskerna med sin operation trots att de ha skrivit på ett medgivande. Graham, 2003 Informationsplikten, patientlagen,

12 Förstå mig rätt/Teach-backmetoden
Personalen ber patienten att återberätta … inte för att kontrollera patienten utan för att få en återkoppling om hur väl hen har förklarat Personalen sammanfattar det som patienten har sagt Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar metoden teach-back. Teachback-metoden rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting. Metoden går kort ut på att personalen under och efter mötet ber patienten att återberätta vad som sagts och vad man har kommit överens om. Det handlar inte om att kontrollera patienten utan att få en återkoppling på hur väl personalen har förklarat och för att försäkra sig om att patienten förstått det som har sagts. På Youtube finns flera bra exempel på teach-back-metoden. Informationsplikten, patientlagen,

13 Krav på skriftlig information
Många patienter har svårt att ta till sig den muntliga informationen som ges under besöket Informationen kan vara detaljerad och patienten är ofta i en ovan och svår situation Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om personen ber om det Genom skriftlig information kan den som fått informationen gå tillbaka i efterhand och exempelvis kontrollera vissa detaljer eller andra uppgifter. Informationsplikten, patientlagen,

14 1177.se för information: 1177 Vårdguiden på webben
Tusentals artiklar om hälsa, sjukdomar, regler och rättigheter Temasidor med fakta, råd och stöd, reportage, krönikor och filmer. Till exempel barn och föräldrar, cancer, gravid, psykisk hälsa, stroke, tänder, sex och relationer, senior Ställ en anonym fråga till vårdpersonal Självtester E-tjänster Allt material produceras och kvalitetssäkras med experter på områden inom hälso- och sjukvård och tandvård i flera led. mationsplikten, patientlagen, På 1177 Vårdguiden finns information, inspiration och e-tjänster inom hälsa och vård. 21 landsting samarbetar och finansierar.

15 Använd 1177.se i mötet med patienten
Både innan, under och efter besök Tipsa patienter och anhöriga om att de kan läsa mer på webbplatsen 1177.se Skriv gärna ut artiklar om sjukdomar, undersökningar och behandlingar och dela ut i mötet med patienten Tipsa patienter om att man på sidan kan ta del av andras erfarenheter. Informationsplikten, patientlagen,

16 Informationskampanj till invånare och patienter
1177 Vårdguiden har uppdraget att utforma en kampanj om den nya lagen med start våren 2015 Stöd till patienter, närstående och allmänhet Kommer att leda till frågor från pålästa patienter, närstående och allmänhet Ställer krav på vården att snabbt hitta information och kunna svara på frågor. 1177 Vårdguiden har uppdraget att utforma en kampanj om den nya lagen med start våren 2015. Informationsplikten, patientlagen,

17 Förstudie inför informationskampanjen visar att
Efterfrågan är större än väntat Kvinnor, sjuka och äldre är särskilt intresserade Specialistvård är särskilt efterfrågat – den bästa vården, oavsett landsting/region Kraven på information liksom söktrycket efter den bästa vården kommer att öka – vårdjämförelser får allt större betydelse Patientens kunskap om den nya lagen kan användas i vårdmötet. Informationskampanjen kommer att leda till att invånarna blir mer pålästa, får ökade förväntningar och kommer att ställa mer frågor. Diskutera: Vad betyder det för oss? Hur kan vi dra nytta av kampanjen? Informationsplikten, patientlagen,

18 Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet
Patientnämndernas roll förstärks och de ska tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet Patientnämndens roll förstärks och blir mer aktiv. Lagen förtydligar att patientnämnderna ska tillhandahålla, inte enbart hjälpa patienter att få, den information som de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården. Informationsplikten, patientlagen,

19 Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (fortsättning)
Om det har inträffat en vårdskada ska patienten snarast få information om händelsen som har inträffat vilka åtgärder som ska vidtas möjligheten att anmäla klagomål och begära ersättning information om patientnämndernas verksamhet Patienten ska snarast informeras om inträffad vårdskada. Patienten ska informeras om åtgärder som vidtas. Möjlighet att anmäla till IVO. Möjlighet att begära ersättning från Patientförsäkringen eller från Läkemedelsförsäkringen. Information om Patientnämndernas verksamhet. Patient och närstående ska erbjudas möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Informationsplikten, patientlagen,

20 Mer från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen.se) och på 1177.se
”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” ”Min guide till säker vård” 1177.se Mer om vårdens informationsskyldighet finns i Socialstyrelsens publikationer ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” (för vårdpersonal) och ”Min guide till säker vård” (för patienter). Dessa kommer att uppdateras. På Västra Götalandsregionens hemsida finns mer om metoden ”Förstå mig rätt”. Informationsplikten, patientlagen,

21 Förslag på diskussionsfrågor
Vad ställer patientlagen för krav på oss? Vilka utmaningar och svårigheter ser vi? Vilka möjligheter ser vi? Hur ser vi till att patienter och anhöriga förstår och kommer ihåg den information de får? Är det något i vårt arbetssätt som behöver förändras? Har vi rutiner för att anpassa information till patientens situation? Vilken kunskap har vi för att anpassa informationen? Får informationen ta den tid som behövs? Informationsplikten, patientlagen,


Ladda ner ppt "Patientlagen och informationsplikten"

Liknande presentationer


Google-annonser