Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets ledningskontor Patientlagen och informationsplikten Innehåll och förändringar, tips och frågeställningar November 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets ledningskontor Patientlagen och informationsplikten Innehåll och förändringar, tips och frågeställningar November 2014."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets ledningskontor Patientlagen och informationsplikten Innehåll och förändringar, tips och frågeställningar November 2014

2 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Informationsplikten utvidgas och förtydligas Patienten ska få relevant information om sitt hälsotillstånd de metoder som finns för undersökning, vård och behandling de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning när hon eller han kan förvänta sig att få vård det förväntade vård- och behandlingsförloppet risker för komplikationer och biverkningar eftervård metoder för att förebygga sjukdom eller skada

3 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Patienten ska även få information om  möjligheten att välja behandlingsalternativ och vårdgivare  möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt  vårdgarantin  möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård utanför landet.

4 Landstingets ledningskontor Samtycke  Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker  Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom handlande  Patienten ska vid en nödsituation få sjukvård även om hon eller han inte är i stånd att ge sitt samtycke  Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få  Barns inställning till viss vård ska klarläggas.

5 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Delaktighet  Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten  Hänsyn tas till patientens önskemål och förutsättningar  Närstående ska få möjlighet att medverka om lämplighet, sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

6 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Informationen ska anpassas …till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar  Det gäller även information till vårdnadshavare och andra närstående  Barn har samma rätt till information  Den som ger informationen ska vara säker på att mottagaren förstått informationens innehåll och betydelse  Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras.

7 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Informationen ska anpassas efter mottagarens ålder och mognad  Barn har samma rätt till information som andra  Även mycket små barn kan ta till sig viss information  Information ska utformas med omsorg och ges på ett hänsynsfullt sätt utifrån barnets mognad och situation.

8 Landstingets ledningskontor Information ska anpassas efter mottagarens erfarenhet  Tidigare erfarenhet av sjukvården  Erfarenheter och förståelse för vad som händer i kroppen Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13

9 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Information ska anpassas efter mottagarens språkliga bakgrund  Patienter som inte förstår eller talar svenska fullt ut har rätt till samma goda information som andra patienter  Vårdpersonalen ska anlita tolk och har ett ansvar för att utforma sin information så att den blir tillgänglig för alla

10 Landstingets ledningskontor Information ska anpassas efter mottagarens andra individuella förutsättningar  Utbildningsbakgrund  Könsidentitet  Religion  Kognitiva och andra funktionsnedsättningar  Livssituation  Andra omständigheter som kan påverka hur informationen bör ges Patientlagen

11 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Forskning visar att … … patienter glömmer 40-80 procent av den medicinska informationen som ges av hälso- och sjukvårdspersonal Kessels, 2003 … hälften av informationen missförstås Anderson et al., 1979 … upp till 45 procent av patienterna inte kan redogöra för de största riskerna med sin operation trots att de ha skrivit på ett medgivande. Graham, 2003

12 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Förstå mig rätt/Teach-backmetoden  Personalen ber patienten att återberätta  … inte för att kontrollera patienten utan för att få en återkoppling om hur väl hen har förklarat  Personalen sammanfattar det som patienten har sagt  Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar metoden teach-back.

13 Landstingets ledningskontor Krav på skriftlig information  Många patienter har svårt att ta till sig den muntliga informationen som ges under besöket  Informationen kan vara detaljerad och patienten är ofta i en ovan och svår situation  Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om personen ber om det  Genom skriftlig information kan den som fått informationen gå tillbaka i efterhand och exempelvis kontrollera vissa detaljer eller andra uppgifter. Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13

14 Landstingets ledningskontor 1177.se för information: 1177 Vårdguiden på webben  Tusentals artiklar om hälsa, sjukdomar, regler och rättigheter  Temasidor med fakta, råd och stöd, reportage, krönikor och filmer. Till exempel barn och föräldrar, cancer, gravid, psykisk hälsa, stroke, tänder, sex och relationer, senior  Ställ en anonym fråga till vårdpersonal  Självtester  E-tjänster  Allt material produceras och kvalitetssäkras med experter på områden inom hälso- och sjukvård och tandvård i flera led. mationsplikten, patientlagen, 2014-11-13

15 Landstingets ledningskontor Använd 1177.se i mötet med patienten  Både innan, under och efter besök  Tipsa patienter och anhöriga om att de kan läsa mer på webbplatsen 1177.se  Skriv gärna ut artiklar om sjukdomar, undersökningar och behandlingar och dela ut i mötet med patienten  Tipsa patienter om att man på sidan kan ta del av andras erfarenheter. Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13

16 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Informationskampanj till invånare och patienter  1177 Vårdguiden har uppdraget att utforma en kampanj om den nya lagen med start våren 2015  Stöd till patienter, närstående och allmänhet  Kommer att leda till frågor från pålästa patienter, närstående och allmänhet  Ställer krav på vården att snabbt hitta information och kunna svara på frågor.

17 Landstingets ledningskontor Förstudie inför informationskampanjen visar att Efterfrågan är större än väntat Kvinnor, sjuka och äldre är särskilt intresserade Specialistvård är särskilt efterfrågat – den bästa vården, oavsett landsting/region Kraven på information liksom söktrycket efter den bästa vården kommer att öka – vårdjämförelser får allt större betydelse Patientens kunskap om den nya lagen kan användas i vårdmötet. Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13

18 Landstingets ledningskontor Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet Patientnämndernas roll förstärks och de ska  tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen  främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal  hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13

19 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (fortsättning) Om det har inträffat en vårdskada ska patienten snarast få information om  händelsen som har inträffat  vilka åtgärder som ska vidtas  möjligheten att anmäla klagomål och begära ersättning  information om patientnämndernas verksamhet

20 Landstingets ledningskontor Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13 Mer från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen.se) och på 1177.se  ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig”  ”Min guide till säker vård”  1177.se

21 Landstingets ledningskontor Förslag på diskussionsfrågor  Vad ställer patientlagen för krav på oss?  Vilka utmaningar och svårigheter ser vi?  Vilka möjligheter ser vi?  Hur ser vi till att patienter och anhöriga förstår och kommer ihåg den information de får?  Är det något i vårt arbetssätt som behöver förändras?  Har vi rutiner för att anpassa information till patientens situation?  Vilken kunskap har vi för att anpassa informationen?  Får informationen ta den tid som behövs? Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13


Ladda ner ppt "Landstingets ledningskontor Patientlagen och informationsplikten Innehåll och förändringar, tips och frågeställningar November 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser