Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets ledningskontor Ny patientlag 2015  Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets ledningskontor Ny patientlag 2015  Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet,"— Presentationens avskrift:

1 Landstingets ledningskontor Ny patientlag 2015  Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet  Patientlagstiftningen i Norden:  Finland 1993  Island 1997  Danmark 1998  Norge 2001

2 Landstingets ledningskontor Huvuddragen i patientlagen  Informationsplikten utvidgas och förtydligas  Frivillig vård kräver samtycke  Regel om beslutsoförmögna  Lättare att få ny medicinsk bedömning  Rätt att välja öppenvård i hela landet  Bestämmelse om barns inflytande över sin vård  Vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

3 Landstingets ledningskontor Patienten SKA få information om vård och behandling  Sitt hälsotillstånd  De metoder som finns för undersökning, vård och behandling  De hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning  OBS! Vid vilken tidpunkt hon eller han kan förvänta sig att få vård  Det förväntade vård- och behandlingsförloppet  Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar  Eftervård  Metoder för att förebygga sjukdom eller skada

4 Landstingets ledningskontor Patienten ska också få information om valfrihet och vårdgaranti  Möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård  Möjligheten att få ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt  Vårdgarantin  Möjligheten att få upplysningar hos Försäkrings- kassan om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz

5 Landstingets ledningskontor Individuellt anpassad information  Information ska anpassas till ålder, mognad, erfarenhet, språklig bakgrund och andra individuella förutsättningar – om inte patienten vill ha information ska det respekteras  Skriftligt om det behövs eller patienten ber om det  Skriftligt ska lämnas till närstående om info inte kan lämnas till patienten – kan dock föreligga sekretess  Antecknas i patientjournalen vilken info som lämnats eller att patienten inte vill ha info

6 Landstingets ledningskontor Samtycke förtydligas i patientlagen  Skydd i grundlagen mot påtvingat kroppsligt ingrepp exempelvis läkarundersökning, vaccinering, blodprov  All vård som ges är frivillig, det vill säga, samtycke från patienten till vården (undantag; LPT, LRV, Smittskyddslagen)  Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller på annat sätt; tyst samtycke  Inget krav om dokumentation i journalen, OBS! nekande till erbjuden vård ska dokumenteras

7 Landstingets ledningskontor Hälso- och sjukvård till vuxna besluts- oförmögna i patientlagen:  ”En patient ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa även om patientens vilja p.g.a. medvetslöshet eller av någon orsak inte kan utredas.”  Lagcitat ovan i avvaktan på förslag från Utredningen om beslutsoförmögnas personers ställning i hälso- och sjukvården)

8 Landstingets ledningskontor Barnets inflytande över sin vård i patientlagen  När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas  Beroende på ålder och mognad, ska hänsyn tas till barnets åsikt till den aktuella vården  När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få information (dokumenteras i journalen)

9 Landstingets ledningskontor Delaktighet och medverkan central i patientlagen  En patients medverkan i hälso- och sjukvården ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar, exempelvis genom att själv utföra vissa vård- eller behandlingsåtgärder hemma  Närstående ska få möjlighet att medverka vid utformning och genomförande av vården, om det är lämpligt och om sekretessen inte förhindrar detta

10 Landstingets ledningskontor Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel  Vid flera alternativa behandlingar (enligt vetenskap och beprövad erfarenhet) ska patienten få välja – om det är befogat med hänsyn till sjukdomen eller skadan i förhållande till kostnaderna  Val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning – om det är befogat med hänsyn till behov och kostnader

11 Landstingets ledningskontor Ny medicinsk bedömning lättare i nya patientlagen  En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet till ny medicinsk bedömning (inom eller utom det egna landstinget)  En patient ska erbjudas behandling enligt ny bedömning om det är befogat med hänsyn till aktuell sjukdom eller skada samt kostnader.

12 Landstingets ledningskontor Fritt val av utförare i öppen vård i patientlagen  Patient ska kunna välja öppen vård i andra landsting (offentligt finansierad)  Det egna landstinget svarar för kostnader för vård som ges utanför landstinget. Om remissregler finns måste dessa följas.  Patientens kostnader för resor och uppehälle ersätts inte av det egna landstinget


Ladda ner ppt "Landstingets ledningskontor Ny patientlag 2015  Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet,"

Liknande presentationer


Google-annonser