Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid Utredningen om rätt information i vård och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid Utredningen om rätt information i vård och."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid Utredningen om rätt information i vård och omsorg

2 Uppdraget Lämna förslag till en mer ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten

3 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Kort om problembilden -Lagstiftningens organisatoriska fokus ger ojämlika villkor i olika delar av landet, negativ påverkan på möjligheterna bl.a. att -se till att info finns tillgänglig där patienten möter sjukvården -kvalitetssäkra processer över vårdgivargränser -arbeta förebyggande m.m. (t.ex. aktiv hälsostyrning) -ta ansvar för hälso- och sjukvården som huvudman -säkra informationstillgång vid verksamhetsövergångar -Försvårande möjligheter att bedriva integrerade verksamheter HSL + SoL = risker för individen -Risker för personer med nedsatt beslutsförmåga

4 Utredningen om rätt information i vård och omsorg forts. problembilden -Dubbeldokumentation i integrerade verksamheter -Dokumentationsosäkerhet; HSL eller SoL? -Osäkerhet och okunskap om lagstiftningen -Avsaknad av en aktiv tillämpning av lagstiftningen -Bristande implementering i IT-system

5 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Leveranser Delbetänkande –Juni 2012 – Bättre behörighetskontroll –Maj 2013 – Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga Delredovisning – Tillämpningsstöd för gällande rätt –December 2013 – Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst Slutbetänkande 30 april 2014

6 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Delredovisning med tillämpningsstöd Frågor och svar PM Systematiskt kvalitetsarbete - att följa upp förbättra resultatet för patienterna Studentens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Att ta del av patientuppgifter i system för sammanhållen journalföring http://www.sou.gov.se/sb/d/18347 http://www.sou.gov.se/sb/d/18347

7 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Får patienten bidra med uppgifter till journalen t.ex. genom att fylla i elektroniska formulär? Ja. Vårdgivaren ansvarar för patientjournalens innehåll och utformning. Vårdgivaren kan bestämma att patienten själv kan fylla i vissa uppgifter och under vilka former det ska ske.

8 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Får den som deltagit i vården av en patient gå in i journalen för att följa upp hur det gick? Ja, med stöd av uppdrag och riktlinjer. Det ingår normalt sett i arbetsuppgifterna att följa upp resultatet för patienterna. Vårdgivaren ska närmare beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till.

9 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkandet - våra förslag Två nya lagar; hälso- och sjukvårdsdatalag och socialtjänstdatalag En informationshantering –med individen i centrum –för jämlik vård och omsorg oavsett organisation –som stödjer säkerhet och främjar kvalitetsutveckling –som stödjer yrkesutövare i vård och omsorg –med modern teknik –som säkrar integritetsskyddet

10 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Hälso- och sjukvården, bl.a. Samma förutsättningar för alla vårdgivare som finansieras av samma huvudman Ökade möjligheter för huvudmannen att följa upp m.m. offentligfinansierad hälso- och sjukvård Regler som säkrar informationstillgång vid verksamhetsövergångar Säker tillgång till varningsinformation och uppgifter om ordinerade läkemedel (inga spärrar) Regler för personer med nedsatt beslutsförmåga

11 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Hälso- och sjukvården, forts Möjligheter att använda kvalitetsregister för att säkra och utveckla processer över vårdgivargränser Förtydligade och förenklade regler genomgående –t.ex. samtycke till vård = samtycke till informationsinhämtning Förändrat signeringskrav – inget krav på ”kvittens” Tydligare krav på IT-systemens utformning Stärkt ställning för patienten – sekretessen gentemot patienten själv tas bort Patienten kan låta anhöriga ta del av journaler på nätet

12 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Informationsutbyte mellan sjukvården och socialtjänsten Två olika möjligheter tillhandahålls när en person har sammansatta behov av både sjukvård och socialtjänst –Direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst Ger t.ex. primärvården möjlighet att titta in i dokumentationen på SÄBO vid läkemedelsutvärderingar –En gemensam vård- och omsorgsjournal Ger t.ex. möjligheter i äldreomsorgen att ha en gemensam bild av individens hälsosituation Ersätter patientjournalen och den sociala journalen Ska innehålla både det som ska dokumenteras i en patientjournal och det som ska finnas i en social journal

13 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Socialtjänsten, generella förslag Slopade sekretessgränser mellan nämnder i samma kommun Ökade möjligheter för kommunen att följa upp m.m. all socialtjänst oavsett utförare Bättre möjligheter till kvalitetssäkring

14 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Socialtjänstdatalag, bl.a. En lag som är harmoniserad med sjukvårdens regelverk: –Gäller för kärnverksamheten i socialtjänsten –Tydligt fokus på tillgänglighet och integritet –Krav på informationssystemens utformning –Möjlighet till direktåtkomst mellan kommunala nämnder –Möjlighet till direktåtkomst mellan utförare – om den enskilde samtycker –En tydlig reglering med krav på inre sekretess, behörighetsstyrning, loggkontroll, riskanalyser –Möjlighet för enskilda att få ta del av egna uppgifter över Internet och dela dem med anhöriga


Ladda ner ppt "Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid Utredningen om rätt information i vård och."

Liknande presentationer


Google-annonser