Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen 1 januari 2015. Patientlagen Patientmaktsutredningen ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen 1 januari 2015. Patientlagen Patientmaktsutredningen ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas."— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen 1 januari 2015

2 Patientlagen Patientmaktsutredningen ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas (…) förbättra förutsättningarna för en god och jämlik vård (…) också lämna förslag till en ny patientlagstiftning där bestämmelser med betydelse för patientens ställning samlas”

3 Patientlagen Citat från Patientmaktsutredningen ”I en patientcentrerad vård är patienten en partner i relationen med vårdgivaren och tar en mer aktiv roll i beslut kring den egna vården.” ”Detta ställer ökade krav på hälso- och sjukvårdspersonalen att bjuda in patienten i diskussioner kring utformningen och genomförandet av vårdinsatser.” ”På patienten ställs samtidigt ökade krav på kunskaper för att han eller hon aktivt ska kunna delta i beslut och utformning av vårdinsatsen. ” Forskning visar att ökad delaktighet från patientens sida ökar kvaliteten i vårdinsatsen.”

4 Patientlagen Lagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner och medskapare som tar en aktiv roll i vården. Driva på utvecklingen som ökar kvaliteten i mötet med patienten. Lagen ersätter delar av hälso- och sjukvårdslagen och omfattar inte tandvård.

5 Patientlagen La gens innehåll Tillgänglighet Information Samtycke Delaktighet Fast vårdkontakt och individuell planering Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel Ny medicinsk bedömning Möjlighet att välja utförare Personuppgifter och intyg Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet

6 Patientlagen Tillgänglighet Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig Vårdgarantin gäller som tidigare för - kontakt med primärvården - besök inom primär- och specialistsjukvården - behandling inom specialistsjukvården

7 Patientlagen Information Patienten ska få information om: sitt hälsotillstånd de metoder som finns för undersökning, vård och behandling de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning när hon eller han kan förvänta sig att få vård det förväntade vård- och behandlingsförloppet risker för komplikationer och biverkningar eftervård metoder för att förebygga sjukdom eller skada

8 Patientlagen Patienten ska även få information om möjligheten att välja behandlingsalternativ och vårdgivare möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt vårdgarantin möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård utanför landet

9 Patientlagen Informationen ska anpassas …till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Det gäller även information till vårdnadshavare och andra närstående. Barn har samma rätt till information. Den som ger informationen ska vara säker på att mottagaren förstått informationens innehåll och betydelse.

10 Patientlagen Forskning visar att… …patienter glömmer 40-80 procent av den medicinska informationen som ges av hälso- och sjukvårdspersonal. Kessels, 2003 …hälften av informationen missförstås. Anderson et al., 1979 …upp till 45 procent av patienterna inte kan redogöra för de största riskerna med sin operation trots att de ha skrivit på ett medgivande. Graham, 2003

11 Patientlagen Samtalsguide framtagen av Kunskapscentrum för Jämlik vård jamlikvard.vgregion.se Finns att ladda ner under ”Publikationer”

12 Patientlagen Förstå mig rätt/Teach-backmetoden Personalen ber patienten att återberätta. …inte för att kontrollera patienten utan för att få en återkoppling om hur väl hen har förklarat. Personalen sammanfattar det som patienten har sagt. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar metoden teach-back

13 Patientlagen Samtycke Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker. Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom handlande. Patienten ska vid en nödsituation få sjukvård även om hon eller han inte är i stånd att ge sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få. Barns inställning till viss vård ska klarläggas.

14 Patientlagen Delaktighet Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Hänsyn tas till patientens önskemål och förutsättningar. Närstående ska få möjlighet att medverka om lämplighet, sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

15 Fast vårdkontakt och individuell planering Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Olika insatser för patienten ska samordnas. Fast vårdkontakt ska utses om patienten begär det eller om det är nödvändigt. Patienten ska ha möjlighet att välja fast läkarkontakt inom primärvården. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ansvarar gemensamt för individuell planering. Patientlagen

16 Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel Patienten ska få möjlighet att välja behandlingsalternativ - i hemlandstinget - öppen och sluten vård - i annat landsting - öppen vård - utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet - om kostnaderna är befogade Större möjligheter att välja hjälpmedel

17 Patientlagen Val av utförare i andra landsting En patient ska ges vård utifrån medicinska behov på samma villkor som de som är bosatta i vårdlandstinget. Gäller öppen vård; primärvård, öppen specialistvård (inklusive dagkirurgi), öppen högspecialiserad vård. Även privata vårdgivare/utförare med avtal. Hänsyn måste tas till remisskrav. Vårdgarantin gäller enbart hemlandstinget.

18 Patientlagen Val av utförare i andra landsting forts… Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet till ny medicinsk bedömning. Patienten ska kunna välja en behandling i annat landsting även om det inte finns i hemlandstinget. Patienten ska kunna välja fast läkarkontakt inom primärvården. Hemlandstinget bekostar vården. Patienten betalar själv resa och uppehälle utom vid vård i Halland och för viss vård i Värmland..

19 Patientlagen Ny medicinsk bedömning Om patienten har en livshotande eller allvarlig sjukdom ska han eller hon kunna få en ny medicinsk bedömning. I det egna eller annat landsting. Den nya bedömningen behöver inte utföras av samma läkare som gjort den första bedömningen. Behandlingen ska stämma överens med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kostnaderna ska vara befogade.

20 Patientlagen Personuppgifter och intyg Registrerade uppgifter skall respektera patientens integritet. Hänsyn till vad som framgår av -Patientdatalagen när det gäller journalhandlingar -Offentlighets- och sekretesslagen när det gäller sekretess inom vården -Patientsäkerhetslagen när det gäller tystnadsplikt Skyldighet att utfärda intyg om vården

21 Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet Patientnämndernas roll förstärks och de ska tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen, främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.

22 Patientlagen Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (forts) Om det har inträffat en vårdskada ska patienten snarast få information om händelsen som har inträffat, vilka åtgärder som ska vidtas, möjligheten att anmäla klagomål och begära ersättning, information om patientnämndernas verksamhet

23 Patientlagen Vem gör vad? Utmaning för alla landsting och regioner Verksamhetsansvar med ökade krav på vårdpersonalen. En långsiktig kulturförändring som kräver ändrade arbetssätt. SKL: gemensam kunskapsbas, nytt riksavtal, faktureringsrutiner, webblösning för listning över landstingsgränser, utbildningsmaterial med mera. 1177 Vårdguiden: Informationskampanj riktad till invånare och patienter Regionövergripande arbetsgrupp stödjer införandet: betalnings- och faktureringsrutiner, remissregler, instruktioner, stödmaterial m m

24 Patientlagen Läs mer… vgregion.se/patientlagen skl.se jamlikvard.vgregion.se ”Min guide till säker vård” ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig”


Ladda ner ppt "Patientlagen 1 januari 2015. Patientlagen Patientmaktsutredningen ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas."

Liknande presentationer


Google-annonser