Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen 1 januari 2015. Målet med patientlagen:  Stärka och tydliggöra patientens ställning  Främja patientens integritet, självbestämmande och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen 1 januari 2015. Målet med patientlagen:  Stärka och tydliggöra patientens ställning  Främja patientens integritet, självbestämmande och."— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen 1 januari 2015

2 Målet med patientlagen:  Stärka och tydliggöra patientens ställning  Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patientlagen innehåller bestämmelser om:  Tillgänglighet  Information  Samtycke  Delaktighet  Fast vårdkontakt och individuell planering  Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel  Ny medicinsk bedömning  Val av utförare  Personuppgifter och intyg  Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet

3 Vad innebär patientlagen i stora drag?  Val av vård över landstingsgränser utökas.  Patienter kan lista sig i ett annat landsting.  Man kan också söka primärvård utan att vara listad.  All öppenvård är valbar, även högspecialiserad.  Skyldighet att ta emot utomlänspatienter i öppenvård.  Patienten har rätt att i besökssituation få individuellt anpassad information om vård och behandling samt valfrihet och vårdgaranti.

4 forts. patientlagen i stora drag  Det fria vårdvalet ska handla vård på grund av sjukdom eller skada.  Patienten kan välja av det vårdutbud som finns i andra landsting, även om motsvarande vård inte finns i Örebro län.  Hemlandstingets och vårdlandstingets remissregler ska följas.  Om öppenvårdsbesöket resulterar i ett förslag om operation eller behandling som innebär inläggning i slutenvård måste hemlandstinget först godkänna det. Vårdgarantin  Vårdgarantin 0-7-90-90.  Vårdgarantin gäller inte för utomlänsbor.

5 Övrigt om utomlänsvård  Hemlandstinget svarar för vårdkostnad.  Samma regler för akutvård och specialistvårdsremiss som idag.  Vårdlandstingets patientavgifter gäller.  Hemlandstinget svarar för eventuell sjukreseersättning.  Hjälpmedel regleras i riksavtalet.  Subventioner som landstinget beslutat om gäller i första hand länsbor, men kan i vissa fall förskrivas för utomlänsbor.

6 Informationsskyldighet  Patienten har rätt att i besökssituationen få individuellt anpassad information om vård och behandling samt valfrihet och vårdgaranti.  Vårdgivaren ansvarar för att organisera verksamheten så att kravet på fullgod information kan upprätthållas.  Det är ett gemensamt ansvar mellan vårdgivaren/verksamhetschefen, hemlandstinget och vårdlandstinget att försäkra sig om att patienten blivit informerad.

7 Patienten ska få information om:  sitt hälsotillstånd,  de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,  de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,  vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,  det förväntade vård- och behandlingsförloppet,  väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,  eftervård, och  metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Informationen behöver enbart lämnas när det är aktuellt i det enskilda fallet. Exempelvis är det inte relevant att informera om vårdgarantin om vården kan erbjudas direkt o.s.v.

8 Patienten ska även få information om:  möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentlig finansierad hälso- och sjukvård,  möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,  vårdgarantin, och  möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz Vårdpersonal blir också skyldig att försäkra sig om att patienten förstått informationen. Information ska lämnas skriftligt om det behövs eller efterfrågas.

9 Barns inflytande över sin vård  Bestämmelser om barns inflytande över sin vård beskrivs i Patientlagen.  Barn har samma rätt till information som vuxna patienter har.  Informationen ska anpassas till barnets ålder och mognad.  Både hälso- och sjukvårdspersonal och vårdnadshavare bör ge barnet möjlighet att uttrycka sin inställning och underlätta barnets delaktighet i hälso- och sjukvården.  Vad som är barnets bäst avgörs utifrån förhållandena i varje enskilt fall.

10 Krav på samtycke förtydligas  Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke. Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas tillbaka.  Nödvändig vård får ges vid akut fara, om patientens vilja inte kan utredas.

11 Kommunikation kring patientlagen Huvudbudskap Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. De viktigaste målgrupperna  Patienter och invånare.  Hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter. Mål med kommunikationen  Informera om nya patientlagen. Kommunicera förändringar.  Få olika verksamheter att anpassa sina rutiner så att patientlagen tillämpas.  Få hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter att följa den nya patientlagen.

12 Vem gör vad?  Vårdens verksamheter har ansvaret för att informera patienterna och se till att lagen följs.  SKL är en gemensam kunskapsbas och har ansvar för nytt riksavtal, faktureringsrutiner, webblösning för listning över landstingsgränser med mera.  1177 Vårdguiden förbereder kampanj riktad till allmänheten samt utbildning för telefonsjuksköterskor. Kampanjstart efter årsskiftet.  Arbetsgrupp inom landstinget stödjer införandet genom att ta fram stödmaterial, instruktioner, remissregler, betalnings- och faktureringsrutiner med mera.  Vårdslussen inom Örebro läns landsting kan svara på frågor om vårdval, vårdgaranti, remissregler och så vidare.

13 Informationsmaterial Idag finns information om patientlagen på intranät och webb: http://intra.orebroll.se/patientlagen http://intra.orebroll.se/patientlagen www.orebroll.se/patientlagen  Här finns bland annat vårt regelverk Valfrihet och vårdgaranti i Örebro län från 1 januari 2015  Vanligt förekommande frågor och svar (FAQ)  Lathundar för olika områden om patientlagen www.1177.se/patientlagen

14 Frågor för verksamheten  Hur ska vi kommunicera kring patientlagen inom våra respektive verksamheter?  Vilken fortsatt information/kommunikationsstöd behöver vi för att kunna tillämpa patientlagen i mötet med patienter? Hör gärna av er med frågor eller synpunkter, se kontaktdetaljer sista sidan.

15 Kontaktuppgifter patientlagen  Gunnel Åkesson, utredare, gunnel.akesson@orebroll.se, 019-602 7423.gunnel.akesson@orebroll.se  Henrik Karlsson, landstingsjurist, henrik.karlsson@orebroll.se, 019-602 7363.henrik.karlsson@orebroll.se  Helena Jansson, kommunikationsstrateg, helena.jansson3@orebroll.se,helena.jansson3@orebroll.se  019-602 7365.


Ladda ner ppt "Patientlagen 1 januari 2015. Målet med patientlagen:  Stärka och tydliggöra patientens ställning  Främja patientens integritet, självbestämmande och."

Liknande presentationer


Google-annonser