Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Patientlagen och informationsplikten 2014-11-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Patientlagen och informationsplikten 2014-11-18."— Presentationens avskrift:

1 1 Patientlagen och informationsplikten 2014-11-18

2 2 Förslag på diskussionsfrågor Vad ställer informationsplikten för krav på oss? Vilka utmaningar och svårigheter ser vi? Vilka möjligheter ser vi? Hur ser vi till att patienter och anhöriga förstår och kommer ihåg den information de får? Är det något i vårt arbetssätt som behöver förändras? Har vi rutiner för att anpassa information till patientens situation? Vilken kunskap har vi för att anpassa informationen? Får informationen ta den tid som behövs?

3 3 Informationsplikten utvidgas och förtydligas Patienten ska få relevant information om - sitt hälsotillstånd - de metoder som finns för undersökning, vård och behandling - de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning - när hon eller han kan förvänta sig att få vård - det förväntade vård- och behandlingsförloppet - risker för komplikationer och biverkningar eftervård metoder för att förebygga sjukdom eller skada

4 4 Patienten ska även få information om möjligheten att välja behandlingsalternativ och vårdgivare möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt vårdgarantin möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård utanför landet Denna information ska ges när det är aktuellt i det enskilda fallet.

5 5 Samtycke Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom handlande Patienten ska vid en nödsituation få sjukvård även om hon eller han inte är i stånd att ge sitt samtycke Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få Barns inställning till viss vård ska klarläggas

6 6 Delaktighet Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten Hänsyn tas till patientens önskemål och förutsättningar Närstående ska få möjlighet att medverka om lämplighet, sekretess eller tystnads- plikt inte hindrar detta

7 7 Barn ska ges möjlighet till delaktighet Bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuella vården eller behandlingen Barns delaktighet ska underlättas

8 8 Informationen ska anpassas …till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar Det gäller även information till vårdnadshavare och andra närstående Barn har samma rätt till information Den som ger informationen ska vara säker på att mottagaren förstått informationens innehåll och betydelse Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras

9 9 Informationen ska anpassas efter mottagarens ålder och mognad Barn har samma rätt till information som andra Även mycket små barn kan ta till sig viss information Information ska utformas med omsorg och ges på ett hänsynsfullt sätt utifrån barnets mognad och situation

10 10 Information ska anpassas efter mottagarens erfarenhet Tidigare erfarenhet av sjukvården Erfarenheter och förståelse för vad som händer i kroppen

11 11 Information ska anpassas efter mottagarens språkliga bakgrund Patienter som inte förstår eller talar svenska fullt ut har rätt till samma goda information som andra patienter Vårdpersonalen ska anlita tolk och har ett ansvar för att utforma sin information så att den blir tillgänglig för alla

12 12 Information ska anpassas efter mottagarens andra individuella förutsättningar Utbildningsbakgrund Könsidentitet Religion Kognitiva och andra funktionsnedsättningar Livssituation Andra omständigheter som kan påverka hur informationen bör ges

13 13 Forskning visar att… …patienter glömmer 40-80 procent av den medicinska informationen som ges av hälso- och sjukvårdspersonal Kessels, 2003 …hälften av informationen missförstås Anderson et al., 1979 …upp till 45 procent av patienterna inte kan redogöra för de största riskerna med sin operation trots att de ha skrivit på ett medgivande Graham, 2003

14 14 Förstå mig rätt- Teach-backmetoden Personalen ber patienten att återberätta. …inte för att kontrollera patienten utan för att få en återkoppling om hur väl hen har förklarat. Personalen sammanfattar det som patienten har sagt. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar metoden teach-back Film på Youtube om Teach-back (3:26 min)Film på Youtube om Teach-back

15 15 Krav på skriftlig information Många patienter har svårt att ta till sig den muntliga informationen som ges under besöket Informationen kan vara detaljerad och patienten är ofta i en ovan och svår situation Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om personen ber om det Genom skriftlig information kan den som fått informationen gå tillbaka i efterhand och exempelvis kontrollera vissa detaljer eller andra uppgifter

16 16 1177 Vårdguiden på webb - 1177.se Tusentals artiklar om hälsa, sjukdomar, regler och rättigheter Temasidor med fakta, råd och stöd, reportage, krönikor och filmer. Till exempel barn och föräldrar, cancer, gravid, psykisk hälsa, stroke, tänder, sex och relationer, senior Ställ en anonym fråga till vårdpersonal Självtester E-tjänster Allt material produceras och kvalitetssäkras med experter på områden inom hälso- och sjukvård och tandvård i flera led Informationsplikten, patientlagen, 2014-11-13

17 17 Använd 1177.se i mötet med patienten Både innan, under och efter besök Tipsa patienter och anhöriga om att de kan läsa mer på webbplatsen 1177.se Skriv gärna ut artiklar om sjukdomar, undersökningar och behandlingar och dela ut i mötet med patienten Tipsa patienter om att man på sidan kan ta del av andras erfarenheter

18 18 Hjälp med informationssökning Region Skånes sjukhusbibliotek och deras verksamheter för patientinformation kan hjälpa patienter och deras närstående att söka tillförlitlig information om sjukdomar och diagnoser på internet, i databaser samt i facklitteratur. Patientforum SUS (Lund och Malmö) Patientinformationscentrum PUC (Helsningborg) Informateket (Centralsjukhuset Kristianstad) Patientforum SUS Patientinformationscentrum PUC Informateket

19 19 Informationskampanj till invånare och patienter Temasidor om patientlagen publiceras på 1177.se den 2 januari 2015 1177 Vårdguiden har uppdraget att utforma en kampanj om den nya lagen med start våren 2015 Kommer att leda till frågor från pålästa patienter, närstående och allmänhet Ställer krav på vården att snabbt hitta information och kunna svara på frågor

20 20 Läs mer… ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” SocialstyrelsenSocialstyrelsen ”Min guide till säker vård” 1177.se (Handboken uppdateras just nu)


Ladda ner ppt "1 Patientlagen och informationsplikten 2014-11-18."

Liknande presentationer


Google-annonser