Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– För att vi bryr oss 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– För att vi bryr oss 1."— Presentationens avskrift:

1 – För att vi bryr oss 1

2 Kontaktuppgifter Hemsidor Helen Lundqvist, Senior Alert coach
Mobtfn: E-post: Monica Forsberg, projektledare Vital i Norr Mobtfn: E-post: Hemsidor ,

3 Nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”
ALLA SKA MED- Detta är inget pilotprojekt utan en satsning inriktad på att förbättra livskvaliteten hos den sjuka äldre. 50 miljoner årligen ska fördelas till prestationsersättning för registrering i Senior alert. Registrerande enheter och boenden delar på potten årsvis.

4 Spridningsuppdraget I början av 2010 hade 9 kommuner och 7 landsting infört Senior alert. Projektets uppdrag är spridning till alla vårdgivare i landet (upp till st) under perioden Minska fall, trycksår och undernäring för medborgare som är 65 år och äldre men även för yngre med behov av förebyggande insatser för god hälsa. Det innebär att över en miljon människor kan omfattas av riskbedömningen.

5 Utdrag ur: Patientsäkerhetslagen (2010:659) Träder i kraft 2011.01.01
3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete Allmänna bestämmelser 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. 2 § Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas. 3 § Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att 1. så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det, samt 2. ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. Motsvarande utredningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som avses i 7 kap. 7 § för händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en sådan allvarlig skada som avses i 6 §.4 § Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

6 Varför register – det räcker väl att dokumentera i journalen?
Myndigheter/Politiker vill kunna garantera en lika och säker vård och omsorg till alla Vårdens resultat skall kunna läsas av olika intressenter; Vårdtagare, anhöriga, vårdgivare (vårdpersonal och chefer) Ett stöd för förbättringsarbete på enheten Forskning visar på betydelsen av att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete. Registren är ett viktigt verktyg i detta arbete Lätt och snabb återkoppling av data 6

7

8 Vad är Senior alert för register?
Sjukdomsregister (Diabetas, Stroke) Åtgärdsregister ( Höftplatstik, bråck) Processregister ( Senior alert och palliativa registret) Social styrelsen äger registret. Joakim Edvinsson är register hållare. Ejja Häman Aktell - SKL

9 I dag finns brister vad gäller:
Variationer i resultat – ojämlik vård Ingen har ett helhetsansvar för individen

10 Att använda kunskap Lika vård innebär inte att alla medarbetare KAN samma sak… Lika vård innebär att alla medarbetare SER och GÖR samma sak… Vi kan minska gapet mellan vad vi vet och vad vi faktiskt gör.

11 ”Nu sätter vi in åtgärder för risker och inte för skador” /Sjukgymnast
”Med Senior alert har vi gått från att tro till att veta.” /Sjuksköterska ”Nu sätter vi in åtgärder för risker och inte för skador” /Sjukgymnast ”Bedömning, åtgärd och uppföljning – allt finns samlat i Senior alert och det ger oss en hel bild av vårt vårdpreventiva arbete. Ordning och reda helt enkelt” /Medicinskt ansvarig sjuksköterska ”Nu kan alla se vilken betydelse preventiva arbetssätt har för den äldre, men också för oss själva” /Arbetsterapeut och Sjuksköterska

12 …att vara öppen för olika anslutningsvägar
Spridning handlar om… …att vara öppen för olika anslutningsvägar Ledningsstart: Gemensamt beslut Handlingsplan Handledarutbildning Utbilda användare Pilotstart: Några utvalda enheter sätter igång Utbildning där piloterna utbildar vidare Koordinatorstart: MAS/vårdutvecklare samordnar utbildning med repr från team. Alla vägar har för- och nackdelar. Vilken kombination passar er bäst? Första riskbedömningen är gjord!

13 Vad säger då Folkes röst?
”Det här med Senior alert är väl inget som jag behöver bry mig om? Mest ett verktyg för er som personal, eller? ”Om inte, vad vill ni att JAG ska göra?”

14 Handlingsplan vid införandet av Senior Alert
Målsättning (SMART – Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt) Hur mäter och utvärderar vi mot uppsatt målsättning? (ta ut rapport 110 ur senior alert varje månad) Vilka idéer finns som ska testas? (hur ser planen ut för att uppnå målet) 14

15 Riskbedömningen Vilka riskbedömningsinstrument använder ni idag? 15

16 Hur gör ni för att systematiskt riskbedöma varje vårdtagare?
Hur analyserar ni orsaken bakom varje risk? Hur bedömer ni trycksår, vikt och längd? Hur inhämtas samtycke till att överföra uppgifter till nästa vårdgivare?

17 Förebyggande åtgärder
Vem planerar förebyggande åtgärder? Hur? Hur synliggör ni för medarbetarna vad som ska göras? Hur ofta ska ni följa upp varje vårdtagare? Hur skapar ni bra rutiner för vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas? Hur reflekterar ni på enheten över hur ert arbetssätt fungerar?

18 Registrera och dokumentera
Vem/vilka kommer att registrera i Senior alert? När görs registreringarna? Vem ansvarar för lösenord till nya användare? Vilka rutiner har ni när vårdtagaren ska överföras till annan vårdgivare? Hur introducerar ni nya medarbetare i vårdprevention och senior alert? Hur dokumenterar och journalför ni de uppgifter som finns i Senior alert?

19 Utvärdering Vem tar ut rapporter från registret?
Hur ofta ska respektive rapport tas ut? Vilken typ av rapporter är ni mest intresserade av? I vilka sammanhang diskuterar ni rapporternas resultat? Hur säkerställer ni att det vårdpreventiva arbetet fungerar dagligen? Hur använder ni resultaten i förbättringsarbeten?

20 Ur ett äldreomsorgsperspektiv
Andel individer som är riskbedömda resp uppföljda. Andel registrerade uppföljningar är 93 %

21 Här är vi nu 2684 enheter 1 november 342 aktiva enheter 1 november

22 Stödformer för olika behov och utifrån lokala förutsättningar
Telefonkonferenser varje vecka kring vanliga frågor/teman: Anslutning/avtal Riskbedömningsintrument/statistik Det preventiva arbetssättet – vårdprevention Projekt och forskningsaktiviteter Handledarutbildning, 1gr/månad Senior alert-coacher Teamutbildning för region/län som vill sätta organisation och arbetssätt för Senior alert. Genombrottsmetodik. - Intstruktionsfilmer, manualer, presentationer m.m. Fri användning för obegränsat antal enheter, kostnadsfri anslutning

23 Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag.


Ladda ner ppt "– För att vi bryr oss 1."

Liknande presentationer


Google-annonser