Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhet i tandvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhet i tandvården"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhet i tandvården
Ortodontisektionens yrkeskonferens 20 april 2012 Lotten Bergström i samarbete med Sveriges Tandläkarförbund 1

2 Patientsäkerhet i tandvården
Vad är målet för tandvården? Att ge patienten en god vård och ett bra omhändertagande Hur kan vi lyckas med det? att patienten bemöts med omtanke och respekt att vården håller hög kvalitet att alla i tandvårdsteamet kan bidra

3 Patientsäkerhet i tandvården
Vad är patientsäkerhet? att ge god vård att undvika vårdskada att utreda varför något blivit fel så att man kan undvika att det upprepas

4 Patientsäkerhet i tandvården
Vad är patientsäkerhet? god vård kunskapsbaserad ändamålsenlig säker effektiv jämlik i rimlig tid att undvika vårdskada att utreda varför något blivit fel så att man kan undvika att det upprepas

5 Patientsäkerhet i tandvården
Vad är patientsäkerhet? god vård att undvika vårdskada En vårdskada är en skada som uppkommit i vården och som inte hör ihop med det patienten sökte hjälp för Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som 1 - är bestående och inte ringa eller 2 - har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit att utreda varför något blivit fel så att man kan undvika att det upprepas

6 Patientsäkerhet i tandvården
Vad är patientsäkerhet? god vård att undvika vårdskada vara medveten om risker ha bra rutiner underhålla och uppdatera rutiner lära av erfarenhet att utreda varför något blivit fel så att man kan undvika att det upprepas

7 Patientsäkerhet i tandvården
Vad är patientsäkerhet? god vård att undvika vårdskada att utreda varför något blivit fel så att man kan undvika att det upprepas lära av misstag, egna och andras arbeta tillsammans i teamet för att undvika vårdskador skapa ett öppet klimat för diskussion om mina fel och dina

8 Patientsäkerhet i tandvården
Vem är ansvarig? Staten måste kunna garantera en god vård, medborgarna ska tryggt kunna vända sig till vården. Patienten är i underläge i vården och hans/hennes ställning ska stärkas genom lagar och förordningar, som gäller alla som arbetar inom vården Staten styr genom lagar och utser en myndighet, SoS, för tillsyn förordningar om tolkning av lag

9 Patientsäkerhet i tandvården
Staten har lagt ansvaret som specificeras i lag och förordning på den som arrangerar vården - vårdgivaren vårdgivaren har det övergripande ansvaret men alla inom vården är ansvariga enligt lagen Alla i teamet är viktiga och har egna delar som de är ansvariga för

10 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhetslagen (2010:659) Ny lag som gäller från 2011 Bakgrund: Tidigare system med anmälan enligt lex Maria vid allvarlig skada eller risk fungerade inte tillräckligt bra Socialstyrelsen gjorde en uppskattning 2006/2007 patienter skadas varje år inom hälso- och sjukvården

11 Patientsäkerhet i tandvården
Situationen med många vårdskador är inte OK. Den nya lagen gör skillnad genom att den tar bort idén att hitta en enskild syndabock när en vårdskada inträffar. En vårdskada är en länk i en kedja av händelser (som inte fungerat som de ska) som till slut brister.

12 Patientsäkerhet i tandvården
Hur kan så många skadas i vården? fel eller försenad diagnos fel och/eller för mycket läkemedel felbehandling Detta trots att alla som arbetar inom vården vill ge god vård och hjälpa patienten!

13 Patientsäkerhet i tandvården
Hur blev det så? säkerhetskultur - man måste kunna tala om fel brist i rutiner stress i vården risk för få att individen får skulden för systemfel

14 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhetslagen 2010:659 Vilka förändringar? tonvikt på patientsäkerhet Ansvaret ligger på vårdgivaren, men lagen gäller alla i vården krav på systematiskt patientsäkerhetsarbete som dokumenteras vårdgivaren ska planera, leda, fördela och kontrollera verksamheten alla som arbetar i vården ska vara delaktiga alla ska arbeta enligt rutiner förebygga vårdskador om det inte går omgående – tidsplan för att förebygga vårdskador utreda händelser i vården ändra rutiner så att vårdskador inte upprepas

15 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhetslagen 2010:659 Vilka förändringar? tonvikt på patientsäkerhet informera patient/närstående om vårdskada och ge möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet vårdgivaren ska anmäla allvarlig skada/risk för skada till SoS samt snarast skicka in utredning om skada anställda som ser skada/risk för skada ska anmäla till vårdgivaren, som sedan bedömer vad som ska anmälas vidare vårdgivaren ska skriva en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur man arbetar och utvecklar patientsäkerheten anmäla till SoS legitimerad person som är fara för patientsäkerheten

16 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhetslagen (2010:659) arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet tandläkaren ska vara uppdaterad i aktuell kunskap att upprätthålla sin kompetens som tandläkare genom kurs/stämma/odontologisk litteratur att bemöta patienter med värdighet och respekt att alltid arbeta under eget ansvar tandläkaren är den som självständigt ska bedöma vad är lämpligt, utan påverkan av arbetsgivare och/eller patient att endast delegera arbetsuppgifter när det är god och säker vård samt säkerställt att mottagaren har kompetens att utföra uppgiften

17 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhetslagen (2010:659) - ge patienten individuellt anpassad information om hans/hennes hälsotillstånd; - att informera patienten på ett sådant sätt att han/hon kan ta till sig informationen, en pedagogisk utmaning - att utforma vården i samråd med patienten vården blir ”effektivare” när patienten är delaktig samverka med andra myndigheter rörande barn som far illa att respektera tystnadsplikt för allt som rör patienten

18 Patientsäkerhet i tandvården
Vad är patientsäkerhet i den dagliga verksamheten? Hur kan vi arbeta med patientsäkerhet?

19 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhet är det ni redan gör! Exempel på patientsäkerhetsarbete: Anamnes Behandling i samråd med patienten Kommunikation med patienter Journalanteckningar Hygienrutiner Avvikelsearbete Anmälan av allvarlig skada/risk för allvarlig skada

20 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhet är det ni redan gör! Anamanes viktigt att identifiera sköra patienter hitta överkänslighet Rutiner för när och hur hälsodeklarationer ska göras nya patienter akuta patienter revisionspatienter inför större arbeten

21 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhet är det ni redan gör! Behandling i samråd med patienten När patienten är delaktig i vården ökar förutsättningarna för bättre resultat Patienter som har eller riskerar att drabbas av tandlossning måste informeras på ett sådant sätt att de tar sin viktiga del i den förebyggande vården. Många ”vill” inte förstå och det kan leda till att de inte tar behandlingen och hygienrekommendationer på tillräckligt stort allvar. Patienter med hög kariesrisk ska identifieras och få en behandling som är anpassad till detta; viktigt att patienten får information om kariesrisken och att han/hon inser hur detta påverkar munhälsan och hur hon själv kan påverka situationen

22 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhet är det ni redan gör! Behandling i samråd med patienten Det kan vara svårt att få med patienten - hur kan man informera och motivera? Motiverande samtal praktisk handbok för tandvården av Karin Sjögren & Barbro Holm Ivarsson för att åstadkomma ett förändrat beteende B Ö R S bekräftelse öppna frågor reflekterande lyssnande sammanfattningar

23 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhet är det ni redan gör! Kommunikation med patienten Patienten ska kunna framföra frågor, klagomål och bli bra bemött Patienten är underläge jämfört med all personal inom tandvården: munnen är mycket privat, man har svårt att förstå hur och varför, det kostar pengar och gör ont Om patienten möts med kontaktskapande empati, vänds klagomål/frågor till något positivt Nonviolent Communication Boktips: Giraffspråket – Känslans kommunikation A-C Smith att uttrycka sig tydligt, vad du själv känner lägg inte skuld på patienten, ”försvarsställning” blir det bara negativt att lyssna att återkoppla glöm inte att det är inte du personligen utan din professionella roll

24 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhet är det ni redan gör! Journalanteckningar är en av hörnstenarna i vården Patienten blir rätt omhändertagen om bakgrund finns dokumenterad på ett tydligt sätt – både för patienten som finns kvar hos samma tandläkare och, i än högre utsträckning, för patienten som byter tandläkare. Patienten har rätt till sin journal

25 Patientjournalen är hörnsten i vården
Vad ska journalen innehålla? patientens identitet kringhändelser – återbud, telefonrådgivning sjukhistoria – aktualiserad med jämna mellanrum undersökningsprotokoll diagnos, mer detaljerat än försäkringens krav prognos information om behandlingsalternativ skillnad mellan billigt och dyrt inte ersättningsberättigt samtycke till behandling

26 Patientjournalen är hörnsten i vården
Innehåll i journalen vidtagna åtgärder planerade åtgärder komplikationer material – spårbarhet för innehållet i protetiska produkter (tandtekniska labbet ska spara i minst tio år) läkemedel misstänkt eller konstaterad biverkning eller överkänslighet av läkemedel eller tandvårdsmaterial (LMV, SoS) lex Maria-anmälan epikris signering kontinuerligt

27 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhet är det ni redan gör! Hygienrutiner Inom tandvården tar man sedan länge hygienrutiner på stort allvar. Steril och aukoklav har ”alltid” funnits, vilket medvetandegör vikten av hygien. Äldre patienter är sköra och det är viktigt att undvika smitta från en till nästa. Var extra noggrann med patienter från äldreboenden.

28 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhet är det ni redan gör! Viktiga punkter beträffande hygien: basala hygienrutiner – handhygien, handskar, lämpliga arbetskläder, vid behov plastförkläde och stänkskydd profylax vid endokardit smittspridning – MRSA – tvätta ytor mellan patienter mikrobiell vattenkvalitet i uniten – spola igenom vattensystemet minst tre minuter när arbetsdagen inleds – kontroll minst en gång/år skötsel av instrument – sterilisering och autoklavering – kontroll av rutiner och apparater tandtekniska arbeten – desinfektion när de sänds iväg och när de återkommer avfall – smittförande avfall, amalgamavfall

29 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhet är det ni redan gör! Avvikelsearbete Alla i teamet ska vara delaktiga i arbetet att komma tillrätta med avvikelser – något som händer som man inte vill att det ska hända igen. En avvikelse kan vara en ”bagatell” eller en otrevlig händelse, men den ska inte behöva hända igen. Allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada Vid en allvarlig händelse eller risk för allvarlig händelse ska enligt PSL vårdgivaren anmäla till SoS, övrig personal ska anmäla till vårdgivaren. Så snart som möjligt ska vårdgivaren göra en utredning om varför det inträffade och vad man kan göra för att undvika att det händer igen

30 Patientsäkerhet i tandvården
Avvikelser; lär av misstag, egna och andras - arbeta i enlighet med rutiner, det skapar säkerhetsmarginal lär dig känna igen din egen stress medverka till att kulturen på arbetsplatsen blir öppen och tillåtande, ingen gör fel med mening

31 Patientsäkerhet i tandvården
Avdramatisera arbetet med avvikelser Var händer en avvikelse? Mitt i vardagen Vem ser/förstår att en avvikelse hänt? De som arbetar tillsammans Börja mitt i vardagen med att tala om för varandra Även vardagliga och enkla fel ska rättas till Jag måste kunna tala om att jag gjort ett fel – eller att du har gjort det Det ska vara positivt att rapportera fel = möjlig förbättring

32 Avdramatisera arbetet med avvikelser
skilj på olika avvikelser: oj-avvikelse en vardaglig händelse som inte är farlig, men inte heller trevlig aj-avvikelse en avvikelse som är allvarlig och kan innebära fara för patient och/eller personal Notera avvikelser i en anteckningsbok – annars kommer man inte ihåg – följ upp och ändra rutiner

33 Patientsäkerhet i tandvården
Patientsäkerhetslagen 2010:659 Förbättrad situation för vården! HSANs roll förändras totalt, endast behörighetsfrågor och endast efter anmälan från SoS återkalla legitimation prövotid indragen förskrivningsrätt Vid skada ska anmälan göras vårdgivaren anmäler till SoS övrig personal anmäler till vårdgivaren som sedan anmäler vidare SoS utreder skada (med hjälp av anmälarens utredning) SoS gör en helhetsbedömning, HSAN fick endast bedöma det som anmälts, vilket ledde till svårigheter

34 Patientsäkerhetslagen 2010:659
Klagomål från patient ska om möjligt lösas med tandläkaren direkt För den patient som inte är nöjd kan enligt PSL vända sig till SoS Klagomålen bör lämnas skriftligen och innehålla uppgift om vårdgivare/personal mot vilken klagomål riktas den händelse som klagomålet avser tidpunkt för händelsen anmälarens namn och adress SoS ska snarast överlämna anmälan till den det avser som även får yttra sig i ärendet. Handläggningen är skriftlig. SoS ska avgöra klagomålet genom beslut. Innan detta fattas ska anmälaren och den det avser få yttra sig över ett förslag till beslut. Besluten ska vara motiverade – vara underlag för lärande. Ett beslut med kritik kan leda till ytterligare utredning av SoS och senare anmälan till HSAN.

35 Tips om arbete med patientsäkerhet
för att utveckla verksamheten måste alla medverka i att hitta avvikelser ta plats i det arbetet, starta diskussion om möjliga förändringar och förbättringar se till att tandläkaren beställer hem skrifter från Tandläkarförbundet om olika ämnen (gratis för medlemmar) diskutera på klinikmöten ta hand om och bemöt patienter på ett professionellt sätt Patientsäkerhetslagen lägger ansvaret på vårdgivaren men medverkan för alla i teamet är en förutsättning Teamarbetet inom tandvården är en styrka som ger nöjda patienter

36 Tips om arbete med patientsäkerhet
Skrifter i serien Kunskap&kvalitet Kvalitetssäkra din journalföring CE-märkta medicintekniska produkter Medicinsk riskbedömning för tandläkare Tandläkarens ansvar och skyldigheter Försäkring för patient och tandläkare Hygien i tandvården Avvikelser; lär av misstag, egna och andras Avvikelser; anteckning Tobaksprevention Barn som far illa Nationella riktlinjer - användarguide Beställ från Tandläkarförbundet

37 Patientsäkerhet i tandvården
Ortodontisektionens yrkeskonferens 20 april 2012 i Stockholm Lotten Bergström


Ladda ner ppt "Patientsäkerhet i tandvården"

Liknande presentationer


Google-annonser