Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att införa LCP – LCP-ansvariges roll Marie-Louise Ekeström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att införa LCP – LCP-ansvariges roll Marie-Louise Ekeström"— Presentationens avskrift:

1 Att införa LCP – LCP-ansvariges roll Marie-Louise Ekeström www.lcp.nu
FoUU, Stockholms Sjukhem

2 Min föreläsning LCP-ansvariges roll och journalgranskning
Vinster för personal, patienter och närstående Svårigheter och möjligheter Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

3 LCP – tre faser med specifika mål
Initial bedömning Efter dödsfallet Kontinuerlig bedömning Lcp består av tre faser, initial bedömning när patienten identifieras som döende, en kontinuerlig bedömning under de sista dagarna/timmarna i livet och omhändertagande efter dödsfall. Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

4 SEX 1997 200 2006 20 10 + 10 25 oktober Marie-Louise Ekeström
FoUU, Stockholms Sjukhem

5 Viktigt att tänka på innan införandet
Att all personal är informerad och införstådd Att se LCP som ett arbetssätt och inte bara som en checklista Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

6 LCP-ansvariges uppgift
Stimulera samarbete mellan sjuksköterskor, övrig personal och läkare vid initialbedömning och efter dödsfallet Hålla sig uppdaterad angående utveckling av vård under livets sista tid och LCP Koppla till Svenska Palliativregistret för att säkra kvalitén av vård av döende på enheten. Se till att hålla diskussionen om vård i livets slutskede levande på avd/enheten i teamarbetet. Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

7 LCP-ansvarigs uppgift
Introducera LCP på den egna arbetsplatsen Göra journalgranskningar före införandet av LCP och efter de första 10 pilotfallen Utbilda och instruera ny personal Stötta teamet i LCP-arbetet och påminna om när det är dags att initiera LCP Påminna att LCP kan sättas ut vid förbättring Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

8 Syfte: Journalgranskning
Få ett utgångsvärde på dokumentationen Ge en grund för diskussion om arbetssätt Visa på vad som är bra och vad som bör förändras Ge motivation till kompetens- och kvalitetsutveckling Få ett kvitto på förbättringar Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

9 Journalgranskning före start
10 journaler på avlidna patienter vårdade minst 48 timmar på enheten alternativt journaler 2 år tillbaka i tiden Granskningsmallar från LCP-kontoret Skickas tillbaka för sammanställning som återförs som PowerPoint Presentera för teamet, diskutera resultat, motivera till förbättringsarbete Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

10 Psykologiskt status/insikt och religiöst/andligt stöd
Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

11 Svenska Palliativregistret
Närståendestöd Kommunikation Symtomkontroll Omvårdnad Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

12 Journalgranskning efter start
10 journaler på avlidna patienter vårdade enligt LCP Alternativt under 1 år Granskningsmallar och återföring som vid granskning före LCP Återför till teamet, diskutera skillnader och förbättringsbehov. Fortsatt kontinuerlig kvalitetssäkring och kompetensförbättring. Utvärderingar med stöd av Svenska Palliativregistret Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

13 Kommunikation och stöd
10 enheter/100journaler Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

14 Svårigheter kan vara Osäkerhet när LCP ska initieras
kvällar och helger, vem är jour? känner inte närstående/patient avvakta tills imorgon/efter helgen? en tillfällig försämring? vem tar ansvar för att ta beslut? Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

15 Svårigheter kan också vara
En förändring i rutin och arbetssätt – hur motiveras personalen? Tar tid att vänja sig vid vårdplanen och användandet Tid behövs för att arbeta in en ny rutin när läkaren inte är på plats, tex. vid initialbedömning och medicinska ordinationer Lätt att fastna på vissa mål Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

16 Möjligheter Stöd för teamet att identifiera patienten som döende
LCP ger: struktur och kontinuitet i vården struktur för närståendestöd trygghet för patienten och närstående, säkrare symtomkontroll trygghet och säkerhet för personalen i vården av den döende förutsättningar till kvalitetsuppföljning Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

17 Dokumentation Dokumentationen blir mer tydlig
minskar tid för överrapportering tid för dokumentation förkortas minskar risken för missförstånd Förbättrad och mer väldokumenterad symtomkontroll Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

18 Vårdpersonal Ett instrument som tydliggör för personalen att vårdens inriktning förändras En välstrukturerad vårdplan som synliggör eventuella problem Medför en större uppmärksamhet för patientens andliga, kulturella och existentiella behov Trygghet att veta att alla åtgärder som utförs finns dokumenterade, mer strukturerat arbete Bra stöd för all ny personal inom teamet Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

19 Patient och närstående
Förbättrad symtomkontroll dygnet runt – en trygghet för patient och närstående Välinformerade närstående – skapar trygghet även när de inte är på avdelningen Den skriftliga information är ett bra komplement till den muntliga information som ges Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

20 Reflektionsfrågor Vad är bristerna i vården av döende idag?
Hur ser samarbetet ut på enheten? Inom arbetslaget? Mellan yrkeskategorier? Vad vill ni förbättra på enheten/avdelningen? Hur ser stödet till närstående ut idag? Hur motiveras personalen till förbättringsarbete och att säkra vårdkvaliteten? Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

21 LCP + Svenska Palliativregistret = stöd i kvalitetsarbetet
Död Svenska Palliatvregistret innehåller flera av de kvalitetsindikatorer som finns i LCP (kallas för mål i LCP). I palliativregistret görs bedömningen efter dödsfallet, i bästa fall med stöd av dokumentation som finns i journalen. Det blir en retrospektiv bedömning. Med LCP säkras fortlöpande att vi tar ställningen till om målen, dvs. kvaliteten, uppfylls och vidtar åtgärder som behövs. LCP blir ett sätt att arbeta som bör leda fram till att kvaliteten blir så bra som möjligt och att det ger utslag i palliativregistret. Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

22 Här används LCP i Sverige
Antal enheter < 5 5-10 10-20 20-30 > 50 Antal enheter < 5 5-10 10-20 20-30 > 50 Idag drygt 140 enheter från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

23 LCP-debatt i England LCP har använts på ett felaktigt sätt inom fr a akutsjukvården i England Patienter har nekats mat och dryck när de satts på LCP Patient och närstående har inte informerats eller gjorts delaktiga i beslut om vården LCP är inte tillräckligt individualiserad som vårdplan Det saknas studier där LCP jämförs med annat arbetssätt Men - När LCP används som det är tänkt är det ett värdefullt stöd i vården av döende Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska FoUU Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

24 L oving C are P ractice Foto J. Forsell Marie-Louise Ekeström
FoUU, Stockholms Sjukhem


Ladda ner ppt "Att införa LCP – LCP-ansvariges roll Marie-Louise Ekeström"

Liknande presentationer


Google-annonser