Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att införa LCP – LCP-ansvariges roll Marie-Louise Ekeström www.lcp.nu Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att införa LCP – LCP-ansvariges roll Marie-Louise Ekeström www.lcp.nu Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem."— Presentationens avskrift:

1 Att införa LCP – LCP-ansvariges roll Marie-Louise Ekeström www.lcp.nu Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

2 Min föreläsning  LCP-ansvariges roll och journalgranskning  Vinster för personal, patienter och närstående  Svårigheter och möjligheter Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

3 LCP – tre faser med specifika mål Kontinuerlig bedömning Initial bedömning Efter dödsfallet Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

4 1997 2006 20 SEX 200 10 + 10 25 oktober Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

5 Viktigt att tänka på innan införandet  Att all personal är informerad och införstådd  Att se LCP som ett arbetssätt och inte bara som en checklista Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

6 LCP-ansvariges uppgift  Stimulera samarbete mellan sjuksköterskor, övrig personal och läkare vid initialbedömning och efter dödsfallet  Hålla sig uppdaterad angående utveckling av vård under livets sista tid och LCP  Koppla till Svenska Palliativregistret för att säkra kvalitén av vård av döende på enheten.  Se till att hålla diskussionen om vård i livets slutskede levande på avd/enheten i teamarbetet. Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

7 LCP-ansvarigs uppgift  Introducera LCP på den egna arbetsplatsen  Göra journalgranskningar före införandet av LCP och efter de första 10 pilotfallen  Utbilda och instruera ny personal  Stötta teamet i LCP-arbetet och påminna om när det är dags att initiera LCP  Påminna att LCP kan sättas ut vid förbättring Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

8 Syfte: Journalgranskning  Få ett utgångsvärde på dokumentationen  Ge en grund för diskussion om arbetssätt  Visa på vad som är bra och vad som bör förändras  Ge motivation till kompetens- och kvalitetsutveckling  Få ett kvitto på förbättringar Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

9 Journalgranskning före start  10 journaler på avlidna patienter vårdade minst 48 timmar på enheten  alternativt journaler 2 år tillbaka i tiden  Granskningsmallar från LCP-kontoret  Skickas tillbaka för sammanställning som återförs som PowerPoint  Presentera för teamet, diskutera resultat, motivera till förbättringsarbete Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

10 Psykologiskt status/insikt och religiöst/andligt stöd Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

11 Svenska Palliativregistret Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem N 50 181 Kommunikation OmvårdnadSymtomkontroll Närståendestöd

12 Journalgranskning efter start  10 journaler på avlidna patienter vårdade enligt LCP  Alternativt under 1 år  Granskningsmallar och återföring som vid granskning före LCP  Återför till teamet, diskutera skillnader och förbättringsbehov.  Fortsatt kontinuerlig kvalitetssäkring och kompetensförbättring. Utvärderingar med stöd av Svenska Palliativregistret Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

13 Kommunikation och stöd 10 enheter/100journaler Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

14 Svårigheter kan vara  Osäkerhet när LCP ska initieras • kvällar och helger, vem är jour? • känner inte närstående/patient • avvakta tills imorgon/efter helgen? • en tillfällig försämring? • vem tar ansvar för att ta beslut? Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

15 Svårigheter kan också vara  En förändring i rutin och arbetssätt – hur motiveras personalen?  Tar tid att vänja sig vid vårdplanen och användandet  Tid behövs för att arbeta in en ny rutin när läkaren inte är på plats, tex. vid initialbedömning och medicinska ordinationer  Lätt att fastna på vissa mål Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

16 Möjligheter  Stöd för teamet att identifiera patienten som döende  LCP ger: • struktur och kontinuitet i vården • struktur för närståendestöd • trygghet för patienten och närstående, säkrare symtomkontroll • trygghet och säkerhet för personalen i vården av den döende • förutsättningar till kvalitetsuppföljning Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

17  Dokumentationen blir mer tydlig • minskar tid för överrapportering • tid för dokumentation förkortas • minskar risken för missförstånd  Förbättrad och mer väldokumenterad symtomkontroll Dokumentation Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

18 Vårdpersonal  Ett instrument som tydliggör för personalen att vårdens inriktning förändras  En välstrukturerad vårdplan som synliggör eventuella problem  Medför en större uppmärksamhet för patientens andliga, kulturella och existentiella behov  Trygghet att veta att alla åtgärder som utförs finns dokumenterade, mer strukturerat arbete  Bra stöd för all ny personal inom teamet Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

19 Patient och närstående  Förbättrad symtomkontroll dygnet runt – en trygghet för patient och närstående  Välinformerade närstående – skapar trygghet även när de inte är på avdelningen  Den skriftliga information är ett bra komplement till den muntliga information som ges Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

20 Reflektionsfrågor  Vad är bristerna i vården av döende idag?  Hur ser samarbetet ut på enheten? Inom arbetslaget? Mellan yrkeskategorier?  Vad vill ni förbättra på enheten/avdelningen?  Hur ser stödet till närstående ut idag?  Hur motiveras personalen till förbättringsarbete och att säkra vårdkvaliteten? Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

21 LCP + Svenska Palliativregistret = stöd i kvalitetsarbetet Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem Död

22 Antal enheter < 5 5-10 10-20 20-30 > 50 Här används LCP i Sverige Antal enheter < 5 5-10 10-20 20-30 > 50 Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

23 LCP-debatt i England  LCP har använts på ett felaktigt sätt inom fr a akutsjukvården i England  Patienter har nekats mat och dryck när de satts på LCP  Patient och närstående har inte informerats eller gjorts delaktiga i beslut om vården  LCP är inte tillräckligt individualiserad som vårdplan  Det saknas studier där LCP jämförs med annat arbetssätt  Men - När LCP används som det är tänkt är det ett värdefullt stöd i vården av döende Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska FoUU Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem

24 ractice LovingCareP Foto J. Forsell Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem


Ladda ner ppt "Att införa LCP – LCP-ansvariges roll Marie-Louise Ekeström www.lcp.nu Marie-Louise Ekeström FoUU, Stockholms Sjukhem."

Liknande presentationer


Google-annonser