Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.hylte.se Omsorgskontoret. www.hylte.se Omsorgskontoret PALLIATIV VÅRD HYLTE KOMMUN Liten sammanfattning över förbättringsarbetet 2012 till november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.hylte.se Omsorgskontoret. www.hylte.se Omsorgskontoret PALLIATIV VÅRD HYLTE KOMMUN Liten sammanfattning över förbättringsarbetet 2012 till november."— Presentationens avskrift:

1 www.hylte.se Omsorgskontoret

2 www.hylte.se Omsorgskontoret PALLIATIV VÅRD HYLTE KOMMUN Liten sammanfattning över förbättringsarbetet 2012 till november 2013

3 www.hylte.se Omsorgskontoret Lite kort om Hylte •123 platser i särskilt boende •10 korttidsplatser •Ca 150 patienter i ordinärt boende •Totalt 19 anställda sjuksköterskor som arbetar dag/kväll/natt

4 www.hylte.se Omsorgskontoret Definition enligt Socialstyrelsen ”Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.”

5 www.hylte.se Omsorgskontoret

6 www.hylte.se Omsorgskontoret Av alla i Hylte kommun som dog under 2012, avled 33 % på sjukhus. Motsvarande siffra för övriga landet är 41 %

7 www.hylte.se Omsorgskontoret Svenska Palliativregistret • Nationellt kvalitetsregister • Web-baserat • Finansieras via Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) • Syfte: att vara ett hjälpmedel i arbetet med att åstadkomma en förbättrad palliativ vård oavsett diagnos, typ av vårdenhet eller plats i landet.

8 www.hylte.se Omsorgskontoret Efter dödsfall •Patientansvarig sjuksköterska utvärderar vården tillsammans med övrig personal •Svarar på frågor i dödsfallsenkäten •Ansvarig sjuksköterska registrerar in svaren i palliativ registret •Vi har infört en kontrollista så att vi säkerställer att alla som avlider i våra verksamheter blir registrerade •Sjukhusen registrerar de som avlider där •Målen för att få prestationspengar 2013 är 70 % täckningsgrad

9 www.hylte.se Omsorgskontoret Kvalitetsindikatorer •Läkarinformation till patienten •Uppfyllt önskemål om dödsplats •Munhälsa bedömd •Avliden utan trycksår •Mänsklig närvaro i dödsögonblicket •Utförd validerad smärtskattning •Lindrad från smärta •Lindrad från illamående •Lindrad från ångest •Lindrad från rosslig andning •Läkarinformation till närstående •Eftersamtal erbjudet

10 www.hylte.se Omsorgskontoret

11 www.hylte.se Omsorgskontoret Regionnivå •Processgruppen för Svenska Palliativ registret i Halland. •Referensgruppen Palliativ vård/Region Halland •Nätverksträffar för sjuksköterskor anordnade av PKT •BAS-kurs i Palliativ vård för sjuksköterskor, gemensam för alla ssk i Halland både kommun och regionanställda

12 www.hylte.se Omsorgskontoret Kommunnivå •Lokal palliativ grupp, ombud från alla enheter, representanter från sjukskötersketeamet samt två enhetschefer •Arbetar med olika uppdrag -Utbildning -Palliativ omvårdnad -Stöd till anhöriga -Rutiner efter dödsfall •Målet är att höja kvalite´n på den palliativa omvårdnaden genom att skapa gemensamma rutiner som är väl kända i verksamheterna

13 www.hylte.se Omsorgskontoret •Sjukskötersketeamets Palliativa grupp •Tar fram förbättringsområden och sätter mål efter palliativregistrets indikatorer •Alla sjuksköterskor gått BAS-kurs i palliativ vård •Sjuksköterska haft föreläsning för natt- teamet och för lokala palliativa gruppen om smärtbehandling i palliativt skede

14 www.hylte.se Omsorgskontoret Förbättringsarbete •Efterlevandesamtal •Symtomkontroll

15 www.hylte.se Omsorgskontoret EFTERLEVANDESAMT AL •Målsättning: - att identifiera anhöriga som kan behöva erbjudas fortsatt stöd, lotsa vidare - att stödja sorgehanteringen, ”reda ut” och svara på ev. frågor och oklarheter. - att möjliggöra synpunkter på verksamheten och vårdtiden

16 www.hylte.se Omsorgskontoret Forts. efterlevandesamtal LOKAL RUTIN •Sjuksköterska ringer närstående inom 2 veckor efter dödsfallet och erbjuder tid för samtal •Patientansvarig sjuksköterska och ev. kontaktperson genomför samtalet •Frågeformulär •Sammanställning och utvärdering

17 www.hylte.se Omsorgskontoret Utvärdering efterlevandesamtal •Rutin infördes april -12 •April-12 till april-13 har vi erbjudit 57 efterlevandesamtal, i 43 fall har anhöriga tackat ja till personligt samtal •Vi kan konstatera att anhöriga är nöjda med den palliativa vården •Anhöriga upplever att de fått stöd, varit delaktiga och informerade under vårdtiden •Anhöriga upplever att deras närstående fått god symtomlindring mot smärta, illamående och ångest den sista tiden •Endast några få har behov av fortsatt stöd i någon form en tid efter dödsfallet

18 www.hylte.se Omsorgskontoret SYMTOMKONTROLL Målsättning: -att säkerställa rutin i tillsynsbesök och bedömningar. - att skapa trygghet hos våra patienter, närstående och personal. - att bli bättre på att använda smärtskattningsinstrument

19 www.hylte.se Omsorgskontoret Forts. symtomkontroll •Checklista vid vård i livets slut – används som ”kom ihåg lista” för att ha alla uppgifter och åtgärder aktuella. •Checklista för kontinuerliga kontroller (tillsyn och symtombedömning av sjuksköterska var 4:e timme dygnet runt) •Sedan våren 2013, inkluderar denna smärtskattning med validierat bedömningsinstrument

20 www.hylte.se Omsorgskontoret Checklista vid palliativ vård

21 www.hylte.se Omsorgskontoret Kontinuerliga bedömningar av palliativa patienter vid livets slut

22 www.hylte.se Omsorgskontoret

23 www.hylte.se Omsorgskontoret

24 www.hylte.se Omsorgskontoret

25 www.hylte.se Omsorgskontoret Prestationsersättning 1/10- 12 – 30/9 -13 Vi har nått målen för prestationsersättning: •70.6% i täckningsgrad Målvärde 70% •18,2 % förbättring av indikatorerna brytpunktssamtal, ordination av injektioner mot ångest, smärtskattning med instrument samt munbedömmningar Målvärde 5 %

26 www.hylte.se Omsorgskontoret Att arbeta vidare med •Efterlevandesamtal 100 % av de som avlider i våra verksamheter ska erbjudas efterlevandesamtal Utveckla enkäten och sammanställningen av den. •Ordinerade inj. läkemedel mot ångest 100 % ska ha ordinationer •Brytpunktssamtal Jobba vidare med information och dialog med läkarna på VC Initiera brytpunktssamtal och insättning av palliativa ordinationer •Säkerställa rutiner så att 100 % av avlidna i våra verksamheter registreras i palliativ registret

27 www.hylte.se Omsorgskontoret FRÅGOR ?


Ladda ner ppt "Www.hylte.se Omsorgskontoret. www.hylte.se Omsorgskontoret PALLIATIV VÅRD HYLTE KOMMUN Liten sammanfattning över förbättringsarbetet 2012 till november."

Liknande presentationer


Google-annonser