Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.palliativ.se God vård i livets slut med stöd av Svenska palliativregistret Bertil Axelsson Med dr, öl Adj lektor i palliativ medicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.palliativ.se God vård i livets slut med stöd av Svenska palliativregistret Bertil Axelsson Med dr, öl Adj lektor i palliativ medicin."— Presentationens avskrift:

1 www.palliativ.se God vård i livets slut med stöd av Svenska palliativregistret Bertil Axelsson Med dr, öl Adj lektor i palliativ medicin

2 Vård i livets slutskede Är vanligt! • Drygt 1% dör/år • ≈80% väntade dödsfall •  2 000/år i BD-län • Konsumerar alltmer vård under sista 3-6 mån i livet Sker överallt! • Sjukhus • Kommunala boenden • Hemsjukvård • Oklar kvalitet! www.palliativ.se

3 Antal vårdplatser sista 2 v www.palliativ.se

4 Målsättning för Sv Palliativregistret (www.palliativ.se) • Medverka till förbättrad palliativ vård i livets slutskede – Oavsett diagnos – Oavsett vårdgivare – Oavsett geografi • Enkel registrering • Snabb feed-back • Underlag för kontinuerligt förbättringsarbete www.palliativ.se

5 Svenska palliativregistret • Startade 2005 – Initiativ SKL och SFPM • Finansieras av SKL • Nationellt kvalitetsregister • Registerhållare • Ledningsgrupp • Referensgrupp www.palliativ.se

6 Olika vägar till livets slut Brytpun kt DödsfallEftersamt al Diagnos ALS Diagnos Hjärtsvi kt Diagnos Prostat a- cancer Diagnos KOL Diagnos Diabete s

7 www.palliativ.se Jag… •...och mina närstående är informerade om min situation •...är smärtlindrad •...är lindrad från övriga symtom •...är ordinerad läkemedel vid behov •...vårdas där jag vill dö •...behöver inte dö ensam •...vet att mina närstående får stöd

8 www.palliativ.se 1 – 2 veckor 1 – 2 sekunder

9 www.palliativ.se

10 Anmäl enheten www.palliativ.se

11 Anmälningsblanketten www.palliativ.se Korrekt mail-adress! Lösenord för alla som registrerar på enehten! Inga villkor.

12 Vad är en enhet? • Tillräckligt många dödsfall per kvartal • Naturliga arbets- grupper • En typ per enhet www.palliativ.se

13 Slå ihop flera enheters statistik! www.palliativ.se

14 Inloggning www.palliativ.se 8 siffror Valfritt lösenord samma för alla

15 Inloggning www.palliativ.se Snarast efter varje dödsfall Före första patienten+ 1 gång varje år Egen statistik Logga ut

16 Enhetsenkät • Antal – Vårdplatser – Inskrivna pat – Invånare/listade pat • Antal avlidna/år • Tillgång till dr, sjsk, Q – Kontorstid – Jourtid • Övernattning för närstående • Skriftliga rutiner – Info pat/närstående – Symtomvärdering – Vidbehovsläkemedel – Etniska/andliga behov – Eftersamtal • Tid för reflektion för personalen www.palliativ.se

17 Dödsfallsenkät • Vem registrerar? – Den som ”äger” sängen • Personnummer! • Grundsjukdom som ledde till döden • Rättsmedicinsk obduktion? • Väntat/oväntat/vet ej www.palliativ.se

18 Dödsfallsenkät www.palliativ.se 13. Har ett informerande samtal, om att hon/han var döende, förts med vårdtagaren/patienten under den sista tiden i livet? □ nej □ ja, av läkare □ ja, av sjuksköterska □ ja, av både läkare och sjuksköterska □ vet ej 14. Har ett informerande samtal, om att vårdtagaren/patienten var döende, förts med närstående? □ nej □ ja, av läkare □ ja, av sjuksköterska □ ja, av både läkare och sjuksköterska □ vet ej 15. Hur lång tid före dödsfallet tappade vårdtagaren/patienten sin förmåga till självbestämmande? □ timmar □ dagar □ veckor □ månader □ år □ vet ej

19 Dödsfallsenkät forts www.palliativ.se 16. Har VAS/NRS-skala (0 – 10) använts för skattning av smärta under sista veckan i livet? □ ja □ nej □ patienten kan ej medverka □ vet ej 17. Markera det/de symtom som inte lindrades helt sista veckan i livet. □ andnöd □ rosslighet □ annat ____________________ □ förvirring □ smärta □ inga besvärande symtom □ illamående □ oro/ångest □ vet ej 18. Har specialkompetens utanför teamet/avdelningen konsulterats avseende patientens icke lindrade symtom? □ nej □ ja, yrkesgrupp/specialitet______________________ 19. Hade vårdtagaren/patienten trycksår sista veckan i livet? □ grad 1 □ grad 2 □ grad 3 □ grad 4 □ nej □ vet ej

20 Dödsfallsenkät forts www.palliativ.se 20. Fanns senast ett dygn före dödsfallet vidbehovsläkemedel i injektionsform ordinerade för smärta □ ja □ nej rosslighet □ ja □ nej illamående □ ja □ nej oro/ångest □ ja □ nej 21. Vem/vilka var närvarande vid dödsögonblicket? □ personal □ närstående □ personal och närstående □ ingen 22. Överrenstämde dödsplatsen med vårdtagarens/patientens senast uttalade önskan? □ ja □ nej □ vet ej 23. På hur många andra platser än dödsplatsen (ex: hemmet, olika avdelningar, säbo, korttid) vårdades vårdtagaren/patienten under de sista två veckorna i livet? □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ >3 □ vet ej 24. Har närstående haft eller kommer de att erbjudas ett särskilt eftersamtal en tid efter dödsfallet? □ ja □ nej □ vet ej

21 Utdata! www.palliativ.se

22 Täckningsgrad BD www.palliativ.se

23 Täckningsgrad www.palliativ.se

24 Täckningsgrad BD 1004-nu! www.palliativ.se

25 Aktuell täckningsgrad andra kvartalet 2010 www.palliativ.se

26 Trycksår BD-län www.palliativ.se 292 reg av ca 2 000 dödsfall Antal reg/kommun!

27 Trycksår kvartalsvis www.palliativ.se Färre vet ej!

28 VAS/NRS smärta www.palliativ.se

29 Stark opioid vid behov www.palliativ.se

30 Eftersamtal säbo/korttids www.palliativ.se

31 SKL:s satsning på multisjuka äldre • 3 år • Senior alert – Trycksår – Nutrition – Fall • Sv Palliativregistret – Vård i livets slutskede • Utvecklingsledare/län • Prestationsersättning – >40% av döda mantalsskrivna 4:e kva – >70% av döda – Nästa år andra villkor! • Ökad täckningsgrad – Nu 25% – Nu drygt 2 000 enheter www.palliativ.se

32 Ex anslutna enheter BD • Sjukhus • Gemensam vårdenhet Gällivare kir/ort avd 6 Gällivare med avd 8 Kiruna med/rehab/stroke Luleå gerriatrik/rehab Luleå Sunderby lung med Övertorneå VC akutavd • Primärvårdsenheter • Arvidsjaur Obsavd 2 Boden Björknäs VC Jokkmokks VC Pajala VC Överkalix akutavd Övertorneå VC hemsjukvård www.palliativ.se

33 Jag...och mina närstående är informerade om min situation www.palliativ.se

34 Bättre över tid! www.palliativ.se

35 Pop up blockering • Skydd mot vissa typer av reklam • Olika varningar - grå textrad uppe till vänster - gul rad i mitten - sol högt uppe • ”Tillåt alltid pop up från den här platsen” = www.palliativ.se läggs till i en godkänd lista på den lokala datorn www.palliativ.se

36 Kontakt vid problem • Telefon 0480-41 80 40 Vardagar 09 – 15 • E-post Länk via hemsidan Uppdelning pågår för Anmälan ny enhet Anmälan personlig behörighet Frågor om palliativ vård Registreringsfrågor Tekniska frågor www.palliativ.se

37 På gång • Baskurs 19/10 och utdatakurs 20/10 Kalmar • Årskonferens Stockholm 12 april Stockholm • Förbättrad dödsfallsenkät • ”Värdekompass” • Efterlevandemodul • Lathund för vård i livets slutskede • Datajournalsmoduler • Samarbete cancerregister www.palliativ.se

38 Börja registrera på alla enheter! www.palliativ.se BDAC Y Z

39 Hur får man till god vård i livets slut oberoende av vårdgivare? • Organisation/infrastruktur – Ledare: Ge förutsättningar! • Vårdprogram – rutiner – Ledare: Efterfråga gemensamma rutiner! • Kvalitetsregister – Ledare: Efterfråga resultat! – Sätt mål! – Följ upp! www.palliativ.se

40 Varför kvalitetsregister? • Patient och närstående • Trygghet • Känna sig nöjd med sitt arbete • Resurser www.palliativ.se


Ladda ner ppt "Www.palliativ.se God vård i livets slut med stöd av Svenska palliativregistret Bertil Axelsson Med dr, öl Adj lektor i palliativ medicin."

Liknande presentationer


Google-annonser