Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

God vård i livets slut med stöd av Svenska palliativregistret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "God vård i livets slut med stöd av Svenska palliativregistret"— Presentationens avskrift:

1 God vård i livets slut med stöd av Svenska palliativregistret
Bertil Axelsson Med dr, öl Adj lektor i palliativ medicin

2 Vård i livets slutskede
Är vanligt! Sker överallt! Drygt 1% dör/år ≈80% väntade dödsfall  2 000/år i BD-län Konsumerar alltmer vård under sista 3-6 mån i livet Sjukhus Kommunala boenden Hemsjukvård Oklar kvalitet!

3 Antal vårdplatser sista 2 v

4 Målsättning för Sv Palliativregistret (www.palliativ.se)
Medverka till förbättrad palliativ vård i livets slutskede Oavsett diagnos Oavsett vårdgivare Oavsett geografi Enkel registrering Snabb feed-back Underlag för kontinuerligt förbättringsarbete

5 Svenska palliativregistret
Startade 2005 Initiativ SKL och SFPM Finansieras av SKL Nationellt kvalitetsregister Registerhållare Ledningsgrupp Referensgrupp

6 Olika vägar till livets slut
Brytpunkt Dödsfall Eftersamtal Diagnos Hjärtsvikt Diagnos ALS Diagnos Prostata-cancer Diagnos KOL Diagnos Diabetes

7 Jag… ...och mina närstående är informerade om min situation
...är smärtlindrad ...är lindrad från övriga symtom ...är ordinerad läkemedel vid behov ...vårdas där jag vill dö ...behöver inte dö ensam ...vet att mina närstående får stöd

8 1 – 2 veckor 1 – 2 sekunder

9

10 Anmäl enheten

11 Anmälningsblanketten
Korrekt mail-adress! Lösenord för alla som registrerar på enehten! Inga villkor.

12 Vad är en enhet? Tillräckligt många dödsfall per kvartal
Naturliga arbets-grupper En typ per enhet

13 Slå ihop flera enheters statistik!

14 Valfritt lösenord samma för alla
Inloggning 8 siffror Valfritt lösenord samma för alla

15 Inloggning Före första patienten+ Snarast efter varje dödsfall
1 gång varje år Snarast efter varje dödsfall Egen statistik Logga ut

16 Enhetsenkät Antal Antal avlidna/år Tillgång till dr, sjsk, Q
Vårdplatser Inskrivna pat Invånare/listade pat Antal avlidna/år Tillgång till dr, sjsk, Q Kontorstid Jourtid Övernattning för närstående Skriftliga rutiner Info pat/närstående Symtomvärdering Vidbehovsläkemedel Etniska/andliga behov Eftersamtal Tid för reflektion för personalen

17 Dödsfallsenkät Vem registrerar? Personnummer!
Den som ”äger” sängen Personnummer! Grundsjukdom som ledde till döden Rättsmedicinsk obduktion? Väntat/oväntat/vet ej

18 Dödsfallsenkät 13. Har ett informerande samtal, om att hon/han var döende, förts med vårdtagaren/patienten under den sista tiden i livet? □ nej □ ja, av läkare □ ja, av sjuksköterska □ ja, av både läkare och sjuksköterska □ vet ej 14. Har ett informerande samtal, om att vårdtagaren/patienten var döende, förts med närstående? 15. Hur lång tid före dödsfallet tappade vårdtagaren/patienten sin förmåga till självbestämmande? □ timmar □ dagar □ veckor □ månader □ år □ vet ej

19 Dödsfallsenkät forts 16. Har VAS/NRS-skala (0 – 10) använts för skattning av smärta under sista veckan i livet? □ ja □ nej □ patienten kan ej medverka □ vet ej 17. Markera det/de symtom som inte lindrades helt sista veckan i livet. □ andnöd □ rosslighet □ annat ____________________ □ förvirring □ smärta □ inga besvärande symtom □ illamående □ oro/ångest □ vet ej 18. Har specialkompetens utanför teamet/avdelningen konsulterats avseende patientens icke lindrade symtom? □ nej □ ja, yrkesgrupp/specialitet______________________ 19. Hade vårdtagaren/patienten trycksår sista veckan i livet? □ grad 1 □ grad 2 □ grad 3 □ grad 4 □ nej □ vet ej

20 Dödsfallsenkät forts 20. Fanns senast ett dygn före dödsfallet vidbehovsläkemedel i injektionsform ordinerade för smärta □ ja □ nej rosslighet □ ja □ nej illamående □ ja □ nej oro/ångest □ ja □ nej 21. Vem/vilka var närvarande vid dödsögonblicket? □ personal □ närstående □ personal och närstående □ ingen 22. Överrenstämde dödsplatsen med vårdtagarens/patientens senast uttalade önskan? □ ja □ nej □ vet ej 23. På hur många andra platser än dödsplatsen (ex: hemmet, olika avdelningar, säbo, korttid) vårdades vårdtagaren/patienten under de sista två veckorna i livet? □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ >3 □ vet ej 24. Har närstående haft eller kommer de att erbjudas ett särskilt eftersamtal en tid efter dödsfallet?

21 Utdata!

22 Täckningsgrad BD

23 Täckningsgrad

24 Täckningsgrad BD 1004-nu!

25 Aktuell täckningsgrad andra kvartalet 2010

26 Trycksår BD-län 292 reg av ca 2 000 dödsfall Antal reg/kommun!

27 Trycksår kvartalsvis Färre vet ej!

28 VAS/NRS smärta

29 Stark opioid vid behov

30 Eftersamtal säbo/korttids

31 SKL:s satsning på multisjuka äldre
Senior alert Trycksår Nutrition Fall Sv Palliativregistret Vård i livets slutskede Utvecklingsledare/län Prestationsersättning >40% av döda mantalsskrivna 4:e kva >70% av döda Nästa år andra villkor! Ökad täckningsgrad Nu 25% Nu drygt enheter

32 Ex anslutna enheter BD Sjukhus Primärvårdsenheter
Gemensam vårdenhet Gällivare kir/ort avd 6 Gällivare med avd 8 Kiruna med/rehab/stroke Luleå gerriatrik/rehab Luleå Sunderby lung med Övertorneå VC akutavd Primärvårdsenheter Arvidsjaur Obsavd 2 Boden Björknäs VC Jokkmokks VC Pajala VC Överkalix akutavd Övertorneå VC hemsjukvård

33 Jag...och mina närstående är informerade om min situation

34 Bättre över tid!

35 Pop up blockering Skydd mot vissa typer av reklam
Olika varningar - grå textrad uppe till vänster - gul rad i mitten - sol högt uppe ”Tillåt alltid pop up från den här platsen” = läggs till i en godkänd lista på den lokala datorn

36 Kontakt vid problem Telefon 0480-41 80 40 Vardagar 09 – 15
E-post Länk via hemsidan Uppdelning pågår för Anmälan ny enhet Anmälan personlig behörighet Frågor om palliativ vård Registreringsfrågor Tekniska frågor

37 På gång Baskurs 19/10 och utdatakurs 20/10 Kalmar
Årskonferens Stockholm 12 april Stockholm Förbättrad dödsfallsenkät ”Värdekompass” Efterlevandemodul Lathund för vård i livets slutskede Datajournalsmoduler Samarbete cancerregister

38 Börja registrera på alla enheter!
BD AC Y Z

39 Hur får man till god vård i livets slut oberoende av vårdgivare?
Organisation/infrastruktur Ledare: Ge förutsättningar! Vårdprogram – rutiner Ledare: Efterfråga gemensamma rutiner! Kvalitetsregister Ledare: Efterfråga resultat! Sätt mål! Följ upp!

40 Varför kvalitetsregister?
Patient och närstående Trygghet Känna sig nöjd med sitt arbete Resurser


Ladda ner ppt "God vård i livets slut med stöd av Svenska palliativregistret"

Liknande presentationer


Google-annonser