Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska/LCP-samordnare Palliativt centrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska/LCP-samordnare Palliativt centrum."— Presentationens avskrift:

1 Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska/LCP-samordnare Palliativt centrum

2 Min föreläsning  Informera om LCP – en vägledning för kvalitetssäkring av vården av döende  Bakgrunden – hur och varför LCP kom till  Förklara hur LCP är uppbyggt  Delge erfarenheter av att arbeta med LCP i praktiken  Beskriva hur man inför LCP på sin arbetsplats www.lcp.nu

3 Kvalitetssäkring av vård i livets slut? ”How we care for the dying must surely be an indicator of how we care for all our sick and vulnerable patients. Care of the dying is urgent care; with only one opportunity to get it right to create a potential lasting memory for relatives and carers." Professor Mike Richards Chair: EOLC Strategy Adv. Board

4 LCP – Liverpool Care Pathway John Ellershaw och Deborah Murphy vid Marie Curie hospice i Liverpool grundade Liverpool Care Pathway (LCP) 1998  Kunskapsbaserad vårdplan  Individuell  Processinriktad  Del av journalen  Säkrar vården kvalitet  Ger en bas för utbildning

5 Döendet är en process… Förloppet BörjanSlutet

6 LCP – tre faser med specifika mål Kontinuerlig bedömning Initial bedömning Efter dödsfallet

7 Syfte 1: Initialbedömning  Att identifiera patienten som döende  Att ge patient och närstående samstämmig information  Att kunna ge en adekvat symtomkontroll; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt

8 LCP mål – initial bedömning  Status  Symtomlindring  Psykologiskt status/insikt  Religiöst/andligt/existentiellt stöd  Kommunikation med närstående  Kommunikation med andra vårdgivare

9 Närståendestöd  Närstående ska känna sig trygga och välkomna och kunna fokusera på det som är viktigt genom att känna sig delaktiga och ha kontroll över det som sker  Skriftlig information kan underlätta för närstående att komma ihåg all information.

10 Multidisciplinära anteckningar  Kortfattade anteckningar om sådant som inte går att få fram på annat sätt i LCP t ex - Ett specifikt samtal med namngiven närstående - Information omedelbart efter en rond - Specifik information om ett särskilt symtom eller försämring

11 Syfte 2: Kontinuerlig bedömning  Att kontrollera och förebygga symtom  Att ge adekvat behandling och omvårdnadsåtgärder  Att ge stöd till närstående, identifiera närstående med särskilda behov  Grundar sig främst på kliniska observationer  Dokumenteras var 4:e och var 12:e timme eller vid varje hembesök men kan göras oftare vid behov

12 Kontrollera och dokumentera Smärta, oro, andnöd, rosslingar, illamående, munvård, vattenkastningsproblem, medicinering Rörlighet/trycksårsprofylax, tarmfunktion, insikt/psykologiskt stöd, religiöst/andligt/existentiellt stöd, omsorg om närstående

13 Dokumentation av bristande symtomkontroll  Datum och klockslag  Vad som hände och varför  Åtgärd  Resultat  Dokumentationen ligger till grund för fortsatt symtomkontroll och förbättringsarbete

14 Syfte 3: Efter dödsfallet  Att handläggning sker efter gällande rutin så att inga onödiga misstag sker  Att information och rådgivning ges till närstående

15 7-steg implementeringsprogram 1. Information om LCP – kontakt med svenska LCP-kontoret 2. Överenskommelse med verksamhetsledning - kontaktsjuksköterska finns med tid avsatt för att stötta teamet i arbetet med LCP - enheten registrerar i Svenska Palliativregistret - godkänner att enheten registreras i Liverpool (görs av svenska LCPkontoret) - LCP bör finnas med som ett kvalitetsmål i verksamhetsplaneringen 3 Introduktion för kontaktsjuksköterskor och läkare 4 Retrospektiv granskning av 10 journaler eller två år tillbaka i tiden 5 Introduktion och utbildning på enheten och start av LCP 6 Pilot på 10 patienter eller under ett år + journalgranskning 7 Fortsatt kontinuerlig kvalitetssäkring och kompetensförbättring. Utvärderingar med stöd av Svenska Palliativregistret.

16 Stockholms Sjukhem Vi ger väl en god vård? Vård Nöjda patienter/anhöriga! Dokumentation? LCP Kvalitetssäkring

17 Psykologiskt status/insikt och religiöst/andligt stöd

18 Stockholms Sjukhem Psykologiskt status/insikt och religiöst/andligt stöd

19 REFLEKTIONSFRÅGOR Vården av döende – Hur ser det ut hos er? Hur ser samarbetet ut på enheten? Inom arbetslaget? Mellan olika yrkeskategorier? Vad är bristerna idag i vården av döende? Vad vill ni förbättra på enheten/avdelningen? Hur ser dokumentationen ut idag? Vilken granskning/uppföljning görs idag? Hur ser stödet till närstående ut idag? Hur ser stödet ut från verksamhetschef/ledning? Hur motiveras all personal till förändring och förbättringsarbete?

20 Här används LCP  England  Sverige  Holland  Italien  Slovenien  Schweiz  Tyskland  Spanien  Irland  Norge  Island  Argentina  Nya Zeeland  Australien  Indien  Kina  Japan

21 Sverige StiftelsenStockholms Sjukhem Tyskalnd Cologne University Slovenien Palliative Care Development Institute, Golnik + Argentina Pallium Latinoamrica (NGO) Nya Zeeland Arohauni Hospice Italien National Cancer Research Institute, Genoa Schweiz Cantonal Hospital St Gallen Storbrittanien Marie Curie Palliative Care Institute Liverpool, University ofLiverpool (MCPCIL) Nederländerna Erasmus MC, University of Rotterdam www.opcare9.eu

22 Hur vården förändrats med LCP  Dokumentationen förbättrades  Symtom som smärta, oro/ångest rosslingar minskade  Gamla vanemässiga rutiner och omvårdnaden förbättrades  Kommunikation/relation till patienten, närstående och inom teamet förbättrades  Tid för dokumentation förkortades, mer tid kunde ägnas åt patienterna  Patienten och närstående är införstådda i den planerade vården – känner sig trygga och delaktiga i det som sker

23 Utmaningar  Att inte bara se LCP som en  Dagens IT-journaler är inte anpassade för standardvårdplaner

24 Sammanfattning  LCP är ett verktyg för att förbättra vården av den döende  LCP är evidensbaserat och kan användas av alla enheter som vårdar döende patienter  LCP inte enbart ett dokument och en checklista - viktigt att se helheten  LCP ger samverkansvinsterna och utvärderingsmöjligheterna  LCP är ett dokument och arbetssätt som kontinuerligt utvärderas och utvecklas  Men - LCP blir bara så bra som användarna gör det till

25 LCP + Svenska Palliativregistret = kvalitet

26 MÅLET: Att förbättra vården för de döende Tack för er uppmärksamhet! www.lcp.nu Foto J. Forsell


Ladda ner ppt "Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska/LCP-samordnare Palliativt centrum."

Liknande presentationer


Google-annonser