Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för våra äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för våra äldre"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för våra äldre
Vård i livets slutskede Palliativ vård i praktiken Katarina Brottman

2 PALLIATIV VÅRD När kurativ behandling ej längre är möjlig.
Holistiskt synsätt. Fokuserar på symtomkontroll och livskvalitet. Fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och existentiellt. Tidigt palliativ fas – förlänga livet, lindra, livskvalitet Sent palliativ fas- Palliativ vård i livets slut- lindra, livskvalitet Prioritetsgrupp 1.

3 WHO:S definition av palliativ vård 2002
Palliativ vård är ett förhållningssätt med syfte att förbättra livskvaliteten för vårdtagaren och de närstående genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom. Bättre liv för våra äldre

4 Den palliativa vårdens 4 hörnstenar
God symtomkontroll. Samarbete av ett multiprofessionellt arbetslag. Fungerande kommunikation och relation med/till patient och de närstående. Inom och mellan arbetslag. Stöd till närstående under sjukdom och efter dödsfallet. Bättre liv för våra äldre

5 Beslut om palliativ vård
Beslutet att vården övergår till att vara palliativ fattas av patientansvarig läkare, i samråd med patienten och dennes närstående och i samverkan med patientansvarig sjuksköterska. Den fortsatta palliativa vården planeras tillsammans med patienten och närstående. Det är av största vikt att patient och närstående under hela vårdtiden är delaktiga i planering och beslutsfattande. Beslut om palliativ vård skall dokumenteras i patientjournalen. Bättre liv för våra äldre

6 Hur vet vi att en patient är på väg in i livets slutskede?
Tillbringar mer tid i sängen, > 50%, orkar bara med begränsad aktivitet, aptiten minskar. Deltar i samtal under kortare stunder. Tillbringar större delen av dagen i sängen och sover/vilar ofta. Intar till största delen flytande föda. Orkar sitta uppe en stund men behöver hjälp/stöd för att komma upp. Sängbunden behöver hjälp med all ADL. Intar inget eller lite vätska/os. Bättre liv för våra äldre

7 Hur kan vi hjälpa på ett bra sätt
Vad är viktigt för patienten, - fråga! Gör patient och närstående delaktiga – kommunicera och skapa relation Teamet kring patienten viktigt Bättre liv för våra äldre

8 Praktiskt förhållningssätt.
Kontakten med patient och närstående går ut på att skapa trygghet och förtroende. Ödmjukhet, lyhördhet. Respektera patientens och närståendes integritet. Vårda lagom och varsamt, gör de insatser som behövs och hjälp patienten att bevara sin autonomi. Kom ihåg att det som görs/ inte görs under patientens sista tid påverkar närstående för en lång tid framöver. Bättre liv för våra äldre

9 Bättre liv för våra äldre
Symtomkontroll Symtomkontroll är en huvuduppgift i den palliativa vården. Hela teamet kunskap utnyttjas så att den palliativa vården organiseras maximalt. Det är mycket viktigt att vårdteamet har en bra kommunikation sinsemellan. Analysera patientens symtom. Vidta omvårdnadsåtgärder, sätta in behandling och utvärdera denna. Analys, behandling och utvärdering skall dokumenteras för att åstadkomma effektiv symtomkontroll. Bättre liv för våra äldre

10 Vanliga symtom hos den döende
Smärta Andnöd Oro/ ångest Rosslingar Konfusion Illamående Bättre liv för våra äldre

11 Bättre liv för våra äldre
Vid behovs läkemedel Proaktivitet, ordinationer ska fínnas på förväntade symtom Inj Morfin Inj Midazolam (Inj Stesolid) Inj Furix Inj Haldol Bättre liv för våra äldre

12 Bättre liv för våra äldre
Törst I slutskedet äter och dricker oftast inte patienten. Fråga patienten om törst/ hunger. Dropp gör ofta mer skada än nytta. Törstcentrum i hypotalamus styrs av vatten/salt balansen. Besväras patienten av mun-torrhet ge små klunkar vatten och god munvård. Stötta anhöriga och förklara! Bättre liv för våra äldre

13 Bättre liv för våra äldre
Munvård Inspektera munhålan regelbundet, helst dagligen. Kontrollera att munnen är ren, inte har några beläggningar, rodnad, blåsor eller sår eller tecken på svampinfektion Muntorrhet - Några droppar citron i ett vattenglas. Suga på isbitar, frysta bär eller glass, vichyvatten, munspray, salivin tabletter. Beläggningar i munnen (krustor, fasttorkat slem) - Torka ur munnen med en skaftad muntork fuktad med vatten eller vichyvatten. Bättre liv för våra äldre

14 Tecken på att döden är nära förestående.
Marmorerad perifert Kalla extremiteter Oregelbunden andning, ibland rosslig Minskad/upphörd urinproduktion Blek runt mun och upp över näsparti Ofta sänkt vakenhet Intar lite eller inget per os, kan ej inta läkemedel Bättre liv för våra äldre

15 Bättre liv för våra äldre
närstående Kommunikation leder till relation Stötta och förklara Förbered dom, tala om vad du ser (handbok för anhöriga) Påminn dom om att äta, dricka och vila Efter dödsfallet - berätta vad som kommer att ske Skapa en rutin för att följa upp en tid efter dödsfallet Bättre liv för våra äldre

16 Bättre liv för våra äldre
Att läsa Palliativ medicin Barbro Beck-friis och Peter Strang Palliativ vård riktlinjer för symtomlindring Handbok för anhöriga att vårda svårt sjuka & döende i hemmet SPN Svenskt Palliativt Nätverk NRPV Nationella Rådet för Palliativ Vård Palliativ registret Bättre liv för våra äldre

17 Bättre liv för våra äldre
Patientfall Anna 78 år vårdas sin sista tid i hemmet. Har närstående hos sig. Har stöd från hemtjänsten som kommer 6ggr över dygnet. Distriktssköterskan kommer dit dagligen, flera ggr om dagen de senaste dygnen. Anna har fått låg dos morfin sc. pga smärta i kroppen och lederna vid personlig omvårdnad. Har inte ätit intagit något per os sista 2 dygnen. Nu tecken på oro men skakar lätt på huvudet på förfrågan om smärta. Ingen urin i blöjan sedan sent i går em. Vad gör du som omv personal? Vad gör dsk? Vad kan man göra för att stötta närstående? Bättre liv för våra äldre

18 Bättre liv för våra äldre
Det här tar jag med mig… Insikter Funderingar Det här ska jag göra på min arbetsplats Bättre liv för våra äldre


Ladda ner ppt "Bättre liv för våra äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser