Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fullmäktiges u ppgifter KL 3:9 Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse och av större vikt, främst; 1. Mål och riktlinjer för verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fullmäktiges u ppgifter KL 3:9 Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse och av större vikt, främst; 1. Mål och riktlinjer för verksamheten."— Presentationens avskrift:

1 Fullmäktiges u ppgifter KL 3:9 Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse och av större vikt, främst; 1. Mål och riktlinjer för verksamheten 2. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer 4. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 5. Val av revisorer 6. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda 7. Årsredovisning och ansvarsfrihet 8. Folkomröstning i kommunen. 2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema

2 Innehållsmässig definition av den politiska arbetsprocessen 1. Identifiera utmaningar, behov i samhället – För vilka? För vad? 2. Prioritera behov och insatser för vad som skall uppnås - För vilka och vad, med vilka? 3. Identifiera och mobilisera (om/fördela) gemensamma resurser; kunskapsmässiga, kulturella, ekonomiska, teknologiska, mänskliga förmågor och sociala samspel 4. Granska, återkoppla, korrigera vad som utförs i förhållande till direktiv i de politiska besluten ( p. 2,3 ovan) 5. Redovisa resultat och värdera resultat, utvärdering; återkoppla tillförlitliga beskrivningar för värdering, lärande, förbättring av ansvaret i organiseringen av uppgifterna 2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema

3 Fullmäktiges politiska ansvar För vilka? Med vilka? Effektiv och ändamålsenlig verksamhet? Se prioriterade målgruppers behov Befolknings - perspektiv Lärande organisering, värde i samspel, nätverk Tillfällen och fora för förtroendeskapande och kunskapsutbyte kring verksamheten Angreppssätt för kontinuerlig uppföljning, utvärdering, användning och resultatspridning 2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema

4 Kunskap och relationer i rollen som fullmäktigeledamot Skapa och tillvarata relationer för en demokratisk ordning Med stöd av kommunalrättsliga villkor och människors förhållanden i samhället Demokrati – demokratisering Legalitet – legitimitet Organisation – organisering Idébaserat – kunskapsbaserat Befolkningsperspektiv – befolknings perspektiv Vilkas erfarenheter tillvaratas för att; - se utsattas /utanförsattas/ prioriterade gruppers behov? - organisera effektiva och ändamålsenliga insatser? 2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema

5 Organisation kontra organisering Policytyp B Organisationsanalys av verksamhets program Policytyp C Policy - organiseringsanalys För vad/vilka skapas policy i praktiken? Är den adekvat, effektiv och ändamålsenlig? Vilka regelstyrda uppgifter verkställs Policytyp A Policy – output analys Vad görs? Har uppgifterna genomförts? O Vilka deltar och för vem/ för vad? Ansvar kontrolleras med nyckeltal i administration och verksamhet Om verksamhet utförs? Verksamhet för mål-grupper mäts, föreskrivna indikatorer För Vem? Vem har kunskap om behov som ska mötas och organiseras legala och legitima lösningar för dem? Upplevda resultat 2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema

6 Det politiska ansvaret och kommunfullmäktiges roll Ansvarets medel och ändamål är människor Ansvar utvecklas genom att tas (förstår-kan-gör) Ansvarighet praktiseras med ansvars principer i tid och rum Ändamålsenlig verksamhet Det politiska ansvaret är mer omfattande än uppgiften och dessutom vagare 2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema

7 Hur kan ansvarstagande främjas ? Ex. på stöd 1.Tydliga roller; Vem är uppdragsgivare? Vem är uppdragstagare/delegat? 2.Tydliga direktiv, vad prioriteras, skall uppnås för vilka? Ömsesidigt kommunicerade, förstådda överenskomna förväntningar mellan uppdragsgivare - uppdragstagare 3.Uppföljning av åtagandet, formell ök, av meningsfull, användbar info 4.Åtgärd vid o/tillfredsställande hantering, vad ska förbättras/bibehållas, bekräftas av uppdragsgivaren. Vilka tillvaratar de användbara resultaten? 5. Återrapportering för öppen värdering av resultat och effekter, av/lärande i oönskade och önskade situationer och förlopp 6.Oberoende, extern granskning av revisionen 2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema

8 8 Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll Förtroendeskada eller annan immateriell skada Ekonomisk skada Obehörigt beslutsfattande Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning Otillräcklig beredning av ärenden Ej rättvisande redovisning 8 Bedömningsgrunder för revisorernas ansvarsprövning God revisionssed i kommunal verksamhet 2010

9 Ett ansvar kopplat till uppdragets innehåll Det politiska ansvaret är kollektivt och individuellt ; Att användas aktivt i sociala samspelsprocesser Insiktskravet - att aktören förstår vad som är gott och ont, rätt och fel, rättigheter och skyldigheter Autonomikravet - att aktören kan göra vad som är gott och rätt och undvika att göra vad som är ont och fel Kausalitetskravet - att aktören verkligen gör vad den kan, vidtar den åtgärd som skall värderas etiskt, göra vad som är gott och rätt och undvika att göra ont och fel Ansvarsbrister, vilka brister kan förbättras? Ansvarsutkrävande 2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema

10 Politiskt ansvar praktiseras aktivt i sitt sammanhang Goda kunskapsbärande relationer och en kultur med politisk ansvarighet i förhållande till människorna i lokalt - regionalt - nationellt sammanhang Tack! 2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema

11 Politiskt ansvar praktiseras aktivt i sitt sammanhang Goda kunskapsbärande relationer och en kultur med politisk ansvarighet i förhållande till människorna i lokalt - regionalt - nationellt sammanhang Tack!


Ladda ner ppt "Fullmäktiges u ppgifter KL 3:9 Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse och av större vikt, främst; 1. Mål och riktlinjer för verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser