Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya skollagen  1985 års skollag skollag var på olika sätt föråldrad  Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman  Ändrad vid ett 70-tal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya skollagen  1985 års skollag skollag var på olika sätt föråldrad  Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman  Ändrad vid ett 70-tal."— Presentationens avskrift:

1 Den nya skollagen  1985 års skollag skollag var på olika sätt föråldrad  Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman  Ändrad vid ett 70-tal tillfällen vilket lett till brister i struktur och logik  Avspeglar inte den utveckling som skett sedan lagens tillkomst.

2 Elevhälsan  Elevhälsan införs som nytt verksamhetsområde  Bygger i allt väsentligt på ”Hälsa, lärande och trygghet” (prop. 2001/02:14).  Nytt verksamhetsområde skapas där det som idag kallas skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser ingår  Syftar till att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan funktioner som har central betydelse för elevers hälsa och välbefinnande

3 Elevhälsan  Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola  Elevhälsa kan anordnas för elever i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

4 Elevhälsan  Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

5 Elevhälsan  Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande  Elevhälsan kan också omfatta enklare sjukvårdsinsatser

6 Elevhälsan  Hälsokontroll blir hälsobesök - mer i enlighet med primära syftet att vara förebyggande och hälsofrämjande  Bestämmelsen om tvångsvisa hälsokontroller och undersökningar föranledda av funktionshinder tas bort - behovet täcks av regler i annan lagstiftning

7 Elevhälsan  Elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller  Elever i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök  Elever i gymnasie/gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök  Det första hälsobesöket får göras i förskoleklass

8 Personal i elevhälsan  För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till: - skolläkare - skolsköterskor - psykolog (nytt) - kurator (nytt)

9 Personal i elevhälsan  Psykolog och kurator lyfts fram eftersom hänvisningen till medicinsk, psykologisk och social kompetens knappast kan syfta på några andra  Elevhälsan förutsätter tillgång till kompetens som är tillräcklig för att eleverna ska få det stöd de behöver. I kompetenskravet finns också krav på adekvat utbildning  Den personal som ska möta eleverna hör i de allra flesta fall till någon av de uppräknade yrkesgrupperna.

10 Personal i elevhälsan  Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses - Den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha adekvat utbildning, som svarar mot elevernas behov av insatser. - Tillgång till specialpedagogisk kompetens behöver dock inte enbart syfta på personer med specialpedagogutbildning. Det kan även avse t.ex. speciallärare eller skolledare med särskilt ansvar för specialpedagogiska insatser

11 Personal i elevhälsan  Att det ska finnas tillgång till de olika personalkategorierna innebär att huvudmännen får frihet att organisera verksamheten efter lokala behov och förutsättningar.

12 Elevhälsan  Bestämmelserna om elevvårdskonferens upphävs - Eftersom utredningsskyldigheten för elever i behov av särskilt stöd förstärks finns inte längre behov av en reglering av evk - Begreppet elevvård utmönstras ur skolförfattningarna

13 Elevhälsa och sekretess  I huvudsak oförändrade regler om sekretess i skolan  En utredning ser just nu över möjligheterna att skärpa sekretessen och sekretessbelägga fler uppgifter

14 Förändringar i nya skollagen  Sträng sekretess även inom den del av elevhälsan som avser specialpedagogiska insatser  Ventil som gör de möjligt lämna uppgifter från skolläkare/skolsköterska till verksamheten i övrigt om det behövs för att eleven ska få nödvändigt stöd  Förändringar i terminologin

15 Förändrad terminologi  Elevhälsans medicinska del – det som tidigare benämndes skolhälsovård  Psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser inom elevhälsan – med undantag för specialpedagogiska insatser det som tidigare kallades för den särskilda elevvården  Elevstödjande verksamhet i övrigt – insatser som vidtas av personal utanför elevhälsan, t.ex. rektor eller lärare och som tidigare kallades elevvårdande verksamhet i övrigt

16 Elevhälsa och sekretess  Sträng sekretess med presumtion för sekretess (omvänt skaderekvisit) för: - Uppgift om enskilds personliga förhållanden i elevhälsa som avser medicinska insatser - Uppgift om enskilds personliga förhållanden i elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats

17 Sekretess i övrigt  Svag sekretess med presumtion för offentlighet (rakt skaderekvisit) gäller för: - uppgift om enskilds personliga förhållanden i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt

18 Sekretessbrytande bestämmelse  Trots att sekretess gäller ska uppgift kunna lämnas från elevhälsans medicinska del till övriga elevhälsan eller till elevstödjande verksamhet i övrigt om det krävs att uppgiften lämnas för att eleven ska få nödvändigt stöd

19 Sekretessbrytande bestämmelse  Kan aktualiseras när samtycke inte lämnas  Kan handla om fall där eleven drabbats av skada eller sjukdom som påverkat inlärningsförmågan  Ska vara frågan om situationer där eleven har behov av stödinsatser för att ha möjlighet nå den kunskapsnivå som alla elever ska ges möjlighet att nå  Uppgiften får inte spridas vidare utan sekretessprövning

20 Avgiftsfri elevhälsa  Dagens bestämmelse om kostnadsfri skolhälsovård har tagits bort  Elevhälsan omfattas av de generella reglerna om avgiftsfri utbildning

21 Principiella förändringar  Gemensam reglering oavsett huvudman  Utgångspunkten skiftas till att fristående skolor omfattas av samma regler som skolor med offentlig huvudman  Fristående skolor har samma krav på sig avseende elevhälsa

22 Principiella förändringar  Stärkt rättssäkerhet genom ökade möjligheter att överklaga bl.a beslut om åtgärdsprogram  Mer detaljerade regler om den utredning som ska föregå ett åtgärdsprogram  Vid en sådan utredning ska samråd ske med elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt  Överklagandemöjligheten innebär ökade krav på dokumentation

23 Principiella förändringar  Talerätt för ungdomar som fyllt 16 år i ärenden enligt lagen

24 Andra större förändringar  En anmälningsplikt införs för lärare och annan personal vid misstanke om kränkande behandling enligt skollagen eller trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567).

25 Andra större förändringar  Mottagande i särskolan  Utredningen inför mottagande i särskolan ska omfatta medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social bedömning  Barn får tas emot i grundsärskolan utan vårdnadshavares medgivande om det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.  Förtydligande om att autism i sig inte är likställt med utvecklingsstörning i lagens mening.

26 Andra större förändringar  Näringsriktig skolmat  I skollagen införs ett krav på att skolmaten ska vara näringsriktig.  Begreppet näringsriktig definieras inte.


Ladda ner ppt "Den nya skollagen  1985 års skollag skollag var på olika sätt föråldrad  Tillkom i ett gammalt styrsystem där staten var huvudman  Ändrad vid ett 70-tal."

Liknande presentationer


Google-annonser