Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolhälsovården i Haninge

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolhälsovården i Haninge"— Presentationens avskrift:

1 Skolhälsovården i Haninge
Elevhälsans medicinska insatser … men man kan lyssna på barn utan stetoskop Kate Langenkrans

2 Normgivning Skollagen 2010:800 25 §
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses Kate Langenkrans

3 27 § Varje elev i grundskolan, grundsärskolan, och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. … Hälsobesöken ska vara jämt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen i stället för under utbildning i en sådan skolform som avses i första stycket. Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll 28 § Elever som avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser Kate Langenkrans

4 Övrig normgivning Hälso- och sjukvårdslagen Lag 1982:763
Patientsäkerhetslagen Lag 2010:659 Arbetsmiljölagen Lag 1977:1160 Föreskrift och allmänt råd om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården Föreskrift 1996:24 Förordning om verksamhetschef för hälso- och sjukvården Förordning1996:933 FN:s Barnkonvention Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården Kate Langenkrans

5 Organisation Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över både individ och verksamhet Skolsköterskan i Haninge är underställd rektor, som har personalansvar Verksamhetschefen för skolhälsovården är medicinskt ledningsansvarig Kate Langenkrans

6 Basprogram i Haninge Erbjudande om, i - Förskoleklass Hälsobesök
Årskurs 2 Riktade undersökningar (syn, hörsel) Årskurs 4 Hälsobesök Årskurs 7 Hälsobesök Årskurs 8 alt. 9 Samtalsgrupper (livskunskap) Årskurs 1 på Gymnasiet Hälsobesök Kate Langenkrans

7 Innehållet i hälsobesöket
Hälsouppgift/hälsoenkät (f-klass, åk 4, 7 och Gy 1) Samtal med elev (och förälder i f-klassen)* Undersökning av längd och vikt (f-klass, 4, 7 och Gy1) Undersökning av syn och hörsel (f-klass) Undersökning av rygg (åk 4, 7) Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling (samtliga tillfällen) * Om skolsituation, inlärning, trivsel, kamratrelationer, kost och fysisk aktivitet, eventuella hälsoproblem, pubertet, tobak, alkohol, narkotika, sexualitet, preventivmedel, förebyggande av sexuellt överförbara infektioner, smittskydd beroende på ålder Kate Langenkrans

8 Vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet SOSFS 2006:22
Årskurs 2 MPR för elever födda 2002 och senare Årskurs 4 DTP för elever födda före 2002 Årskurs 5 HPV x 3 för flickor födda 1999 och senare Årskurs 6 MPR för elever födda före 2002 Årskurs 9 DTP för elever födda 2002 och senare Till 18 års ålder Catch up på, av eleven ”missade” vaccinationer Nyanlända elever Individuellt vaccinationsschema Kate Langenkrans

9 Flickor födda 1999 och senare
Vaccinationer Elever födda före 2002 Årskurs DTP Årskurs 6 MPR Elever födda 2002 och senare Årskurs 2 MPR Årskurs 9 DTP Flickor födda 1999 och senare - Årskurs HPV Kate Langenkrans

10 Enkla sjukvårdsinsatser
Öppen mottagning allt ifrån skrubbsår och huvudlöss till depressioner och graviditeter Hänvisningar och remisser optiker, asylhälsa, vårdcentral barnläkarmottagning, Prima Akuta utryckningar (om på plats) olycksfall, allergiska reaktioner, ep-anfall, diabeteskoma Kate Langenkrans

11 Hälsopedagogisk verksamhet
Varje möte med elev/elever tas tillvara för hälsopedagogiska samtal , men dessutom också mer strukturerad undervisning om : Kost/motion Sex och samlevnad Smittskydd Alkohol/Narkotika/Tobak Hjärt- och lungräddning (HLR) Kate Langenkrans

12 Skolläkare Tid på skolläkarmottagning erbjuds till:
de elever där föräldrarna uttryckt önskemål de elever som själva uttryckt önskemål de elever där skolsköterskan finner det påkallat nyanlända elever som inte omfattas av asylhälsa eller där asylhälsan inte inneburit läkarkontakt utifrån skolrelaterade problem eller enkla sjukvårdsinsatser Kate Langenkrans

13 Dessutom … Elever med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning, inklusive eleverna i särskolan och invandrar/flyktingelever bör få ett särskilt utformat hälsoövervakningsprogram. (Socialstyrelsens Riktlinjer 2004) Som elevernas företrädare ska skolhälsovården ha som prioriterade arbetsområden elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö (Socialstyrelsens Riktlinjer 2004) Med sin särskilda omvårdnads- och medicinska kompetens tillför skolhälsovården värdefull kunskap i arbetet med att för eleverna undanröja hindren för lusten att lära (Elevvårdsutredningen) Kate Langenkrans

14 Nya utmaningar … Helt ingå som två av flera kompetenser i Elevhälsan?
Eget verksamhetsområde fortfarande? Kommer vaccinationer att överväga skolsköterskans arbete? Hur kan vi docka vår kunskap så att den kommer elevens lärande till gagn? Kate Langenkrans


Ladda ner ppt "Skolhälsovården i Haninge"

Liknande presentationer


Google-annonser