Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-09-06 1 Kate Langenkrans Skolhälsovården i Haninge Elevhälsans medicinska insatser … men man kan lyssna på barn utan stetoskop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-09-06 1 Kate Langenkrans Skolhälsovården i Haninge Elevhälsans medicinska insatser … men man kan lyssna på barn utan stetoskop."— Presentationens avskrift:

1 2014-09-06 1 Kate Langenkrans Skolhälsovården i Haninge Elevhälsans medicinska insatser … men man kan lyssna på barn utan stetoskop

2 2014-09-06 2 Kate Langenkrans Normgivning Skollagen 2010:800 –25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses

3 2014-09-06 3 Kate Langenkrans –27 § Varje elev i grundskolan, grundsärskolan, och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. … Hälsobesöken ska vara jämt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen i stället för under utbildning i en sådan skolform som avses i första stycket. Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll –28 § Elever som avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser

4 2014-09-06 4 Kate Langenkrans Övrig normgivning Hälso- och sjukvårdslagen Lag 1982:763 PatientsäkerhetslagenLag 2010:659 ArbetsmiljölagenLag 1977:1160 Föreskrift och allmänt råd om kvalitetssystem i hälso- och sjukvårdenFöreskrift 1996:24 Förordning om verksamhetschef för hälso- och sjukvården Förordning1996:933 FN:s Barnkonvention Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården 2004

5 2014-09-06 5 Kate Langenkrans Organisation Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över både individ och verksamhet Skolsköterskan i Haninge är underställd rektor, som har personalansvar Verksamhetschefen för skolhälsovården är medicinskt ledningsansvarig

6 2014-09-06 6 Kate Langenkrans Basprogram i Haninge Erbjudande om, i - FörskoleklassHälsobesök Årskurs 2Riktade undersökningar ( syn, hörsel) Årskurs 4Hälsobesök Årskurs 7Hälsobesök Årskurs 8 alt. 9Samtalsgrupper (livskunskap) Årskurs 1 på GymnasietHälsobesök

7 2014-09-06 7 Kate Langenkrans Innehållet i hälsobesöket Hälsouppgift/hälsoenkät(f-klass, åk 4, 7 och Gy 1) Samtal med elev (och förälder i f-klassen)* Undersökning av längd och vikt(f-klass, 4, 7 och Gy1) Undersökning av syn och hörsel(f-klass) Undersökning av rygg(åk 4, 7) Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling(samtliga tillfällen) * Om skolsituation, inlärning, trivsel, kamratrelationer, kost och fysisk aktivitet, eventuella hälsoproblem, pubertet, tobak, alkohol, narkotika, sexualitet, preventivmedel, förebyggande av sexuellt överförbara infektioner, smittskydd beroende på ålder

8 2014-09-06 8 Kate Langenkrans Vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet SOSFS 2006:22 Årskurs 2MPRför elever födda 2002 och senare Årskurs 4DTP för elever födda före 2002 Årskurs 5HPV x 3för flickor födda 1999 och senare Årskurs 6MPRför elever födda före 2002 Årskurs 9DTPför elever födda 2002 och senare Till 18 års ålderCatch up på, av eleven ”missade” vaccinationer Nyanlända eleverIndividuellt vaccinationsschema

9 2014-09-06 9 Kate Langenkrans Vaccinationer Elever födda före 2002 –Årskurs 4 DTP –Årskurs 6 MPR Elever födda 2002 och senare –Årskurs 2MPR –Årskurs 9DTP Flickor födda 1999 och senare - Årskurs 5 HPV

10 2014-09-06 10 Kate Langenkrans Enkla sjukvårdsinsatser Öppen mottagning allt ifrån skrubbsår och huvudlöss till depressioner och graviditeter Hänvisningar och remisseroptiker, asylhälsa, vårdcentral barnläkarmottagning, Prima Akuta utryckningar (om på plats)olycksfall, allergiska reaktioner, ep-anfall, diabeteskoma

11 2014-09-06 11 Kate Langenkrans Hälsopedagogisk verksamhet Varje möte med elev/elever tas tillvara för hälsopedagogiska samtal, men dessutom också mer strukturerad undervisning om : Kost/motion Sex och samlevnad Smittskydd Alkohol/Narkotika/Tobak Hjärt- och lungräddning (HLR)

12 2014-09-06 12 Kate Langenkrans Skolläkare Tid på skolläkarmottagning erbjuds till: –de elever där föräldrarna uttryckt önskemål –de elever som själva uttryckt önskemål –de elever där skolsköterskan finner det påkallat –nyanlända elever som inte omfattas av asylhälsa eller där asylhälsan inte inneburit läkarkontakt utifrån skolrelaterade problem eller enkla sjukvårdsinsatser

13 2014-09-06 13 Kate Langenkrans Dessutom … Elever med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning, inklusive eleverna i särskolan och invandrar/flyktingelever bör få ett särskilt utformat hälsoövervakningsprogram. (Socialstyrelsens Riktlinjer 2004) Som elevernas företrädare ska skolhälsovården ha som prioriterade arbetsområden elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö (Socialstyrelsens Riktlinjer 2004) Med sin särskilda omvårdnads- och medicinska kompetens tillför skolhälsovården värdefull kunskap i arbetet med att för eleverna undanröja hindren för lusten att lära (Elevvårdsutredningen)

14 2014-09-06 14 Kate Langenkrans Nya utmaningar … Helt ingå som två av flera kompetenser i Elevhälsan? Eget verksamhetsområde fortfarande? Kommer vaccinationer att överväga skolsköterskans arbete? Hur kan vi docka vår kunskap så att den kommer elevens lärande till gagn?


Ladda ner ppt "2014-09-06 1 Kate Langenkrans Skolhälsovården i Haninge Elevhälsans medicinska insatser … men man kan lyssna på barn utan stetoskop."

Liknande presentationer


Google-annonser