Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-21Eva Borgström Ny skollag Aktuellt från skolområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-21Eva Borgström Ny skollag Aktuellt från skolområdet."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-21Eva Borgström Ny skollag Aktuellt från skolområdet

2 2014-06-21Eva Borgström Varför ny skollag?  Tillämpas fr.o.m. den 1/7 2011.  För vuxenutbildning fr.o.m. den 1/7 2012.  Utgångspunkt: – Anpassad till mål- och resultatstyrd skola – Ökad tydlighet – Samma regler för offentliga och fristående skolor – Gemensamma regler för olika skolformer

3 2014-06-21Eva Borgström Barns och elevers rätt  Utbildningens syfte: – Utveckling och lärande – Livslång lust att lära – Hänsyn till olika behov – Stöd och stimulans för maximal utveckling – Uppväga skillnader i förutsättningar

4 2014-06-21Eva Borgström Barns och elevers rätt  Lika tillgång till utbildning  Likvärdig utbildning  Särskild hänsyn till barnets bästa

5 2014-06-21Eva Borgström Särskilt stöd  Anmälningsskyldighet  Utredningsskyldighet  Åtgärdsprogram  Särskilt stöd i den ordinarie elevgruppen

6 2014-06-21Eva Borgström Rätt att överklaga åtgärdsprogram  Hos Skolväsendets överklagandenämnd  Överklagandenämnden fastställer eller upphäver beslut  Om beslutet upphävs: ärendet skickas tillbaka för ny prövning  Upphävda beslut: knapphändig utredning, tar inte fasta på hela skolsituationen, kort- och långsiktig plan saknas, minskat stöd trots oförändrat stödbehov

7 2014-06-21Eva Borgström Elevhälsan  Förebyggande och hälsofrämjande  Omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser  Tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens

8 2014-06-21Eva Borgström Skolplikt  Skolplikt t.o.m. årskurs 9  10:e frivilliga året borttaget  Rätt att slutföra utbildningen ytterligare 2 år – Om eleven inte nått upp till kunskapskraven – Elev i grundsärskolan: Minst 800 timmar utöver garanterade undervisningstiden

9 2014-06-21Eva Borgström Valfrihet – skolform  Vårdnadshavare lämna medgivande till mottagande i grundsärskolan  Placering i grundsärskola utan medgivande om synnerliga skäl (ventil)  Information för att kunna välja

10 2014-06-21Eva Borgström Valfrihet - skolenhet  Vårdnadshavares önskemål styrande  Undantag: – Närhetsprincipen – Betydande organisatoriska eller ekonomiska skäl – Andra elevers trygghet och studiero Öppenhetskrav för fristående skolor

11 2014-06-21Eva Borgström Rätt till skolskjuts  Kommunen skyldig anordna skolskjuts om sådan behövs  Rätten gäller elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman, om eleven går i den skola kommunen placerat dem i  Överklaga genom förvaltningsbesvär

12 2014-06-21Eva Borgström Fler beslut överklagbara  Förvaltningsbesvär eller Skolväsendets överklagandenämnd  Överklagbara beslut i eget kapitel (kap. 28)

13 2014-06-21Eva Borgström Förstärkt tillsyn  Skolinspektionens tillsyn: – Självständig granskning – Rätt till tillträde – Rätt att kräva in uppgifter – Kan förenas med vite – Sanktionsmöjligheter

14 2014-06-21Eva Borgström Grundsärskolan  Flexibilitet  Samverkan grundsärskolan och grundskolan  Motsvara grundskolans utbildning ”så långt möjligt”  Träningsskolan som särskild inriktning  Inte elever med autism och autismliknande tillstånd

15 2014-06-21Eva Borgström Grundsärskolan  Krav på utredning inför mottagande  Helhetsbedömning av barnet krävs: – Pedagogisk – Psykologisk – Medicinsk – Social

16 2014-06-21Eva Borgström Skolinspektionens tillsyn av mottagande i särskolan  Handläggning och utredning inför mottagande i särskolan  Allvarliga brister: – Otillräckliga utredningar (en eller flera delar saknas) – Bristande kvalitet – Vårdnadshavares medgivande saknas

17 2014-06-21Eva Borgström Grundsärskolan  Ämnen och ämnesområden:  Teknik och svenska som andraspråk nya ämnen  Ökad flexibilitet i utbildningen: – Möjligt läsa både ämnen, ämnesområden eller ämnen i grundskolan – Möjligt få betyg enligt grundskolans regler

18 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)  ”En gymnasiesärskola med hög kvalitet” (prop. 2011/12:50)  Större flexibilitet  Samverkan mellan skolformerna  Regelverket harmoniseras med gymnasieskolan

19 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  Syfte med utbildningen – God grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet. – Främja social gemenskap, utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

20 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  Innehåll: – Nio nationella program – Ett trettiotal nationellt fastställda inriktningar – Inga specialutformade program – Individuella programmet: nivåindelningen yrkesträning och verksamhetsträning tas bort

21 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  Nationella program: – Administration, handel och varuhantering – Estetiska verksamheter  Inriktningar: Barns lärande och skapande, dans och teater, estetik och media, konst och formgivning samt musik – Fastighet, anläggning och byggnation – Fordonsvård och godshantering

22 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  Hantverk och produktion  Hotell, restaurang och bageri  Hälsa, vård och omsorg  Samhälle, natur och språk – Inriktningar: Media, information och kommunikation, natur och samhälle, samhällsorientering samt språk  Skog, mark och djur

23 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  Nationella program, poäng- och kursindelade: - Utbildningens omfattning: 2 500 poäng - Anpassad studiegång möjlig - Poängplan: fördelning av poäng - Garanterad undervisningstid: 3 600 timmar

24 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan Individuella programmet: - Indelningen yrkesträning/verksamhetsträning tas bort – Ämnesområdena: Estetisk verksamhet, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Natur och miljö, Individ och samhälle samt språk och kommunikation – Två kravnivåer: grundläggande och fördjupade kunskaper

25 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  Riksrekryterande utbildning: – Yrkesinriktad utbildning – Estetiskt inriktad utbildning – Idrottsutbildning

26 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  Lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan: – På alla nationella program – Inte fullständig yrkesutbildning – Handledarutbildning viktig

27 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  Större valfrihet: - Kunna ansöka till nationellt eller individuellt program, nationell inriktning, särskild variant och gymnasial lärlingsutbildning - Möjligt söka skola i annan kommun och fristående gymnasiesärskola: dock villkorat för individuella programmet

28 2014-06-21Eva Borgström Gymnasiesärskolan  Ekonomiska villkor: - Vid studier i annan kommuns gymnasiesärskola: rätt till inackorderingsstöd från hemkommunen - Vid studier i fristående gymnasiesärskola i annan kommun: rätt till inackorderingstillägg från CSN - Ekonomisk ersättning för elever med funktionsnedsättning utreds vidare

29 2014-06-21Eva Borgström Särskild utbildning för vuxna  Förkortningen särvux kan användas  Målgrupp: endast utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada

30 2014-06-21Eva Borgström Särskild utbildning för vuxna  Övergripande mål: – Stödjas och stimuleras i sitt lärande – Utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling – Utgå ifrån den enskildes behov och förutsättningar – De som fått minst utbildning ska prioriteras

31 2014-06-21Eva Borgström Särskild utbildning för vuxna  Samverkan mellan skolformer: – Möjligt att studera samtidigt på särvux och i annan vuxenutbildning – För att vara behörig till utbildningen; ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

32 2014-06-21Eva Borgström Särskild utbildning för vuxna  Grundläggande och gymnasial nivå  Grundläggande särvux: – även vara tillgänglig för elever med tidigare skolbakgrund

33 2014-06-21Eva Borgström Särskild utbildning för vuxna  Gymnasial särvux: – Ökad flexibilitet och breddat utbildningsinnehåll – Gymnasiesärskolans ämnen och kurser – Orienteringskurser – Yrkesinriktad utbildning – Enstaka yrkeskurs – Kurs i entreprenörskap

34 2014-06-21Eva Borgström Särskild utbildning för vuxna  Urval: – Störst behov tas bort 1. Inte tidigare deltagit i motsvarande utbildning 2. Önskar fullfölja studier 3. Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet 4. Behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval

35 2014-06-21Eva Borgström Yrkeshögskolan  Pilotprojekt: - Yrkeshögskoleutbildning med möjlighet till utökat stöd - Fem utbildningsanordnare, två utbildningsomgångar - Öppna för personer från gymnasiesärskolan - Behörighetsprövning

36 2014-06-21Eva Borgström Tack för visat intresse!  Eva Borgström Ombudsman, Riksförbundet FUB Tel: 08-508 866 31 e-post: eva.borgstrom@fub.se


Ladda ner ppt "2014-06-21Eva Borgström Ny skollag Aktuellt från skolområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser