Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I NFORMATION VÅRDNADSHAVARE 4-7 FÖRÄNDRINGAR S KOLLAG /L ÄROPLAN V ÄSTERSKOLAN 2011-09-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I NFORMATION VÅRDNADSHAVARE 4-7 FÖRÄNDRINGAR S KOLLAG /L ÄROPLAN V ÄSTERSKOLAN 2011-09-06."— Presentationens avskrift:

1 I NFORMATION VÅRDNADSHAVARE 4-7 FÖRÄNDRINGAR S KOLLAG /L ÄROPLAN V ÄSTERSKOLAN 2011-09-06

2 I NNEHÅLL IKVÄLL Allmän information i skolstarten (10 min) Förändringar i skolans styrdokument (50 min) - Skollag - Läroplan/kursplan - Ny betygsskala - Konsekvenser i undervisningen - Särskilt stöd/åtgärdsprogram Beräknad tid lite drygt 1 timma

3 I NFORMATION OCH F ÖRTYDLIGANDE www.skolverket.se www.uddevalla.se/skollag2011/grundskola Detta bildspel läggs på Västerskolans hemsida Förtydliganden: Maila gärna klassföreståndare så tar de och berättar mera vid kommande klassmöten.

4 A LLMÄN INFORMATION Västerskolan 1 och Västerskolan 2 Starten Mål läsåret 11/12 – Kunskapsfokus, studiero, utveckling av matematikundervisningen Västerhänt nr 1 Ändrad lovdag 20/3 utgår, flyttas till 27/3 Trafiken runt skolan UNIKUM-bloggen Sjukanmälan

5 B AKGRUND FÖRÄNDRINGAR Likvärdig skola Tydligare Fokus på kunskap Studiero ”Bra skola ska bli bättre” Förändringsarbete - PROCESS

6 S KOLLAGEN Du ansvarar för att ditt barn är i skolan. Ogiltig frånvaro = skolan ska informera samma dag. Skriftliga rutiner vid klagomål, vissa rektorsbeslut möjliga att överklaga.

7 S KOLLAGEN – OM LEDIGHET En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Fortfarande möjligt delegera upp till 10 dagar till klassföreståndare. = Västerskolan Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

8 S KOLLAGEN FORTSÄTTNING Nya bestämmelser om vad skolan får göra om en elev stör ordningen Utvisning klassrum, Kvarsittning, försittning Skriftlig varning Tillfällig omplacering inom enhet/ annan enhet Avstängning. Omhändertagande störande/farliga föremål enligt tidigare.

9 L ÄROPLAN /K URSPLAN Tre delar 1. Värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer 3. Kursplaner med kunskapskrav

10

11 L ÄROPLAN KAP 2.7 Skolans mål är att varje elev • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

12 G AMLA BETYGSSKALOR 1,2,3,4,5 G,VG,MVG

13

14 B ETYG FRÅN ÅRSKURS SEX From hösten 2012 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter varje termin Terminsbetyg ska sättas utifrån de kunskaper som eleven utvecklat fram till och med den aktuella terminen Redan detta läsår arbetar år 4-7 utifrån de nya styrdokumenten. Nationella prov genomförs from detta läsår i år 6. NYHET: Fasta provdagar även för år 6

15 K ÄNNER NI IGEN Max 30 poäng Godkänd minst 12 p 27-30 MVG 20-26VG 12-19G

16 K URSPLANER MED KUNSKAPSKRAV Varför ämnet finns i skolan? Syfte Centralt innehåll med kunskapsområden Kunskapskrav år 3 (godtagbara kunskaper), år 6 och 9 (E,C,A)

17 U R K URSPLAN MA - SYFTE Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

18

19 U R C ENTRALT INNEHÅLL MA I årskurs 7-9 Kunskapsområdet- ALGEBRA • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. • Metoder för ekvationslösning.

20

21

22

23

24

25 D EL AV KUNSKAPSKRAV MA ÅR 9 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

26 V AD INNEBÄR DETTA KONKRET I UNDERVISNINGEN ? Kvalitativa mål – förmågor, egenskaper ”Svårt att uttrycka i poäng” Lärarna ska fokusera på: 1. KONKRETISERA MÅLEN så eleverna förstår 2. Presentera VAD undervisningen innehåller. 3. Redogöra för HUR bedömningen kommer att ske. (vanligt med bedömningsmatriser)

27 R ÄTTEN ATT UTVECKLAS SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT Alla elever ska få den stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

28 S ÄRSKILT STÖD / ÅTGÄRDSPROGRAM De elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, har rätt att få särskilt stöd. Rektors ansvar att se till att elevens behov av särskilt stöd utreds och om det visar sig att eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas.

29 Ö VERKLAGANDE överklagande hos allmän förvaltningsdomstol Beslut av en rektor  avstängning av en elev  befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen. överklagande hos Skolväsendets överklagandenämnd Beslut av en rektor  Åtgärdsprogram  särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt  anpassad studiegång


Ladda ner ppt "I NFORMATION VÅRDNADSHAVARE 4-7 FÖRÄNDRINGAR S KOLLAG /L ÄROPLAN V ÄSTERSKOLAN 2011-09-06."

Liknande presentationer


Google-annonser