Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Käppala skola 4-9

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Käppala skola 4-9"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Käppala skola 4-9

2 PISA 2009 Nästan en halv miljon 15-åringar från sammanlagt 65 länder eller regioner har deltagit i PISA I Sverige deltog 4567 elever. PISA är en OECD-studie som mäter kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. De svenska resultaten presenteras och analyseras i rapporten "Rustad att möta framtiden?"

3 PRESSMEDDELANDE 7 december 2010 Skolverket
Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats under 2000-talet. I naturvetenskap presterar svenska elever idag under det internationella genomsnittet. Den svenska skolan har också blivit mindre likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt fler.

4 Likvärdighet - från topposition till genomsnittsland
En likvärdig skola innebär bland annat att alla elever oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar ska ges samma möjligheter att uppnå målen. PISA 2000 visade att Sverige hade en stark position när det gäller likvärdighet. En analys av resultaten i PISA 2009 visar att Sverige har tappat sin topposition till att numera inte vara mer än ett genomsnittsland när det gäller likvärdighet. Skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har ökat och skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor har ökat. Dessutom har betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund förstärkts och är nu till och med större än OECD-genomsnittet.

5 Reformer för bättre resultat i skolan
En ny modern skollag fr o m 1 juli 2011 En förändrad läroplan för förskolan fr o m 1 juli 2011 Nya läroplaner för grundskolan och grundsärskolan fr o m 1 juli 2011 Ny struktur på kursplanerna i alla ämnen En ny gymnasieskola fr o m ht-11 En ny betygsskala

6 Sverigetoppen betyg åk 9
Genomsnittligt meritpoäng lå 09/10 Danderyd 248,3 (behör 98,4%) Lidingö 242,1 (behör 96,7%) Sorsele 238,6 (behör 100%)

7 Sverigetoppen betyg gymnasiet åk 3
Genomsnittlig betygspoäng lå 09/10 Nacka 15,8 Torsås 15,8 Öckerö 15,7 Gnosjö 15,7 Lidingö 15,6

8 Vision Lidingö förskolor och skolor de bästa i landet

9 Den nya skollagen – grundläggande förändringar
Gemensamma regler för skolformer och huvudmän Förskolan blir egen skolform Särskolan delas i två skolformer Höjd rättsäkerhet för eleverna - tydligare regelverk - skärpt tillsyn (skolinspektionen - vite) - ökade möjligheter att överklaga

10 Inledande bestämmelser – kapitel 1
Övergripande mål och värdegrund Barnkonventionen Definitioner

11 Huvudmän och ansvarsfördelning – kapitel 2
Rektorns arbetsuppgifter – mer beslutanderätt Rektors rätt att delegera vissa uppdrag Obligatorisk rektorsutbildning Behörighetskrav för lärare (legitimation) Lektor

12 Eleverna ska ha tillgång till elevhälsa, SYV och bibliotek

13 Elevernas utveckling mot målen – kap 3
Alla ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt Fortlöpande informationsplikt Utförligare om rätten till särskilt stöd Utredning Åtgärdsprogram Allmänt om betyg

14 Kvalitet och inflytande – kap 4
Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna och enhetsnivå Dokumentation Åtgärder Skriftliga klagomålsrutiner Elevers och vårdnadshavares inflytande Krav på forum för samråd

15 Trygghet och studiero – kap 5
Alla elever ska garanteras trygghet och studiero Kvarsittning även före skolans början Skriftlig varning även i grundskolan Tillfällig omplacering av elev Avstängning i grundskolan

16 Åtgärdstrappan

17 Åtgärder mot kränkande behandling – kap 6
Årlig plan Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder Skadestånd

18 Skolplikt – kap 7 Förlängd skolplikt i vissa fall
Tydliga krav på utredning vid mottagande i särskolan – autism ej längre jämställt Försvagad vetorätt mot särskola Information olovlig frånvaro samma dag

19 Grundskolan – kap 10 Timplaner och kursplaner för alla huvudmän
Tester och prov för antagning förbjuds – oftast Avgifter skolresor och liknande tillåts med villkor (frivilligt att betala)

20 Gymnasieskolan – kap 15 Närvaroskyldighet
Info om skolk till vårdnadshavare samma dag Samma avgiftsregler för skolresor som för grundskolan Gymnasieexamen Lärlingsutbildning

21 Behörighetskrav till nationella program
Högskoleförberedande program Godkänt i svenska, engelska och matematik Godkänt i ytterligare minst nio ämnen; (Na/tk – bi, fy, ke Sam/ek – ge, hi, re, sam) Ventil i engelska Yrkesprogram Godkänt i ytterligare minst fem ämnen

22 Introduktionsprogram ersätter individuella programmet
Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

23 De nya kursplanerna Lpo11
Anledningen bakom: Försämrad kunskapsutveckling För stor skillnad mellan skolorna För mycket läroboksstyrning Tidigare läroplan har använts för lite i den faktiska undervisningen

24 3 delar Syfte – beskriver hela ämnets uppgift
Centralt innehåll – mål för undervisningen Kunskapskrav – tydlig koppling till de nationella målen

25 Kursplanerna Beskiver vad de olika ämnena ska innehåll
Ger ökad likvärdighet i bedömningen Blir en gemensam referensram för alla skolor

26 Nationella prov Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9

27 Ny betygsskala A – E = GODKÄND F = UNDERKÄND - = för hög frånvaro

28 Betygsskalan A = uppfyllt alla kunskapskrav i sin helhet B = uppfyllt hela C och till övervägande del men inte alla i A C = uppfyllt alla kunskapskrav i sin helhet D = uppfyllt hela E och till övervägande del men inte alla i C E = uppfyllt alla kunskapskrav i sin helhet


Ladda ner ppt "Välkommen till Käppala skola 4-9"

Liknande presentationer


Google-annonser