Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SkolFam® − Skolsatsning inom familjehemsvården Ett forskarstött utvecklingsarbete i Helsingborgs stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SkolFam® − Skolsatsning inom familjehemsvården Ett forskarstött utvecklingsarbete i Helsingborgs stad."— Presentationens avskrift:

1 SkolFam® − Skolsatsning inom familjehemsvården Ett forskarstött utvecklingsarbete i Helsingborgs stad

2 SkolFam® – ett pågående utvecklingsarbete 2005:Startade i projektform med 25 barn 2008:Utvärderades med positiva resultat 2009:Övergick till permanent verksamhet

3 Lärare/skola Familjehem Tvärprofessionella team med barnet i centrum

4 Arbetsgången steg för steg

5 Områden som kartläggs • Läsning och skrivning • Matematik • Kognitiv förmåga • Välmående, beteendeproblem och prosocial förmåga • Relation mellan lärare och elev

6 Psykologisk kartläggning Tester: • WISC (begåvningskartläggning) • ABAS (mätning av anpassningsfärdigheter i olika vardagsmiljöer) • Beck (bedömning av emotionell och social problematik) • SDQ (skattning av styrkor och svårigheter) • Relation mellan lärare och elev (känslomässigt/kunskapsmässigt)

7 Tester: • Vilken bild är rätt? • DLS Läskedjor • Olof Magnes matematik • Observation av barnet i klassrummet • Vid behov: Inlärningsstilsanalys, fonologiska tester, ”fria skrivningar”, nationella prov. • Skattning av ”skolkompetenser” Pedagogisk kartläggning

8 Exempel Eleven ”underpresterar” i ämnena svenska och matematik (i förhållande till sin potentiella utvecklingskapacitet). WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children (begåvningskartläggning)

9 Utvecklingsbehoven styr insatserna Utvecklingsområden/ mål • Skriva, läsa, matematik • Socialt samspel • Självförtroende, ambition, autonomi • Fysik (t ex motorik, syn, hörsel) • Självkänsla, mående • Allmänbildning, ordförråd • Göra läxor Genomförda aktiviteter • Pedagogisk handledning, t ex MG-programmet • Psykosocial handledning/klassrumsklimat/ organisation • Synliggörande av kompetens – strategier för undervisning • Handledning kring motorik – kontakter med experter: MTI, FMT m fl • Samtal med barnet/kontakt med BUP • Handledning till familjehemmet • Skapa förutsättningar för hemarbete

10 • Eleverna visade en signifikant högre kognitiv prestationsförmåga • Medelvärdena hade förbättrats i nästan alla pedagogiska tester • Läshastigheten hade ökat signifikant • Relationer och prosocial förmåga hade förbättrats (Läs hela rapporten på www.helsingborg.se/SkolFam®) Erfarenheter från utvärdering 2005-2008

11 WISC

12 Ordkedjor

13 Matematik

14 Den positiva resan Ett exempel: Lasse

15 Framgångsfaktorer • Problem lyfts från barnet till miljö/samspel/organisation • Kunskapen om barnens förutsättningar (kartläggningen) • Anpassning av det pedagogiska upplägget utifrån elevens behov • Arbetsallians mellan involverade parter • Kontinuerlig systematisk uppföljning • Familjehemmens kompetens synliggörs • Socialsekreteraren kan bättre hävda barnets behov i skolan

16 Vad krävs av organisationen? • Integrering med socialtjänstens ordinarie arbete • Tvärprofessionella team (psykolog, specialpedagog, socialsekreterare) • Tydlig prioritering och tvärsektoriell ledning • Gemensam värdegrund • Rätt kompetens i teamet • Systematik och forskarstöd

17 ? Vad innebär replikering?


Ladda ner ppt "SkolFam® − Skolsatsning inom familjehemsvården Ett forskarstött utvecklingsarbete i Helsingborgs stad."

Liknande presentationer


Google-annonser